28 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29250

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TRT Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Ortodonti

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Ortodonti Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Makine Mühendisliği Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

-

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Patoloji Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

595/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediyesi sınırları içerisinde Mülkiyeti Belediyemize ait Güventepe Mahallesi, Güzelyaka Mahallesi, Anadolu Mahallesi, Avcılar Mahallesi, Çiğdemtepe Mahallesi, Şehit Kubilay Mahallesi. Kaletepe Mahallesi, Kayalar Mahallesi, Aşağı Yahyalar Mahallesi, Yukarı Yahyalar Mahallesi, Serhat (Güneşevler) Mahallesi, İvedik Mahallesi, Burç Mahallesi, Barıştepe Mahallesi, Pamuklar Mahallesi, Macun Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Varlık Mahallesi, Çamlıca Mahallesi, Ergazi Mahallesi ve Demetevler 2. Etap Islah imar planı kapsamında kalan Mahalleler ve Belediyemiz sınırları içerisinde kalan diğer mahallelerde bulunan 2981 saylı Yasadan faydalanabilecek Gecekondu sahiplerinin muhtelif ada ve parsel üzerinde bulunan gecekonduları ile ilgili olarak 31.05.2015 tarihinde yürürlükten kaldırılacak olan 2981 sayılı Yasa kapsamında hak sahiplilikleri koşullarını sağlamaları halinde taraflarına tapu işlemi yapılabileceği;

Bu itibarla Söz konusu mahallelerde bulunan ve 2981 sayılı yasa kapsamında hak sahibi olup tapu almayan gecekondu sahiplerine 2981/3290/3366 sayılı yasalara göre işlem tesis edilebilmesi için en kısa süre içerisinde Yenimahalle Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü, Arsa Tahsis Şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Aksi takdirde 31.05.2015 tarihinde yürürlükten kalkacak olan 2981/3290/3366 sayılı yasalar çerçevesinde gerekli işlemleri yaptırmadıkları takdirde doğacak hak kayıplarından idaremizin sorumlu olmayacağı hususu ilanen duyurulur.

656/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Türkiyeli Göçmenleri Destekleme Vakfı (TÜRKDEV)

VAKFEDENLER: Kemal Ergün, Hakkı Çiftçi, Celil Yalınkılıç, Murat İleri, Osman Karahan, Oğuz Üçüncü, Mustafa Yeneroğlu, İbrahim Yüksel, Ahmet Altıntaş, Mehmet Toprak, Sami Ganioğlu

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:  İstanbul Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/12/2014 ve 19/12/2014 tarihinde tavzih edilen 14/10/2014 tarih ve E.2014/202, K.2014/366 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının veya vatandaşlıktan ayrılmış Türkiye kökenlilerin ve nesillerinin sosyal ve ekonomik statülerinin gelişimi, eğitim, din, ana dil ve diğer kültürel alanlarda hizmet ve faaliyetler yürütülmesi, yaşadıkları ülkelerde her türlü haklarının korunması ve kullanılması ve kendi aralarında işbirliği ve dayanışmayı geliştirmesine yönelik çalışmaları desteklemektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 - (yüzbin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Kemal Ergün, Hakkı Çiftçi, Oğuz Üçüncü, Murat İleri, Mustafa Yeneroğlu

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın borçlarının tasfiyesinden malvarlığının nasıl ve nereye intikal edeceği, vakıf amaçlarına uygun hangi kuruluş veya kuruluşlara verileceği, vakıf mütevelli heyeti tarafından belirlenir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

662/1-1

—————

VAKFIN ADI: Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı’nın (TÜKÇEV)

VAKFEDENLER: Demiryolu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DEÇAD)

VAKFIN İKAMETGAHI: Adana

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31/12/2014 tarih ve E:2014/419, K:2014/655 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Üyeleri arasında samimi ve yakın işbirliği kurmak, yardım ve bağlılık hislerini takviye etmek, sosyal kültürel, sportif ve ekonomik dayanışma ruhu oluşturmak, bu amaçlara yönelik olarak sosyal, ekonomik, kültürel, sportif, ticari, 0eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet göstermek ve öncelik üyelerine ait olmak üzere gerektiğinde ihtiyaç sahiplerine yardım etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL (Yüzbin )

YÖNETİM KURULU: Nilgül Koray, Muhittin Topal, Metin Edip Alper, Yaşar Anur, Remzi Baz, Lutfi Ekşi, Tuncay Elcan, Vefa Özçelik, Yusuf Kaya.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Çocuk Esirgeme Kurumu’na devredilir.

