22 Ocak 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29244

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Aksaray Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

İstanbul Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

D.S.İ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI : Ankara Sosyal Bilimler Vakfı

VAKFEDENLER : Beşir Atalay, Veysel Tiryaki, Kemal Madenoğlu, İbrahim Kalın, Neşat Kırcalı, Ömer Demir

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/12/2014 tarih ve E:2014/454, K:2014/583 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Sosyal bilim alanındaki eğitim ve araştırmalara destek olmak; bu alanda üstün nitelikli bilim insanı ve araştırmacıların yetişmesi için başta araştırma, eğitim ve barınma destekleri olmak üzere her türlü teşvik mekanizmalarını kullanmak, yarışma ve ödüller düzenlemek; bu kapsamda özellikle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin altyapısını güçlendirecek ve faaliyetlerini destekleyecek her türlü maddi ve manevi katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000-TL (Elli Bin lira) nakit

YÖNETİM KURULU : Ömer Demir, Neşat Kırcalı, Süleyman Şenocak

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne veya mütevelli heyet tarafından uygun görülen başka bir vakıf ya da eğitim kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

440/1-1

—————

VAKFIN ADI: Demirci Kültür ve Eğitim Vakfı.

VAKFEDENLER: Mustafa Özkul, Muhsin Atalay, Gürsel Akyel, Mehmet Akif Baş.

VAKFIN İKAMETGÂHI: MANİSA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Demirci Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/12/2014 tarih, E:2013/264, K:2014/172 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Bütün tahsil kademelerindeki talebelere hizmet etmek, onların milli ve manevi değerlerle teçhiz edilmesi, bilimsel çalışmalar yapması, okuması ve kendilerini yetiştirmeleri için her nevi imkanlar hazırlamaktır. Ayrıca toplumu milli, manevi konularda aydınlatmak, dini ve sosyal bilgilerini artırmak için gerekli imkanlar hazırlamak, çalışmalar yapmaktır. Bütün toplum tabakalarının milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetiştirilmesi, yüksek seciyeli öğrenci, akademisyen yetiştirmek, topluma sosyal, kültürel ve sağlık konusunda yardımcı olmak başlıca amaçlarıdır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Vakıf kurucularının 1/4'er hissesinin bulunduğu, Manisa İli, Demirci İlçesi, Kasım Fakı Mahallesi, 20L3D pafta, 166 ada, 25 parsel sayılı, "bodrum katı havi 4 katlı 8 daireli kargir apartman ve arsası" nitelikli gayrimenkulün tamamı ile 5.000 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU : Mustafa Özkul, Muhsin Atalay, Gürsel Akyel, Mehmet Akif Baş.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Akhisar Hilaliye Eğitim Vakfı'na devredilir. Bu mümkün olmadığı takdirde Türkiye Diyanet Vakfı’na intikal eder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

441/1-1


Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

19.01.2015 Tarihli ve 29241 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, “T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI” DUYURUSU” başlıklı ilanda aşağıda belirtilen şekilde “DÜZELTME” yapılmıştır.

C) Sınava Katılma Şartları :

2) Sınav tarihinde (14 Mart 2015) 35 yaşını bitirmemiş olmak (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir)

Metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2) 01.01.2015 günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak.

526/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C.Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Başvuracak adayların başvuru formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma ilkelerinde yer alan formları,

6 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT :- Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan " Üniversitemiz Birimlerinde Profesör ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ANABİLİM DALI

Profesör

Yrd.

Doç.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

KARDİYOLOJİ

1

 

Kronik obstrüktif akciğer hastalarında koroner kan akım bozukluğu konusunda çalışmaları olmak.

KARDİYOLOJİ

 

1

Yavaş koroner akımlı hastalarda fibrinoiiz inhibitörleriyle ilgili çalışmaları olmak.

KARDİYOLOJİ

 

1

Stent restenozu olan hastalarda nötrofil lenfosit oranı ile ilgili çalışmaları olmak.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ

 

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT TEORİSİ

 

1

Bölgesel kalkınma ve emek piyasaları üzerine çalışmaları olmak.

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

 

1

Algılanan müşteri değeri ve internet üzerinden satın alma davranışı üzerine çalışmaları olmak.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ

 

1

Endüstri ilişkileri teorileri Özerine çalışmaları olmak.

YÖNETİM VE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ

 

1

Liderlik, örgüt kültürü ve iş-aile çatışması konulan üzerine çalışmaları olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

 

ANALİTİK KİMYA

1

 

Metot geliştirme, kromatografik yöntemler ve bunların çevre, gıda ve biyolojik örneklere uygulanmaları alanında çalışmaları olmak.

AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZ. MESLEK YÜKSEKOKULU

İLK VE ACİL YARDIM

 

1

 

ANESTEZİ

 

1

 

TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA

 

1

 

400/1-1


Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden:

Ankara İli Sincan İlçesi Ahmet Andiçen Ticaret Meslek Lisesinden Akif İNCİ’nin adına düzenlenen diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüşmediği anlaşıldığından aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diploması iptal edilmiştir.

İlan olunur.

Sıra No                                         :  1

Okul No                                       :  -

T.C. Kimlik Numarası                  :  24421863280

Ad ve Soyad                                 :  Akif İNCİ

Baba Adı                                      :  Neşet

Ana Adı                                        :  Möhteber

Doğum Yeri                                 :  Kelkit

Doğum Tarihi                               :  01.01.1966

Diploma No                                  :  1015

Diploma Tarihi                             :  30.06.1997

Alanı/Bölümü                               :  Muhasebe

Tiploma Türü                                :  Meslek Lisesi

Diplomada Yazılı Okulun Adı      :  Ahmet Andiçen Ticaret Meslek Lisesi

486/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

60466 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

443/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan, aşağıda isimleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

