30 Ocak 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29252

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sağlık Bakanlığından:

Sayıştay Başkanlığından:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Gaziantep İli Nizip İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sağlık Bakanlığından:

Rize İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince 06.09.2013 tarihinde 2013/105758 İhale Kayıt No ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesinde, 4734 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin (c) bendinde “Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.” şeklinde belirtilen yasak fiil veya davranışında bulunduğu Kamu İhale Kurumu’nun 23.01.2014 tarihli ve 2014/UH.II- 486 Nolu Kurul Kararına istinaden idarece tespit edilen;

MÜMİNE CAN Yemek Üretim Gıda Hayvancılık Nakliye Taahhüt Temizlik İnşaat Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (Adres: Örnek Sanayi Sitesi 2.Sok. No:21 Tekkeköy/SAMSUN, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası - Ticaret Sicil No: 1522-Tekkeköy, Oda Sicil No: 26855, Vergi Dai./No: 19 Mayıs V.D./627 039 0628)'ne;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 29.03.2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan l (bir) yıl süreyle, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 4.İdare Mahkemesi'nin 27.11.2014 tarihli ve Esas No: 2014/1123 sayılı "Dava konusu işlemin; YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI" yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı’nın 21.01.2015 tarihli Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

723/1-1


Sayıştay Başkanlığından:

Adları aşağıda yazılı Kamu İdarelerinin hizalarında belirtilen yıla ilişkin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında, denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar hakkında, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 48 inci maddesi ile bu Kanunun Geçici 3 üncü maddesi 2 nci fıkrası delaletiyle, mülga 832 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının alınması maksadıyla aranılan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları ile memuriyet unvanı ve görevleri gösterilen sorumluların, konu ile ilgili sorgularını almak veya kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

 

Muhasebe

Biriminin Adı

Hesabın Yılı

Adı ve Soyadı

Unvanı

Görevi

Elazığ İl Özel İdaresi

2009

Enver ÖZER

Özel İdare

Md. Vek.

Gerçekleştirme Görevlisi

748/1-1


Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME

29 Ocak 2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete’nin 108. Sayfasında yayımlanan Üniversitemize ait ilanın 5. Sırasındaki Fen Fakültesine ait 1. derece profesör kadrosu adedi 2 olması gerekirken boş bırakılmış ve 16. Sıradaki Mühendislik Fakültesine ait 1. derece doçent kadrosu adedi 1 olması gerekirken yine boş bırakılmıştır.

Düzeltilerek ilgililere duyurulur.

557/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Yetsan Eğitim Kültür Vakfı

VAKFEDENLER: Veysal Yetik, Eyyüp Yetik, Abdullah Yetik, Mehmet Akif Yetik, Rabia Yetik, Tuba Yetik, İbrahim Ethem Demirci

VAKFIN İKAMETGÂHI: Çorum

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Çorum 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/02/2014 tarihinde tavzih edilen 03/12/2013 tarih ve E.2013/285, K.2013/536 sayılı tavzih kararı

VAKFIN AMACI: Tüm insanlığın sağlık, barınma, iaşe, eğitim, öğretim, bilim, araştırma, teknoloji geliştirme ve diğer sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, Milli kültür değerlerini korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek, ülke ekonomisinin gelişmesine, doğal kaynakların korunmasına, milli eğitimin çağdaşlaşmasına, insan gücünün gelişmesine katkıda bulunmak, uygar bir toplum yapısının ırk, din, mezhep cinsiyet ayrımı gözetmeksizin Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğu ilkesinden güç ve kuvvet alarak toplumsal dayanışma ve demokrasinin oluşumuna yardımcı olmak, eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin, vatan, ulus ve insan sevgisi ile donatılmış, doğa ve çevre ile barışık, milli manevi ve kültürel değerlerimizi özümsemiş toplumsal yaşam ile uyumlu ve vatandaşlık bilinci yüksek erdemli nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak ve bu bağlamda toplumun potansiyel dinamiklerine katkı sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000,00.-(ellibin) TL ve 75.000,00-(yetmişbeşbin)-USD Nakit.

YÖNETİM KURULU: Veysal Yetik, Eyyüp Yetik, Abdullah Yetik

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları uygun görülen benzer amaçlı başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

712/1-1

—————

VAKFIN ADI: Yusufiyye Kültür Vakfı.

