27 Ocak 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29249

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


A SINIFI YANGIN SÖNDÜRME KÖPÜĞÜ SATIN ALINACAKTIR

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden:


RİBONLU KRAFT TORBA ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


MT 30000 TİPİ DİZEL TREN SETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 51 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


YAP İŞLET MODELİ İLE TURİSTİK OTEL KİRALAMA İHALE İLANI

Vakfıkebir Belediye Başkanlığından:


MOTORLU ARAÇLARIN SATIŞ İŞLEMLERİ AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE TOPTAN MÜBADELE EDİLECEKTİR

Malatya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A SINIFI YANGIN SÖNDÜRME KÖPÜĞÜ SATIN ALINACAKTIR

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden:

1 - THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinin ihtiyacı olan 41.250 litre + 18.300 litre (opsiyonel) A sınıfı yangın söndürme köpüğü alımı 09 Şubat 2015 Pazartesi günü saat:14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi (Büyük Sanayi Sitesi Elif Sokak No: 4/F Akköprü/Altındağ/ANKARA) Satın Alma birimine vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00 TL. karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 48 18 - 303 48 00 / 278 – 418

598/1-1


RİBONLU KRAFT TORBA ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 5.500.000 adet Ribonlu Kraft Torba Etiketi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.02.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

568/1-1


MT 30000 TİPİ DİZEL TREN SETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 51 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2015/7422

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0312 309 05 15/4419 - 4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  51 Kalem Yedek Malzeme Alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 03/03/2015 Salı günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

601/1-1


YAP İŞLET MODELİ İLE TURİSTİK OTEL KİRALAMA İHALE İLANI

Vakfıkebir Belediye Başkanlığından:

Belediyemize ait Çarşı Mahallesi 2 ada, 5 parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde Gülbaharhatun Caddesi No: 73 Vakfıkebir/TRABZON adresindeki Turistik Tesis niteliğindeki üzerinde teras katı bulunan 7 katlı, 40 yatak odalı Otel Binası 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’nci Maddesinin (e) ve (j) bendi gereğince Yap İşlet Modeli ile 25 yıllığına kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1. Aylık kira muhammen bedeli 14.000,00.-TL, yıllık 168.000,00.-TL, 25 yıllık 4.200.000,00.-TL’dir. Tadilat muhammen bedeli 2.118.458,27.-TL + KDV’dir. Tadilat bedeli kira toplam tutarından mahsup edilecektir.

2. Geçici teminat tutarı 126.000,00.-TL’dir. (Toplam Kira Muhammen bedeli üzerinden alınacaktır.)

İhale 06/02/2015 tarihinde Cuma günü saat 14:00’de Belediye Binasında belediye encümen salonunda encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye çıkartılan yerlere ilişkin şartnameler ve belgeler mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp incelenebilir 500,00.-TL bedel mukabilinde satın alınabilir.

4. İhale saatine kadar geçici teminatın yatırılması gerekmektedir. Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası veya bankalardan temin edilecek süresiz teminat mektupları kabul edilecektir.

5. İhaleye İştirak Etmek İsteyenlerin;

1. Kanuni ikametgahı gösterir belge ve tebligat adresi (gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu belgeyi getirmesi gereklidir.)

2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (İhale Tarihinden önceki son 3 ay içerisinde alınmış)

a. Gerçek kişi olması halinde Meslek Odası veya Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

b. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

3. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler İçin; aslı veya noter tasdikli sureti)

4. İmza Sirküleri (İhale tarihinden önceki son 6 ay içinde düzenlenmiş)

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

b. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

5. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise İSTEKLİ adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekaletnameleri ve vekalete bağlı noter tasdikli imza sirküleri,

6. Her sayfası imzalı ilgili ihale şartnamesi.

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

8. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan “Belediyeye Borcu Yoktur” belgesi

9. Geçici teminat dekontu/makbuzu veya banka teminat mektubu.

10. İhale dosyası satın alma makbuzu.

