29 Ocak 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29251

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı / Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Adıyaman Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden:

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR KADROSU İLANI

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 26. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca Profesör alınacaktır.

Profesör kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

AKADEMİK

ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

• İnşaat Mühendisliği lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak,

• İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim dalı yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak,

• Ulaştırma Mühendisliği, ulaşım ve kent planlaması konularında ulusal ve uluslararası yayın yapmış, kitap tercümesi ve kitap/kitap bölümleri yazmış olmak.

• Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde görev almış olmak.

• Yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü seviyesinde ders verme deneyimi bulunmak.

• İngilizce ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak.

BAŞVURU ADRESİ:

Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115 Seyrekköy-Menemen/İZMİR

Tel: 0232 355 00 00 www.gediz.edu.tr

678/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 10/10/2014 tarih ve 483 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22/11/2014 tarih ve 2046 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 49076 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 29/01/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

596/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 09/01/2015 tarih ve 62 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/01/2015 tarih ve 163 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi, imarın 47908 ada 10 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 29/01/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

597/1-1


 


 

—————

—————

—————

—————


 

—————


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi   : 28 13.11.2014                                                  Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi       : 372 13.11.2014                                                 ANKARA

KARAR

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun “Tarihi Sitler Koruma ve Kullanma Koşulları” başlıklı 19/4/1996 tarih ve 421 sayılı İlke Kararının, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 16.01.2014 tarih ve 271 sayılı İlke Kararı ile iptal edilmiş olması nedeniyle, 421 sayılı İlke Kararında değişiklik yapan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19.01.2010 tarih ve 763 sayılı İlke Kararının iptaline karar verildi.

645/1/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi   : 29 13.01.2015                                                  Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi       : 373 13.01.2015                                                 ANKARA

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları başlıklı İlke Kararının Uygulamanın Denetlenmesi başlıklı 3. bölümünün son fıkrasında yer alan “Uygulama bittikten sonra müellif mimarın isminin yazıldığı bir tabelanın, yapının uygun bir yerine asılması gerektiğine” ifadesinin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 12.12.2013 tarih ve 243 sayılı İlke Kararı ile kaldırılmış olması nedeniyle, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 22.03.2001 tarih ve 680 sayılı İlke Kararındaki “Uygulama bittikten sonra müellif mimarın isminin yazıldığı bir tabelanın, yapının uygun bir yerine asılması gerektiğine”, ifadesinin kaldırılmasına, karar verildi.

645/2/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

I

                                                                                                                  16.00.2523

Toplantı Tarihi ve No    : 25.12.2014/180                                                Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 25.12.2014/3971                                                 BURSA

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Osmangazi mahallesinde koruma amaçlı imar planı kapsamındaki 3. Derece Arkeolojik Sit alanında bulunan ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapılara komşu konumdaki özel mülkiyete ait 4268 ada, 122, 123 ve 126 parsellerde Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen sondaj kazısının sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.12.2014 gün ve 3973 sayılı yazısı ve Müdürlüğün 22.12.2014 gün ve 6538 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, alan Kurulumuz üyelerince yerinde görüldü, yapılan görüşmeler sonucunda;

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Osmangazi mahallesinde koruma amaçlı imar planı kapsamındaki 3. Derece Arkeolojik Sit alanında bulunan ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapılara komşu konumdaki özel mülkiyete ait 4268 ada, 122, 123 ve 126 parsellerde Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen sondaj kazısının sonucunda Müze Müdürlüğünce geç Osmanlı dönemine ait tekke kalıntıları ile doğusundaki bazilikaya ait olabilecek yapı uzantıları olarak tanımlanan 2863 sayılı Kanun kapsamındaki kalıntılara rastlanılması nedeniyle yapılaşmaya gidilmesinin uygun olmayacağına;

Müze Müdürlüğünün önerisine uyularak sit derecesinin K.T.V.K.Y.K.’nun 5.11.1999/658 İlke Kararı dikkate alınarak 1.derece Arkeolojik Sit olarak değiştirilmesine;

Kalıntıların kesit ve görünüşlerini de içerecek şekilde hazırlanacak taş planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

646/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 15/1/2015-112                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 15/1/2015-2074                                                 ANKARA

Bolu İli, Dörtdivan ilçesi, Hacetler Mahallesi, 59,92,93 n’olu parsellerde tespit edilen, arkeolojik alana ilişkin, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.09.2014 gün ve 1705 sayılı kararı gereği alınan kurum görüşleri okundu ekleri incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Bolu İli, Dörtdivan ilçesi, Hacetler Mahallesi, 59,92,93 n’olu parsellerde Bolu Müzesi uzmanlarınca tespit edilen ve kararımız eki kadastral paftada gösterilen, arkeolojik alanın III. Derece Arkeoloji Sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin onaylanmasına, bu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 3. maddesindeki Arkeolojik sitler ve koruma, kullanma koşullarının geçiş dönem yapılanma koşulu olarak belirlenmesine, bu alanda kacak kazı yapanlar hakkında yasal soruşturma açılmasına ve kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılması gerektiğine karar verildi.

