23 Ocak 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29245

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

İpek Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Murat Hüdavendigar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Diyarbakır 1. İdare Mahkemesinin 2010/2053 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

521/1-1

—————

İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/230 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu  anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

522/1-1


İpek Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ÜNVAN

KADRO

ADEDİ

AÇIKLAMA

Sinema Sanatları Fakültesi

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü

Öğretim Üyesi (Doç. Dr.)

1

- Yüksek lisans ve doktora eğitimini Bilgisayar Bilimleri alanında yurtdışında İngilizce eğitim veren bir Üniversitede yapmış olması.

- Doktora tez konusu Çoklu Ortam (Multimedia) güvenliği olması, bu alanda yayınlarının bulunması.

- Doktora sonrasında SCI ve ya SCIE tarafından indekslenen dergilerde en az 5 makale yayınlamış olması.

- Çoklu Ortam (Multimedia) güvenliği konusunda yabancı dilde eğitim veren Üniversitelerde lisans ve lisansüstü dersler vermiş olması.

 

Başvurularda İstenilen Belgeler:

Adayların başvuru dilekçesi, 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge örneği, öğrenim durumlarını ve yabancı dil seviyelerini gösterir belgeler, akademik özgeçmiş, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) dosya ve 4 (dört) CD halinde başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve bunun belgelendirilmesi şarttır.

Başvuru Süresi ve Adresi:

Başvuru süresi, ilan tarihinden (23.01.2015) itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular, Rektörlüğümüze şahsen ya da İpek Üniversitesi Turan Güneş Bulvarı 648.cad 06550 Oran,

Çankaya /ANKARA adresine posta yolu ile yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihinde saat 17:00’e kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

534/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Profesör

1

Alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam

Profesör

1

Alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Felsefesi

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Mezhepleri Tarihi

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Doçent

1

Biyokimya Doçenti olmak.

538/1-1


Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.nny.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

Birimi

Bölümü

Unvanı

Adet

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

547/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Mustafa Öncel Eğitim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı

VAKFEDENLER: İsmail Öncel, Mehmet Öncel, Hatice Öncel, Emine Hasırcılar, Mustafa Süleyman Öncel, Kamer Öncel

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:  İstanbul Anadolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/12/2014 tarih ve E.2014/314, K.2014/445 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Türkiye’nin ekonomik, sosyal, bilimsel, kültürel yönden gelişmesine katkıda bulunmak ve kamu yararına çalışarak devletin kamu yükünü azaltmak amacıyla her türlü eğitim, sağlık, sosyal yardım, öğrenim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür, çevre, ağaçlandırma ve benzer alanlarda ihtiyacı olan insanları maddi ve/veya manevi yönden desteklemek, bu kişilere çeşitli imkanlar sağlamak, yardımda bulunmak, yoksulluğun giderilmesine katkıda bulunmak, olağanüstü durumlarda muhtaç kişilere gerekli yardımları yapmak ve Türkiye’nin sosyal refahının artmasına katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 10.000.- (onbin) TL nakit.

Konya İli, Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M29A11D1D pafta, 843 ada, 90 parsel sayılı 106,55 m2 yüzölçümlü dükkan, 19 parsel sayılı 23,15 m2 yüzölçümlü ahşap dükkan, 18 parsel sayılı 22.84 m2 yüzölçümlü ahşap dükkân vasıflı taşınmazlar.

YÖNETİM KURULU: İsmail Öncel, Mehmet Öncel, Mustafa Süleyman Öncel, Kamil Ahmet Uyar, Abdullah Akgül

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Kızılay’ına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

488/1-1

—————

VAKFIN ADI: Kalafat Hoca Efendi İlim, Kültür, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı.

