30 Ocak 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29252

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ZİRAİ MÜCADELE (CERCOSPORA) İLACI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KLASÖRLÜK KARTON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


VAGON TEKERLEK TAKIMLARININ TEMİZLENMESİ, BUATAGRESLERİN VE RULMANLARIN DEMONTAJI VE TEMİZLENMESİ, BUATAGRESLERİN TAMİRİ

VE LOKOMOTİF BUATLARININ TAMİR, TEMİZLİĞİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


1 YIL SÜRE İLE KANTİN İŞLETMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:


3 YIL SÜRE İLE KANTİN İŞLETMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:


İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİNDE PARK VE İKİ ADET ZEMİNALTI OTOPARK İNŞAATI YAPIMI VE ZEMİNALTI OTOPARKLARININ İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI

30 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Düzce Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Çankaya Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZİRAİ MÜCADELE (CERCOSPORA) İLACI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2015/8991

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  0312-458 55 00    Faks: 0312-458 58 00

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  AZOL GRUBU (Alternatifli)

                        I -    1) Flutriafol % 12,5 SC veya                                              Lt.       16.000

                               2) Flutriafol % 25 SC veya                                                 Lt.         8.000

                               3) Epoxiconazol+Carbendazim %12,5+12,5 SC veya        Lt.       12.800

                               4) Flusilazol % 40 EC veya                                                Lt.         6.400

                               5) Bitertanol % 30 EC veya                                                Lt.       25.600

                               6) Difenoconazol % 25 EC veya                                        Lt.         9.600

                               7) Difenoconazol+Propiconazol % 15+15 EC veya           Lt.         9.600

                               8) Tetraconazol % 12,5 ME veya                                       Lt.       24.000

                               9) Tebuconazole+Trıfloxystrobın WG 50+25                    Kg.        8.000

                               DITHIOKARBAMATLAR GRUBU (Alternatifli)

                        II -  1) Maneb % 80 WP veya                                                   Kg.      22.000

                               2) Mancozeb % 80 WP                                                      Kg.      22.000

                               NITRO BILEŞIKLER GRUBU (Alternatifli)

                       III -  1) Chlorothalonil (toz) % 75 WP veya                               Kg.        9.000

                               2) Chlorothalonil (sıvı) % 50 FL                                        Lt.       13.500

b) Teslim yeri                         :  Susurluk Şeker Fabrikası Karacabey Ziraat Bölge Şefliği Ambarı.

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 15.04.2015 tarihidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  16.02.2015 Pazartesi günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve şartnameler TL/Tk.75.00 (Yetmişbeş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 16.02.2015 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

682/1-1


KLASÖRLÜK KARTON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı toplam 1.850.000 adet Klasörlük Karton, teknik şartnamesi ve Ofis ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre satın alınacaktır.

 

Malzemenin Grubu

Miktar

Neye Göre Alınacağı

Son Teklif Verme Tarihi

Mavi Renkli Klasörlük Karton

(652x340 mm)

250.000

adet

Teknik Şartname

18.02.2015

Gri Renkli Klasörlük Karton

(652x340 mm)

700.000

adet

Teknik Şartname

18.02.2015

Gri Renkli Klasörlük Karton

(627x340 mm)

150.000

adet

Teknik Şartname

18.02.2015

Gri Renkli Klasörlük Karton

(632x320 mm)

500.000

adet

Teknik Şartname

18.02.2015

Gri Renkli Klasörlük Karton

(607x320 mm)

250.000

adet

Teknik Şartname

18.02.2015

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a. İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığından incelenmek üzere bedelsiz temin edebilirler.

b. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. ve 5. maddelerinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların iç zarfları açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır. İç zarfların açılacağı gün ve saat, ihaleye iştirak eden firmalara bildirilecektir.

5 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip asgari 60 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen para birimi cinsinden verilecektir

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır.

Duyurulur.