                                                                                                                                   


647/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                    36.06.59

Toplantı Tarihi ve No    : 14.01.2015 - 67                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 14.01.2015 - 775                                                  KARS

Kars İli, Selim İlçesi, Oluklu Köyü tapunun 116 ada, 42 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Kamu Ortak Malına ait olan Kale ve Yerleşim Alanının tescil talebine ilişkin; Kars Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 21.08.2013 tarih ve 248 sayılı yazısı, Selim Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 25.12.2014 gün ve 713 sayılı yazısı, Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 13.10.2014 gün ve 6541 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.08.2013 tarih ve 1513 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Vaziyet Krokisi), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Kars İli, Selim İlçesi, Oluklu Köyü tapunun 116 ada, 42 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Kamu Ortak Malına ait olan Kale ve Yerleşim Alanının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca ekteki koordinatlı vaziyet krokisinde belirtilen şekliyle I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna, her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına;

Karar verildi.

 


648/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5432-15                                                               Karar Tarihi: 22/01/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/01/2015 tarihli toplantısında, motorin ve benzin türlerinde 31/12/2015 tarihine kadar “mangan içeriği” parametresinin aranmamasına, motorin ve benzin türlerinin analizine ilişkin Muayene, Analiz veya Doğrulama Raporu tanzim edecek laboratuvarlarca yapılacak “mangan içeriği” analizlerinde 31/12/2016 tarihine kadar akreditasyon şartı aranmamasına,

karar verilmiştir.

671/1-1

—————

Karar No: 5423-1                                                                 Karar Tarihi: 15/01/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/01/2015 tarihli toplantısında,

(1) Vangölü EDAŞ’ın 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teşkil eden "Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar"ın eki "Ek-1"in aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

karar verilmiştir.

672/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5433-2                                                                 Karar Tarihi: 22/01/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/01/2015 tarihli toplantısında, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin dördüncü paragrafı, (b) bendinin ikinci paragrafı, (e) bendinin (6) numaralı alt bendi, 7 nci maddesinin (a) fıkrasının ikinci bendi ve Geçici 2 nci maddesi ile Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 19, 25 ve 26 ncı maddeleri uyarınca, 2015 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahmini, doğal gazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 50.862.943.531 Sm3 (541.181.719.170 kWh) olarak belirlenmesine,

karar verilmiştir.

673/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5433-3                                                                 Karar Tarihi: 22/01/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/01/2015 tarihli toplantısında,

(1) Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teşkil eden "Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" eki "Ek-1 ve Ek-2"nin aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

karar verilmiştir.

674/1-1

—————

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5433-4                                                                 Karar Tarihi: 22/01/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/01/2015 tarihli toplantısında,

(1) Akdeniz EDAŞ’ın 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teşkil eden "Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" eki "Ek-1"in aşağıdaki gibi revize edilmesine,

karar verilmiştir.

 

675/1-1

—————


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı sözleşme konusu hizmetlerinin Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

01.01.2014--20.01.2015 tarihleri arasından Hizmet Yeterlilik Belgeleri fesih edilen firmalar

 

ÇELİKTIRSAN KAROSER SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

KRT 178/07.09.2004

34-HYB-3795

27.11.2013

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ORBAY MOTORLU ARAÇLAR YEDEK PARÇA OTOMOTİV TİCARAET SANAYİ İTHALAT VE İHRACAAT LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12664-1/30.04.2008

34-HYB-2616

20.02.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

NST ELEKTRONİK-SELÇUK YOLDÜREN

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010,

TS 10956/21.02.2012

34-HYB-4831

25.12.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

SİSTEM OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-2574

25.12.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

DUYUMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TIBBİ CİHAZLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-2617

20.12.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

ARSPET 4 PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 11939/16.01.2001

34-HYB-4854

25.09.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

ENTEK EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KRT 96/22.09.2004

34-HYB-4414

29.11.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

KM KÜMSAN VİNÇ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 12578/22.03.2011

34-HYB-1888

04.06.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

CENKSAN YANGIN SÖNDÜRME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11827/22.03.2011

41-HYB-6459

10.04.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

DEMSAŞ DEKORASYON MOBİLYA SAN VE TİC LTD. ŞTİ.

TS 12487/31.01.2012

34-HYB-852

04.06.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ASEL GIDA YEMEK ÜRETİM VE EĞİTİM TURİZM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 8985/23.11.2006

34-HYB-3948

29.11.2013

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ASSEN ASANSÖR-MAHMUT KİLTAN

TS 12255/09.10.2013

41-HYB-6499

02.06.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ENTEGRE ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.

TS 13229/07.12.2006

34-HYB-12534

11.06.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

OKYANUS OTOMOTİV HÜSEYİN KARADENİZ

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-13115

09.04.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

TURSAN ULAŞIM HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12257/06.11.2001

34-HYB-88

25.06.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

BARIŞ ÇEVRE VE SİSTEM DANIŞM. İLAÇ İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8358/13.03.2013

34-HYB-12384

25.06.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

EKİNCİLER PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS12820/T3/12.04.2012,

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-3658

04.11.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ETÜD DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010,

TS 10956/21.02.2012

34-HYB-3039

16.07.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

MERPA BİLGİ İŞLEM LTD. ŞTİ.

