1 Şubat 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29254

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 4 ada, 50 parsel üzerindeki 923444 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1339 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Kırklareli Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Kamil BENLİ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 11.12.2014 tarih ve E.2014/1731 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 16.04.2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kamil BENLİ (Oda Sicil No:84002) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 23.01.2015 tarihli ve 2158 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

746/1/1-1

—————

İzmir İli, Buca İlçesi, 50144 ada, 11 parsel üzerindeki 637788 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Sar-Ar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Sinan GÜMÜŞ (Denetçi No: 10516, Oda Sicil No: 29089) tarafından, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2013/1505 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 07.11.2014 tarihli ve E.2013/1505-K.2014/1075 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Sinan GÜMÜŞ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 23.01.2015 tarihli ve 2159 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

746/2/1-1

—————

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Adalet Mahallesi, 4133 ada, 25 parsel üzerindeki 829498 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Bülent AKBAŞ (Denetçi No: 14594, Oda Sicil No: 73935) tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2014/1274 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 30.12.2014 tarihli ve E.2014/1274-K.2014/1951 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Bülent AKBAŞ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 23.01.2015 tarihli ve 2160 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

746/3/1-1

—————

İzmir İli, Buca İlçesi, 50144 ada, 11 parsel üzerindeki 637788 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Sar-Ar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Mehmet ERDEM (Oda Sicil No: 26888) tarafından, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2014/340 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 07.11.2014 tarihli ve E.2014/340-K.2014/1074 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet ERDEM hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 23.01.2015 tarihli ve 2161 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

746/4/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

4780336178 vergi numaralı İNTERUĞUR TEKSTİL DIŞ TİC.VE SAN. A.Ş. adına tanzimli, 12.04.2007 tarihli,2007/D1-01482 sayılı DİİB kapsamında onaylı, 27.04.2007 tarihli, IM014815 ve 24.05.2007 tarihli, IM019732 sayılı beyannameler muhteviyatı eşyalar için, 4458 sayılı G.K. 238/1 Maddesinin 3.Tümcesi hükmü uyarınca tanzim edilen,75.940,00.-TL tutarındaki 19.01.2015 tarihli, 204 sayılı para cezası kararı ve beyanname kapsamı eşyaların için tahakkuk edilen vergiler tutarı olan 75.940,00.-TL amme alacağın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 56.maddesi hükümlerine göre tahsil edileceğinin bilinmesi hususu; Müdürlüğümüzde yükümlüye ait başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

734/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

9480034687 vergi numaralı HAVİN TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adına tanzimli, 02/07/2007 tarihli, 2007/D1-02637 sayılı DİİB kapsamında onaylı,29/01/2008 tarihli, IM004518 sayılı beyanname muhteviyatı eşyalar için, 21/05/2012 tarihli,1977 sayılı tarihli ceza kararı için tanzim edilen 15/11/2013 tarihli 11357 sayılı ÖDEME EMRİ ve beyanname kapsamı eşyaların için tahakkuk edilen vergiler tutarı olan 37.749,53.-TL amme alacağın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun hükümlerine göre tahsil edileceğinin bilinmesi hususu; Müdürlüğümüzde yükümlüye ait başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

735/2/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ergül Cihangir Vakfı (CİHANGİR VAKFI).

VAKFEDENLER: Ergül Cihangir.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/12/2014 tarihinde tavzih edilen 16/10/2014 tarihli ve E:2014/475, K:2014/528 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Okul öncesi, ilköğretim, lise ve yükseköğretim bölümleriyle eğitim kurumlarının sürekliliğine, gelişmesine katkıda bulunmak, mensup ve mezunları arasında sosyal dayanışmaya katılımcı bir dinamizm kazandırmak, Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, uluslararası düzeyde eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdürecek bir üniversite ve bünyesinde fakülteler, yüksek teknoloji enstitü ve akademileri, yükseköğretim kurumu veya kurumları kurmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000,00 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU : Ergül Cihangir, Abdülhadi Ersan Cihangir, Nesrin Cihangir, Gülay Yaşın, Mehmet Baş.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Cihangir Üniversitesi'ne devredilir. O tarihte bu isimle bir üniversite mevcut değilse, mal varlığı mütevelli heyetin alacağı kararla uygun bir vakıf veya derneğe devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

758/1-1


 


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DRC.

AD.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör

1

1

Avrupa Nükleer Tıp Derneği'nden Onkolojik PET/CT Sertifikası olması, radyoiyot tedavisinde kromozom anomalileri ve kontrast madde nefropatisi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

3

1

Konjoktival impresyon sitoloji ve oküler cerrahide doku yapıştırıcı kullanımı ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bil.

Tıp Tarihi ve Etik

Doçent

1

1

Tıp Tarihi ve Etik alanında doçent ünvanı almış olmak. Yenidoğan Etiği, Yaşamın Sonu ve Aydınlatılmış Onam konularında çalışmaları bulunmak.

Fen Fakültesi

Moleküler Biy.ve Genetik

 

Doçent

2

1

Yaprak galeri sinek türlerinin karakterize edilmesinde RAPD-PCR analizinin kullanımı ve diptera sistematiği konularında çalışmaları olmak.

Fethiye İşletme Fak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

Doçent

2

1

Kültürel zeka ve yönetsel güçlülük konularında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fak.

Türk Dili ve Ed.

Türk Dili ve Ed.

Doçent

2

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğ.

Doçent

2

1

Okulöncesi dönemde Matematik Eğitimi ve farklı sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik düzeydeki aileler ve çocukları üzerine gerçekleştirilen araştırmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bil. Eğ.