VAKFEDENLER: Recep Okutan, Mustafa Çavuşoğlu, Mustafa Arslan, Suat Keleş, Rıfat Kalyoncu, Tacettin Okul, Hasan Başbuğ, Ömer Çiğil, Muhammet Okutan, Sabri Çavuşoğlu, Hüseyin Avni Balcı, Cemil Yıldırım, Mehmet Akif Köse, Ali Yılmaz.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/11/2014 tarihli E.2014/156, K.2014/428 sayılı karar.

VAKFIN AMACI: Özelde bütün tahsil kademelerindeki öğrencilere maddeten ve manen yardımcı olmak, onları korumak ve yetiştirmek, çağdaş eğitim yöntemlerinden yararlanarak milli kültür değerlerimize katkıda bulunmak, genelde ise insanlığın sağlık, eğitim ve öğretimine yardımcı olmak, dini ahlaki, ilmi, kültürel ve bilimsel yönden ilerlemesi için her türlü alanda hizmet vermek, toplumsal dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla yüksek karakterli, aydın, fikirli milli ve manevi değerlerine bağlı, maddi imkanları sınırlı öğrencilere her türlü eğitim sağlık yardımlar ile yurtiçi ve dışında akademik eğitim yapmalarını sağlamak, öğrenci yurtları açmak, kimsesizlere, afetzedelere, yaşlılara, hastalara ve güçsüzlere her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 160.000 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Recep Okutan, Mustafa Çavuşoğlu, Mustafa Arslan, Suat Keleş, Rıfat Kalyoncu, Tacettin Okul, Hasan Başbuğ, Ömer Çiğil, Muhammet Okutan, Sabri Çavuşoğlu, Hüseyin Avni Balcı, Cemil Yıldırım, Mehmet Akif Köse, Ali Yılmaz.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan menkul, gayrimenkul malları ile hakları vakfın mütevelli heyeti kararı ile vakfın gayesine uygun veya yakın gayelerle faaliyet gösteren bir hayır kurumuna devrolunur.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

496/1-1

—————

VAKFIN ADI: Gaziantep Besnililer Vakfı.

VAKFEDENLER: Mustafa Kaygusuz, Ali Erdemoğlu, Mithat Tümer, Hüseyin Kara, İbrahim Dayıoğlu, Ramazan Temel, Mesut Kılyar, Mustafa Erman, Hayrullah Gölbaşı, İbrahim Tuğsuz, Zeynel Kara, Memet Öz, Naci Ceyhan, Mehmet İlhan Doğantekin, Aydın Karabaş.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Gaziantep.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Gaziantep 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.12.2014 tarih, E:2014/662, K:2014/1177 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Uygun görülecek yerlerde ve şekillerde sağlık tesisi, okul, kitaplık, laboratuar, öğrenci yurdu yapmak ve işletmek, kurulmuş veya kurulacak bu tür tesislere yardım ve katkıda bulunmak, kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini sürdürmeleri maksadıyla çeşitli şekillerde destek olmak, sosyal yardım amaçlı her türlü maddi ve ayni yardımda bulunmak, genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak veya bunlara katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 68.500 TL

YÖNETİM KURULU: Ali Erdemoğlu, Mustafa Kaygusuz, Mithat Tümer, Cüneyit Eman, Mesut Kılyar, İbrahim Dayıoğlu, Hayrullah Gölbaşı.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mehmetçik Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

497/1-1


Murat Hüdavendigar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince; aşağıdaki Tablo ’da belirtilen, kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM (PROGRAM)

KADRO UNVANI

ADET

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Profesör Doktor

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Doçent Doktor

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör Doktor

3

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Doçent Doktor

3

Fen Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Profesör Doktor

3

Fen Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Doçent Doktor

3

 

Üniversitemizin tablodaki ilgili bölümlere (açıklamada yazan: İngilizce eğitim verme resmi şartlarını sağlamak) başvuru yapacak olanların; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinin (3). Fıkrasında belirtilen yabancı dil şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının ana dili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) 5’inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sınavlarda yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olması.