1 - Adıyaman Beşinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının 604.sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, 1 Aralık caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Bulvarın bu bölümüne açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Aksaray Yedinci Noterliğinin; Nevşehir Caddesinin (22.Cadde), Atatürk Bulvarı (7.Bulvar) ile kesiştiği yerden başlamak üzere Ihlara Caddesi (3.Bulvar) ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Ihlara Caddesinin Hassa Mahallesi Caddesi (46.Cadde) ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Hassa Mahallesi Caddesi ve devamındaki Şifahane Caddesinin (3101.sokak) Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere kadar ve Atatürk Bulvarının Nevşehir Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içinde ve bu çerçeve caddde ve sokakların her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Çanakkale Altıncı Noterliğinin; Atatürk Caddesinin Stadyum Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Piri Reis Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerine kadar; Piri Reis Caddesinin Tuğsavul Caddesi ve Bayrak Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak sahile kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde; İnönü Caddesinin Stadyum Caddesi ile kesiştiği yerden Bahriye Üçok Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, Mehmet Akif Ersoy Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayan sahile kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4 - Çorlu Dokuzuncu Noterliğinin; Şinasi Kurşun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak Bağlariçi 4.Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5 - Dörtyol Üçüncü Noterliğinin; Özel Caddesinin Özel Sokak ve karşısındaki Garajüstü 1. Sokaktan başlamak üzere Migrosun bulunduğu yere (Öğretmen Musa Kazım Arıkan Caddesine) kadar olan bölümünde, bu bölümün Çaylı Caddesi (güney) tarafına açılan cadde ve sokakların 40 metre derinliklerinde, diğer tarafına açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6 - Elbistan Üçüncü Noterliğinin; Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Pınarbaşı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7 - Erzincan Dördüncü Noterliğinin; Dedekorkut Caddesinin Fevzipaşa Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Fevzipaşa Caddesinden devamla bu caddenin 867. Sokak ile kesiştiği yere, buradan 867. Sokak ve devamında 865. Sokak, devamında 864. Sokak ve devamında 970. Sokağın başlangıçtaki yer olan Dedekorkut caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içinde ve bu alanı çerçeveleyen cadde ve sokaklardan; Fevzipaşa Caddesinin Kırklar Caddesi ile kesiştiği yerden Hacı Bektaşi Veli Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmının bu alana bakan tarafında diğer cadde ve sokakların her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8 - Iğdır Üçüncü Noterliğinin; Şamil Caddesinin 509. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak bu cadde ve devamındaki Nihat Polat Caddesinin İlham Aliyev Caddesi ile kesiştiği yere, buradan devamla İlham Aliyev Caddesinin Sanayi Sokak ile kesiştiği yere, Sanayi Sokaktan devamla bu sokağın Çevre Yolu ile kesiştiği yere, Çevre Yolundan devamla bu yolun İskender Iğdır Caddesi ile kesiştiği yere, buradan devamla İskender Iğdır Caddesinin Yüksel Caddesi ile kesiştiği yere buradan devamla bu Caddenin Işın Caddesi ile kesiştiği yere, Işın Caddesinden devamla bu Caddenin Hal Sokak ile kesiştiği yere, bu Sokaktan devamla 509. Sokak ile kesiştiği yere ve 509. Sokağın Şamil Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9 - Kemalpaşa Dördüncü Noterliğinin; İzmir Caddesinin 85.sokak ile kesiştiği yerden başlayarak 8 Eylül Caddesi ile kesiştiği yere, buradan devamla 8 Eylül Caddesinin 85. Sokak ile kesiştiği yere ve 85.Sokaktan devamla bu sokağın İzmir Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve caddelerden İzmir Caddesinin güney (8 Eylül Caddesine bakan tarafı) tarafında, 8 Eylül Caddesi ile 85.Sokağın her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10 - Keşan Üçüncü Noterliğinin; Kurtuluş Caddesinin Mustafa Bey Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Beğendik Caddesi ve Paşa Yiğit Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Kurtuluş Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11 - Kırşehir Dördüncü Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin Şehit Ahmet Doğangün Caddesi (ve Ahi Evran Bulvarı) ile kesiştiği yerden, Atatürk Caddesi (Kırıkkale-Kırşehir yolu) ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12 - Kuşadası Beşinci Noterliğinin; Kuşadası 3. ve 4. Noterliklerin ihdas alanlarından çıkartılmak suretiyle, Adnan Menderes Bulvarının Beyazgül Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Turgut Özal Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün güney tarafı (Adliye Binası tarafı) üzerinde ve bu tarafa açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13 - Mardin Üçüncü Noterliğinin; 1.Caddenin Üçyol ile kesiştiği yerden başlayarak, 1.Caddenin Hava Radar Komutanlığı yol ayrımı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve her iki cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14 - Niğde Beşinci Noterliğinin; Vali Ünal Özgödek Caddesinin Arapdede Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Vali Konağı Caddesi ile birleştiği yere kadar olan bölümünde, buradan Vali Konağı Caddesinden devamla bu caddenin Depboy Sokak ile birleştiği yere kadar olan kısmında, Depboy Sokaktan devamla bu sokağın İkizler Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, İkizler Sokaktan devamla bu sokağın Süleyman Fethi Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, buradan devamla Süleyman Fethi Caddesinin Arapdede Sokak ile birleştiği yere kadar olan kısmı ile çevrili alanda ve çerçeve cadde ve sokakların her iki tarafında, Ayrıca Arapdede sokak ve devamında Tepeayran Caddesinin Kemal Ummiye Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

15 - Rize Beşinci Noterliğinin; Şehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın) doğusundaki İtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, Bu sokağın kuzeyde Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde İtfaiye Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiştiği kavşaktan Saraç Sokak ve Tatoğlu Sokak ile çevrili, batıda Mermerdelen Mahallesi 1 nolu Soğuksu Sokağı ve devamındaki Murat Sokağının Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar uzanan yol ile çevrili alanda ve bu alanı çerçeveleyen bulvar, cadde ve sokakların bu alana bakan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

16 - Siirt İkinci Noterliğinin; Hükümet Caddesinin Bankalar Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Bankalar Caddesinden devamla bu caddenin Cengiz Topel Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Cengiz Topel Caddesinden devamla bu caddenin Şeyh Aziz Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Şeyh Aziz Caddesinden devamla bu caddenin Hükümet Caddesi ile kesiştiği yere kadar ve Hükümet Caddesinden devamla bu caddenin başlangıçtaki yer olan Bankalar Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisindeki cadde ve sokaklarda ve çerçeve caddelerden Bankalar Caddesi, Hükümet Caddesi ve Cengiz Topel caddelerinin bu alana bakan kısımlarında, Şeyh Aziz Caddesinin ise her iki tarafa bakan bölümü üzerinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

17 - Tekirdağ Altıncı Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Peştemalcı Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Peştemalcı Caddesinden devamla bu caddenin Tintinpınar Caddesi ve Fethiye Sokakla kesiştiği yere kadar, Fethiye Sokaktan devamla bu sokağın Vali Konağı Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Vali Konağı Caddesinden devamla Vali Konağı Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, Atatürk Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıç noktası olan Peştemalci Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

18 - Turgutlu Dördüncü Noterliğinin; Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Piyaleoğlu Caddesinin Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar Piyaleoğlu Caddesi üzerinde ve caddenin her iki tarafında, Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Atatürk Bulvarının Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde ve Muallim İsmail Hakkı Sokağın Atatürk Bulvarı ve Piyaleoğlu caddesi ile kesiştiği kısım üzerinde, Atatürk Bulvarı ve Piyaleoğlu Caddesinin belirtilen kısımlarına açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

19 - Uşak Yedinci Noterliğinin; Uşak Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 111. Cadde üzerinde ve bu caddeye açılan diğer caddelerin 200 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

523/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.      : 19.11.2014- 101                                        Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.          : 19.11.2014-2638                                     DİYARBAKIR

Dosya No.                        : 21.07.85                                                                      

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Karpuzlu Köyü, sınırları içerisinde bulunan Gre Reşe Höyüğü’nün sınırlarının ve sayısal değerlerinin yenilenmesine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 01.10.2014 tarihli raporu okundu. Ekleri ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Karpuzlu Köyü, sınırları içerisinde yer alan Gre Reşe Höyüğünün, yeniden belirlenen ve ekli kadastral pafta üzerine işaretlenen sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

