28 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29250

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN 10 (ON) AYLIK PARÇASIZ

BAKIM ONARIMI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


SİMİT CAMEKANLARININ SİGORTALANMASI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


NMR SPEKTROMETRESİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


37 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


FEVZİPAŞA-TOPRAKKALE İSTASYONLARI ARASI 64 KM’LİK YOLDAN ÇIKAN RAYLARIN 36’ŞAR METRE KESİLEREK VAGONLARA YÜKLENMESİ VE

TAHLİYE EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


JEOTERMAL KAYNAKLAR ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


30.000 KG ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY FİLTRE KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA

TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN 10 (ON) AYLIK PARÇASIZ

BAKIM ONARIMI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                                 :  2015/5288

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                          :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 232 464 31 31 / 4108, 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                               :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği

    İnternet Adresi                                             :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı      :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Bulunan Kapalı Devre Kamera Güvenlik Sistemlerinin 10 (On) Aylık Parçasız Bakım Onarımı Hizmet Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 10.02.2015 Salı Günü Saat 15:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00,-TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

501/1-1


SİMİT CAMEKANLARININ SİGORTALANMASI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 210 (İkiyüzon) adet simit camekânın sigortalanması, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 04.02.2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 – 74

655/1-1


NMR SPEKTROMETRESİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı ihtiyacı 1 adet NMR Spektrometresi cihazı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06.02.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

664/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşıdaki listede yer alan arsa taşınmaz hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1) İhalelerin Tarihi ve Saati     :  09.02.2015 Pazartesi Günü –Saat:11:00

2) İhalelerin Yapılacağı Yer    :  Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonu (Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No:2 Başiskele/ KOCAELİ)

3) İhale Usulü                         :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4) İhale Şartnameleri               :  Başiskele Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü- İhale Birimi Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No:2 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

Tel : 0262 343 20 20          Fax: 0 262 344 42 12

5)  Şartname Bedeli                :  100,00 -TL.

6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1 - Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat  (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h)  Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

7) Teklif mektuplarının en geç 09.02.2015 Pazartesi günü saat 11:00’a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sıra No

İlçe/

Mahalle

Ada/

Parsel No

Yüzölçümü (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

1

Başiskele/ Karşıyaka (Yeniköy)

484/1

20.000

Kentsel Çalışma Alanı

12.000.000,00 TL

360.000,00

TL

 

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

622/1-1


37 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Zemin Mekaniği Laboratuvarı 37 Kalem Malzeme Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2015/5365

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü MERKEZ/ ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: (364) 2192052 – Faks: (364) 2192054

c) Elektronik posta adresi                    :  bap@hitit.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  37 Kalem Malzeme

b) Teslim [yeri/yerleri]                        :  Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Zemin Mekaniği Laboratuvarı/ ÇORUM

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                    :  İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası İhale Salonu Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM

b) Tarihi ve saati                                 :  02.03.2015 Pazartesi günü - Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını ve teknik şartnameye cevaplarını teklif dosyası içerisinde sunacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75,00 TL (Yetmiş Beş Türk Lirası) karşılığı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü MERKEZ/ÇORUM adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 90,00 TL (Doksan Türk Lirası) doküman bedelini Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum Şb. TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine (02.03.2015 Pazartesi günü Saat 14:00) kadar Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi ve saatinde (Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM) İdareye teslim edilecek şekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer eksikliklerden Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

555/1-1


FEVZİPAŞA-TOPRAKKALE İSTASYONLARI ARASI 64 KM’LİK YOLDAN ÇIKAN RAYLARIN 36’ŞAR METRE KESİLEREK VAGONLARA YÜKLENMESİ VE

TAHLİYE EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA

İhale Kayıt No                           : 2015/5917

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    : 0322 4575354 / 4531195

c) Elektronik Posta Adresi         : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Fevzipaşa-Toprakkale İstasyonları arası 64 Km’lik Yoldan Çıkan Rayların 36’şar Metre Kesilerek Vagonlara Yüklenmesi ve Tahliye edilmesi işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 12/02/2015 günü saat 14.00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

569/1-1


JEOTERMAL KAYNAKLAR ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İhale Konusu İşler :

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1) Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Öğümsöğüt Mahallesi, 700 hektar, N38C4 paftasında aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

345000

345000

343000

343000

Sola (X)

4115000

4111500

4115000

4111500

 

2) Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Öğümsöğüt Mahallesi, 700 hektar, N38C4 paftasında aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

345000

345000

343000

343000

Sola (X)

4111500

4108000

4111500

4108000

 

3) Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Öğümsöğüt Mahallesi, 720 hektar, N38C4 paftasında aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

345000

347400

347400

345000

Sola (X)

4115000

4115000

4112000

4112000

 

4) Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Öğümsöğüt Mahallesi, 800 hektar, N38C4 paftasında aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

345000

347400

349000

349000

345000

345000

Sola (X)

4112000

4112000

4112000

4110000

4110000

4111500

 

2 - Tahmin Edilen Bedel :

 

Sıra No

İlçe

Mahallesi

Kaynağın Cinsi

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Şehitkamil

Öğümsöğüt

Jeotermal Kaynak

700

26.125,00

783.75

11.02.2015

14.00

2

Şehitkamil

Öğümsöğüt

Jeotermal Kaynak

700

26.125,00

783.75

11.02.2015

14.15

3

Şehitkamil

Öğümsöğüt

Jeotermal Kaynak

720

26.125,00

783.75

11.02.2015

14.30

4

Şehitkamil

Öğümsöğüt

Jeotermal Kaynak

800

26.125,00

783.75

11.02.2015

14.45

3 - İhale Şartnamesinin:               

 a) Alınacağı Yer                          :  Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

                                                         Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü Güvenevler Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No: 9 Şehitkamil GAZİANTEP

b) Hangi Şartlarda Alınacağı        : İhale şartnamesi Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde görülebilir ve 25,00 TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedeli, Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                          :  Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonu. Güvenevler Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No: 9 Şehitkamil GAZİANTEP

b) Yapılacağı Tarih/Saat               :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                        :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

5 - Tekliflerin :

a) Verileceği Yer                          :  Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

                                                         Güvenevler Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No: 9 Şehitkamil GAZİANTEP adresinde toplanacak komisyona verilecektir.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati   :  11.02.2015 Çarşamba Günü ihale saatine kadar teslim edilecektir.

6 - İhaleye Katılma Belgeleri :

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Noter tasdikli imza beyannamesi

2 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin % 3’ü oranında geçici teminatı ödemesine ilişkin Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınan alındı belgesi veya Banka teminat mektubu

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

8- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

503/1-1


30.000 KG ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY FİLTRE KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE

1 - Teşekkülümüz ünitelerinin ihtiyacı 30.000 KG ÇAYKUR Süzen Poşet Çay Filtre Kağıdı Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/ RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.02.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

570/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile ayrı ayrı ve peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 12.02.2015 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 3. Maddesinde yazılı ‘‘ İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları ’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

 - Kimlik ve Yetki Belgeleri, - İkametgah Belgesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, - Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu, - Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Sıra No

İlçesi

Mevkii

Ada/Parsel

Plan Amacı

Alanı (m2)

Hisse (m2)

(TL/m2)