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010,

TS 10956/21.02.2012

34-HYB-1167

22.04.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

MOMENT ASANSÖR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS EN 13015+A1/29.06.2009,

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-5320

10.07.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ELİTES ASANSÖR/ ABDULLAH KILIÇ

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-13192

08.07.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

AKAY MOTOR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 12842/12.06.2013

34-HYB-972

25.12.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

BİYOTEM SAĞLIK MALZEMELERİ VE HİZMETLERİ PAZARLAMA TURİZM A.Ş.İSTANBUL ŞUBESİ

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-3663

25.12.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

İNTEGRA PROFESYONEL HİZMETLER A.Ş.

TS 12498/09.03.2010,

TS 12853/26.03.2009

34-HYB-1457

25.12.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

KALE PEYZAJ MAKET BAKIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12868/24.04.2002,

TS 12867/24.04.2002,

TS 12866/24.04.2002

34-HYB-5368

30.12.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

NASMİNA ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ

TS 12850/14.06.2012,

TS 12713/27.02.2007

34-HYB-13223

24.06.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

HEC PROFESYONEL SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 10956/21.02.2012,

TS 12845/29.03.2011

34-HYB-5176

01.09.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ATILIM İNŞAAT SAN. VE TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

TS 12868/24.04.2002,

TS 12867/24.04.2002,

TS 12866/24.04.2002,

TS 12706/22.05.2008

34-HYB-1376

23.07.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

SAVAŞ MEDİKAL LABORATUVAR MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-2220

24.07.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

NETSERVİS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12498/09.03.2010

34-HYB-2996

24.07.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

MUHARREM ŞAHBUDAK

TS 8986/22.09.1995

34-HYB-3640

05.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

DİLAŞ TOPLU YEMEK HİZMETLERİ TAŞIMACILIK SOSYAL HİZMET İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

TS 8985/23.11.2006

34-HYB-3392

06.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

BAY MOTO TİCARET - BAŞAK DEMİRTEN

TS 11921/29.03.2011

34-HYB-2808

25.04.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

MERTÇE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8985/23.11.2006

34-HYB-1847

08.04.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

GNC TEKNOLOJI VE OTOMASYON SİSTEMLERİ MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ

TS 12710/29.04.2010

34-HYB-5236

11.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

SÖZKUR TURİZM OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12652/31.01.2012,

TS 12257/06.11.2001

34-HYB-4527

07.05.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

HEDEF BİLGİSAYAR COŞKUN ÇEPNİ

TS 12498/09.03.2010

34-HYB-5080

09.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

AVMTUR GIDA TEMİZLİK HİZMETLERİ TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12257/06.11.2001

34-HYB-5166

10.04.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ÖZKORKMAZ TAKOĞRAF HAKKI KORKMAZ

KRT 39/26.11.2014

34-HYB-1650

20.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

GM OTO TAMİR ATÖLYESİ TARIK SARI

TS 8986/22.09.1995

34-HYB-156

05.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

NAZİM OKUMUŞ

TS 10079/19.01.2010,

TS 12355/10.03.2003

34-HYB-3120

21.05.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ATİK OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-12960

11.04.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ÖZYAR PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-4715

17.03.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

İSTANBUL İŞİTME ALETLERİ TIBBİ CİHAZLAR MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-1196

31.12.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

TAŞSAN TEMİZLİK MADEN SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12524/10.02.1999

34-HYB-882

16.04.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ARAL İTHALAT ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12890/27.11.2002,124/

16.06.2013

34-HYB-196

19.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

GAYEM ELEKTRONİK TELEKOMİNİKASYON OTO. TEKSTİL SU ÜRÜN. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 10956/07.12.2006

34-HYB-1849

21.01.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ÖZEN YEMEK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ

TS 8985/19.07.2012

34-HYB-643

21.01.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

BÜRODEKOR ÇELİK EŞYA TİCARET VE SAN.LTD.ŞTİ.

TS 12487/31.01.2012

34-HYB-2114

29.11.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

ÖZKAR MAKİNA YÜKSEL ÖZDEMİR

TS 12865/24.04.2002

34-HYB-2485

16.04.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ELEKTRONET BİLGİSAYAR KONTROL VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12963/09.04.2003

34-HYB-5418

02.12.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

RÇ MARMARA OTOMOTİV TURZ.İNŞ.VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. LTD. ŞTİ.

TS 12047/26.09.2013

34-HYB-13655

19.12.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

SET TEKNİK EMNİYET ÇEVRE VE LABORATUAR TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KRT 64/26.11.2014

34-HYB-2326

21.01.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ÖZKA LPG CNG OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİ İHSAN ÖZCAN

TS 12664-1/30.04.2008

34-HYB-13423

21.01.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ŞARK SAATÇİLİK DIŞ TİC. İTH. İHR. MÜMESSİLLİK LTD. ŞTİ.