359/1/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Tarihi ve No.              : 20.11.2014-102                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.    : 20.11.2014-2686                                           DİYARBAKIR

Dosya No                  : 47.03.200

Mardin İli, Midyat İlçesi, Söğütlü Mahallesi, Cibbek Ağa Mevkii, 103 ada, 229 parselde, Mardin Müze Müdürlüğü tarafından tespit edilen Sarnıçların tescil edilmesi isteğine ilişkin, Mardin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 05.09.2014 gün ve 2650 sayılı yazısı, DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nın 22.09.2014 gün ve 592619 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi’nin 22.09.2014 gün ve 20588 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.10.2014 gün ve 255617 sayılı yazısı, Mardin Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 16.10.2014 gün ve 16732 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

 Mardin İli, Midyat İlçesi, Söğütlü Mahallesi, Cibbek Ağa Mevkii, 103 ada, 229 parselde, Mardin Müze Müdürlüğü tarafından tespit edilen Sarnıçlar Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli koordinatlı kadastral haritada belirlendiği şekli ile 1. Derece Arkeolojik sit olarak tesciline,

 Sarnıçlarda yapılan kaçak kazı, 2863 sayılı kanunun 9. Maddesine aykırı olduğundan, uygulamanın ilgilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

 Sarnıçların koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/2/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.      : 20.11.2014- 102                                        Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.          : 20.11.2014-2689                                     DİYARBAKIR

Dosya No.                        : 47.04.80                                                                      

 Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Turgutlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Servan Höyük ve Kalesi’nin tesciline ilişkin; Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23.09.2014 tarih ve 2790 sayılı yazıları okundu. Ekleri ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Turgutlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Servan Höyük ve Kalesi “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun, Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca, ekli kadastral pafta üzerinde işaretli alanın 1. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tesciline karar verildi.

359/3/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 21.11.2014-103                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 21.11.2014-2697                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 23.00.138                                                               

 Elazığ İli, Merkez, Serince (Şüşnaz) Köyü sınırları içerisinde, Deliktaş Mevkiinde, Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından tespit edilen kaya mezarının tescil edilmesi isteğine ilişkin, Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 26.05.2014 gün ve 2014 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 14.07.2014 gün ve 2969 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi’nin 04.09.2014 gün ve 19401 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 17.09.2014 gün ve 255080 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 09.10.2014 gün ve 7027 sayılı yazısı, Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 09.10.2014 gün ve 10522 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 17.10.2014 gün ve 3976 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 09.10.2014 gün ve 172127 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

 Elazığ İli, Merkez, Serince (Şüşnaz) Köyü, Deliktaş Mevkiinde, Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından tespit edilen, kararımız eki 1/25.000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları belirlenen Kaya Mezarı, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tescil edilmesine karar verildi.

359/4/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Tarihi ve No.              : 21.11.2014-103                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.    : 21.11.2014-2698                                           DİYARBAKIR

Dosya No                  : 23.00.135

Elazığ İli, Merkez, Mollakendi Beldesi, Karşıbağ Mahallesi sınırları içerisinde, Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından tespit edilen Karşıbağ Höyüğü’nün tescil edilmesi isteğine ilişkin, Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 26.05.2014 gün ve 2014 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 17.06.2014 gün ve 2606 sayılı yazısı, 14.07.2014 gün ve 2969 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi’nin 04.09.2014 gün ve 19400 sayılı yazısı, Elazığ İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 17.09.2014 gün ve 9731 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 17.09.2014 gün ve 255080 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 25.09.2014 gün ve 3979 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Mollakendi Beldesi, Karşıbağ Mahallesi sınırları içerisinde, Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından tespit edilen Karşıbağ Höyüğü Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/25000 ölçekli haritada belirlendiği şekli ile 1. Derece Arkeolojik sit olarak tesciline,

 Karşıbağ Höyüğünde yapılan kaçak kazı, 2863 sayılı kanunun 9. Maddesine aykırı olduğundan, uygulamanın ilgilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

 Höyüğün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/5/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Tarihi ve No.              : 21.11.2014-103                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.    : 21.11.2014-2699                                           DİYARBAKIR

Dosya No                  : 23.00.136

 Elazığ İli, Merkez, Mollakendi Beldesi, Tepe Mahallesi sınırları içerisinde, Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından tespit edilen Tepe Höyüğü’nün tescil edilmesi isteğine ilişkin, Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 26.05.2014 gün ve 2014 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 17.06.2014 gün ve 2606 sayılı yazısı, 14.07.2014 gün ve 2969 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi’nin 04.09.2014 gün ve 19404 sayılı yazısı, Elazığ İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 17.09.2014 gün ve 9734 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 17.09.2014 gün ve 255080 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 25.09.2014 gün ve 3979 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

 Mollakendi Beldesi, Tepe Mahallesi sınırları içerisinde, Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından tespit edilen Tepe Höyüğü Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/25000 ölçekli haritada belirlendiği şekli ile 1. Derece Arkeolojik sit olarak tesciline,

 Tepe Höyüğünde yapılan kaçak kazı, 2863 sayılı kanunun 9. Maddesine aykırı olduğundan, uygulamanın ilgilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

 Höyüğün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/6/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 16.12.2014-104                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 16.12.2014-2718                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.00.225

 

Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Ekinciler Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.02.1991 gün ve 682 sayılı kararıyla tescil edilen Turomar Tepe Kaya Mezarları’nın sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4399 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

 Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı hazırlanan ile Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Ekinciler Köyü sınırları dahilinde bulunan, Turomar Tepe Kaya Mezarları’nın I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

 Turomar Tepe Kaya Mezarları’nın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/7/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 16.12.2014-104                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 16.12.2014 – 2719                                     DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.00.224

 

Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Aşağı Ekinciler Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.02.1991 gün ve 683 sayılı kararıyla tescil edilen Aşağı Ekinciler Köyü Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4399 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Aşağı Ekinciler Köyü sınırları dahilinde bulunan Aşağı Ekinciler Köyü Höyüğü’nün I. ve III Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Aşağı Ekinciler Köyü Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. ve 3. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine ve geçiş dönemi yapılanma koşullarının Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

359/8/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 16.12.2014-104                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 16.12.2014-2720                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.00.323

Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Dökmetaş Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.06.1999 gün ve 2241 sayılı kararıyla tescil edilen Sittik Tepe Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4399 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Dökmetaş Köyü sınırları dahilinde bulunan, Sittik Tepe Höyüğü’nün I.Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Sittik Tepe Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/9/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 16.12.2014-104                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 16.12.2014-2721                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.00.704

 

Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Tanışık Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.03.2010 gün ve 2956 sayılı kararıyla tescil edilen Tepe Höyüğü’nü sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4399 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Tanışık Köyü sınırları dahilinde bulunan, Tepe Höyüğü’nü I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Tepe Höyüğü’nü koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/10/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 16.12.2014-104                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 16.12.2014-2722                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.00.758

 

Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Alabal Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.09.2012 gün ve 704 sayılı kararıyla tescil edilen Alabal Yerleşim Yeri’nin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4399 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Alabal Köyü sınırları dahilinde bulunan, Alabal Yerleşim Yeri’nin II. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

 Alabal Yerleşim Yeri’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 2. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/11/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014 -2723                                       DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.00.779

 

Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Karakoç Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.12.2012 gün ve 1010 sayılı kararıyla tescil edilen İmamakıl Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4399 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Karakoç Köyü sınırları dahilinde bulunan İmamakıl Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

İmamakıl Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/12/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.      : 17.12.2014-105                                         Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.          : 17.12.2014-2724                                     DİYARBAKIR

Dosya No.                        : 21.10/9

  

Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, Barın Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.01.2010 gün ve 2813 sayılı kararla tescil edilen Mala Şeh Nekropolü, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.12.2014 gün ve 4359 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, Barın Köyü sınırları dahilinde bulunan Mala Şeh Nekropolü, I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

 Mala Şeh Nekropolü koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/13/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.      : 17.12.2014-105                                         Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.          : 17.12.2014-2725                                     DİYARBAKIR

Dosya No.                        : 21.10/43

  

Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, Demirli Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.06.2013 gün ve 1500 sayılı kararla tescil edilen Temıran Sarnıçları, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.12.2014 gün ve 4359 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, Demirli Köyü sınırları dahilinde bulunan Temıran Sarnıçları, I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Temıran Sarnıçları koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/14/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.      : 17.12.2014-105                                         Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.          : 17.12.2014-2726                                     DİYARBAKIR

Dosya No.                        : 21.10/4

  

Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, Konuklu Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.07.2005 gün ve 356 sayılı kararla tescil edilen Kefrum Kalesi, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.12.2014 gün ve 4359 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, Konuklu Köyü sınırları dahilinde bulunan Kefrum Kalesi, I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Kefrum Kalesi koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/15/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 17.12.2014-105                                         Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 17.12.2014-2727                                     DİYARBAKIR

Dosya No                         : 21.03/6

 

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Bozçalı Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16.06.2004 gün ve 3442 sayılı kararı ile tescillenen Bozçalı Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4430 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Bozçalı Köyü sınırları dahilinde bulunan, Bozçalı Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Bozçalı Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/16/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2728                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.03/12

 

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Şekerören Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.11.2005 gün ve 498 sayılı kararı ile tescillenen Doda Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4430 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Şekerören Köyü sınırları dahilinde bulunan, Doda Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Doda Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/17/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Tarihi ve No.              : 17.12.2014-105                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.    : 17 .12.2014-2729                                          DİYARBAKIR

Dosya No                  : 21.03.119

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi sınırları içerisinde, Pamuklu Kuruçay Deresi üzerinde, Tescilli Dilaver Köprüsü nün bulunduğu yerde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Çınar-Dilaver Barajı Projesi” ile Dilaver Barajı sulama alanında, Karabudak Köyü sınırları içerisinde kalan, Karabudak Höyük’ün tescil edilmesi ile ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü’nün 02.09.2014 gün ve 547713 sayılı,05.11.2014 gün ve 688480 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 02.10.2014 gün ve 3607 sayılı raporu, Diyarbakır Valiliği Kadastro Müdürlüğü ’nün 23.10.2014 gün ve 148 sayılı yazısı okundu. Ekleri ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Dilaver Barajı sulama alanı içerisinde, Karabudak Köyü sınırları içerisinde, Karabudak Höyük Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli haritada belirlendiği şekli ile 1. Derece Arkeolojik sit olarak tesciline

Alanın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine,

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi Pamuklu Kuruçay Deresi üzerinde, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Çınar-Dilaver Barajı Projesi” nin Aks yeri içerisinde tescilli Dilaver Köprüsü, Sulama alanı içerisinde Tescilli Tilver Höyüğü, Hasanviran Höyüğü ve Karabudak Höyük bulunduğundan, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun baraj alanından etkilenen taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına İlişkin 10.04.2012 tarih ve 36 sayılı İlke Kararı’nın 1.ve 2. Maddeleri gereğince baraj alanı olarak başka yerlerin planlamasının yapılıp yapılamayacağı hususunun değerlendirilerek, hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletildikten sonra konunun yeniden görüşüleceğine karar verildi.

359/18/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014 -2730                                       DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.13.12

 

Diyarbakır İli, Kocaköy İlçesi sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.05.2013 gün ve 1397 sayılı kararıyla tescil edilen, Şeyh Şerafettin Kaya Mezarları ve Sanduka Mezarlarının sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02.12.2014 gün ve 4354 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Kocaköy İlçesi sınırları dahilinde bulunan, Şeyh Şerafettin Kaya Mezarları ve Sanduka Mezarlarının I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Şeyh Şerafettin Kaya Mezarları ve Sanduka Mezarlarının koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/19/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014 -2731                                       DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.13.14

 

Diyarbakır İli, Kocaköy İlçesi sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.05.2013 gün ve 1399 sayılı kararıyla tescil edilen, Nevala Kur Kaya Mezarlarının sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02.12.2014 gün ve 4354 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Kocaköy İlçesi sınırları dahilinde bulunan, Nevala Kur Kaya Mezarlarının I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Nevala Kur Kaya Mezarlarının koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/20/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2733                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.06.2

 

Diyarbakır İli, Eğil İlçesi sınırları dahilinde bulunan, Eğil Kalesi’nin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 05.07.1995 gün ve 1683 sayılı kararları, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4400 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Eğil İlçesi sınırları dahilinde bulunan, Eğil Kalesi’nin I.Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Eğil Kalesi’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/21/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2734                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.06.18

 

Diyarbakır İli, Eğil İlçesi, Kalkan Köyü sınırları dahilinde bulunan, Kalkan I-II Höyükleri’nin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.02.1991 gün ve 680-681 sayılı kararları, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4400 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Eğil İlçesi, Kalkan Köyü sınırları dahilinde bulunan, Kalkan I-II Höyükleri’nin I.-III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Kalkan I-II Höyükleri’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. ve 3.Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine ve geçiş dönemi yapılanma koşullarının Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

359/22/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2735                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.06.19

 

Diyarbakır İli, Eğil İlçesi, Kalecik Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.12.2012 gün ve 992 sayılı kararıyla tescil edilen Kalecik Kaya Mezarları’nın sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4400 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Eğil İlçesi, Kalecik Köyü sınırları dahilinde bulunan, Kalecik Kaya Mezarları’nın I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Kalecik Kaya Mezarları’nın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/23/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014 -2736                                       DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.06.15

 

Diyarbakır İli, Eğil İlçesi, Kalecik Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.07.2011 gün ve 4088 sayılı kararıyla tescil edilen Amini(Kalecik) Kalesi’nin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4400 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Eğil İlçesi, Kalecik Köyü sınırları dahilinde bulunan, Amini (Kalecik) Kalesi’nin I.Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Amini (Kalecik) Kalesi’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/24/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2737                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.06.6

 