717/1-1


VAGON TEKERLEK TAKIMLARININ TEMİZLENMESİ, BUATAGRESLERİN VE RULMANLARIN DEMONTAJI VE TEMİZLENMESİ, BUATAGRESLERİN TAMİRİ

VE LOKOMOTİF BUATLARININ TAMİR, TEMİZLİĞİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/7631

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60-225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 2 Kalem (vagon tekerleği 1900 adet, lokomotif buatları 800 adet) vagon tekerlek takımlarının temizlenmesi, buatagreslerin ve rulmanların demontajı ve temizlenmesi, buatagreslerin tamiri ve lokomotif buatlarının tamir, temizliği işi teknik şartnamelerine göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati     :  12/02/2015 saat: 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 12/02/2015 günü saat: 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

616/1-1


1 YIL SÜRE İLE KANTİN İŞLETMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

1. Üniversitemiz Nişantaşı Yerleşkesinde Bulunan Kantin işletmesinin (25 m2) sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” artırma ile ihale edilecektir.

2. İhale 10.02.2015 Salı günü saat 10:30’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyon Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası - Kadıköy-İSTANBUL) adresinde yapılacaktır.

3. İhale konusu işle ilgili, ihaleye esas tahmini bedeli, geçici teminat tutarı, ihale gün ve saati metnin sonunda belirtilmiştir.

4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a. Tebligat için adres beyanı,

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, (Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge) (Aslı veya noter tasdikli sureti 2015 yılına ait olacaktır.)

c. İmza sirküleri vermesi, (noterden)

ç. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

d. Şartnamede yazılı diğer belgeler.

5. Geçici Teminat Mektubu veya Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.Halk Bankası Kuyubaşı Şubesi TR92 0001 2009 8660 0012 0000 05 IBAN Nolu Hesabına Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair banka dekontu, (Aslı)

6. İhaleye ait şartname Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası -Kadıköy-İSTANBUL) adresinde görülebilir veya aynı adresten 100,00,-TL bedel karşılığında temin edilebilir.

7. Posta ile yapılacak başvurularda da tekliflerin 10.02.2015 Salı günü ihale saatine kadar Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası Kadıköy-İSTANBUL) adresine ulaşması gerekmektedir.

8. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9. Üniversitemiz, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

 

İşin Adı

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

Tutarı

İhale Gün

ve Saati

1 - Üniversitemiz Nişantaşı Yerleşkesinde Bulunan Kantin İşletmesinin (25 m2) sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile işletilmesi işi

53.000,00 TL

1.590,00 TL

10.02.2015

Salı Günü

Saat 10:30

697/1-1


3 YIL SÜRE İLE KANTİN İŞLETMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

1. Üniversitemiz Anadoluhisarı Yerleşkesinde Bulunan Kantin işletmesinin (127 m2) sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” artırma ile ihale edilecektir.

2. İhale 10.02.2015 Salı günü saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyon Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası - Kadıköy-İSTANBUL) adresinde yapılacaktır.

3. İhale konusu işle ilgili, ihaleye esas tahmini bedeli, geçici teminat tutarı, ihale gün ve saati metnin sonunda belirtilmiştir.

4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a. Tebligat için adres beyanı,

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, (Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge) (Aslı veya noter tasdikli sureti 2015 yılına ait olacaktır.)

c. İmza sirküleri vermesi, (noterden)

ç. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

d. Şartnamede yazılı diğer belgeler.

5. Geçici Teminat Mektubu veya Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.Halk Bankası Kuyubaşı Şubesi TR92 0001 2009 8660 0012 0000 05 IBAN Nolu Hesabına Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair banka dekontu, (Aslı)

6. İhaleye ait şartname Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası -Kadıköy-İSTANBUL) adresinde görülebilir veya aynı adresten 100,00,-TL bedel karşılığında temin edilebilir.

7. Posta ile yapılacak başvurularda da tekliflerin 10.02.2015 Salı günü ihale saatine kadar Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası Kadıköy-İSTANBUL) adresine ulaşması gerekmektedir.

8. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9. Üniversitemiz, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

 

İşin Adı

Tahmini Bedel

(1 Yıllık)

Geçici Teminat

Tutarı

İhale Gün

ve Saati

1 - Üniversitemiz Anadoluhisarı Yerleşkesinde Bulunan Kantin işletmesinin (127 m2) sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile işletilmesi işi

122.000,00 TL

3.660,00 TL

10.02.2015

Salı Günü

Saat 10:00

698/1-1


İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİNDE PARK VE İKİ ADET ZEMİNALTI OTOPARK İNŞAATI YAPIMI VE ZEMİNALTI OTOPARKLARININ İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI

30 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1) Encümen Kayıt No             :  38

2) İşin Konusu                        :  Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, Akagündüz Sokak ve Shibuya Sokak, 8 ada içinde bulunan 2.095 m2 ve 4.674 m2 alanlı taşınmazlarda park ve iki adet zeminaltı otopark inşaatı yapımı ve zeminaltı otoparklarının intifa hakkı karşılığı 30 yıl süreyle işletilmesi işi.