Başvuruların söz konusu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve mesai saatleri arasında, Murat Hüdavendigar Üniversitesi'ne şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak olan başvuruların postadaki gecikmelerinden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Koşulları sağlayamayan adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme sonucunda ilan edilen kadrolara ölçütleri uygun bulunanların atanması yapılacaktır.

Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme www.mhu.edu.tr adresinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.  

Başvuru Belgeleri:

1. Başvuru formu

2. Özgeçmiş 

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4. 2 adet vesikalık fotoğraf

5. Noter onaylı Diploma fotokopileri,

6. Daha önce başka bir üniversitede aynı kadroya atanmış ise atama yazısı fotokopisi,

7. Yurt dışından alınan diplomalar ve unvanlar için Üniversitelerarası Kuruldan alınmış Denklik Belgesi,

8. Bilimsel çalışma ve yayınları da kapsayan yardımcı doçent ve doçent için dört takım dosya,

9. KPDS/ÜDS/YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi,

10. Erkek adaylar için onaylı askerlik durum belgesi.

Müracaat Adresi: Murat Hüdavendigar Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı Uğur Mumcu Mah. M Caddesi 2115 Sokak Sultangazi/İST 0212 594 07 07www.mhu.edu.tr

490/1-1


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesi için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçentler alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

İç Hastalıkları

Profesör

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Perinatoloji alanında yan dal uzmanı olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek konusunda deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım uzmanı olmak.

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Profesör

1

Tıp Bilişimi ve Biyoenformatik alanında çalışmalar yapmış olmak.

Genel Cerrahi

Profesör

1

Meme Cerrahisi ve Bariatrik Cerrahi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Genel Cerrahi

Profesör

1

Kolorektal ve Sitoredüktif Cerrahi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

Klinik Laboratuvar ve Toksikoloji konusunda deneyimli olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

489/1-1


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      64.00/546

Toplantı Tarihi ve No.   : 23.10.2014/95                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 23.10.2014/2015                                                      UŞAK

Uşak İli, Merkez İlçesi, Alanyurt Köyündeki, Miltarla Arkeolojik Yerleşiminin I.(Birinci) ve III.(Üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 23.01.2013 tarih ve 49969645-168.01/167 sayılı yazısı ve ekleri, kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02.07.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.00/546-1155 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 09.07.2014 tarih ve 44812147.202.99-15273 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Müdürlüğü’nün 11.07.2014 tarih ve 35698499-311[640120001]135611 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 14.07.2014 tarih ve 58346687-252.99-5303 sayılı yazısı, Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 11.08.2014 tarih ve 26163249-754-Otomatik 10205 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2014 tarih ve 20913469-101.29.02/254742 sayılı yazısı ve ekleri, Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 29.08.2014 tarih ve 52720483/252.01/4102 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.08.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.00/546-1373 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 26.08.2014 tarih ve 85297090.175/1977 sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 22.10.2014 tarih ve 4064 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Merkez İlçesi, Alanyurt Köyündeki, Miltarla Arkeolojik Yerleşiminin I.(Birinci) ve III.(Üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21.01.2013 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Miltarla Arkeolojik Yerleşiminin 1. (Birinci ve III. (Üçüncü ) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; 1. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, III. (Üçüncü ) derece arkeolojik sit sınırları içerisinde geçerli olarak Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma şartlarının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine; karar verildi.

 

433/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 16.12.2014/103                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi No             : 16.12.2014/2059                                               ÇANAKKALE