TS 13187/30.03.2006

34-HYB-1159

13.01.2014

YETKLİ SERVİS FESİH

YÜCELİR OTOMOTİV LTD.ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-2100

08.01.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

GADA TURKEY TIBBİ CİHAZLAR DAĞITIM VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-4157

03.03.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

AREL TIBBİ CİHAZ TEKNOLOJİLRİ VE BİYOMEDİKAL HİZMETLRİ A.Ş.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-13544

27.11.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ANADOLU SERVİS KLİMA ELEKTROMEKANİK ÜRN. SERVİS VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-121

04.12.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

GÜLAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-614

01.12.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

REİS OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ - BAĞCILAR ŞUBESİ

TS 12047/26.09.2013

34-HYB-13693

01.12.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

DEHA OTOMOTİV İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-2024

15.07.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

TAR ISI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

TS 12355/10.03.2003

34-HYB-3998

16.07.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

BAŞAKŞEHİR PETROL ÜRÜNLERİ GIDA NAKLİYE VE OTOMOTİV TİC. A.Ş.

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-1971

01.12.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

BİRLİK ÇOCUK GEREÇLERİ İTHALAT İHRACAT VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

TS 12512/26.09.2013

34-HYB-4282

16.10.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

KAYA BASKÜL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12962/07.04.2003

34-HYB-2835

01.12.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ANSAN HİDROLİK SANAYİ MAKİNA İNŞAAT TURİZM TAAHHÜT VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12578/22.03.2011

41-HYB-210

02.04.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

PARK OTOMOTİV NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 12047/26.09.2013

34-HYB-5261

01.09.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

NDT ELEKTRONİK CİHAZLAR MÜMESSİLLİK İTHALAT İHRACAAT LTD.ŞTİ.

TS 13201/09.03.2010

34-HYB-5063

25.04.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

TURKUAZ ASANSÖR ADNAN İŞLEK

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-13313

27.11.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

Yalçın DURAN/GÖKÇESAN ASANSÖR

KRT 280

41-HYB-6508

23.10.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

DÜBÜŞ SAATÇİLİK-NURAN DÜBÜŞ

TS 13187/30.03.2006

34-HYB-3733

10.04.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

PERA MEDİKAL İHRACAT İTHALAT TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-304

25.04.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

HIZLI PETROL VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-12782

13.11.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ADNAN ŞENSES AKARYAKIT TURİZM VE TİCARET A.Ş.

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-1024

21.11.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

DERYA BEBE ÇOCUK GEREÇLERİ İMALATVE PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12512/24.04.2003

34-HYB-2334

08.07.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ARAS AKARYAKIT SATIŞ VE DAĞITIM PAZARLAMA A.Ş.BAĞCILAR ŞUBESİ

TS 12820/20.07.2006,

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-12434

29.05.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ERNUR BÜRO MALZEMELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.

TS 12487/31.01.2012

34-HYB-5010

31.10.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

BALANS OTOMOTİV YEDEK PARÇA VE SERVİS SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

06-HYB-3089

15.08.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

HÜR-SİM RIZA YEŞİLBAŞ

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-115

14.08.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

YÜKSEL PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11939/16.01.2001

34-HYB-4850

18.08.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

TEMPLOS İLAÇLAMA TEMİZLİK HİZMETLERİ MALZEMELERİ ÜRETİM TİCARET İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ.

TS 8358/14.06.2012

34-HYB-12627

18.08.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

BRT BİLİŞİM CİHAN CAN

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010,

TS 10956/21.02.2012,

TS 12134/14.06.2012

34-HYB-5292

17.04.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ASİL KROM EVYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 13072/23.11.2006

34-HYB-4124

07.04.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

MEGA TEKNİK DANIŞMANLIK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 13078/30.03.2004

34-HYB-4795

18.03.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

Mermer Motorlu Araçlar San.ve Tic.Ltd.Şti.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-12359

17.03.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

UNIVERSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

TS 12849/27.03.2007

34-HYB-201

25.04.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

HAYRİYE KOCAOĞLU DEMİRDÖKÜM YETKİLİ SERVİSİ

TS 10079/19.01.2010,

TS 12355/10.03.2003

34-HYB-1753

12.03.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

GENÇ OTOMOTİV AHMET GENÇ

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-13247

31.10.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

LUKOİL İSTASYON İŞLETMECİLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ/DOLAPDERE ŞUBESİ LTD. ŞTİ.