3) Takribi Yatırım Maliyeti     :  24.468.064,81.-TL + KDV

4) Muhammen Bedel              :  222.673.-TL + KDV / Yıl

5) Geçici Teminat                   :  6.680,19.-TL

6) a) Yapım Süresi                 :  12 ay

b) İşletme Süresi                     :  30 yıl

7) İşin Yapılma Yeri               :  İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, Akagündüz Sokak ve Shibuya Sokak

8) Yeterlik İçin Son Başvuru

    Tarih ve Saati                      :  13 Şubat 2015 16:30

9) İhale Tarihi ve Saati            :  18 Şubat 2015 13:00       Son teklif verme saati: 13:00

10) İhalenin Yapılacağı Yer    :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

11) Yeterlik Başvurusunun

Yapılacağı Yer                        :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sk. No: 62 Kat: 3 Merter- İstanbul

12) İhale Usulü                       :  2886 Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

13) İhale şartnamesinin

görülebileceği veya satın

alınabileceği yer                      :  İhale Şartnamesi 500.- TL bedelle Yapı İşleri Müdürlüğü-M.Nezihi Özmen Mah. Keresteciler Sitesi, Kasım Sk.   No: 62 Kat: 3 Merter/Güngören/İstanbul adresinden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir.

Tel. 0212 449 41 90     Fax: 0212 449 44 64

14) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1) Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

a. Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler)

b. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (Tüzel kişiler)

c. Mevzuatı gereği siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

d. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki yasal merciler tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.)

e. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.

f. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

g. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge

h. SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge

i. Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri 2.446.806,48 TL'den az olamaz.)

j. İhale dosyası satın alındığına dair belge.

2) İhaleye katılmak için istenen belgeler:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a. Teklif mektubunu havi iç zarf,

b. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrâzı (Gerçek kişiler)

c. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (Tüzel kişiler)

d. 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat.

e. Mevzuatı gereği siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

f. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki yasal merciler tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.)

g. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gereklidir.

h. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü (18/02/2015) en geç saat 13:00'a kadar yukarıda belirtilen adresteki Encümen Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler güncel olmalıdır.

17) Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

18) İhaleye Katılmak İsteyenlerin, yukarıda belirtilen yere ve belirtilen tarihe kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.

19) Telgraf veya Faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

710/1-1


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2015/9264

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi 1. Kat Beşevler/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0312 212 60 40-2193-2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa)     : 

ç) Ön yeterlilik dokümanının

    görülebileceği web adresi             :  www.ankara.edu.tr

2 - Ön yeterlilik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Mal Alımı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Kablolu Ağ Sistemi

b) Malın teslim edilme/

    işin yapılma yeri veya yerleri       :  Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi

c) İşin süresi                                    :  İş 30.07.2015 tarihine kadar tamamlanacaktır

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                              :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  17.02.2015 saat 14:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) İlanın 4.3 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3. maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

g) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.1.Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.Adayın ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili 4.4 maddesinde belirtilen işlerde deneyimini gösteren belgeler verilecektir.

4.3.2. İş deneyim belgesinin tutarı en az 190.000,00 TL olacaktır.

4.3.3. Teklif edilen cihazlar için adayın Türkiye’de satış yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler verilecektir.

4.3.4. Teklif edilen ürüne ait Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Garanti belgesi ile Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesinin, ilgili Bakanlığın internet sitesi üzerinden görülebilir olduğuna ilişkin bilgiler verilecektir.

4.3.5. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları

Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla

4.3.5.1. Teknik şartnamedeki tüm maddelere, teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında madde madde ve gerekiyorsa açıklamalı bir şekilde cevaplar verilecektir.

4.3.5.2. Teknik şartnamedeki tüm cihazlara ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman , katalog fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.3.5.3. Teklif edilen sistemde kullanılacak cihazlara ait adet sayıları ile marka ve model beyanı verilecektir.