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce 380 kv Gelibolu Tm-Ünimar enerji iletim hattının 50-60 m. güney paralelinde tesis edilmesi planlanan 380 kv Gelibolu-Ünimar (Güney) enerji iletim hattı projesi kapsamında, Kurulumuzun 21.05.2014 tarih ve 1635 sayılı kararı ile Gelibolu İlçesi, Korukoy Köyü, Kekliktepe Mevkiinde tespiti yapılan tümülüsün tescil çalışmalarına ilişkin 2863 sayılı Kanunun 7.maddesi gereği sürecin devam edilmesine karar verilen alana ilişkin, Çanakkale Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 06.06.2014 tarih ve 513 sayılı yazısı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, 142. Şube Şefliğinin 25.08.2014 tarih ve 903 sayılı yazısı, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün 08.09.2014 tarih ve 4721 sayılı yazısı, Çanakkale Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.09.2014 tarih ve 3567 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İnşaat Genel Müdürlüğünün 10.09.2014 tarih ve 174333 sayılı yazısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün 16.09.2014 tarih ve 38496763/220.01/14758 sayılı yazısı, Çanakkale Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 22.09.2014 tarih ve 8859 sayılı yazısı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 1.Bölge Müdürlüğünün 17.09.2014 tarih ve 160260-2 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 17.09.2014 tarih ve 255078 sayılı yazısı ve ekleri ve uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Koruköy Köyü, Kekliktepe Mevkiinde bulunan ve tespiti yapılan tümülüsün 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. maddesi kıstaslarını taşıdığı anlaşıldığından kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada sınırlarının belirlendiği şekliyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline; hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

467/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      31.04/475

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 25.12.2014-127                                 TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 25.12.2014-4533                                       ADANA

Hatay İli, İskenderun İlçesi, Şevre Mıntıkasında tespit edilen Şevre Taş Alım yerinin tesciline ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.12.2014 günlü raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Hatay İli, İskenderun İlçesi, Şevre Mıntıkasında tespit edilen Şevre Taş Alım Yerinin 2863 sayılı yasa kapsamında arkeolojik sit alanı olarak tesciline, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca önerilen ve kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, 1220 ada, 11 nolu parsel, 1223 ada, 1 nolu parsel ve 5483 nolu parsele “3.derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin verilmesinin ilgili idareden istenmesine, 2863 sayılı yasanın 17. maddesi kapsamında Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının tespit ekibince hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

 

468/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 26.12.2014-107                                           Toplantı Yeri : SİNOP

Karar Tarihi ve No        : 26.12.2014-2269

Sinop İli, Merkez,  Lala Köyü, Tekne Oğlu Mahallesi, 103 ada, 29 (eski 325 ) parselde Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.10.1999 tarih ve 3430 sayılı kararı ile Tescil edilen Roma Dönemi Hamam Kalıntısının Bitişiğindeki 27,28(eski 1119,1120) parsellerde Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca tespit edilen tescilli hamam kalıntısının devamı niteliğindeki duvar kalıntısının ve seramik yoğunluğunun bulunduğu alanın 27,28,29(eski 1119, 1120, 325 parsellerin) I.Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline yönelik Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 04.04.2014 tarih ve 901 sayılı yazısı, tescil talebine ilişkin kurum görüşlerinin alındığı Karayolları 7.bölge müdürlüğünün 31.10.2014 tarih ve 184431 sayılı, Samsun Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 31.10.2014 tarih ve 4064 sayılı, Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’nün 21.11.2014 gün ve 1586 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 28.11.2014 tarih ve 256877 sayılı, Sinop Valiliği İl Özel İdaresinin 02.12.2014 gün ve 13119 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 22.12.2014 tarih ve 434 sayılı İnceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Merkez,  Lala Köyü, Tekne Oğlu Mahallesi, 103 ada, 29 (eski 325 ) parselde Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.10.1999 tarih ve 3430 sayılı kararı ile Tescil edilen Roma Dönemi Hamam Kalıntısının Bitişiğindeki 27, 28 (eski 1119,1120 ) parsellerde Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca tespit edilen hamam kalıntısının devamı niteliğindeki duvar kalıntısının ve seramik yoğunluğunun bulunduğu alanın 27,28,29 (eski 1119, 1120, 325 parsellerin) haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında, I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline,  Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesinde belirtilen; I.derece arkeolojik sit alanının koruma amaçlı planı yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