Diyarbakır İli, Eğil İlçesi, Selman Köyü sınırları dahilinde bulunan, Tarihi Cibeb Kalesi’nin teciline ilişkin; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.11.2006 gün ve 871 sayılı kararı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4400 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Eğil İlçesi, Selman Köyü sınırları dahilinde bulunan, Tarihi Cibeb Kalesi Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli haritada belirlendiği şekli ile I. ve II. Derece Arkeolojik sit olarak tesciline,

Tarihi Cibeb Kalesi’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. ve 2. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/25/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2739                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.05.5

 

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Tepebaşı Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.03.2003 gün ve 3095 sayılı kararıyla tescil edilen Pırniknaos Yerleşim Alanının sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.12.2014 gün ve 4360 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Tepebaşı Köyü sınırları dahilinde bulunan Pırniknaos Yerleşme Alanının I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Pırniknaos Yerleşim Alanının koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/26/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2740                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.05.4

 

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Tepebaşı Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.03.2003 gün ve 3096 sayılı kararıyla tescil edilen Milan Kayalıklarının sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.12.2014 gün ve 4360 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Tepebaşı Köyü sınırları dahilinde bulunan Milan Kayalıklarının I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Milan Kayalıklarının koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/27/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2741                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.05.6

 

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Merkezinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.02.1990 gün ve 388 sayılı kararıyla tescil edilen Kaya Mezarlarının sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.12.2014 gün ve 4360 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Merkez sınırları dahilinde bulunan Kaya Mezarlarının I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Kaya Mezarları Höyüğünün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/28/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2742                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.05.3

 

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Merkez sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.04.2001 gün ve 2560 sayılı kararıyla tescil edilen Ziyaret Tepesinin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.12.2014 gün ve 4360 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Merkez sınırları dahilinde bulunan Ziyaret Tepenin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Ziyaret Tepenin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/29/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2743                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.05.50

 

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Döğer Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.02.1990 gün ve 388 sayılı kararıyla tescil edilen Kote Der Höyüğünün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.12.2014 gün ve 4360 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Döğer Köyü sınırları dahilinde bulunan Kote Der Höyüğünün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Kote Der Höyüğünün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/30/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2744                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.02.25

 

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Keklik Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.11.2005 gün ve 497 sayılı kararıyla tescil edilen Goma Hesena Höyüğünün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.12.2014 gün ve 4360 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Keklik Köyü sınırları dahilinde bulunan Goma Hesena’nın I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Goma Hesena’nın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/31/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2745                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.02.9

 

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Kara Musa Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04.12.2001 gün ve 2745 sayılı kararıyla tescil edilen Karatepe Höyüğünün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.12.2014 gün ve 4360 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Kara Musa Köyü sınırları dahilinde bulunan Karatepe Höyüğünün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Karatepe Höyüğünün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/32/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2746                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.02.42

 

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Karakolan Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.3.2009 gün ve 2119 sayılı kararıyla tescil edilen Dolakan Tepesinin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.12.2014 gün ve 4360 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Karakoyun Köyü sınırları dahilinde bulunan Dolakan Tepesi I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Dolakan Tepesinin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/33/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014- 2747                                       DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.02.7

 

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Başarı Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04.10.1996 gün ve 1872 sayılı kararıyla tescil edilen Afan Tepesinin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.12.2014 gün ve 4360 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Başarı Köyü sınırları dahilinde bulunan Afan Tepesinin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Afan Tepesinin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/34/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2748                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.02.25

 

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Keklik Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.09.2005 gün ve 401 sayılı kararıyla tescil edilen Heybuz Eski Yerleşimi’nin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.12.2014 gün ve 4360 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Keklik Köyü sınırları dahilinde bulunan Heybuz Eski Yerleşmesi’nin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Heybuz Eski Yerleşmesi’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/35/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2749                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.02.13

 

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Kırmatepe Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.07.2003 gün ve 3196 sayılı kararıyla tescil edilen Kale Tepesi üzerindeki Harabe Evler ve Su Sarnıçlarının sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.12.2014 gün ve 4360 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Kırmaetepe Köyü sınırları dahilinde bulunan Harabe Evler ve Su Sarnıçları I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Kale Tepesi Harabe Evler ve Su Sarnıçlarının koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/36/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2750                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.02.14

 

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Kırmatepe Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.07.2003 gün ve 3197 sayılı kararıyla tescil edilen Kale Tepesi ve Kurtoğlu Tepesi üzerindeki Kaya Mezarlarının sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.12.2014 gün ve 4360 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Kırmatepe Köyü sınırları dahilinde bulunan Kaya Mezarlarının I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Kale Tepesi ve Kurtoğlu Tepesi üzerindeki Kaya Mezarlarının koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/37/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2751                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.02.24

 

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Karakaya Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.06.2005 gün ve 294 sayılı kararıyla tescil edilen Hasnüran Kalesinin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.12.2014 gün ve 4360 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Karakaya Köyü sınırları dahilinde bulunan Hasnüran Kalesinin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Hasnüran Kalesinin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/38/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 17.12.2014-2753                                        DİYARBAKIR

Dosya No.                    : 21.02/33

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Sinek Köyü sınırları dahilinde kalan, Sinek Çayı üzerinde bulunan Sinek Çayı Köprüsü II’nin koruma alanının belirlenmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 25.12.2014 gün ve 4255 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Sinek Köyü sınırları dahilinde kalan, Sinek Çayı üzerinde bulunan Sinek Çayı Köprüsü II’nin koruma alanının ekli haritada belirlendiği şekliyle uygun olduğuna karar verildi.

359/39/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 17.12.2014-105                                         Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 17.12.2014-2756                                     DİYARBAKIR

Dosya No                         : 21.11.40

 

Diyarbakır İli, Lice İlçesi sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.02.1990 gün ve 388 sayılı kararıyla tescil edilen, Tepe Köyü, Tepecik Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02.12.2014 gün ve 4354 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Lice İlçesi sınırları dahilinde bulunan, Tepe Köyü, Tepecik Höyüğü’ nün III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Tepe Köyü, Tepecik Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının III. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/40/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 17.12.2014-105                                         Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 17.12.2014-2757                                     DİYARBAKIR

Dosya No                         : 21.11.7

 

Diyarbakır İli, Lice İlçesi sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 06.11.2003 gün ve 3277 sayılı kararıyla tescil edilen, Dakyanus Harabeleri (Dakyanus Antik Kenti’nin) sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02.12.2014 gün ve 4354 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Lice İlçesi sınırları dahilinde bulunan, Dakyanus Harabeleri (Dakyanus Antik Kenti’nin) I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Dakyanus Harabeleri (Dakyanus Antik Kenti’nin) koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/41/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 17.12.2014- 105                                        Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 17.12.2014 -2758                                    DİYARBAKIR

Dosya No : 21.11.5

 