4.3.5.4. İşin yapılacağı yerin görüldüğüne dair yer görme belgesi verilecektir.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.4.1. İsteklilerin “Ağ sistemleri, ağ cihazları, network cihazları satış ve /veya kurulumu” bir işi yaptıklarını gösterir iş deneyim belgesini sunmaları gerekmektedir.

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6.2. Ön yeterliğe baş vuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, 17.02.2015 saat 14.00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.                                                                                                                  701/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

MUHTELİF MALZEME (39 KALEM) alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Yapılacak mal alım ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                              :  2015/6485

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  CUMHURİYET CADDESİ 60300 TURHAL TOKAT

b) Telefon ve faks numarası                   :  3562753530 - 3562753539

c) Elektronik Posta Adresi                     :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                             : 

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  MUHTELİF MALZEME (32 KALEM ÜRÜN)

b) Teslim yeri                                         :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL MAKİNA FABRİKASI MALZEME AMBARI

c) Teslim tarihi                                       :  İdaremizin vereceği termin programı doğrultusunda

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                     :  10/02/2015 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

589/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Düzce Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen arsaların ve işyerlerinin niteliğindeki taşınmazlar, 2886 Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 12 Şubat 2015 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

 İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-r maddesi uyarınca *(KDV‘den istisna) muaf olan gayrimenkuller listede belirtilmiş olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.

 

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN

(m2)

KAT

BB

NO

CİNSİ

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT

TUTARI

İHALE

SAATİ

Ş.MURAT DEMİR MAH.

0/4633

4188.82 m2

 

1

ARSA

1,090,000.00 TL

32,700.00 TL

10:30

Ş.MURAT DEMİR MAH.

0/4634

2343.08 m2

 

2

ARSA

610,000.00 TL

18,300.00 TL

10:40

ÇİFTEPINARLAR *(KDV İSTİSNA)

0/2967

732.00 m2

 

3

ARSA

455,000.00 TL

13,650.00 TL

10:50

BESLANBEY

124/2

1882.99 m2

 

12

ARSA

1,260,000.00 TL

37,800.00 TL

11:00

BESLANBEY

126/2

989.23 m2

 

3

ARSA

660,000.00 TL

19,800.00 TL

11:10

BESLANBEY

127/2

632.16 m2

 

4

ARSA

425,000.00 TL

12,750.00 TL

11:20

BESLANBEY

1627/1

2262.26 m2

 

16

ARSA

1,510,000.00 TL

45,300.00 TL

11:30

KİREMİTOCAĞI MAHALLESİ

0/511

2002.49 m2

 

 

ARSA

7,010,000.00 TL

210,300.00 TL

11:40

ÇAVUŞLAR MAHALLESİ

871/7

3244.22 m2

 

 

ARSA

815,000.00 TL

24,450.00 TL

13:20

ORHANGAZİ (YÖRÜKLER) MAH.

248/1

2100.11 m2

 

 

ARSA

505,000.00 TL

15,150.00 TL

13:40

Ş.BAYRAM GÖKMEN MAH. *(KDV İSTİSNA)

0/4466

5425.64 m2

 

 

ARSA

1,450,000.00 TL

43,500.00 TL

14:00

ÇAMKÖY MAHALLESİ *(KDV İSTİSNA)

106/4

571.74 m2

 

 

ARSA

306,000.00 TL

9,180.00 TL

14:20

METEK MAHALLESİ *(KDV İSTİSNA)

754/2

2426.01 m2

 

1

ARSA

787,500.00 TL

23,625.00 TL

14:40

CEDİDİYE MAHALLESİ

135/44

72.00 m2

ZEMİN

 

İŞYERİ

350,000.00 TL

10,500.00 TL

15:00

CEDİDİYE MAHALLESİ

135/44

74.00 m2

ZEMİN

 

İŞYERİ

440,000.00 TL

13,200.00 TL

15:40

CEDİDİYE MAHALLESİ

135/44

67.00 m2

ZEMİN

 

İŞYERİ

212,500.00 TL

6,375.00 TL

16:00

CEDİDİYE MAHALLESİ

135/44

65.00 m2

2. KAT

 

İŞYERİ

200,000.00 TL

6,000.00 TL

16:20

CEDİDİYE MAHALLESİ

135/44

78.00 m2

2. KAT

 

İŞYERİ

225,000.00 TL

6,750.00 TL

16:40

CEDİDİYE MAHALLESİ

135/44

20.00 m2

2. KAT

 

İŞYERİ

105,000.00 TL

3,150.00 TL

17:00

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

* Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına borcu yoktur yazısı.