469/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 26.12.2014-107                                           Toplantı Yeri : SİNOP

Karar Tarihi ve No        : 26.12.2014-2266

Sinop İli, Merkez Abalı Köyünde tespiti yapılan Arkeolojik alanların tescil değerlendirmesi ve bu alanda yapılması planlanan Sinop Nükleer Güç Santrali(NGS) projesine ilişkin, Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş.nin 05.09.2014 gün ve 316 sayılı, 04.11.2014 gün ve 429 sayılı yazıları,  Kültür Varlıkları  ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 22.09.2014 gün ve 182541 sayılı, 13.11.2014 gün ve 217698, 21.11.2014 gün ve15182 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.06.2012 gün ve 444 sayılı kararı Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 23.12.2014 gün ve 395 sayılı raporu, Arkeolog Üye Prof.Dr.İbrahim Tunç SİPAHİ’ nin 26.12.2014 tarihli yerinde inceleme raporu  okundu; ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Merkez Abalı Köyü sınırları içinde Hacıalikışlası Mevkii, Çaltepe - Çataldere Mevkii ve  Bozburun Mevkii’de bulunan (basit karakol, gözetleme yapısı ve ahır-mera),ekteki 1/25000 ölçekli 3 adet haritada sınırları çizilen ve koordinat değerleri verilen alanların ; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalan yerlerden olması nedeniyle  III.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, bu sit alanlarında 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen III.derece arkeolojik sit alanlarında geçiş dönemi koruma kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

470/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.12.2014-106                                 Toplantı Yeri: SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 25.12.2014-2260

Amasya İli, Suluova İlçesi, Hacıhayta Mahallesi’nde, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.01.1978 tarih ve A-927 sayılı kararıyla tescillenen Kümbettepe Höyüğü’nde yapılan şikayet konusu faaliyetlere ilişkin Suluova Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 10.11.2014 tarih ve 1628 sayılı yazısı, konuya ilişkin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 19.12.2014 tarih ve 386 sayılı inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Suluova İlçesi, Hacıhayta Mahallesi’nde, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.01.1978 tarih ve A-927 sayılı kararıyla tescillenen Kümbettepe Höyüğü’nde yapılan şikayet konusu fırın, su kuyusu ve inşaata yönelik çalışmaların bir kısmının Kümbettepe Höyüğü’nün sit sınırları üzerinde kaldığı anlaşıldığından 2863 sayılı Yasa’nın 9. maddesi uyarınca uygulamayı yapanlar ve yaptıranlar hakkında yasal soruşturma açılmasına, sit sınırında kalan izinsiz uygulamaların Müze Müdürlüğü denetiminde Belediyesince kaldırılmasına ve sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine, Kümbettepe Höyüğü’nün sit sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada belirlendiği şekliyle uygun olduğuna karar verildi.

 

471/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 29.08.2014-99                                  Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 29.08.2014-2088

Ordu İli,  Fatsa İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 20L3C pafta, 906 ada, 3 parselde bulunan mülkiyeti maliye hazinesine ait Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.03.2011 tarih ve 3019 sayılı karar ile tescil edilen kilise binasının çevresinin I. ve III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline yönelik Ordu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 11.03.2014 tarih ve 192 sayılı yazısı, tescil talebine ilişkin kurum görüşlerinin alındığı, Ordu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 24.06.2014 tarih ve 2910 sayılı, Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’nün 10.07.2014 tarih ve 1077 sayılı, Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 09.07.2014 tarih ve 5143 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22.07.2014 tarih ve 254432 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 25.08.2014 tarih ve 339 sayılı inceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Ordu İli,  Fatsa İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 20L3C pafta, 906 ada, 3 parselde bulunan mülkiyeti maliye hazinesine ait Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.03.2011 tarih ve 3019 sayılı karar ile tescil edilen kilise binasının çevresindeki 906 ada, 3, 4, parsellerin ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, 209 ada, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 54, 55 parseller, 902 ada, 19, 20, 21, 22, 23 24 parseller, 903 ada, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, parseller, 904 ada, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 46, parseller,  905 ada,  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, parseller, 907 ada, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller, 908 ada, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller,  915 ada, 7, 8, 9, 10, 11, 12, parseller, 9016 ada, 3, 4, parseller, 917 ada, 6, 7, 8, 9, 10, parseller, 918 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, parseller, 919 ada, 3, 4, parseller ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline,  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. ve III. Maddesinde belirtilen; I. ve III. derece arkeolojik sit alanlarının koruma amaçlı planı yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

