26 Ocak 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29248

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIŞMA SINAVI İLE 5431 SAYILI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 25. MADDESİ GEREĞİNCE İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİNE TABİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 21 ADET “HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI” ALINACAKTIR

I. GENEL BİLGİLER

Havacılık Uzmanları, 17/07/2012 tarih ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Havacılık Uzmanlığı Yönetmeliği” nin 23. maddesindeki yetkilere sahip ve anılan yönetmelikte belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle mükellef olan, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi İdari Hizmet Sözleşmeli personeldir.

ALAN

     ADET

-Uluslararası İlişkiler

=    4 Kişi

-Hukuk

=    3 Kişi

-Endüstri Mühendisi

=    3 Kişi

-Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

=    3 Kişi

-Makine, Uçak/uzay, Havacılık Mühendisi

=    5 Kişi

-Meteoroloji, Çevre Mühendisi

=    3 Kişi

TOPLAM

    21 Kişi

* Genel Müdürlük, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı olan aday sayısı kadar eleman alabilir.

II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Sınava katılabilmek için:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,

2) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,

3) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

4) Görevini yurtiçinde ve yurtdışında yapmaya engel hali bulunmamak,

5) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 06-07 Temmuz 2013 ve 05-06 Temmuz 2014 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS),

- Uluslararası İlişkiler alanı için KPSSP-36 türünden en az 70 puan almış olmak,

- Hukuk alanı için KPSSP-11 türünden en az 70 puan almış olmak,

- Mühendislik alanı için KPSSP-7 türünden en az 70 puan almış olmak.

(Yapılacak olan yazılı sınava katılacak olan aday sayısı, göreve başlatılacak pozisyon sayısının 10 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puana sahip olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır.)

6) Yabancı Dil Sınavından (2013 Nisan-Eylül, 2014 Nisan-Eylül ve e-YDS) en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya başvuru tarihine kadar dil yeterliliği bakımından ÖSYM’nin en son yayımladığı yabancı dil sınavları eşdeğerliklerine göre uluslararası geçerliliği bulunan, 2013 ve sonrasında alınmış başka bir belgeye sahip olmak,

7) Türkiye Halk Bankası Emek Şubesi TR 59 0001 2009 4010 0005 0000 09 no’lu hesaba sınav ücreti olarak 25 TL yatırmak gerekmektedir. (Sınav ücreti iade edilmeyecektir.)

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİH:

Sınav yazılı ve sözlü olarak 2 aşamada yapılacaktır.

 

YAZILI SINAV KONULARI

ALAN

KONULAR

Uluslararası İlişkiler

-   Batı Uygarlık Tarihi

-   Siyasi Tarih

-   Türk Dış Politikası

-   Havacılık Tarihi

-   Türkiye - Amerika İlişkileri

-   Türkiye - Ortadoğu İlişkileri

-   Türkiye - Rusya İlişkileri

Hukuk

-   Anayasa Hukuku

-   İdare Hukuku

-   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

-   2920 Sayılı Türk Havacılık Kanunu

-   5431 Sayılı Kanun (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun)

Mühendislik

-   Matematik (Temel Matematik)

-   Genel Yetenek

-   Geometri

 

Yazılı sınavda, 40 adet alan bilgisi ile 10 adet Sivil Havacılık mevzuatına ilişkin olmak üzere toplam 50 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 puan üzerinden 70 puan ve üzeri almaları gerekmektedir.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 21 Mart 2015 Cumartesi günü Türk Hava Kurumu Üniversitesi/ANKARA’ da yapılacaktır. Yarışma sınavı başvuru şartlarını taşıyan adaylara, yazılı sınav yeri ve saatinin belirtildiği “Sınav Giriş Belgesi” adreslerine postalanacak olup, ayrıca Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde de ilan edilecektir.

Ancak isimleri ilan edilmiş adaylardan, sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaktır. Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ile sınav giriş belgelerini bulunduracaklardır.

SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden yetmiş puan ve üzerinde not almak şartıyla ilan edilen bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, göreve başlatılacak pozisyon sayısının en fazla üç katına kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere sözlü sınavına çağrılır.

Sözlü sınav, Ankara’da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü binasında yapılacak olup, yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri, Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınavda aday aşağıdaki yönlerden değerlendirilir:

a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek, genel kültür,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Sözlü sınav sonuç değerlendirmesinde Genel Müdürlüğümüzce belirlenen Komisyon üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalaması alınacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için ortalama en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmaz. Adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, sırası ile yazılı sınavı, İngilizce dil seviyesi puanı ve sözlü sınav notu yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilir.

Yarışma sınav komisyonu yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yaparken ilan edilen kadro sayısı kadarını asil, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, diğerleri yedek olacak şekilde kazananların listesini belirler.