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görebilir ve temin edebilirler.

İlan olunur.

458/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Çankaya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait aşağıda ada, parsel numarası, alanı, imar durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve ihale saati yazılı arsalar; 2886 sayılı D.İ. Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

 

SIRA NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

ALANI (m2)

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

HARBİYE

2839

3

1000

KONUT

KLASİK 4 KAT

2,000,000 TL

60,000 TL

12/02/2015

13:00

2

E.GAZİ

2981

4

601

KONUT

KLASİK 4 KAT

601,000 TL

18,030 TL

12/02/2015

13:05

3

Ş.M.MERİÇ

4814

1

955

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,242,000 TL

37,260 TL

12/02/2015

13:10

4

Ş.M.MERİÇ

4814

2

838

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,090,000 TL

32,700 TL

12/02/2015

13:15

5

Ş.M.MERİÇ

4814

20

528

KONUT

KLASİK 3 KAT

792,000 TL

23,760 TL

12/02/2015

13:20

6

Ş.M.MERİÇ

4815

1

854

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,111,000 TL

33,330 TL

12/02/2015

13:25

7

Ş.M.MERİÇ

7265

7

801

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,002,000 TL

30,060 TL

12/02/2015

13:30

8

Ş.M.MERİÇ

7278

19

1383

KONUT

KLASİK 3 KAT

2,075,000 TL

62,250 TL

12/02/2015

13:35

9

İLKER

7431

1

880

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,144,000 TL

34,320 TL

12/02/2015

13:40

10

İLKER

7431

2

610

KONUT

KLASİK 3 KAT

793,000 TL

23,790 TL

12/02/2015

13:45

11

İLKER

7445

8

721

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,082,000 TL

32,460 TL

12/02/2015

13:50

12

İLKER

7445

9

641

KONUT

KLASİK 3 KAT

962,000 TL

28,860 TL

12/02/2015

13:55

13

İLKER

7447

8

695

KONUT

KLASİK 3 KAT

904,000 TL

27,120 TL

12/02/2015

14:00

14

İLKER

7447

10

700

KONUT

KLASİK 3 KAT

980,000 TL

29,400 TL

12/02/2015

14:05

15

İLKER

7447

11

700

KONUT

KLASİK 3 KAT

980,000 TL

29,400 TL

12/02/2015

14:10

16

İLKER

7447

12

785

KONUT

KLASİK 3 KAT

1,178,000 TL

35,340 TL

12/02/2015

14:15

17

İLKER

7463

5

690

KONUT

KLASİK 3 KAT

932,000 TL

27,960 TL

12/02/2015

14:20

18

İLKADIM

7463

8

602

KONUT

KLASİK 3 KAT

873,000 TL

26,190 TL

12/02/2015

14:25

19

İLKADIM

7465

2

656

KONUT

KLASİK 3 KAT

919,000 TL

27,570 TL

12/02/2015

14:30

20

İLKER

7469

2

688

KONUT

KLASİK 3 KAT

964,000 TL

28,920 TL

12/02/2015

14:35

21

İLKER

7469

3

605

KONUT

KLASİK 3 KAT

847,000 TL

25,410 TL

12/02/2015

14:40

22

ÖVEÇLER

7504

2

877

KONUT

KLASİK 4 KAT

1,141,000 TL

34,230 TL

12/02/2015

14:45

23

ÖVEÇLER

7504

3

795

KONUT

KLASİK 4 KAT

1,113,000 TL

33,390 TL

12/02/2015

14:50

24

DİKMEN

7504

8

657

KONUT

KLASİK 4 KAT

986,000 TL

29,580 TL

12/02/2015

14:55

25

ÖVEÇLER

7508

5

1087

KONUT

KLASİK 4 KAT

1,631,000 TL

48,930 TL

12/02/2015

15:00

26

ZAFERTEPE

7711

8

530

KONUT

KLASİK 3 KAT

583,000 TL

17,490 TL

12/02/2015

15:05

27

ZAFERTEPE

7711

9

530

KONUT

KLASİK 3 KAT

583,000 TL

17,490 TL

12/02/2015

15:10

28

ZAFERTEPE

7711

10

530

KONUT

KLASİK 3 KAT

583,000 TL

17,490 TL

12/02/2015

15:15

29

ÖVEÇLER

7946

13

520

KONUT

KLASİK 4 KAT

780,000 TL

23,400 TL