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-13184

04.11.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

DURAK MÜHENDİSLİK ASANSÖR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-2042

02.04.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

MUSTAFA ALİ CİVELEK

TS 12713/27.02.2007

34-HYB-4894

19.02.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

İBEKS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12963/09.04.2003

34-HYB-4714

19.02.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ULAŞ TAŞIMACILIK TEMİZLİK GIDA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12524/10.02.1999

34-HYB-4296

07.07.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ÇOBANOĞLU SU PAZ. İNŞ. VE SER. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 10386/24.04.2007

06-HYB-1918

07.11.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

EZGİ GIDA VE İNŞAAT SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8985/19.07.2012

34-HYB-574

07.11.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

AKTİF TESİSAT MALZEMELERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12859/17.04.2008,

TS 12676/12.04.2011

34-HYB-4767

19.02.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ERNE BİLGİSAYAR MEDİKAL CİHAZLARI VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-3508

18.03.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

MEDİBİM MEDİKAL BİLİŞİM KALİBRASYON TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-12506

22.04.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

OKCAN İNŞAAT GIDA TEKSTİL OTO TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12664-1/30.04.2008,

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-1807

25.06.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

DRAEGER MEDİKAL TİCARET VE SERVİS LTD.ŞTİ.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-397

25.06.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

OKSİMED TEKNİK - RECEP KOCA

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-12476

25.06.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

TUTKU SAĞLIK GEREÇLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 13011/25.04.2003,

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-2639

31.10.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

MEGA DANIŞMANLIK TEMSİLCİLİK DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 12710/29.04.2010,

TS 13201/09.03.2010

34-HYB-13259

01.07.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

İZBEL PETROL TAŞIMACILIK İNŞAAT OTOMOTİV GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-4236

01.07.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

UĞUR PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-13611

27.03.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

FLASH NAKİL VASITALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13070/24.02.2004

34-HYB-4137

25.12.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

KLF OTOMOTİV VE MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12612/14.04.1999

06-HYB-2294

05.05.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

SEMAS ASANSÖR SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-12863

26.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ÇAMLICA GIDA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. GEBZE ŞUBESİ

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-656

05.03.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

SERİ-İŞ MAKİNALARI TAMİR SERVİSİ EMRAH KONCA

TS 12510/23.11.2006

34/8553

27.12.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

MERKEZ SAAT TİC. A.Ş.

TS 13187/21.02.2013

34-HYB-5447

27.12.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

GTA MÜHENDİSLİK ASANSÖR TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-4903

19.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

DAVUTPAŞA PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-4761

16.01.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ÖZGEN OTOMOTİV BAKIM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 8986/22.03.2011

34-HYB-3273

14.11.2013

YETKLİ SERVİS FESİH

AL-KA İNŞ. VE TURİZM LTD. ŞTİ.

TS 13111/24.06.2010

34-HYB-2681

10.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

KOLUMAN MOTORLU ARAÇLAR TİC.VE SAN. A.Ş. İSTANBUL ŞUBESİ

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-474

19.02.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

TEKNİK OPEL SERVİSİ - SAVAŞ POLAT

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-12593

19.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ARSPET 2 PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 11939/16.01.2001

34-HYB-4863

19.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ZERBAB PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-4288

26.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

KENTONUR MİMARLIK İNŞAAT TAŞIT ARAÇLARI MODERNİZASYON MAKET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-12425

19.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ARMAĞAN OTOMOTİV TURİZM NAKLİYAT TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-4867

19.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

DESTAŞ DİJİTAL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KRT 154/10.04.2013

34-HYB-725

12.11.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

CARL ZEİSS ÖLÇÜM CİHAZLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 13201/09.03.2010

34-HYB-13121

26.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ERSİM ELEKTRİK CİHAZLARI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12709/10.11.2005

34-HYB-2521

19.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

EUROPUMP AKARYAKIT TECHİZATLARI SAN. VE TİC.A.Ş.

TS 12873/19.04.2002

34-HYB-454

10.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

TEMPO ISITMA VE KLİMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 10079/19.01.2010,

TS 12850/15.04.2002

34-HYB-2588

19.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

CESA MEDİKAL ÇEVRE SAĞLIĞI VE SAĞLIK HİZ. TANITIM ORG. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8358/14.06.2012

34-HYB-1287

07.11.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

ORKUN GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

TS 12782/13.04.2010

34-HYB-5242

07.05.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

BARKOD BİLİŞİM VE YAPI SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 13573/26.09.2013

34-HYB-5190

04.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

DİATEST SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-5276

15.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

MCT MOBİLYA SERDAL MACİT

TS 12487/23.01.2007

34-HYB-4017

02.04.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ASTEK ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-1017

21.05.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

İŞTEM ÇEVRE GRUP TEMİZLİK BAHÇE BAKIM VE PEYZAJ HİZ.TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12524/10.02.1999

34-HYB-3829

07.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

GÜNPET PETROL ÜRÜNLERİ VE OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 11939/16.01.2001

34-HYB-1438

17.04.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ARISAN HİDROFOR VE DALGIÇ POMPA SİSTEMLERİ - HASAN ARICI

TS 12873/19.04.2002

34-HYB-2886

04.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

SAYFAN YEMEK ÜRETİM TESİSLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8985/23.11.2006

34-HYB-949

02.04.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

MİKROBİL İLETİŞİM BİLİŞİM HİZM.VE ELEKTR.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12498/09.03.2010