11. Şartnamesinde belirtilen diğer belgeler

İstekliler yukarıda belgeleri 06.02.2015 tarihinde saat 12:00’a kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

5. Vakfıkebir Belediyesi Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir ve uygun bedeli tespit etmekte yetkilidir.

6. İhale kararı ita amirince en geç 15 gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

İlan olunur.

654/1-1


MOTORLU ARAÇLARIN SATIŞ İŞLEMLERİ AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE TOPTAN MÜBADELE EDİLECEKTİR

Malatya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:

1)-Mübadeleyi Yapan İdarenin adı, adresi telefon ve faks No: Malatya Emniyet Müdürlüğü İstasyon Cad: No 16 Yeşilyurt- MALATYA Tel: 2125500 Faks: 2125516

2) İhalenin Adı, Niteliği Türü ve Miktarı      :  Malatya Emniyet Müdürlüğüne 19 Adet Hek durumu taşıt ile 593 adet hurda durumunda mal ve malzeme karşılığında 6 adet taşıt ve 100 adet oto lastiği alınacaktır.

3) Mübadele Yeri                                         :  Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İhale Odası

4) Mübadele Tarihi ve Saati                          :  09/02/2015 Pazartesi Günü Saat:.14.00.

5) Mübadelede (19) araç ile 593 adet mal ve malzeme kullanılacak ve 4645 sayılı kanunun 38. maddesine göre toplu olarak mübadele yapılacaktır.

6) Mübadeleye (252.340,00)TL Muhammen bedel üzerinden açık artırma ile başlanacaktır. 19 adet Hek araç ile 593 adet hurda mal ve malzeme karşılığında altı (6) adet 2014 veya 2015 model, 1.5 İ 75 PS Trend Model Motor Silindir hacmi en az 1400-1500 arasında olacak, yan kapılar çift sürgülü arka kapı tek kapı, camlı, koltuklu, (combi tipi) renk olarak en az 4 adeti beyaz, diğer renkler ise idarenin belirleyeceği açık renk olacaktır. 100 adet lastik alımı ise Detay ve özellikleri belirtilen 195-65-15 95 T veya 95 H ABCD standartlarında yazlık oto lastik ile mübadele edilecektir.

7) Teminatın Yatırılacağı Yer ve Son Ödeme Zamanı: İl Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü 09/02/2015 Günü Mübadele saatine kadar teminat yatırılacaktır.

8) Mübadeleye katılacak firmalar şartnamede belirtilen Muhammen bedelinin(252.340.00 TL) % (3)u kadar en az 7.570,20TL geçici teminat yatıracaktır.

9) Mübadele açık artırma usulü ile yapılacaktır. Artırımlar 1 Çift (iki adet) lastik üzerinden yapılacaktır. Artırımlar esnasında 113 çift (226 adet, 1 Adet Lastik Fiyatı KDV Dahil 172,28 TL) lastiği bulduğu takdirde bir adet yukarıda özellikleri belirtilen Combi tipi araca çevrilecektir.

10) Mübadele yapılacak taşıtlar, Malatya Emniyet Müdürlüğü Vakıflar Bölge Müdürlüğü arkasında bulunan depolarda ilan tarihinden ihale saatine kadar mesai saatleri içerisinde görevli personel ile birlikte görülebilir.

11) İhaleye katılmak için istenilen belgeler:

a - İhale tarihine göre son 6 ay içinde alınmış iş veya ikametgah adreslerini gösterir ikametgah belgesi ve belge sahibine ait Nüfus cüzdan sureti.

b - Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği, Tüzel kişiliği temsilen katılanların ise Noter onaylı imza sirküleri örneği,

c - Tebligat adresinin, iş veya ikamet adresi ne ilişkin belgedeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge,

d - Teklifte bulunacak taşınır malın satışına dair eki listede gösterilen geçici teminat miktarının yatırıldığına dair belge,

12) Mübadele Şartnamesi Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Lojistik Şube Müdürlüğü, Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

13) Taşıtlar ile ilgili KDV, vergi, resim, harç ve benzeri devir işlemleri ile teslimatla ilgili işçilik ve nakliye giderleri, diğer tüm mali yükümlülükler alıcıya ait olup ihale bedeli üzerinden kanuni oranda alıcı tarafından ödenecektir.