Diyarbakır İli, Lice İlçesi sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.09.2002 gün ve 2958 sayılı kararıyla tescil edilen, Uçarlı (Firdeys) Köyünde bulunan Uçarlı Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02.12.2014 gün ve 4354 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Lice İlçesi sınırları dahilinde bulunan, , Uçarlı (Firdeys) Köyünde bulunan Uçarlı Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Uçarlı (Firdeys) Köyünde bulunan Uçarlı Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/42/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 17.12.2014-105                                         Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 17.12.2014-2759                                     DİYARBAKIR

Dosya No : 21.11.6

 

Diyarbakır İli, Lice İlçesi sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 06.11.2003 gün ve 3278 sayılı kararıyla tescil edilen, Abalı Köyü, Berkleyn Mağaraları ve Berkleyn Yamaç Yerleşim Alanının sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02.12.2014 gün ve 4354 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Lice İlçesi sınırları dahilinde bulunan, Abalı Köyü, Berkleyn Mağaraları ve Berkleyn Yamaç Yerleşim Alanının I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Abalı Köyü, Berkleyn Mağaraları ve Berkleyn Yamaç Yerleşim Alanının koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/43/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 17.12.2014-105                                         Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 17.12.2014-2760                                     DİYARBAKIR

Dosya No                         : 21.11.10

 

Diyarbakır İli, Lice İlçesi sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.03.2009 gün ve 2124 sayılı kararıyla tescil edilen, Karahasan Mah. Karangöz Komu Mevkiinde bulunan Karangöz Yerleşmesinin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02.12.2014 gün ve 4354 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Lice İlçesi sınırları dahilinde bulunan, Karahasan Mah. Karangöz Komu Mevkiinde bulunan Karangöz Yerleşmesinin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Karahasan Mah. Karangöz Komu Mevkiinde bulunan Karangöz Yerleşmesinin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/44/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2761                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.11.9

 

Diyarbakır İli, Lice İlçesi sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.03.2009 gün ve 2123 sayılı kararıyla tescil edilen, Karahasan Mah. Panav Mezrası’ndaki Haram Tepe ve Küllük Tepe Panav Yerleşmesi’ nin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02.12.2014 gün ve 4354 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Lice İlçesi sınırları dahilinde bulunan, Karahasan Mah. Panav Mezrası’ndaki Haram Tepe ve Küllük Tepe Panav Yerleşmesi’nin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Karahasan Mah. Panav Mezrası’ndaki Haram Tepe ve Küllük Tepe Panav Yerleşmesi’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/45/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2763                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.07.87

 

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Hersin Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.10.2012 gün ve 850 sayılı kararıyla tescil edilen Hersin Kaya Mezarları’nın sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4400 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Hersin Köyü sınırları dahilinde bulunan, Hersin Kaya Mezarları’nın I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Hersin Kaya Mezarları’nın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/46/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2764                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.07.6

 

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Sesverenpınar (Hilar) Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 10.02.1990 gün ve 390 sayılı kararıyla tescil edilen Hilar Mağaraları’nın sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4400 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Sesverenpınar (Hilar) Köyü sınırları dahilinde bulunan, Hilar Mağaraları’nın I. ve III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Hilar Mağaraları’nın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/47/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2765                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.07.7

 

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Gölçiftlik Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.01.1990 gün ve 344 sayılı kararıyla tescil edilen Gölçiftlik (Papazgölü) Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4400 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Gölçiftlik Köyü sınırları dahilinde bulunan Gölçiftlik (Papazgölü) Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Gölçiftlik (Papazgölü) Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/48/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2766                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.07.37

 

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Yolköprü (Kalhana) Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.02.2009 gün ve 2029 sayılı kararıyla tescil edilen Kalhana Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4400 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Yolköprü (Kalhana) Köyü sınırları dahilinde bulunan Kalhana Höyüğü’nün II. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Kalhana Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 2. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/49/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2767                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.07.13

 

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Üçkardeş (Giryan) Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.03.2000 gün ve 2364 sayılı kararıyla tescil edilen Giryan Üçkardeşler Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4400 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

 Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Üçkardeş (Giryan) Köyü sınırları dahilinde bulunan Giryan Üçkardeşler Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

 Giryan Üçkardeşler Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/50/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2768                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.07.28

 

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Otluca Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.11.2006 gün ve 877 sayılı kararıyla tescil edilen Kikan Kaya Yerleşim Yeri’nin, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4400 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Otluca Köyü sınırları dahilinde bulunan, Kikan Kaya Yerleşim Yeri’nin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Kikan Kaya Yerleşim Yeri’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/51/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014 -2769                                       DİYARBAKIR

Dosya No : 21.07.48

 

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Otluca Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.09.2009 gün ve 2517 sayılı kararıyla tescil edilen Beniştoktepe Sarnıçlarının sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4400 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Otluca Köyü sınırları dahilinde bulunan Beniştoktepe Sarnıçlarının I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Beniştoktepe Sarnıçlarının koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/52/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2770                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.07.58

 

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Karpuzlu Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.05.2010 gün ve 3138 sayılı kararıyla tescil edilen Karpuzlu Antik Taş Ocağı ve Nekropolü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4400 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Karpuzlu Köyü sınırları dahilinde bulunan Karpuzlu Antik Taş Ocağı ve Nekropolü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Karpuzlu Antik Taş Ocağı ve Nekropolü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/53/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2771                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.07.59

 

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Karpuzlu Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.05.2010 gün ve 3139 sayılı kararıyla tescil edilen Karpuzlu Kalemalikan Tepesi’nin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4400 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Karpuzlu Köyü sınırları dahilinde bulunan Kalemalikan Tepesi’nin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Kalemalikan Tepesi’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/54/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2772                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.07.3

 

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Sesverenpınar (Hilar) Köyü sınırları dahilinde bulunan, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 08.11.1984 gün ve 477 sayılı kararıyla tescil edilen Çayönü Tepesi’nin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4400 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Ergani İlçesi ,Sesverenpınar (Hilar) Köyü sınırları dahilinde bulunan Çayönü Tepesi’nin I.Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Çayönü Tepesi’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/55/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2773                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.07.68

 

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Bereketli Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.02.2011 gün ve 3788 sayılı kararıyla tescil edilen Bereketli Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4400 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Bereketli Köyü sınırları dahilinde bulunan, Bereketli Höyüğü’nün II. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Bereketli Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 2. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/56/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2775                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/101

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Kurmuşlu Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.02.1990 gün ve 388 sayılı kararı ile tescillenen Kurmuşlu Köyünde bulunan Höyük’ün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4430 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Kurmuşlu Köyü sınırları dahilinde bulunan Höyük’ün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Kurmuşlu Köyü sınırları dahilinde bulunan Höyük’ün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/57/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2776                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/49

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Koğuk Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.05.2009 gün ve 2224 sayılı kararı ile tescil edilen Koğuk Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4430 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Koğuk Köyü sınırları dahilinde bulunan Koğuk Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Koğuk Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/58/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2777                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/9

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Köprü Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 4.10.2000 gün ve 2435 sayılı kararı ile tescil edilen Gredımse Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4430 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Köprü Köyü sınırları dahilinde bulunan Gredımse Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Gredımse Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/59/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2778                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/22