661/1-1

—————

VAKFIN ADI: Sivil Toplum İçin Destek Vakfı.

VAKFEDENLER: Yörük İlhan Kurtaran, Esra Habbab, Merve Üretmen, Murat Üstay, Ali Hikmet Karabey, Hasan Kerim Paker.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/12/2014 tarih, E:2014/515, K:2014/562 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Sivil toplumun ve bağışçılığın gelişmesine yönelik çalışmalar yapar. Bu çerçevede eğitim, çevre, kalkınma, sosyal yardım, sağlık, teknoloji ve benzeri tematik alanlarla gençler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, yetişkinler ve benzer hedef gruplara yönelik çeşitli faaliyetleri destekler ya da bizzat hayata geçirir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 170.217,00 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Esra Habbab, Ali Hikmet Karabey, Yörük İlhan Kurtaran, Hasan Kerim Paker, Murat Üstay.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar vakfın sona ermesine karar verilen mütevelli heyet toplantısında belirlenecek bir ya da birden fazla vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

660/1-1

—————

VAKFIN ADI: Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı

VAKFEDENLER: Yusuf Elçi, Sezgin Akbulut, Selçuk Coşkun, Salih Zeki Harputlu, Necmettin Tozlu, Nasrullah Hacımüftüoğlu, Mete Memiş, Mehmet Gavgalı, Fatih Yalçın, Aras Ünsal, Abdukladir Yılmaz, Nazmi Karabulut, Hacı Ali Polat, İbrahim Yumak, Muhammed İhsan Çubukçu, Hüsnü Yağmur, Serhat Kılıç, Mehmet Okur, Nihat Purut, Faruk Kılıçaslan, Şahap Kavcıoğlu, Şaban Kardeş, Ülkü Gökalp Güney, Bünyamin Özbek, Hakan Kobal, Mahmut Temel, Mustafa Köseoğlu, İsrafil Kahraman, Kenan Yavuz, Osman Kaymak, Yakup Kaldırım, Abdurrahman Şentürk, Yusuf Odabaş, Cemil Polat,

VAKFIN İKAMETGAHI: BAYBURT

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU : Bayburt Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/01/2015 tarih ve E:2014/563, K:2015/43 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Bayburt Üniversitesinin şiarına uygun bir konuma en kısa sürede ulaşabilmesi ve eğitim alanında devletin kamu hizmeti yükünü azaltmak için hayırlı çalışmalarda bulunmak azim ve kararı ile: Üniversitenin; Fizikî ve teknolojik altyapısı ile eğitim, araştırma ve uygulama imkanlarının geliştirilmesine destek olmak, akademik ve idari personelinin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü desteği sağlamak, başarılı öğrencilerinin ödüllendirilmesi ve desteklenmesini sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000-TL (Elli Bin Lira) nakit

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Bayburt Üniversitesine, vakfın sona erdiği tarihte bu isimle bir üniversite mevcut değilse, kamu yararına faaliyet gösteren bir kuruma devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

594/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Summa Uğur Enerji Petrol Madencilik İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin Sakarya ilinde sahip bulunduğu AR/SUP/4694 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti 31.10.2014 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

657/1-1

 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 09.07.2014 - 199                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 09.07.2014 -  2417                                              İSTANBUL

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Ömer Avni Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, 86 pafta, 12 ada, 9 parsel sayılı yerde bulunan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.07.1993 tarih ve 4720 sayılı kararıyla belirlenen Kentsel Sit Alanı içinde kalan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 16.03.1994 tarih ve 5424 sayılı kararıyla projesi onaylanan, adı geçen Kurulun 06.07.1994 tarih ve 5801 sayılı kararıyla 16.03.1994 tarih ve 5425 sayılı kararın geçerli olduğuna ve önerilen çekme katın tama iblağının uygun olmadığına karar verilen, bir Mimar Adil Denktaş yapısı olan ve yapımı 1936 yılında tamamlanan Tüten Apartmanı’nın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilinin ve koruma grubunun belirlenmesinin talep edildiği 17.01.2014 tarih ve 170 kayıt numaralı başvuru ve Müdürlük uzmanlarının 08.05.2014 tarihli raporu, K-1400 sayılı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Ömer Avni Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, 86 pafta, 12 ada, 9 parsel sayılı yerde bulunan taşınmazın korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun II olarak belirlenmesine, rölövesinin ve restitüsyon projesinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