Doçent

2

1

Osmanlı uleması, küreselleşme, modernleşme, ulus-devlet, demokrasi ve çok kültürlülük ve çok kültürlü eğitim üzerine çalışması bulunmak.

753/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Başvuracak adayların başvuru formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

6 - Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT: - Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan " Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir. -Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi

1

 

 

Inguinal herni cerrahisinde tramadolün preinsizyonel infiltrasyonunun etkinliği konusunda çalışmaları olmak

Mühendislik Fakültesi

Yapı İşletmesi

 

1

 

Uluslararası inşaat projelerinde alt yüklenici seçimi için bulanık çok ölçütlü karar verme modeli üzerine çalışmaları olmak

Bilgisayar Yazılımı

 

 

1

Renkli görüntülerin ayrıştırılması, Graf uygulamaları ve şifreleme algoritmaları üzerine çalışmaları olmak

726/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümlerini yerine getirmedikleri için aşağıda ili, ruhsat numarası, ruhsat sahibi belirtilen ruhsatlar kanunun ilgili maddelerine göre iptal edilmiştir. İptal işlemi ruhsat sahiplerinin dosyada mevcut en son adreslerine tebligatla bildirilmiş ancak yazılar ilgililere tebliğ edilememiştir.

Aşağıda belirtilen ruhsatlar iptal edilmiştir. Ruhsat sahiplerine ilanen tebliğ olunur.

 

RUHSATIİLİ

SİCİL NO

ERİŞİM

NO

RUHSAT SAHİBİ

İPTAL

MADDESİ

Adana

200702576

3134398

İLKE MAD. İNŞ. ELEKTROMEKANİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Adana

200809898

13/06/2014

MURAT ERKEK

24.

Adıyaman

201003796

3247622

AZİZ BİLMEZ

24.

Afyonkarahisar

200809593

3194804

RENKMER MERMERCİLİK MADEN BİLİŞİM DAN. İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ

24.

Ankara

201101275

3276794

AZRA MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

24.

Ankara

57631

2457218

AYHAN CANPOLAT

24.

Antalya

200800496

3159627

YAPISEL MAD. MER. İNŞ. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Antalya

20061391

2624696

TEKİNLER KİREÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

13.

Aydın

200705486

3132046

YAŞAR DURSUN

24.

Aydın

200705487

3132047

YAŞAR DURSUN

24.

Aydın

20069653

3101129

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A. Ş.

24.

Balıkesir

200701360

3130433

MUHLİS ALKAŞ

24.

Balıkesir

20061623

1114374

HASAN ANLI

24.

Balıkesir

200806871

3184565

İDAMER MER. İNŞ. TAŞIMACILIK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Balıkesir

200808103

3065050

ASLANLAR İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

24. / 11.

Balıkesir

20066117

3109268

KENT İNŞAAT TURZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

24. / 11.

Balıkesir

20065949

3107751

TALEBE MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Balıkesir

80696

3278770

AHMET NECATİ ŞİŞMAN

24. / 11.

Bartın

79437

3251591

TORLAR İNŞ. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24. / 11.

Bursa

77850

3237788

HAYMAŞ MAD. ENERJİ İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

24. / 11.

Eskişehir

20054907

2198696

BERKAY MER. MAD. INŞ. NAK. SAN. TIC. LTD. ŞTI.

24. / 11.

Gaziantep

20053868

3065902

KÜÇÜKSAN METAL TEKS. İNŞ. MADEN KUYUMCULUK TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

24.

Hatay

20053291

3064384

OLJ LİG İŞPEK MAD. PET. ÜRN. MAK. MÜŞ. ELEKTRONİK SAN. İTH. İHR. YATIRIM TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Isparta

200612164

3125886

ARIMAN MÜH. MAK. END. ÜR. İM. İTH. İHR. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24. / 11.

Karaman

201101003

3271897

SIRMER MADENCİLİK KAYNAK SULARI TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Manisa

200905878

3237550

ALPLER MAD. YOL İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Manisa

200711434

3079979

SEHİL MADENCİLİK ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.

24.

Mersin

201002379

3245164

TUNCAY ERTÜRK ATAR

24.

Mersin

200707134

3146493

AS DAFAG MER. MAD. İNŞ. NAK. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

24.

Mersin

200707135

3146494

AS DAFAG MER. MAD. İNŞ. NAK. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

24.

Mersin

201001493

3242494

EMİN GÜZEL

24.

Muğla

20061936

3096100

BİRLİK ÇİMENTO SANAYİ TİC. A.Ş.

24. / 11.

Niğde

60775

2482211

CEMAL ALDEMİR

24. / 11.

Sakarya

20066785

3110096

OSMAN RANER

24.

Sakarya

200805045

3180541

NECMİ YILMAZ

24.

Sinop

69186

2552304

AHMET PARLAK

24.

Sivas

20060232

3087302

AK DOĞAN MAD. İNŞ. PEY. MAK. NAK. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

24.

Tokat

200703254

3135538

ALGON MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

24.

Tokat

200703255

3135537

ALGON MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

24.

Tokat

200610317

3120400

ALGON MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

24.

Tokat

200610319

3120399

ALGON MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

24.

Tokat

200610318

3120401

ALGON MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

24.

Uşak

200705191

3141923

ALİ KAYABAŞI

24.

Yozgat

20059195

3079475

ATURUNCU ET VE ET ÜR. MOT. TAŞ. GIDA EML. ELEKT. MOB. İNŞ. AKY. TUR. TEKS. TAR. HAY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Yozgat

20053019

3062870

ÖZBEKTAŞLAR MAD. İNŞ. TUR. ÜRETİM PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

24.

752/1-1