VAKFEDENLER: Yusuf Ezel, Kamil Alkuşak, Ömer Öztürk, Mehmet Saç, Adnan İpektel, Mikdat Köse, Ali Arslan, Ahmet Ali Eyi, Cumali Gür, Talip Kıcık, Taner Akdeniz, Ali Daştan, Mesut Çelikli, Mehmet Köse, Musa Gül, Adil Öt, Yusuf Alkuşak.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.01.2015 tarihli tavzih kararı ile 11.11.2014 tarih, E:2014/332 K:2014/486 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yurt içi ve yurt dışında her türlü eğitim-öğretim, sağlık, sosyal-kültürel, sportif ve çevre ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle, sosyal ve insanî meselelerin çözümüne, toplumun maddi ve manevi gelişmesine vakıf senedi çerçevesinde katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 300.000 TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Yusuf Ezel, Kamil Alkuşak, Ömer Öztürk, Mehmet Saç, Adnan İpektel, Mikdat Köse, Ali Arslan.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyeye karar veren Mütevelli Heyeti üyelerinin belirleyeceği bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

713/1-1

—————

VAKFIN ADI: Demirci Eğitim Vakfı. (DEV)

VAKFEDENLER: Mustafa DEMİRCİ, Adnan DEMİRCİ

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 13.Asliye Hukuk Mahkemesinin 31.12.2014. tarih ve E:2014/537, K:2014/575 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakıf Türkiye Cumhuriyeti Anayasasındaki temel değerlere ve kanunlarına uygun olarak, eşitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde eğitim, kültür faaliyetleri, sosyal, sportif ve eğitsel faaliyetler, sağlık, çevre koruma, ekonomik ve mali hizmetler, ilim ve iletişim, sanatsal faaliyetlerde bulunulması ve bunların desteklenmesi amacı ile kurulmuştur.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 150.000.00- TL.(Yüzellibin Türk Lirası) Nakit

YÖNETİM KURULU : Mustafa DEMİRCİ, Adnan DEMİRCİ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakfın amaç ve konusuna en yakın başka vakfa veya kamu kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

688/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle 43135 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

709/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

26.12.2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi İsmail Selçuk YILMAZ ile ilgili ilanda sehven yazılan “E.2013/1683-K.2014/1089” ifadesinin çıkarılarak “E.2013/1693-K.2014/1089” ifadesinin eklenmesi 20.01.2015 tarihli ve 1614 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

695/1-1


İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programına 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesi ve 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Doçent alınacaktır.

Adaylar; başvuracakları birim ve kadroyu belirten dilekçelerine ekleyecekleri doçentlik belgesi, yabancı dil durumlarını gösteren belge, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doktora veya sanatta yeterlilik belgesi, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Yabancı üniversitelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

Başvuru süreci ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvuru garantör üniversitemiz Galatasaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılamayan başvurular ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Program Adı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Alternatif Enerji Kaynakları

Teknolojisi

Doçent

1

Orman Mühendisliği alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları konusunda çalışmalar yapmış

olmak ve ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmek.

715/1-1


 


 


 


 

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————


 


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri,

4 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

5 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ÜNVANI=========>>

DOÇ.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

DRC. ADET

Keban Meslek Yüksekokulu

Gıda Teknolojisi

1-1

 

Balıkçılık Temel Bilimlerinde doçent olmak, balıklarda biyokimyasal çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

1-1

 

Biyokimya (Tıp) doktoralı olup, bu alanda doçent olmak. Enzim aktivite ölçümlerinde standardizasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Otomotiv Teknolojisi

1-1

 

Doktorasını Enerji konusunda yapmış olmak. Alternatif enerji kaynakları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Makine

 

3-1

Ti alaşımlarının plazma kaynağı alanında doktora yapmış olmak.

 

3-1

Birleştirilmiş KdV (Korteweg-de Vires) denklemine farklı çözüm yöntemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TOPLAM

3

2

 

696/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde veya diğer birimlerinde görevlendirilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası gereğince istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. Maddesinin (b) fıkrası gereğince 2014 KPSS puan sırasına konulmak kaydıyla Hemşire unvanında sözleşmeli personel alınacaktır.

İstenilen belgeler ve geniş açıklama Gaziosmanpaşa Üniversitesi www.gop.edu.tr adresinden temin edilecektir.

 

Kodu

Unvanı

Adedi

Öğrenim Durumu ve Koşullar

H1

Hemşire

2

Fakülte ve yüksekokulların hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümlerinden mezun olmak ve 3. basamak sağlık kurumlarında çocuk hastalıkları veya cerrahi yoğun bakım servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

H2

Hemşire

2

Sağlık meslek liselerinin hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümlerinden mezun olmak ve 3. basamak sağlık kurumlarında cerrahi yoğun bakım veya yetişkin acil servislerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

H3

Hemşire

1

Sağlık meslek liselerinin hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümlerinden mezun olmak ve Sağlık Bakanlığı onaylı Perfüzyonist yetki belgesine sahip olmak.

 

Toplam

5

 

685/1-1

—————

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Yrd.Doç.

1

Eğitim örgütlerinde kariyer konusunda çalışması olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Yrd.Doç.

1

Din sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak.

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik

Profesör

1

 

Devlet Konservatuvarı

Türk Müziği

 

Yrd.Doç.

3

 

Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık

 

Yrd.Doç.

1

Muhasebe-Finansman alanında doktora yapmış olmak.

Erbaa Sağlık Yüksekokulu

Sosyal Hizmetler

 

Yrd.Doç.

3

 

Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 

Yrd.Doç.

1

 

686/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 26. ve 25. maddelerine göre Tam Zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, (yurtdışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.) Bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4(Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6 (Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

Fakülte

Bölümü/Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adet

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Profesör

1

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

 

Profesör

1

 

Doçent

1

711/1-1