472/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 27.11.2014-103                                Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 27.11.2014-2208

Amasya İli, Göynücek İlçesi, Kışlabeyi Köyü, Evliya Mevkiinde, Amasya Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda 363, 365, 366 parselde tespit edilen Roma Dönemi yerleşmesinin I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.08.2013 tarih ve 1247 sayılı kararına karşı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna yapılan İtiraz doğrultusunda Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 11.07.2014 gün ve 1663 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 29.08.2014 tarih ve 148688 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 04.09.2014 tarih ve 6412 sayılı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü 12.09.2014 tarih ve 1344 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 24.11.2014 tarih ve 404 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Göynücek İlçesi, Kışlabeyi Köyü, Evliya Mevkiinde, Amasya Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen 363, 365, 366 parsellere ilave olarak 360, 361, 362, 364, 367 nolu parsellerde de yoğun şekilde Tunç Çağı, Demir Çağı ve Roma Dönemi seramik parçalarına rastlanıldığından bahse konu olan parsellerin ekli 1/3000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

 

473/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.12.2014-106                                Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 25.12.2014-2257

Samsun- Kalın (Sivas) Demiryolu Hattının Modernizasyonu Projesi kapsamında hat üzerinde bulunan köprülerin tescil durumları ile ilgili tespit-tescil çalışmalarının yapılması ve tescilli olanları bildirilmesi talebini içeren TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünün 21.07.2014 gün ve 28948 sayılı yazısı; tescile ilişkin kurum görüşlerinin bildirildiği; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünün 10.11.2014 gün ve 42172 sayılı yazısı; Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 01.12.2014 gün ve 299 sayılı yazısı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğünün 26.11.2014 gün ve 242268 sayılı yazısı; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünün 12.12.2014 gün ve 46670 sayılı yazısı; Amasya İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 10.12.2014 gün ve 11792 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.12.2014 gün ve 359 sayılı raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Samsun- Kalın (Sivas) demiryolu hattı üzerinde bulunan Erken Cumhuriyet Dönemine ait;

1 - Amasya İli, Suluova İlçesi, Uzunoba ile Yolpınar Köyü arasındaki üç kemerli taş köprü.

2 - Amasya İli, Merkez, Boğazköy ile İhsaniye Mahalle sınırlarında kalan ve Beşgöz Köprüsü olarak bilinen beş kemerli taş köprünün;  sahip olduğu estetik, sanatsal, tarihi ve belgesel niteliklerinden dolayı 2863 sayılı kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı gruplarının I. grup yapı olarak belirlenmesine, korunma alanlarının kararımız eki 1/1000 ölçekli iki adet harita üzerinde çizildiği şekli ile kabul edilmesine, korunma alanı içinde yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

 

 

474/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.12.2014-105                                Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 24.12.2014-2228