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

1. BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A Maltepe/ANKARA” adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup 26 Ocak 2015 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 06.02.2015 Cuma günü saat 16:00’ da sona erecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2. GEREKLİ BELGELER

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler:

a) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden (www.shgm.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Havacılık Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu,

b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

c) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği; öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış ise denklik belgesiyle birlikte diplomanın Genel Müdürlükçe onaylanmış sureti,

ç) KPSS ve dil yeterliliği belgesinin çıktısı (Adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanları Kurumumuzca ÖSYM Başkanlığından teyit edilecektir),

d) 4 adet biometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olacak),

e) Adli sicil beyanı,

f) Görevini yapabilecek derecede sağlıklı bulunduğuna dair yazılı beyan,

g) Türkiye Halk Bankası Emek Şubesi TR 59 0001 2009 4010 0005 0000 09 no’lu hesabına sınav ücreti olarak 25 TL yatırıldığına dair dekontun aslı (Açıklama olarak ad, soyad ve TC kimlik no belirtilmelidir),

Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların, eksikliklerini gidermeleri için 5 (beş) iş günü süre verilecek olup, bu süre içinde eksiklikleri gideremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

SONUÇ

Nihai sınav sonucu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edilecektir.

IV. SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRAACAT EDİLEBİLECEK YER:

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Müdürlüğü 5. Kat 510 No’lu oda.

Tel: (0 312) 203 60 97, 203 61 16, 203 62 00, 203 62 53

Maltepe/ANKARA

İlan olunur.

483/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROF.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sosyoloji Bölümü

 

 

 

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

1

 

Sosyoloji Tarihi, Türk Düşünce Tarihi, Değerler Sosyolojisi, Toplumsal Değişme ve Küreselleşme alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

 

1

Felsefe ve Sosyoloji konusunda eğitim ve çalışmaları olmak.

Aktüerya Bilimleri Bölümü

 

 

 

Aktüerya Bilimleri

 

1

Çok Değişkenli Bağımlı Risklerin Modellenmesi ve Optimal Aktüeryal Kararlar konusunda çalışmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü

 

 

 

Arap Dili ve Belegatı

 

1

Arapça öğretim programları ve ders materyalleri hakkında doktora yapmış olmak, Arapça konuşma becerilerinin geliştirilmesine ilişkin çalışmaları bulunmak.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

 

 

Din Bilimleri

 

1

İkinci Meşrutiyet dönemi ahlak eğitim-öğretimi hakkında doktora yapmış olmak, Osmanlı dönemi ahlak anlayışları ve eğitim-öğretimine ilişkin çalışmaları bulunmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sağlık Yönetimi Bölümü

 

 

 

Sağlık Yönetimi

 

1

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

DELİCE M.Y.O

Veterinerlik Bölümü

 

 

 

Laborant ve Veteriner Sağlık

 

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup, doktorasını Sağlık Bilimleri Zootekni alanında yapmış olmak, koyun, at ve köpek türleri üzerine çalışmaları bulunmak.

TOPLAM

1

6

 

499/1-1


Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

3 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Ayrıntılı bilgi (http://www.siirt.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAK.

EĞİTİM BİLİM.

EĞT. YÖN. TEF. PLAN. VE EK.

DOÇENT

2

1

 

İLKÖĞRETİM

SOSYAL BİLGİLER

DOÇENT

3

1

 

TÜRKÇE EĞİT.

 

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İLKÖĞRETİM

SOSYAL BİLGİLER

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

MÜH. MİM. FAK.

KİMYA MÜH.

TEM. İŞL. VE TERM.

DOÇENT

2

1

 

GIDA MÜH.

 

DOÇENT

3

1

 

İNŞAAT MÜH.

GEOTEKNİK

YRD.DOÇ.

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İNŞAAT MÜH.

YAPI

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İNŞAAT MÜH.

MEKANİK

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İNŞAAT MÜH.

ULAŞTIRMA

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İNŞAAT MÜH.

HİDROLİK

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ELEKT. ELEKT.

ELEKT. MAKİNELRİ

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

FEN EDEB. FAK.

MATEMATİK

CEB. VE SAY. TEO.

DOÇENT

2

1

 

MATEMATİK

AN. FONK. TEORİSİ

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK HALK EDEBİYATI

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İLAHİYET FAK.

TEM. İSL BİLİM.

HADİS

DOÇENT

2

1

 

ZİRAAT FAK.

TARLA BİT.

ENDÜSTRİ BİTK.

YRD.DOÇ.

5

1

Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda doktora yapmış olmak.

İ.İ.B.F.

ÇALIŞ. EKO. VE END. İLİŞKİLER

ÇALIŞ. EKO. VE END. İLİŞKİLER

YRD.DOÇ.

4

1

 

ÇALIŞ. EKO. VE END. İLİŞKİLER

ÇALIŞ. EKO. VE END. İLİŞKİLER

YRD.DOÇ.

5

1

 

İŞLETME

İŞLETME

YRD.DOÇ.

5

1

 

VETERİNER FAK.

TEMEL BİLİM.

BİYOKİMYA

YRD.DOÇ.

4

1

Diyabetli ratlarda enzim ve metabolitler konusunda doktora yapmış olmak.

KLİNİK BİLİM.

CERRAHİ

YRD.DOÇ.

5

1

Buzağılarda izofloran ve sevofloran anestezisi konusunda doktora yapmış olmak.

TEMEL BİLİM.

HİST. VE EMBR.

YRD.DOÇ.

3

1

Ruminantlarda sindirim sistemi histolojisi konusunda doktora yapmış olmak.

KLİNİK ÖNCESİ

FARMAK. VE TOKS.

YRD.DOÇ.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

BESYO

SPOR YÖNETİCİ.

SPOR YÖN. BİLİM.

YRD.DOÇ.

5

1

 

553/1-1