572/1-1

—————

İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 14.10.2014-214                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 14.10.2014-2683                                                 İSTANBUL

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, 21 pafta, 462 ada, 15 ve 16 parseller sayılı, özel mülkiyete ait, 15 parsel tapu kayıtlarında altında üç dükkanı olan işhanı niteliğinde olan, 16 parsel altında dükkanı olan kargir apartman niteliğinde olan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığının 14.07.1978 tarih ve 10538 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.05.1996 tarih ve 7712 sayılı kararı ile 15 parseldeki taşınmaz tehlike arz ettiğinden yıkılmasında sakınca bulunmayan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 29.05.1996 tarih ve 7777 sayılı kararı ile 16 parseldeki yapının maili inhidam durumunda olması nedeni ile yıkılabileceğine karar verilen, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.06.2006 tarih ve 349 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilinin devamına denilen ve koruma grubu II olarak belirlenen, Kurulumuzun 14.09.2011 tarih ve 5 ve 6 sayılı kararları ile 15 ve 16 parsellere ilişkin restitüsyon ve restorasyon projesinin iletilmesi ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı gereği otoparktan arındırılması istenen, 07.05.2013 tarih ve 1349 sayılı kararı ile 15-16-17-18 parsellerde bulunan taşınmazlara ait restitüsyon ve restorasyon projesinin iletilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı gereğince 15-16-17-18 parsellerde yeni bir işlev ile otopark olarak kullanılmasından dolayı ilgilileri hakkında 2863 sayılı yasa gereğince suç duyurusunda bulunulmasının istenilmesine, ayrıca parsellerin ivedilikle otoparktan arındırılmasına karar verilen parsellere ilişkin; restitüsyon projelerinin iletildiği 18.02.2014 tarihli başvuru, vekaletnamenin iletildiği 27.03.2014 tarihli başvuru, restitüsyon projeleri düzeltilerek iletildiği 09.06.2014 tarihli başvuru ve Müdürlük uzmanlarının 12.08.2014 tarihli raporu K-717 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, 21 pafta, 462 ada, 15 ve 16 parsellerde son kata ilişkin bilgi ve belgelerdeki (eski fotoğraf eski haritalar gibi) verileri içeren restitüsyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı gereğince 15-16-17-18 parsellerin otoparktan arındırılmasına karar verildi.

573/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24/09/2014 98                                               08/02/97

Karar Tarihi ve No.       : 24/09/2014 2002                             Toplantı Yeri: TRABZON

Artvin İli, Arhavi İlçesi, Soğucak Köyü, Hacılar Mevkii, 218 ada, 4 parselde yer alan ve özel mülkiyete ait olan taşınmazın kültür varlığı olarak koruma altına alınması isteğine ilişkin; 05/08/2014 gün ve 647 sayılı yazısı ile ekleri, Arhavi Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 20/08/2014 gün ve 554 sayılı yazısı ile ekleri, Artvin Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 22/08/2014 gün ve 1074 sayılı yazısı ile ekleri, Arhavi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 03/09/2014 gün ve 1043 sayılı yazısı ile ekleri ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 09/09/2014 gün ve 606 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Artvin İli, Arhavi İlçesi, Soğucak Köyü, Hacılar Mevkii, 218 ada, 4 parselde yer alan ve özel mülkiyete ait olan taşınmazın 3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaldığından kültür varlığı olarak koruma altına alınması gerektiğine karar verildi.

serkan beyy

574/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 11/12/2014 107                                            61/00/174

Karar Tarihi ve No.       : 11/12/2014 2128                             Toplantı Yeri: TRABZON

