27 Ocak 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29249

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İçişleri Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Şube Müdürlüğünden:

Orman Genel Müdürlüğü Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Artvin Orman İşletme Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İsleri Bakanlığı Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İçişleri Bakanlığından:

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV İLANI

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 60 (altmış) kaymakam adayı alınacaktır.

Sınava Başvuru Şartları

- Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.

- 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A ile 657 sayılı DMK’nın 48/A maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

- 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (01.01.1980 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

- Askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Sınavın Tarihi ve Süresi

- Sınav, 28 Mart 2015 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 09.30’da başlayacaktır.

- Sınavda sorulacak en az soru sayısı ve cevaplama süresi: 50 soru için 120 dakika (değişebilir)

Sınavın İlanı ve Başvuruların Alınması

- Adaylar başvurularını, 05-18 Şubat 2015 tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Sınava Giriş Belgesinin Düzenlenmesi

Başvurusunu yapan ve sınav ücretini yatıran her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.

Sınav Organizasyonu ve Yürütülmesi

- Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

- Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

- Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

Sınav Konuları

Sınavda adayların, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin yazmasına, verilen problemleri yazarak çözmesine ya da verilen sorulara uzun veya kısa, yazılı cevaplar vermesine dayanan açık uçlu (yazılı) sınav uygulanacaktır. Sınavda adaylara, en az 20 açık uçlu sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür ile en az 30 açık uçlu sorudan oluşan Alan Bilgisi uygulanacaktır. Soruların, konular içerisindeki yaklaşık oranı aşağıdaki gibi olacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür (%40): Türkçe (%15), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%5), Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı (%10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (%10) ile ilgili sorulardan,

Alan Bilgisi (%60): Anayasa Hukuku (%10), İdare Hukuku (%20), Türkiye’nin İdari Yapısı (%8), Türkiye’de Mahalli İdareler (%7), Ekonomi (%15) ile ilgili sorulardan oluşacaktır. Soruların konu içerisindeki oranı %20 oranında eksik veya fazla olabilecektir. Tüm adaylara aynı sorular sorulacaktır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

- Adaylar, sınavdaki açık uçlu (yazılı) soruların cevaplarını soru kitapçığında yer alan cevap alanlarına yazacaklar, cevaplar ÖSYM’de taranıp adaydan bağımsızlaştırılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Adayların sadece soru kitapçığında belirlenen cevap alanına yazdıkları cevapları değerlendirmeye alınacaktır. Adayların sorulara verdiği cevaplar, cevap anahtarı göz önünde bulundurularak, en az iki puanlayıcı tarafından adaydan bağımsız olarak soru bazında değerlendirilecektir. Söz konusu puanlayıcılar, değerlendirdikleri sorunun cevabına aynı puanı vermedikleri takdirde sorunun cevabı bir başka puanlayıcı tarafından tekrar değerlendirilecek ve bu puanlayıcının belirlediği puan dikkate alınacaktır.

- Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi Testi için puanlayıcılar tarafından soru bazında verilen puanlar test bazında ayrı ayrı toplanacak ve bu toplamlar testlerin ham puanı olarak belirlenecektir. Her test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

- Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için hesaplanan standart puan 0,4 ağırlıklandırma katsayısı ile Alan Bilgisi Testi için hesaplanan standart puan 0,6 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve bu şekilde adayların Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.

- Ağırlıklı Puanlar, en büyüğü 100, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ham Puanı ile Alan Bilgisi Testi Ham Puanı toplamının en küçüğü olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Başarı puanı olacaktır.

- 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (60), 4 katı olan 240 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 240. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.

- Yazılı sınavı kazanan adaylar Bakanlıkça tespit ve ilan edilecek bir tarihte mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat sonucunda oluşacak nihai başarı listesi İçişleri Bakanlığının internet adresinden duyurulacak, ayrıca sınavı kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır. Yedek liste ilan edilmeyecektir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması: Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz ve İnceleme Talepleri

- Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar.  Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır.

- Adaylar sınavda kullanmış oldukları kendi soru-cevap kâğıdını “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda, ÖSYM’de inceleyebilirler.

Sınav Ücreti ve Tahsili

Sınava girecek adaylar 5-18 Şubat 2015 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 110,00 TL (%18 KDV dâhil) sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Fazla ya da yersiz ödeme yapan kişilere herhangi bir iade yapılmayacaktır.

Diğer Hususlar

- Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb. kullanan adaylar sınava alınmayacağından, bu durumlarını sağlık raporu ile belgelendirilerek dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır.

- Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

- Başvuru koşullarını taşımayan adayların sınav başvuruları iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek, yazılı sınavda başarılı olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılsa dahi geçen süreye bakılmaksızın atama işlemleri iptal edilecektir.