Samsun- Kalın(Sivas) Demiryolu Hattının Modernizasyonu Projesi kapsamında hat üzerinde bulunan köprülerin tescil durumları ile ilgili tespit-tescil çalışmalarının yapılması ve tescilli olanları bildirilmesi talebini içeren TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünün 21.07.2014 gün ve 28948 sayılı yazısı; tescile ilişkin kurum görüşlerinin bildirildiği; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünün 10.11.2014 gün ve 42172 sayılı yazısı; Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 01.12.2014 gün ve 299 sayılı yazısı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğünün 26.11.2014 gün ve 242268 sayılı yazısı; İlkadım Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.12.2014 gün ve 3716 sayılı yazısı; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünün 12.12.2014 gün ve 46670 sayılı yazısı; Kavak İlçesi Belediye Başkanlığının 02.12.2014 gün ve 2016 sayılı yazısı, Canik Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 18.12.2014 gün ve 55148 sayılı yazısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 19.12.2014 gün ve 4281 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.12.2014 gün ve 359 sayılı raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Samsun-Kalın (Sivas) Demiryolu Hattına ait, Samsun ili sınırlarında kalan ve ekli listede bilgileri belirtilen Erken Cumhuriyet yapısı 26 adet köprünün;

sahip olduğu estetik, sanatsal, tarihi ve belgesel niteliklerinden dolayı 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine,

yapı gruplarının I. grup yapı olarak belirlenmesine;

hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğuna ve onaylanmasına,

korunma alanlarının kararımız eki 1/1000 ölçekli 26 adet harita üzerinde çizildiği şekli ile kabul edilmesine,

korunma alanı içinde yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine,

köprülerin güçlendirme konularının görüşülebilmesi için; rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin Kurulumuza sunulması gerektiğine,

hat üzerinde bulunan ve yapıldığı dönemin mimari özelliklerini taşıyan taşınmazların (lojman binası, istasyon binası, işçi barakası, su cenderesi, su kulesi, tünel v.s)  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun “Tescil Kaydı Bulunmayan Taşınmaz Kültür Varlığı Özelliğindeki Yapılar ve Yapı Elemanları” başlıklı 05.11.1999 gün ve 662 sayılı İlke Kararı uyarınca Koruma Bölge Kurulu kararı olmadan yıkılamayacağına karar verildi.

 

 

TESCİL EDİLEN KÖPRÜLER

İL

İLÇE

MAHALLE/KÖY

KM.Sİ

1

SAMSUN

CANİK

Demirci

10+522

2

SAMSUN

CANİK

Kızıloğlak /Demirci

12+909

3

SAMSUN

CANİK/İLKADIM

Kızıloğlak /Aşağı Avdan

13+733

4

SAMSUN

İLKADIM

Çelikalan

20+533

5

SAMSUN

İLKADIM

Çelikalan

21+689

6

SAMSUN

İLKADIM

Çelikalan

21+875

7

SAMSUN

İLKADIM/CANİK

Çelikalan /Kaleboğazı

22+590

8

SAMSUN

İLKADIM/CANİK

Çelikalan /Kaleboğazı

22+777

9

SAMSUN

İLKADIM

Çelikalan

25+304

10

SAMSUN

KAVAK

Boğaziçi /Mert

26+825

11

SAMSUN

KAVAK

Boğaziçi /Mert

27+022

12

SAMSUN

KAVAK

Boğaziçi /Mert

27+276

13

SAMSUN

KAVAK

Çukurbük /Şeyhresul

30+153

14

SAMSUN

KAVAK

Çukurbük /Şeyhresul

30+363

15

SAMSUN

KAVAK

Çukurbük

31+054

16

SAMSUN

KAVAK

Çukurbük

31+184

17

SAMSUN

KAVAK

Çukurbük

31+686

18

SAMSUN

KAVAK

Çukurbük /Şeyhresul

31+819

19

SAMSUN

KAVAK

Çukurbük

32+631

20

SAMSUN

KAVAK

Çukurbük

33+361

21

SAMSUN

KAVAK

Çukurbük

33+626

22

SAMSUN

KAVAK

Çukurbük

34+962

23

SAMSUN

KAVAK

Çukurbük

35+562

24

SAMSUN

KAVAK

Dura /Soğuksu

46+313

25

SAMSUN

KAVAK

Yaşardoğu- Soğuksu

46+731

26

SAMSUN

KAVAK

Tepecik

50+696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

475/1-1