Trabzon ili, Ortahisar İlçesi, Çarşı Mahallesi, 747 ada, 9 parselde yer alan ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14/12/1974 tarih ve 8195 sayılı kararıyla anıt eser olarak tescilli, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/01/1999 tarih ve 3344 sayılı kararıyla koruma gurubu 1 olarak belirtenen, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli, sit alanı dışında, tescilli taşınmaz bitişiğinde yer alan Küçük Ayvasıl Kilisesinin bitişiğinde yapılan uygulamalar ile kiliseye ilişkin sunulan projelerin değerlendirilmesi talebini içeren Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24/07/2014 tarih ve 2266 sayılı yazısı ve Trabzon Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün 05/12/2014 tarih ve 542 sayılı, Ortahisar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10/12/2014 tarih ve 4410 yazıları, taşınmaz ve çevresine ilişkin alınan Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 11/05/1989 tarih ve 330 sayılı, 08/12/1989 tarih ve 516 sayılı, 02/10/1992 tarih ve 1462 sayılı, 22/03/2003 tarih ve 4682 sayılı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/04/2011 tarih ve 3353 sayılı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/06/2014 tarih ve 1868 sayılı, 17/07/2014 tarih ve 1892 sayılı kararlan İle taşınmazın parseline yapılan işgal konusunu da içeren Trabzon Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 11/07/2014 tarih ve 2792 sayılı, 19/11/2014 tarih ve 3999 sayılı, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 18/07/2014 tarih ve 1727 sayılı, 08/08/2014 tarih ve 1887 sayılı, Ortahisar Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 09/07/2014 tarih ve 2750 sayılı, 14/10/2014 tarih ve 3907 sayılı yazılan, ile taleplere ilişkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 04/07/2014 tarih ve 484 sayılı, 08/12/2014 tarih ve 798 sayılı uzman raporları okundu ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çarşı Mahallesi, 747 ada, 9 ve 7 parsellerde yer alan tescilli taşınmazların korunma alanının ekte onaylanarak dağıtımı yapılan haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, bu alan içerisinde kalan parsellerde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, kilisenin kuzey duvarında yapılan uygulamalar ve klimaların ivedilikle kaldırılmasına, sunulan rölövenin uygun olduğuna, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ise düzeltilerek onaylanmasına, uygulamanın onaylanan projeleri doğrultusunda müellif mimar ve Müze Müdürlüğü denetiminde yapılaması gerektiğine karar verildi.

 

575/1-1

—————

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No ve Tarih     : 97     - 16/01/2015                                               Toplantı Yeri

Karar No ve Tarih         : 1375 - 16/01/2015                                                KAYSERİ

Kayseri ili, Özvatan ilçesi sınırlarında 2863 sayılı Yasa’nın 6.maddesi kapsamında olduğu tespit edilen taşınmaz kültür varlıklarının tesciline ilişkin Kayseri Müze Müdürlüğü yazısı ve eklerinin birer örneğinin gönderildiği gereğinin yapılması hususunda, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 31.07.2014 gün ve 2455 sayılı ve yazısı ve ekleri, konuya ilişkin görüşleri içeren; Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20.10.2014 gün ve 3254 sayılı, Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 21.10.2014 gün ve 250 sayılı, Özvatan Belediye Başkanlığı’nın 23.10.2014 gün ve 721 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 31.10.2014 gün 63211 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 31.10.2014 gün ve 208161 sayılı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 18.11.2014 gün ve 13426 sayılı yazısı, Özvatan Kaymakamlığı’nın 20.11.2014 gün ve 1214 sayılı yazıları ve konuya ilişkin Kayseri Müze Müdürlüğü Uzmanlarının 18.07.2014 gün ve 2014/72 sayılı tespit raporları ile Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 09.01.2015 tarih ve 16 sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda

Kayseri ili, Özvatan İlçesi, Yukarıboğaziçi Mahallesinde ve tapunun 379 ada, 689,690 parsel numarasında, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan kararımız eki 1/5000 ölçekli harita üzerinde sınırları işaretli ve 1/25000 ölçekli harita üzerinde sınırları koordinatlı olarak işaretli Gözetleme Kulesi’nin, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve bu alanda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Derece Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanım Koşullarında belirtildiği gibi olduğuna; ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi.

 

577/1-1

—————

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi   : 97   -   16.01.2015                                               Toplantı Yeri

Karar  No. ve Tarihi      : 1374 -   16.01.2015                                              KAYSERİ

Kayseri ili, Yahyalı ilçesi, Çubuklu Mahallesi’nde bulunan, tapunun L34-c-06-d pafta, 781 ve 782 parsellerinde yer alan Toprak Tepe Höyüğü ve Tümülüsünün 2863 Sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ve kadastral harita üzerinde belirlenen şekliyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ve bu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen koşulların geçerli olduğuna; söz konusu alanın tahrip edilmesi ve alanda kaçak kazı yapılması suretiyle 2863 Sayılı Kanuna muhalefet edenler hakkında yasal soruşturma açılmasına; alandaki kaçak kazı çukurlarının, adli makamlardan izin alındıktan sonra Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına, söz konusu alanda daha fazla kaçak kazı yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin Kaymakamlıkça alınarak, alanın belli aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına karar verildi.