- Bu ilanda yer olmayan ayrıntılı bilgiler ÖSYM’nin internet sitesinde bulunan Sınav Protokolünde yer almaktadır.

Duyurulur.

652/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Tarihi: 21.01.2015   No: 6778

* HAK SAHİBİ ŞİRKETİN ADI   :  Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd. Şti.

* MERKEZİ ve TEBLİGAT

   ADRESİ                                       :  Ayrancı Mahallesi Şair Nazım Sokak Çankaya Konut Kuleleri D Blok No: 8 Çankaya, ANKARA

* HAK TESİSİ YAPILACAK

   ŞİRKETİN ADI                           :  Aladdin Middle East Ltd.

* MERKEZ ADRESİ                      :  123 South Market Wichita Kansas 67202 U.S.A.

* TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ          :  İran Cad. Karum İş Merkezi F Blok No: 21/394 06680 Kavaklıdere, Çankaya, ANKARA

* TESİS VE TESCİL EDİLECEK

   PETROL HAKKININ

   MAHİYETİ                                  :  AR/AME-SNR/5019 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatında Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd. Şti.’nin sahip olduğu % 15 hissesinden % 3 hissesi üzerinde; aşağıda (a), (b), (c), (d), (e) maddelerinde belirtilen hususların Aladdin Middle East Ltd. lehine bir hak, Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd. Şti. aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescili.

* MÜRACAAT TARİHLERİ        :  01.12.2014

KARAR:

Aladdin Middle East Ltd. ve Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltdnin Siirt, Şırnak illeri sınırları içerisinde müştereken sahip bulundukları AR/AME-SNR/5019 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki Sonar Petrol Ar. ve Ür. San. Tic. Ltdnin % 15 hissesinden % 3 hissesi üzerinde;

a. AR/AME-SNR/5019 hak sıra numaralı arama ruhsatında Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd. Şti.’ye ait %15 hisseden %3 hisse üzerine Aladdin Middle East Ltd. lehine hak ve Sonar Petrol Arama ve Üretim Ltd. Şti. aleyhine takyit tesis ettirilecektir.

b. AR/AME-SNR/5019 hak sıra numaralı arama ruhsatında Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd. Şti.’ye ait %15 hisseden %3 hisse üzerine Aladdin Middle East Ltd. lehine tesis ettirilecek hak, bu ruhsattan doğacak İşletme Ruhsatları için de geçerli olacaktır.

c. AR/AME-SNR/5019 hak sıra numaralı arama ruhsatında Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd. Şti.’ye ait %15 hisseden %3 hisse üzerine Aladdin Middle East Ltd. lehine tesis ettirilecek hak süresiz olacak, ruhsat ve/veya bu ruhsattan doğacak İşletme Ruhsatları mevcudiyetini sürdürdüğü müddetçe geçerli olacaktır.

d. Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd. Şti. ve Aladdin Middle East Ltd. 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği veya bu kanunun herhangi bir şekilde tadili çerçevesinde sahip oldukları hak ve vecibelerden münferiden sorumlu olacaklardır.

e. AR/AME-SNR/5019 hak sıra numaralı ruhsatın ve/veya bu ruhsattan doğacak İşletme Ruhsatlarının Hak tesisine konu %3’lük bölümü için Devlet Hissesi, ruhsat yatırım programından kaynaklanan teminat, arama ve işletme giderleri de dahil her türlü mali yükümlülük Aladdin Middle East Ltd. tarafından yerine getirilecektir. Söz konusu %3 hisse ile ilgili olarak bu konularda Aladdin Middle East Ltd. tarafından yapılacak olan ödeme ve/veya masraflarla ilgili olarak hiçbir ödeme ve/veya masraf Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd. Şti.’ne rücu edilmeyecektir.

hususlarının tarafların aralarında imzaladıkları 31.10.2014 tarihli “İntifa Hakkı Tesis Sözleşmesi” çerçevesinde, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/Ç ve Yönetmeliğin 8/D maddelerine istinaden Aladdin Middle East Ltd. lehine bir hak, Sonar Petrol Ar. ve Ür. San. Tic. Ltd. aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescili için 01.12.2014 tarihinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Milli menfaatlere ve Kanunun maksadına uygunluğu yönünden Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 15.01.2015 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd. Şti.’nin Siirt, Şırnak illeri sınırları içerisinde Aladdin Middle East Ltd. ile müştereken sahip bulunduğu AR/AME-SNR/5019 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki % 15 hissesinden % 3 hissesi üzerinde; yukarıda (a), (b), (c), (d), (e) maddelerinde belirtilen hususların, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi ve taraflar arasında 31.10.2014 tarihinde imzalanan “İntifa Hakkı Sözleşmesi”nin kendi aralarında geçerli olması şartlarıyla, Aladdin Middle East Ltd. lehine bir hak, Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd. Şti. aleyhine bir takyit olarak tesisine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/Ç maddesi gereğince karar verilmiştir.

