2 Şubat 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29255

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Keçiören Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Keçiören Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

16/05/2012 tarihinde kabul edilen ve 31/05/2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un 23. maddesine istinaden, 2981/3290/3366 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun 31 Mayıs 2015 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

6306 sayılı Kanunun 23. maddesine istinaden 31 Mayıs 2015 tarihi itibariyle yürürlükten kalkacak olan 2981/3290/3366 sayılı Kanunlar gereğince Ankara İli, Keçiören İlçesi sınırları içerisinde gecekondusu bulunan ve bu gecekondusundan dolayı 2981/3290/3366 sayılı kanunlar gereğince hak sahipliği sıfatı taşıyan gecekondu sahiplerinin kendisinin, vekillerinin veya varislerinin Keçiören Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri, aksi takdirde 31 Mayıs 2015 tarihine kadar müracaatta bulunmayan gecekondu sahipleri ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacağı, bundan dolayı doğabilecek olan hak kayıplarından da İdare’mizin sorumlu olmayacağı hususu ilanen duyurulur.

749/1-1


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan Üniversitemizin Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri  uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen  alanlarda  uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak  öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Çalışma alanlarını belirten dilekçe,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

- KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış olmak,

- Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin ana dili olması,

- Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin ana dili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olmak.

Adaylar, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; Profesör kadroları için altı (6) nüsha, Doçent ve Yard. Doç. kadroları için dört (4) nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadrolar daimi statüde olup tam zamanlıdır.

Başvuru Adresi:   MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No:4  34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 395 36 00    Faks: 0212 395 36 92   E-Posta: mef@mef.edu.tr

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Sanat Tasarım ve Mimarlık

İç Mimarlık

Yard.Doç.

 

 

 

 

 

 

 

Yard.Doç.

 

 

 

 

 

Yard.Doç.

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Doktora çalışmasını Sanat Tarihi ve Görsel Çalışmalar alanında yurtdışında yapmış olmak, İç Mimarlık alanında stüdyo ve kuramsal dersler yürütmüş olmak.

 

Doktora çalışmasını iç mimarlık veya mimari tasarım alanında yapmış olmak, İç Mimarlık alanında uygulamalar gerçekleştirmiş olmak, profesyonel tasarım yarışmalarında ödüller almış olmak.

 

İç mimarlık veya tasarım alanında stüdyo ve kuramsal dersler yürütmüş olmak, Tasarımda İletişim ve Anlambilim konularında bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

Psikoloji

Prof., Doç. veya Yard.Doç.

 

3

Doktora derecesini Psikoloji alanında yapmış olmak ve bu alanda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak.

714/1-1


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ”ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölümlerine ve Programlarına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                     : 02.02.2015

İLAN BİTİŞ TARİHİ ( Son Başvuru)     : 16.02.2015

 

FAKÜLTE

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM ÜYESİ

BAŞVURU ŞARTLARI

KADRO SAYISI

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı

Doçent

*Doçentlik derecesini Eğitim Psikolojisi alanında almış olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

Özel Eğitim Bölümü Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Programı

Öğretim Üyesi

*Doktorasını ve / veya doçentliğini Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Programlarından almış olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

2

Hukuk Fakültesi

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

*Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini yurt dışında tamamlamış olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim ve Tasarımı Bölümü

Yardımcı Doçent

*Radyo, Televizyon ve Sinema alanında lisans diplomasına, İletişim Bilimleri alanında doktora diplomasına, reklam sektöründe iş deneyimine ve en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip olmak. Yeni Medya konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Yardımcı Doçent

*Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında doktora diplomasına sahip olmak, Kurumsal İletişim konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak, SSCI'de yayın yapmış olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü

Yardımcı Doçent

*Yat Tasarımcısı - Gemi İnşaat Mühendisi olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Doçent

*Doktora eğitimini Veri Madenciliği konusunda yapmış ve Bilgisayar Mühendisliği alanında doçent unvanına sahip olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Yardımcı Doçent

*Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ya da Matematik Bilim alanlarından birinde doktora eğitimini tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

*Neonatoloji Yan Dal Uzmanı olmak

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

*Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı olmak ve İngilizce yeterliliğine sahip olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

*İç Hastalıkları Uzmanı olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı

1 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent

*Nöroloji Uzmanı olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

2

Hemşirelik Yüksekokulu

Profesör

*Doçentlik ve Profesörlük unvanını Hemşirelik alanında almış olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

Öğretim Üyesi

*Doktora eğitimini Hemşirelik Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

2

Meslek Yüksekokulu

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı

Yardımcı Doçent

*İşletme alanında doktora yapmış olmak; ileri düzeyde İngilizce yeterliliği olmak. Tercihen ikinci bir yabancı dil (Rusça, İspanyolca, Çince) biliyor olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Türk Dili Bölümü

Yardımcı Doçent

*Yüksek lisans ve/veya doktora eğitimini Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak, yabancılara Türkçe öğretimi konusunda 5 yıl deneyimli olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler İçin:

*Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

*YÖK Formatında Özgeçmiş

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan EK1-A- EK1-B formları

(Kısaltma ve sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı “Yönetmelik-Yönergeler” alanında “Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi”ni tıklayınız. )

*Nüfus Cüzdanı Sureti

*Fotoğraf (2 Adet),

*Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [ Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması ] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) ],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,

*YDS’den az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya yabancı dille eğitim verebilmek için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak.

Doçentler İçin:

*Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

*YÖK Formatında Özgeçmiş

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan EK1-A- EK1-B formları

(Kısaltma ve sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı "Yönetmelik-Yönergeler" alanında "Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi"’ni tıklayınız. )

*Nüfus Cüzdanı Sureti

*Fotoğraf (2 Adet),

*Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [ Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması ] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) ],

*Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

*YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya yabancı dille eğitim verebilmek için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak.

Yardımcı Doçentler İçin:

*Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

*YÖK Formatında Özgeçmiş

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan Ek1-A ve Ek1-B formları ( Kısaltma ve Sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı “Yönetmelik – Yönergeler” alanında “ Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi”ni tıklayınız.)

*Nüfus Cüzdanı Sureti, Fotoğraf (2 Adet),

*Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [ Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması ] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) ],

*Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya.

Not: Adayların ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

718/1-1