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Korukçu Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 06.11.2003 gün ve 3276 sayılı kararı ile tescil edilen Çayırlık Tepe Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4430 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Korukçu Köyü sınırları dahilinde bulunan Çayırlık Tepe Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Çayırlık Tepe Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/60/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2779                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/59

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Köseli Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.11.2011 gün ve 95 sayılı kararı ile tescillenen Obalı Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4430 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

 Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Köseli Köyü sınırları dahilinde bulunan Obalı Höyüğü’nün II. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

 Obalı Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının II. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/61/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2780                                        DİYARBAKIR

Dosya No : 21.01/50

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Kavuşak (Zivi) Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.02.1990 gün ve 388 sayılı kararı ile tescillenen Zivi Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4430 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Kavuşak (Zivi) Köyü sınırları dahilinde bulunan Zivi Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Zivi Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/62/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2781                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/6

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Yukarıdarlı Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.11.1992 gün ve 1185 sayılı kararıyla tescil edilen Darlı Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4430 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Yukarıdarlı Köyü sınırları dahilinde bulunan Darlı Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Darlı Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/63/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2782                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/17

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Tepe Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.12.2002 gün ve 3061 sayılı kararı ile tescil edilen Hakemi Use [Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.02.1990 gün ve 388 sayılı kararı ile tescillenen Tepe Köyü, Madrap Mevkiinde bulunan Höyük] Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4430 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Tepe Köyü sınırları dahilinde bulunan, Hakemi Use [Tepe Köyü, Madrap Mevkiinde bulunan Höyük] Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Hakemi Use [Tepe Köyü, Madrap Mevkiinde bulunan Höyük] Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/64/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2783                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/12

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Tepe Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 4.10.2000 gün ve 2437 sayılı kararı ile tescil edilen Ziyarettepe Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4430 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Tepe Köyü sınırları dahilinde bulunan, Ziyarettepe Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Ziyarettepe Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/65/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2784                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/13

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Şahintepe Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 13.04.2001 gün ve 2557 sayılı kararı ile tescil edilen Müslüman Tepe (Şahintepe)-[Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.02.1990 gün ve 388 sayılı kararı ile tescillenen İkiz Höyük’ün] Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4430 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Şahintepe Köyü sınırları dahilinde bulunan, Müslüman Tepe(Şahintepe)-[İkiz Höyük] Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Müslüman Tepe(Şahintepe)-[İkiz Höyük] Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/66/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2785                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/30

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Kazancı (Kamertepe) Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.10.2008 gün ve 1797 sayılı kararı ile tescil edilen Kazancı (Kamertepe) Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4430 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Kazancı (Kamertepe) Köyü sınırları dahilinde bulunan Kazancı (Kamertepe) Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Kazancı (Kamertepe) Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/67/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2786                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/21

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Kavuşak (Zivi) Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 06.11.2003 gün ve 3275 sayılı kararı ile tescil edilen Hırbemerdon Tepe ve Mağaraları’nın sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4430 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Kavuşak (Zivi) sınırları dahilinde bulunan Hırbemerdon Tepe ve Mağaraları’nın I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Hırbemerdon Tepe ve Mağaraları’nın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/68/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2787                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/53

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Çatalköy Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.02.2010 gün ve 2936 sayılı kararı ile tescillenen Çifte Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4430 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

 Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Çatalköy Köyü sınırları dahilinde bulunan Çifte Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

 Çifte Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/69/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2788                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01.16

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Yenice Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.09.2002 gün ve 2959 sayılı kararıyla tescil edilen Yenice Yanı I. Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4399 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Yenice Köyü sınırları dahilinde bulunan Yenice Yanı I.Höyüğü’nün I.Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Yenice Yanı I. Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/70/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2789                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01.2

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Üçtepe Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.05.1990 gün ve 471 sayılı kararıyla tescil edilen Üçtepe Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4399 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Üçtepe Köyü sınırları dahilinde bulunan, Üçtepe Höyüğü’nün I.Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Üçtepe Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/71/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2790                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01.5

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Çavuşlu Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.11.1992 gün ve 1186 sayılı kararıyla tescil edilen Çavuşlu Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4399 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Yenice Köyü sınırları dahilinde bulunan Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Çavuşlu Köyü sınırları dahilinde bulunan, I.Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Çavuşlu Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/72/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2791                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01.66

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Yukarı Salat Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.10.1991 gün ve 878 sayılı kararıyla tescil edilen Salat Tepesi’nin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4399 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Salat Tepesi’nin sınırları dahilinde bulunan, Salat Tepesi’nin I.Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Salat Tepesi’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/73/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2792                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01.20

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Karapınar Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06.11.2003 gün ve 3274 sayılı kararıyla tescil edilen Susamtepe Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4399 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Karapınar Köyü sınırları dahilinde bulunan, Susamtepe Höyüğü’nün I.Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Susamtepe Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/74/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2793                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01.103

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Aluz Köyü, Karacık Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.02.1990 gün ve 388 sayılı kararıyla tescil edilen Höyüğün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 01.09.2014 gün ve 3215 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Aluz Köyü, Karacık sınırları dahilinde bulunan Höyüğün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Höyüğün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/75/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014 -2794                                       DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01.14

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Yenice Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20.10.2001 gün ve 2711 sayılı kararıyla tescil edilen Kavuşan Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4399 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Yenice Köyü sınırları dahilinde bulunan, Kavuşan Höyüğü’nün I.Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Kavuşan Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/76/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 17.12.2014-2795                                        DİYARBAKIR

Dosya No.                    : 21.01/7

  

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Hanpazarı Mahallesi, Baharlı Köyü dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.11.1992 gün ve 1183 sayılı kararla tescil edilen Köpekli Höyük, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.12.2014 gün ve 4358 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Hanpazarı Mahallesi, Baharlı Köyü dahilinde bulunan Hanpazarı Höyük, I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Hanpazarı Höyüğü koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/77/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 17.12.2014-2796                                        DİYARBAKIR

Dosya No.                    : 21.01/4

  

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Eliaçık (Köpekli) Mahallesi, Seyithasan Köyü, Boraz Ali Mevkiinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.11.1992 gün ve 1188 sayılı kararla tescil edilen Köpekli Höyük, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.12.2014 gün ve 4358 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Eliaçık (Köpekli) Mahallesi, Seyithasan Köyü, Boraz Ali Mevkiinde bulunan Köpekli Höyük, I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Köpekli Höyüğün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/78/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2797                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/46

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Gültepe Köyü sınırları dâhilinde kalan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.11.2011 tarih ve 97 sayılı kararıyla tescil edilen Gültepe-I Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 09.12.2014 tarih ve 4470 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Gültepe Köyü sınırları dâhilinde kalan Gültepe-I Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Gültepe-I Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/79/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2798                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/28

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Gültepe Köyü sınırları dâhilinde kalan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.11.2013 tarih ve 1824 sayılı kararıyla tescil edilen Gültepe-II Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 09.12.2014 tarih ve 4470 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Gültepe Köyü sınırları dâhilinde kalan Gültepe-II Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Gültepe-II Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/80/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2799                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/43