 

576/1-1

—————

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi   : 97     - 16.01.2015                                                  Toplantı Yeri

Karar  No. ve Tarihi      : 1376 - 16.01.2015                                                   KAYSERİ

Kayseri ili, Özvatan ilçesi, Küpeli Mahallesi’nde bulunan, tapunun 134 ada, 131 no.lu parselde yer alan Damlamanınbaşı Yerleşimi ve Kaya Mezarları’nın 2863 Sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli harita belirlenen şekliyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen koşulların geçerli olduğuna karar verildi.

579/1-1

—————

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih    :  97      -16.01.2015                                                       Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        :  1377  -16.01.2015                                                         KAYSERİ

Kayseri ili, Özvatan ilçesi sınırlarında 2863 sayılı Yasa’nın 6.maddesi kapsamında olduğu tespit edilen taşınmaz kültür varlıklarının tesciline ilişkin Kayseri Müze Müdürlüğü yazısı ve eklerinin birer örneğinin gönderildiği gereğinin yapılması hususunda, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 31.07.2014 gün ve 2455 sayılı ve yazısı ve ekleri, konuya ilişkin görüşleri içeren; Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20.10.2014 gün ve 3254 sayılı, Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 21.10.2014 gün ve 250 sayılı, Özvatan Belediye Başkanlığı’nın 23.10.2014 gün ve 721 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 31.10.2014 gün 63211 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 31.10.2014 gün ve 208161 sayılı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 18.11.2014 gün ve 13426 sayılı yazısı, Özvatan Kaymakamlığı’nın 20.11.2014 gün ve 1214 sayılı yazıları ve konuya ilişkin Kayseri Müze Müdürlüğü Uzmanlarının 18.07.2014 gün ve 2014/72 sayılı tespit raporları ile Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 09.01.2015 tarih ve 16 sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda

Kayseri ili, Özvatan İlçesi, Yukarıboğaziçi Mahallesinde ve tapunun 379 ada, 505,509,603,658,669,689,690,691,692 parsel numaralarında, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan kararımız eki 1/5000 ölçekli harita üzerinde sınırları işaretli ve 1/25000 ölçekli harita üzerinde sınırları koordinatlı olarak işaretli yerleşim yerinin, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve bu alanda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Derece Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanım Koşullarında belirtildiği gibi olduğuna; ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi.

 

578/1-1


Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Profesör kadroları daimi statüdedir.

- Dilekçe (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir) ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet fotoğraf,

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) takım dosya ve yayın listesi

DOÇENTLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Doçent kadroları daimi statüdedir.

- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet fotoğraf,

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi

YARDIMCI DOÇENTLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri ile 2 adet fotoğraf,

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doktora Belgesi onaylı sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi,

- Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

GENEL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör ve Doçent adayları Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, Yardımcı Doçent adayları ise kadronun ilan edildiği birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” ye  (http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.htm) adresinden, "Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu" na (http://personel.cbu.edu.tr/form_lar.htm) adresinden ulaşılabilmektedir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

Akhisar Meslek Yüksekokulu

Endüstriyel Tavukçuluk

Profesör

1

1

Kanatlı Hayvan Besleme Konusunda Çalışmaları Olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

2

1

Ulusal Olimpiyat Komitesi, Olimpiyat Adaylık Süreci ve Uluslararası Organizasyonları İle İlgili Çalışmaları Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

1

1

Dış Ticaret Konusunda Çalışmaları Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

1

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Alanında Çalışmaları Olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret

Doçent

2

1

Güneybatı Asya Ülkeleri ve Karadeniz Enerji Politikaları Üzerine Çalışmaları Olmak.

623/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 6005 ada, 4 parsel üzerindeki 527009 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 461 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, Elektrik Mühendisi Yalçın KAPLAN (Oda Sicil No: 37477) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 10.12.2014 tarihli ve E.2014/1445 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarih ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yalçın KAPLAN (Oda Sicil No: 37477) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 16.01.2014 tarih ve 1293 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. .

İlgililere duyurulur.

624/1-1