31 Ocak 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29253

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Milli Savunma Bakanlığından:

TEİAŞ Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Hatay İli, Antakya İlçesi, 31L3A pafta, 2347 parsel üzerindeki 125008 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Yetkin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Osman ÇİNÇİNOĞLU (Denetçi No: 3448, Oda Sicil No: 8466) tarafından, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2014/90 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 06.11.2014 tarihli ve E.2014/90-K.2014/1051 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Osman ÇİNÇİNOĞLU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 20.01.2015 tarihli ve 1615 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

732/1-1

—————

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 15.01.2015 tarihli ve 491/7 no’lu kararına istinaden;  Proje ve Uygulama Denetçisi Makina Mühendisi İsmail ACAR’ın, Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nihat AKAR’ın, Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali GÜNDİLER’in ve Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Yavuz CİHANGİROĞLU’nun Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan eylemlerinin 4708 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3. fıkrası (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olması ve Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 15.01.2015 tarihli ve 491/8 no’lu kararına istinaden; Mimar Ülkü KAYAALP’in ilgili meslek odasına kayıtlı olma zorunluluğunun sonradan kaybedilmiş olması nedenleriyle, 3098 belge numaralı Proje ve Uygulama Denetçisi Makina Mühendisi İsmail ACAR’ın, 5023 belge numaralı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nihat AKAR’ın, 3426 belge numaralı  Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali GÜNDİLER’in, 9659 belge numaralı Proje ve Uygulama Denetçisi Yavuz CİHANGİROĞLU ve 5436 belge numaralı Mimar Ülkü KAYAALP’in Denetçi Belgelerinin iptal edilmesi, Denetçi Belgelerinin Bakanlığımıza iade edilmesi ve belge iptali hususunun Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren yürürlüğe konulması uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

733/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5444                                                                     Karar Tarihi: 29/01/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/01/2015 tarihli toplantısında, Shell&Turcas Petrol A.Ş.'nin; DEP/2066-1/25885 sayılı Depolama Lisansı kapsamında, “Antalya İli, Yeniliman Beldesi, Akdeniz Bulvarı, 733 numara” adresinde faaliyette bulunan Antalya Terminaline ilişkin depolama hizmeti fiyatlarının aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,

“A) Depolama hizmeti fiyatlarında;

Benzin ve motorin ve havacılık türlerinde toplam veya ayrı ayrı

• 360 ve üzeri gün ve 4000 m3 -10.000 m3 miktarları arası depolama hizmeti için (% 60)

• 360 ve üzeri gün ve 10.000 m3 den fazla depolama hizmeti için (% 76,7)

indirim uygulanır. ”

karar verilmiştir.

763/1-1


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 21.01.2015 - 119                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No       : 21.01.2015 - 1375                                        ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Yoğunca mahallesi sınırları içinde yer alan Arastul Köprüsü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında tescilli değil ise tescil edilmesi talebini içeren Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü’nün 09.07.2014/120278 sayılı yazısı, konuya ilişkin uzman raporu okundu. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 14.03.1980/11789 sayılı kararı konunun dosyası, tescil fişi, 1/5000 ölçekli koruma alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Yoğunca mahallesi sınırları içinde yer alan Arastul Köprüsü’nün Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 14.03.1980/11789 sayılı kararı ile eski eser olarak tescil edildiği, haritasının ve tescil fişinin olmaması nedeni ile;

- Arastul Köprüsü’nün 1. Grup Yapı olarak tescilinin devamına,

- Yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine,

- Hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna

- Ekli 1/5000 ölçekli haritada yeri belirtilen alanın koruma alanı olarak belirlenmesine

karar verildi.

 

730/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 21.01.2015 - 119                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 21.01.2015 - 1372                                        ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Çemberlitaş Köyü sınırlarında tespit edilen işliklerin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilinin değerlendirilmesi talebine ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 18.12.2014/2751 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13/01/2015 tarihli raporu, fotoğraflar, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Çemberlitaş Köyü sınırlarında bulunan Çemberlitaş İşlikleri’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, taşınmazın tapu kütüğüne Tapu Müdürlüğünce korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır şerhinin düşülmesine; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Çemberlitaş İşlikleri, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartlarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

Şeklinde altı madde olarak belirlenmesine; Alanda korumasız durumda açıkta olan aslan başlı motifli işliğin korunması için gerekli tedbirlerin Adıyaman Müze Müdürlüğünce alınmasına,

Bölgenin sert doğa koşulları ve alanın korumasız olduğu gerçeği dikkate alınarak yüksek kabartma aslan başının ve çevresindeki işliklerin rölövesinin alınabileceğine karar verildi.

 

731/1-1


 

—————

—————

—————