14) Mübadeleye katılacak firmalar araçları mevcut hali ile görerek fiyat vereceklerinden dolayı daha sonra idareden araçlarla ilgili her hangi bir talepte bulunamayacaktır.

15) Alınacak araç ile mal ve malzemeler idarenin yukarıdaki adresine teslim edilecektir.

16) İdare mübadeleyi yapıp yapmamak da serbesttir.

Ayrıntılı bilgi için tel:0.422.2125500/6444 arayabilirler.

 

MÜBADELESİ YAPILACAK ARAÇ, MAL VE MALZEME LİSTESİDİR

S.N.

PLAKA NO

ARACIN CİNSİ

MODEL

MİKTARI

TAHMİNİ BEDELİ

 

HASAR DURUMU

KİLOMETRESİ

1

44A0001

Toyota Avensis 2.0 Ekstra

2000

1

12.850,00

 

Faal, Tamir Gerekir

369.000

2

44A0014

Renault Megane 1.6 Sedan

2004

1

12.850,00

 

Faal, Tamir Gerekir

361.400

3

44A0052

Tofaş Şahin 1.6 İ

2001

1

7.120,00

 

Faal, Tamir Gerekir

39.000

4

44A0079

Fiat Palio 1.4 EL

2000

1

9.100,00

 

Faal, Tamir Gerekir

232.000

5

44A0081

Isuzu Otobüs MD 27 SA

2000

1

15.860,00

 

Faal, Tamir Gerekir

323.000

6

44A0091

Renault 19 1.6 E Alize

2001

1

11.100,00

 

Faal, Tamir Gerekir

183.000

7

44A0100

Renault Laguna RXT 2.0 16 V

2001

1

12.170,00

 

Faal, Tamir Gerekir

343.000

8

44A0110

Renault Megane 1.6 Sedan

2004

1

13.660,00

 

Faal, Tamir Gerekir

331.000

9

44A0114

Transit Connect 1.8 K210S 75 BG

2004

1

13.660,00

 

Faal, Tamir Gerekir

371.000

10

44A0115

Transit Connect 1.8 K210S 75 BG

2004

1

13.600,00

 

Faal, Tamir Gerekir

261.267

11

44A0137

Reanult Clio 1.4 Aut.Klimalı

2007

1

13.950,00

 

Faal, Tamir Gerekir

173.000

12

44A0140

Ford Connect 1.8 TDCI 90 PS

2007

1

13.940,00

 

Faal, Tamir Gerekir

255.000

13

44A0150

Ford Connect 1.8 TDCI 90 PS

2007

1

13.940,00

 

Faal, Tamir Gerekir

362.000

14

44A0154

Ford Connect 1.8 TDCI 90 PS

2007

1

13.940,00

 

Faal, Tamir Gerekir

401.000

15

44A0155

Ford Connect 1.8 TDCI 90 PS

2007

1

13.940,00

 

Faal, Tamir Gerekir

173.000

16

44A0158

Ford Connect 1.8 TDCI 90 PS

2007

1

13.940,00

 

Faal, Tamir Gerekir

191.000

17

44A0173

Ford Connect 1.8 TDCI 90 PS

2007

1

13.940,00

 

Faal, Tamir Gerekir

188.000

18

44A0377

Landrover 110-83 ARAZİ

1993

1

14.970,00

 

Faal, Tamir Gerekir

61.000

19

44A0378

Landrover 110-83 ARAZİ

1993

1

14.970,00

 

Faal, Tamir Gerekir

172.500

20

593 adet hurda mal ve malzeme

2500 kg

1700,00

 

 

 

İlan olunur.

614/1-1