12/02/2015

15:20

30

ÖVEÇLER

7946

14

555

KONUT

KLASİK 4 KAT

833,000 TL

24,990 TL

12/02/2015

15:25

31

İLERİ

8139

16

307

KONUT

KLASİK 4 KAT

338,000 TL

10,140 TL

12/02/2015

15:30

32

İLERİ

8139

17

285

KONUT

KLASİK 4 KAT

342,000 TL

10,260 TL

12/02/2015

15:35

33

İLERİ

8150

6

290

KONUT

KLASİK 4 KAT

377,000 TL

11,310 TL

12/02/2015

15:40

34

İLERİ

8151

1

220

KONUT

KLASİK 4 KAT

308,000 TL

9,240 TL

12/02/2015

15:45

35

İLERİ

8151

8

274

KONUT

KLASİK 4 KAT

302,000 TL

9,060 TL

12/02/2015

15:50

36

SANCAK

25356

8

545

KONUT

0,40/1,40 (5,A-3,3)

1,254,000 TL

37,620 TL

12/02/2015

15:55

37

SANCAK

25356

9

617

KONUT

0,40/1,40 (5,A-3,3)

1,420,000 TL

42,600 TL

12/02/2015

16:00

38

KIRKKONAKLAR

26404

1

1586

KONUT

0.35/1.40 (5,A-4,3)

3,172,000 TL

95,160 TL

12/02/2015

16:05

39

İMRAHOR-2

26531

10

632

KONUT

0,35/1,40 (5,A-4,3)

759,000 TL

22,770 TL

12/02/2015

16:10

40

ÖVEÇLER

27008

21

847

KONUT

0,35/1,40 (5,A-4,3)

1,271,000 TL

38,130 TL

12/02/2015

16:15

41

ÖVEÇLER

27009

16

2425

S.K.T.A.-TİC.-KONUT

Max.İnş.Alanı=3971 m2

4,850,000 TL

145,500 TL

12/02/2015

16:20

42

KIRKKONAKLAR

27385

8

584

KONUT

0.35/1.05 (5,A-3,3)

701,000 TL

21,030 TL

12/02/2015

16:25

43

M. KEMAL

28300

3

1116

TİCARET

E:1.30 Hmax: Serb.

4,464,000 TL

133,920 TL

12/02/2015

16:30

 

2 - İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B2 Blok 9.kat adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname, çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No:11 A1 Blok 6.kat Kızılay/Ankara adresindeki Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL (yüz lira) karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye girecek kişilerin;

Kanuni ikametgah sahibi olmaları ve ikametgah belgesini; isteklilerin bir tüzel kişi olması halinde; Şirketse Ticaret Odasına kayıt belgesi ile Şirket imza sirkülerini; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı suretini; Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini, geçici teminata ait makbuzu (geçici teminat banka teminat mektubu olması halinde, Banka mektubu limit içi ve süresiz olması gerekmektedir), İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair taahhüt belgesini; dış zarfa koymaları,  teklif mektubunu şartname ekinde bulunan örnek mektuba uygun olarak doldurmaları ve tekliflerinde ada, parsel numarasını ve teklif edilen bedeli açık ve kesin olarak yazmaları ihaleye iştirak eden tarafından imzalanarak iç zarfa koymaları gerekmektedir.

5 - Tekliflerin ihale günü, saat 12.00 ‘ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B1 Blok 8.kat adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü ) teslim edilmesi gerekmektedir.

6 - İhaleye posta ile katılmak mümkündür, ihaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B1 Blok 8.kat Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Teklifler; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - Belediyemizce satışı yapılacak ilanda belirtilen gayrimenkuller, 3065 sayılı KDV Kanununun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının (r) bendine göre KDV istinasına tabi olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

8 - Telefon: 0 312 458 89 00 / 2240 -2241 - 2244  Faks: 0 312 433 80 47

9 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

484/1-1