34-HYB-4596

20.05.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

SİMGE İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

TS 13354/06.03.2008,

TS 13111/24.06.2010

34-HYB-4918

19.02.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

MKY ÖZEL GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

TS 12782/13.04.2010

34-HYB-2925

07.01.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

DENA ASANSÖR ŞEMSİ KURNAZ

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-5020

03.03.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

C.B.M. ELEKTRONİK TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12125/22.03.2011

34-HYB-4175

30.09.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

SEZMED SAĞLIK HİZ. İLETİŞİM ELEKN. TURİZM İNŞ. SAN. DIŞ. TİC. A.Ş.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-1141

07.11.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

KALE PEYZAJ MAKET BAKIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12868/24.04.2002,

TS 12867/24.04.2002,

TS 12866/24.04.2002

34-HYB-5368

30.12.2013

OLUMSUZ ARA KONTROL

SARAY MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 13416/04.02.2010

34-HYB-4039

15.01.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ALG PSİKOTEKNİK SİSTEM BİLİŞİM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

TS 13149/21.04.2005

34-HYB-5293

15.01.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ARKAS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AKATLAR ŞUBESİ

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-2729

21.03.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

YİĞİT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 8985/23.11.2006

34-HYB-698

15.01.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

İSTANBUL TIP CERRAHİ ALET TIBBİ MALZ. İTH. İHR. İMALAT DAHİLİ TİC. COŞKUN AYDIN

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-1210

15.08.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ONAT NAKLİYAT PETROL TURİZM SEYAHAT LOJİSTİK TEMİZLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12257/06.11.2001

34-HYB-5278

30.05.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

GLOBAL MEKANİK TESİSAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12852/17.04.2002

34-HYB-4199

01.07.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ANSAN HİDROLİK SANAYİ MAKİNA İNŞAAT TURİZM TAAHHÜT VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12578/22.03.2011

41-HYB-210

02.04.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

METİSAN ASANSÖR VE İNŞAAT TURİZM METİN DEMİRAĞ

TS EN 13015+A1/29.06.2009,

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-5414

17.03.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

MARMARA ORTOPEDİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 13181/12.04.2011

34-HYB-2077

12.03.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

KELKİTLİLER OTO TAMİR BAKIM YEDEK PARÇA VE İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ

KRT 178/07.09.2004

34-HYB-3007

11.03.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ADANİ TEKNOLOJİ YATIRIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

TS 12540/21.12.2006

34-HYB-4810

02.04.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

YET-SER ISITMA VE SOĞUTMA SİS.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ

TS 12676/12.04.2011

34-HYB-658

17.12.2013

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

KATTENBECK TEMİZLİK HİZMETLERİ A.Ş.

TS 12524/10.02.1999

06-HYB-299

11.03.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ORTOMED ÖZEL EĞİTİM BİYOMEDİKAL ÜRÜNLER SAĞLIK İNŞ.NAK.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13181/16.03.2006

34-HYB-4213

23.10.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

ALARKO CARRİER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 12850/15.04.2002

34-HYB-671

12.03.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

PEGASUS GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.

TS 12782/13.04.2010

34-HYB-2034

12.03.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ÖZCAN AVUNDUK YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

TS 13345/28.02.2008,

TS 11827/22.03.2011

34-HYB-4561

21.11.2013

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

TAHAŞ TAZYİKLİ HAVA SERVİSİ LTD.ŞTİ

TS 12870/25.04.2002

34-HYB-1996

12.03.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ÖRNEK EĞİTİM KALİTE YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A. Ş.

TS 13082/31.01.2008

34-HYB-4491

08.05.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

REDOKS ELEKTRONİK CİHAZLAR TİCARET A.Ş.

TS 13201/09.03.2010,

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-1273

21.03.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ALTINOVA TERSANELERİ İMALAT İTHALAT VE İHRACAT LTD. ŞTİ.

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-5194

04.04.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

METİSAN ASANSÖR VE İNŞAAT TURİZM METİN DEMİRAĞ

TS EN 13015+A1/29.06.2009,

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-5414

17.03.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ÖZALP MARKA TANITIM VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

TS 13340/31.01.2008

34-HYB-4874

21.01.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ÜNSPED PAKET SERVİSİ SAN.VE TİC AŞ.

TS 11595/09.11.2010

34-HYB-1661

21.03.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ATEŞ TUR OTOBÜS İŞLETMESİ SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12652/31.01.2012,

TS 12257/06.11.2001

34-HYB-892

20.03.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

DOĞAN TIBBİ MALZEME SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 13011/25.04.2003

34-HYB-5415

20.03.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

AÇIK EL GAZİOSMANPAŞA OTOMOTİV TURİZM VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-12520

24.03.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ALTAN İNŞAAT TİC.VE SAN. LTD.ŞTİ

TS 13354/06.03.2008,

TS 13111/24.06.2010

34-HYB-3900

20.03.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ERSE OTOMOTİV SÜNDÜZ ŞENYURT

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-5453

31.01.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

CORNET BİLİŞİM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12498/09.03.2010,