Hmax

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Yenimahalle

Susuz

63318/2

Konut

10,658.79

Tam

500.00

Hmin:8 Kat

5,329,395.00

159,881.85

14:00

2

Yenimahalle

Susuz

63310/4

Konut

10,514.98

Tam

500.00

Hmin:8 Kat

5,257,490.00

157,724.70

14:02

3

Yenimahalle

Susuz

63311/1

Ticaret

4,130.76

Tam

600.00

Hmax:serbest

2,478,456.00

74,353.68

14:04

4

Yenimahalle

Alacaatlı

44551/5

Konut

829.33

Tam

400.00

Hmax:serbest

331,732.00

9,951.96

14:08

5

Yenimahalle

Alacaatlı

44550/6

Konut

2,125.65

Tam

400.00

Hmax:serbest

850,260.00

25,507.80

14:10

6

Çankaya

Ş.Mevlüt Meriç

4816/38

Konut

966.00

Tam

900.00

4 KAT

869,400.00

26,082.00

14:12

7

Etimesgut

Şeker

46635/1

SKT

2260.00

Tam

350.00

Serbest 

791,000.00

23,730.00

14:14

8

Etimesgut

Bahçekapı

48322/1

Sanayi ve Depolama Alanı

100,451.00

Tam

500.00

Hmax:serbest

50,225,500.00

1,506,765.00

14:16

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

600/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA

TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 185,00 TL ile en çok 800,000,00 TL arasında değişen; 03/02/2015 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 19,00 TL, en çok 80.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, Conta, polyester kumaş, güneş gözlüğü, klima iç ünite, demir aksam parça, kablo, germe halatı, debriyaj aksamı, led lamba, plastik aksam, metal aparat, kilit, tahtadan malzeme, AVC bahçe sulama hortumu, tekstil malzemesi, anfi, elektrik prizi, bilyalı rulman, giyim eşyası, motor, yarı kıymetli taş, sentetik iyi işlenmiş taş, sentetik taş, cep telefonu filmi, cep telefonu kılıfı, ön arka kapak tuş takımı, araç motor turbosu, araç motorlarına ait triger zinciri, triger seti parçası, hafıza kartı, cep telefon kulaklığı, cep telefonu, halı, laptop bilgisayar, fotoğraf makinesi, sim kart aparatı, kol saati, elbise, bluz, kaban ve kürk cinsi eşya, gaz yağı, izolasyon malzemesi, elektro galvaniz tel, cam lifi, klima santrali, kapı kolu mekanizması, kapı kolu, boncuk, düğme, cam bilya, v.b. 35 (otuz beş) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 04/02/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

667/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

 

İLÇESİ

MEVKİİ

PAFTA/

ADA/ PARSEL

MİKTAR (M²)

BELEDİYE HİSSESİ

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

ŞARTNAME BEDELİ

İMAR DURUMU

Küçükçekmece

Sefaköy Tevfikbey Mahallesi

13 pafta 9434 parsel

2.101,00

Tam

7.353.500,00 TL.

220.605,00 TL

100,00 TL

Küçükçekmece Yenibosna Basın Aksı Revizyon Uygulama İmar Planlarında Ticaret ve Hizmet Alanı

 

Yukarıda nitelikleri ve muhammen bedeli belirtilen 1 (bir) adet taşınmazın ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı teklif usulü” ile 12/02/2015 tarihinde saat 10:00’da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale şartname bedeli 100,00 TL. olup bedeli ödenmek suretiyle şartname Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınacaktır.

3 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin:

a) Bu iş için yatırılması gereken Geçici Teminat bedeline ilişkin teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 27.maddesi, bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. Kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti sureti ve aslı ibraz edilmek kaydıyla Nüfus Cüzdan fotokopisi, ikametgâh belgesini, Tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğu belgeyi ortak katılım halinde, ortak girişim beyannamesi, Belediye Borç İlişiği kesme yazısı ile birlikte 11.02.2015 tarihi mesai bitimine kadar teklif zarflarını vermeleri gerekmektedir.

4 - İhaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde Belediyemiz Veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler.

5 - İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan iştirakçilerin Geçici Teminat bedeli irat kaydedilecektir.

6 - Teklif Mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılmak suretiyle zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir, bu zarf geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

7 - Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin hazırlayacakları aşağıdaki belgeleri;

a) Gerçek kişiler ikametgâh belgesini ve nüfus cüzdan sureti,

b) Tüzel kişiler Sanayi ve Ticaret belgesi veya Esnaf Sanatkârlar Sicil Kayıt belgesini 2015 yılına ait olmak üzere aslı veya noter tasdikli suretini,

c) Gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin noter tasdikli imza sirküleri,

d) vekâleten iştirak edenler için vekâletname ve vekâlet edenin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Şartnamenin imzalanmış nüshasını,

f) Şartnamenin satın alındığına dair belge (makbuz)

g) Belediye Borç ilişiği kesme yazısını,

h) Teklif mektubunu içeren iç zarfı, dış zarfın içine koymaları gerekmektedir.

8 - Satış peşin para iledir. Satışın kesinleşmesine müteakip yasal tebligat süresinden sonraki 15 gün içinde satış bedeli peşin ve nakit olarak Belediye Veznesi veya hesabına ödenecektir. Taşınmazın satış bedeli üzerinden her türlü katkı, damga vergisi, tapu harç, masrafları vb. alıcıya aittir.

9 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10 - İhale 12.02.2015 tarihinde saat 10.00’da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak olup, istekliler 2886 Sayılı Yasanın 37.maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını usulüne uygun olarak 11.02.2015 tarihi mesai bitimine kadar Belediye Encümeni adına Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

İlan olunur.

558/1-1