585/1-1

—————

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin Adıyaman ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/GYP/4244 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/GYP/K/M40-c2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı iktisabı için 14.01.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

586/1-1

—————

Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm San Tic. A.Ş ’nin Van, Bitlis, Iğdır ve Kars illerinde sahip bulunduğu AR/GMŞ/4921, 4922, 4923, 4924 ve 4941 hak sıra numaralı 5 adet petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1’inci maddesi ve mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 15.01.2015 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

587/1-1


 


 


 

—————

—————


 

—————

—————

—————


 


 


 

—————


 


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine, 2547 Sayılı Kanun ve 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri gereğince devamlı statüde 3 (üç) adet Profesör ve belirli süreli statüde 1(bir) adet Yardımcı Doçent alınacaktır.

Başvuracak adayların; Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne, başvurdukları bilim dalını belirten bir dilekçe, ekinde öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı sureti), özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, varsa yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, kongre ve konferans tebliğlerini, H faktörü değerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve eserlerini; Profesör adaylarının doçentlik belgelerinin onaylı suretini ve “başlıca araştırma eseri”nin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan 6 kopya (Profesör adayları) ve 4 kopya (Yardımcı Doçent adayları) dosyayı vermeleri gerekmektedir.

NOTLAR:

1) Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.

2) Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

4) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

5) Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.

6) 0(332) 3244900 numaralı telefondan ilan ile ilgili ayrıca bilgi alınabilir.

 

Fakülte

Bölüm/Uzmanlık Alanı

Unvan

Adet

Açıklama

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği

Profesör

1

En az 2 yıl yurtdışı deneyime sahip olmak, bakteriyal larva kontrolü, bakteriyal enzim üretimi, bakteri sistematiği konularında araştırmalar yapmış olmak.

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

En az 2 yıl yurtdışı deneyime sahip olmak, DPT ve TÜBİTAK projeleri yürütmüş olmak, Fungal enzim genetiği, üretimi ve mikrobiyal biyoteknoloji alanında çalışmalar yapmış olmak, idari deneyime sahip olmak.

Ziraat Mühendisliği

Profesör

1

Tıbbi ve aromatik bitkiler ile enerji bitkileri konusunda uluslararası projeler yürütmüş olmak, Yüksek Öğretim Didaktiği, Uluslararası Gelişme ve Ekip Yönetimi konusunda sertifika sahibi olmak, uluslararası bilimsel işbirliği anlaşması koordinatörlüğü deneyimine sahip olmak.

Tarımsal Biyoteknoloji Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Kimya mühendisliği alanından lisans, biyoteknoloji alanından yüksek lisans ve doktora yapmış olmak; biyobozunur malzemeler, tarımsal atıklardan katma değerli ürünlerin elde edilmesine yönelik çalışmalar yapmış olmak ve TÜBİTAK projelerinde yer almış olmak. Polimer Bilimi ve Teknolojisi alanında doktora sonrası araştırma yapmış olmak.

651/1-1


Orman ve Su İsleri Bakanlığı Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Makamından alınan 18.12.2014 tarihli ve 9493 sayılı Olur ile, Kule İnşaat Turizm Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi ile şirketin hisselerinin yarısından fazlasına sahip ortağı Mehmet Pişirir ve Efeyol İnşaat Alt Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketinin bir yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Olur gereğince; Kule İnşaat Turizm Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi ile şirketin hisselerinin yarısından fazlasına sahip ortağı Mehmet Pişirir'e ilişkin yasaklama kararı 27.12.2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmi Gazetenin 118 inci sayfasında; Efeyol İnşaat Alt Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ilişkin yasaklama kararı ise 27.12.2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmi Gazetenin 117 inci sayfasında yayımlanmıştır.

Ancak Kule İnşaat Turizm Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi ile şirketin hisselerinin yarısından fazlasına sahip ortağı Mehmet Pişirir ve Efeyol İnşaat Alt Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketine ilişkin yasaklama kararının, sehven 26.12.2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmi Gazetenin 211 inci sayfasında yayımlanmış olduğu ve Kule İnşaat Turizm Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi ve şirketin ortağı Mehmet Pişirir'le ilgili yasaklamanın, yasaklılar listesine işlendiği Kamu İhale Kurumu'nun resmi web sitesinde yapılan incelemede tespit edilmiştir.

Bu nedenle 26.12.2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmi Gazete'nin 211 inci sayfasında yayımlanan yasaklama ilanı yürürlükten kaldırılmıştır.

İlan olunur.

604/1-1


Adalet Bakanlığından:

Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/899 Esas, 2011/709 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

613/1-1