TS 13242/09.01.2007

06-HYB-3718

31.10.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ÖZSOY İNŞAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

TS 12868/24.04.2002,

TS 12867/24.04.2002,

TS 12866/24.04.2002

34-HYB-4990

31.10.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

HİSAR ÇATAL KAŞIK VE PASLANMAZ MEDENİ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 13416/04.02.2010

34-HYB-457

25.12.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

ERCAN TEKNİK ISITMA SOĞUTMA KLİMA OTOMATİK KONTROL MALZEMELERİ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS 12831/31.01.2008

34-HYB-3199

25.12.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

MASLAK OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-1503

19.08.2013

FİRMA İSTEĞİ İLE

NORMPET PETROL TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 13004/16.03.2006

34-HYB-4045

21.01.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ŞAHİN FREN MUSTAFA ŞAHİN

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-13024

24.03.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

GRUP MİMARLIK MÜŞAVİRLİK İNŞ.TURZ. LTD. ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-3512

24.03.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

TAR ISI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

TS 12355/10.03.2003

34-HYB-3998

16.07.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

DEHA OTOMOTİV İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-2024

15.07.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

REİS OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ - BAĞCILAR ŞUBESİ

TS 12047/26.09.2013

34-HYB-13693

01.12.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

GÜLAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-614

01.12.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ANADOLU SERVİS KLİMA ELEKTROMEKANİK ÜRN. SERVİS VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-121

04.12.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

Yalçın DURAN/GÖKÇESAN ASANSÖR

KRT 280

41-HYB-6508

23.10.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

TURKUAZ ASANSÖR ADNAN İŞLEK

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-13313

27.11.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

NDT ELEKTRONİK CİHAZLAR MÜMESSİLLİK İTHALAT İHRACAAT LTD.ŞTİ.

TS 13201/09.03.2010

34-HYB-5063

25.04.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

PARK OTOMOTİV NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 12047/26.09.2013

34-HYB-5261

01.09.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ANSAN HİDROLİK SANAYİ MAKİNA İNŞAAT TURİZM TAAHHÜT VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12578/22.03.2011

41-HYB-210

02.04.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

KAYA BASKÜL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12962/07.04.2003

34-HYB-2835

01.12.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

BİRLİK ÇOCUK GEREÇLERİ İTHALAT İHRACAT VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

TS 12512/26.09.2013

34-HYB-4282

16.10.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ÖZKORKMAZ TAKOĞRAF HAKKI KORKMAZ

KRT 39/26.11.2014

34-HYB-1650

20.06.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

BAŞAKŞEHİR PETROL ÜRÜNLERİ GIDA NAKLİYE VE OTOMOTİV TİC. A.Ş.

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-1971

01.12.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ARAS AKARYAKIT SATIŞ VE DAĞITIM PAZARLAMA A.Ş.BAĞCILAR ŞUBESİ

TS 12820/20.07.2006,

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-12434

29.05.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

DERYA BEBE ÇOCUK GEREÇLERİ İMALATVE PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12512/24.04.2003

34-HYB-2334

08.07.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ADNAN ŞENSES AKARYAKIT TURİZM VE TİCARET A.Ş.

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-1024

21.11.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

HÜR-SİM RIZA YEŞİLBAŞ

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-115

14.08.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

BALANS OTOMOTİV YEDEK PARÇA VE SERVİS SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

06-HYB-3089

15.08.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

YÜKSEL PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11939/16.01.2001

34-HYB-4850

18.08.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

POZİTİF BİLGİSAYAR - TAYFUN ODABAŞI

TS 12749/04.02.2010,

TS 12498/09.03.2010,

TS 12907/14.06.2012,

TS 10079/19.01.2010,

TS 10956/21.02.2012,

TS 12540/14.07.2011,

TS 12739/29.06.2009,

TS 13560/12.06.2013

34-HYB-12658

17.11.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

TS 13078/30.03.2004

34-HYB-12419

04.11.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

TOİRENT HERNEVİ TUVALET KARAVAN ARAÇ GEREÇ MOT. TAŞIT KİR. LOJ. ÇEK. TUR. VE ORG İŞLETİM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

TS 13111/24.06.2010

34-HYB-4325

31.10.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.-ANKARA ŞUBESİ

TS 12498/09.03.2010,

TS 10956/21.02.2012,

TS 12134/14.06.2012

06-HYB-1543

02.10.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

NAZİM OKUMUŞ

TS 10079/19.01.2010,

TS 12355/10.03.2003

34-HYB-3120

21.05.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

ELF ASANSÖR SANAYİ TİCARET FATİH ŞAHİN

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-4560

08.07.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ALKAN ASANSÖR İNŞAAT TEKSTİL GIDA OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ

TS EN 13015+A1/29.06.2009,

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-13257

21.10.2014

ILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ERSE ASANSÖR ERDİNÇ BALAYLAR

KRT 280

34-HYB-12876

23.10.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ÇELİK DİZEL OTOMOTİV SATIŞ VE SERVİS HİZ. LTD. ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-14

27.11.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

AL-GEN TIBBİ ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-3448

01.09.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

AKTİF LPG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ OTOMOTİV ELEKTRONİK TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12664-1/30.04.2008

34-HYB-3513

21.10.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

HTB ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12498/09.03.2010

34-HYB-385

25.04.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ALDESAN AKARYAKIT LPG DOĞALGAZ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12873/19.04.2002

34-HYB-4268

16.04.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

SOMAYLAR OTOMOTİV İNŞAAT DENİZCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-4964

31.10.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ALPHA ELEKTRİK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ

TS 12871/12.04.2012

34-HYB-5417

01.12.2014

FİRMA İSTEĞİ İLE

GEN-PA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZ. SAN. TİC. A.Ş.

TS 12134/14.06.2012

34-HYB-13286

04.11.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ELEKTRO-KALORİ PAZARLAMA VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 12831/31.01.2008

34-HYB-2687

07.11.2013

YETKİLİ SERVİS FESİH

MODERN KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12850/15.04.2002

34-HYB-4214

12.03.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-12684

22.04.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

T.T. OTOMOTİV SERVİSİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 8986/22.09.1995

34-HYB-2447

12.03.2014

OLUMSUZ ARA KONTROL

666/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3. İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Sadabad Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 2101010

 

BİRİM

BÖLÜM/

PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi

Prof.Dr.

1

* Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında Doçentliğini almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Elektronörofizyoloji

Doç.Dr.

1

* Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında Doçentliğini almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

Doç.Dr.

1

* Genel Cerrahi alanında Doçentliğini almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Diş Protez Teknolojisi

Doç.Dr.

1

* Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında Doçentliğini almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

Doç.Dr.

1

* Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi alanında Doçentliğini almış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yrd.Doç.Dr.

1

* İstatistik alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

* Sosyal Ağ Analizi alanında uzmanlığı olmak,

* Lisans veya Lisansüstü düzeyde İstatistiksel Paket Programlar (SPSS) ve Olasılık ve İstatistik derslerini vermiş olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.

1

* Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında  doktorasını tamamlamış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr.

1

* Endüstri Mühendisliği alanında lisans, İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak,

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr.

1

* Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak,

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr.

1

* Makine Mühendisliği alanında lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak,

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr.

1

* İnşaat Mühendisliği alanında lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak,

Meslek Yüksekokulu

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Yrd.Doç.Dr.

1

* Patoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Perfüzyon Teknikleri

Yrd.Doç.Dr.

1

* Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yrd.Doç.Dr.

1

* Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

Yrd.Doç.Dr.

1

* Genel Cerrahi alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Yrd.Doç.Dr.

1

* Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Ortopedik Protez ve Ortez

Yrd.Doç.Dr.

1

* Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik

Yrd.Doç.Dr.

1

* Göz Hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Odyometri

Yrd.Doç.Dr.

1

* Kulak Burun Boğaz alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi

Yrd.Doç.Dr.

1

* Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Elektronörofizyoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

* Nöroloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Diyaliz

Yrd.Doç.Dr.

1

* İç Hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Uçak Teknolojisi

Yrd.Doç.Dr.

1

* Makine Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Anestezi

Yrd.Doç.Dr.

1

* Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

İşletme Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.

1

* İşletme alanında doktorasını tamamlamış olmak.

702/1-1


Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine/Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Tüm adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, başvuru esnasında eksik belgeli başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru koşulları ile ilgili geniş bilgi Üniversitemizin www.dicle.edu.tr web sayfasında mevcuttur.

 

S.

No

FAKÜLTE

BÖLÜM

ABD

KADRO

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

  1

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Biyokimya

Profesör

1

1

 

  2

Veteriner Fakültesi

Besin Gıda Hijy. ve Teknolojisi

Besin Gıda Hijy. ve Teknolojisi

Profesör

1

1

 

  3

Fen Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Profesör

1

1

 

  4

Fen Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Profesör

1

1

 

  5

Fen Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

Profesör

1

 

 

  6

Fen Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Profesör

1

1

 

  7

Fen Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Profesör

1

1

 

  8

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Ortodonti

Profesör

1

1

 

  9

İktisadi ve İdari Biliml. Fakül.

İşletme

Muhasebe Finansman

Profesör

1

1

 

10

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

 

11

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Roma Hukuku

Doçent

1

1

 

12

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Doçent

1

1

 

13

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Doçent

1

1

 

14

İktisadi ve İdari Biliml. Fakül.

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

1

1

 

15

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Dinler Tarihi

Doçent

1

1

 

16

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Genel Jeoloji

Doçent

1

 

 

17

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Doçent

1

1

 

18

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

1

 

19

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programlan ve Öğretim

Doçent

1

1

 

20

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Doçent

1

1

 

21

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Doçent

1

1

 

22

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Restorasyon

Doçent

1

1

 

23

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

1

1

 

24

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

 

557/1-1


Merkez Bankasından:

Başlıksız-1

687/1-1