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Diktepe (Hıncıka) Köyü sınırları dâhilinde kalan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.11.1994 tarih ve 1515 sayılı kararıyla tescil edilen Diktepe (Hıncıka) Höyüğü sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 09.12.2014 tarih ve 4470 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Diktepe (Hıncıka) Köyü sınırları dâhilinde kalan Diktepe (Hıncıka) Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Diktepe (Hıncıka) Höyüğü koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/81/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2800                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/62

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Doruk Köyü sınırları dâhilinde kalan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2012 tarih ve 408 sayılı kararıyla tescil edilen Gıre Hılave Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 09.12.2014 tarih ve 4470 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Doruk Köyü sınırları dâhilinde kalan Gıre Hılave Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Gıre Hılave Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/82/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2801                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/8

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Baharlı Köyü, Horozlu Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.11.1992 tarih ve 1187 sayılı kararıyla tescil edilen Aşağı Horozlu Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 09.12.2014 tarih ve 4470 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Baharlı Köyü, Horozlu Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Aşağı Horozlu Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Aşağı Horozlu Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/83/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2802                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/19

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Ahmetli Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 06.11.2003 gün ve 3273 sayılı kararı ile tescil edilen Ahmetli Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 10.12.2014 gün ve 4483 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Ahmetli Köyü sınırları dahilinde bulunan Ahmetli Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Yapılar Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/84/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2803                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/15

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Ağıl Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.03.2002 gün ve 2802 sayılı kararı ile tescil edilen Körtik Tepe Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 10.12.2014 gün ve 4483 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Ağıl Köyü sınırları dahilinde bulunan Körtik Tepe Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Yapılar Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/85/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2804                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/56

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Aşağıdolay Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.11.2010 gün ve 3538 sayılı kararı ile tescil edilen Fetle Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 10.12.2014 gün ve 4483 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Aşağıdolay Köyü sınırları dahilinde bulunan Fetle Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Yapılar Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/86/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2805                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/11

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Korukçu Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.10.2000 gün ve 2436 sayılı kararı ile tescil edilen Grecano Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 10.12.2014 gün ve 4483 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Korukçu Köyü sınırları dahilinde bulunan Grecano Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Yapılar Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/87/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2806                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/102

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Aluz Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.02.1990 gün ve 388 sayılı kararı ile tescil edilen Yapılar Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 10.12.2014 gün ve 4483 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Aluz Köyü sınırları dahilinde bulunan Yapılar Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Yapılar Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/88/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014-105                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2807                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.01/55

 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Aşağıdolay Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.09.2010 gün ve 3384 sayılı kararı ile tescil edilen Aşağı Fetle Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 10.12.2014 gün ve 4483 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Aşağıdolay Köyü sınırları dahilinde bulunan Aşağı Fetle Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Yapılar Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/89/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.12.2014- 105                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.12.2014-2808                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.09.12

 

Diyarbakır İli, Hazro İlçesi sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 18.12.2003 gün ve 3312 sayılı kararıyla tescil edilen, Sarıçanak Köyü, Düzevler Mevkii sınırları dahilinde bulunan Dersil Höyüğü’ nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02.12.2014 gün ve 4354 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır İli, Lice İlçesi, Sarıçanak Köyü, Düzevler Köyü sınırları dahilinde bulunan Dersil Höyüğü’ nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Sarıçanak Köyü, Düzevler Köyü sınırları dahilinde bulunan Dersil Höyüğü’ nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/90/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.12.2014-106                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.12.2014-2813                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.00.372

 

Mardin İli, Artuklu İlçesi, Çayırpınar Köyü, sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.02.2009 gün ve 2085 sayılı kararıyla tescil edilen Kemaliye Höyüğü’nün sit sınırlarının, taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4442 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Artuklu İlçesi, Çayırpınar Köyü, sınırları dahilinde bulunan Kemaliye Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

 Kemaliye Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/91/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.12.2014-106                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.12.2014-2814                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.00.396

 

Mardin İli, Artuklu İlçesi, Savurkapı Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.03.2009 gün ve 2153 sayılı kararıyla tescil edilen Antik Taş Ocağı ve Mağaraları sit sınırlarının, taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4442 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Artuklu İlçesi, Savurkapı Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan Antik Taş Ocağı ve Mağaraları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Antik Taş Ocağı ve Mağaraların koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/92/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.12.2014-106                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.12.2014-2815                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.00.236

Mardin İli, Artuklu İlçesi, Tilkitepe Köyü, sınırları dahilinde bulunan, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.04.2006 gün ve 21 sayılı kararıyla tescil edilen Tilkitepe Höyüğü’nün sit sınırlarının, taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4442 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Artuklu İlçesi, Tilkitepe Köyü, sınırları dahilinde bulunan Tilkitepe Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Tilkitepe Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/93/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.12.2014-106                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.12.2014 -2822                                       DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.00.605

 

Mardin İli, Artuklu İlçesi sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.06.2013 gün ve 1529 sayılı kararıyla tescil edilen, Antik Dönem Su Sarnıçları ve İşlik Alanı’nın sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4399 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Mardin İli, Artuklu İlçesi sınırları dahilinde bulunan, Antik Dönem Su Sarnıçları ve İşlik Alanı’nın I.Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Antik Dönem Su Sarnıçları ve İşlik Alanı’nın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/94/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.12.2014-106                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.12.2014-2823                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.00/385

 

Mardin İli, Merkez Artuklu İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi sınırları dâhilinde kalan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.02.2009 tarih ve 2068 sayılı kararıyla tescil edilen Antik Taş Ocakları (Hemin Harabeleri) sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 09.12.2014 tarih ve 4470 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Mardin İli, Merkez Artuklu İlçesi Saraçoğlu Mahallesi sınırları dâhilinde kalan Antik Taş Ocakları (Hemin Harabeleri) I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Antik Taş Ocakları (Hemin Harabeleri) koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/95/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.12.2014-106                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.12.2014-2824                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.00/486

 

Mardin İli, Merkez Artuklu İlçesi, Haydar Köyü, Kela Hanma Mevkii’nde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.10.2010 tarih ve 3484 sayılı kararıyla tescil edilen Kela Hanma Yerleşim Yeri sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 09.12.2014 tarih ve 4470 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Mardin İli, Merkez Artuklu İlçesi, Haydar Köyü, Kela Hanma Mevkii’nde bulunan Kela Hanma Yerleşim Yeri I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Kela Hanma Yerleşim Yeri koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/96/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.12.2014-106                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.12.2014-2825                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.00.428

 

Mardin İli, Artuklu İlçesi sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 21.03.1995 gün ve 1631 sayılı kararıyla tescil edilen Ortaköy Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.12.2014 gün ve 4399 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Mardin İli, Artuklu İlçesi sınırları dahilinde bulunan Ortaköy Höyüğü’nün I.Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Ortaköy Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/97/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.12.2014-106                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.12.2014-2826                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.05/5

 

Mardin İli, Ömerli İlçesi, Beşikkaya (Fafe) Köyü sınırları dâhilinde kalan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.11.2011 tarih ve 153 sayılı kararıyla tescil edilen Fafe Kalesi sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 09.12.2014 tarih ve 4470 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Mardin İli, Ömerli İlçesi, Beşikkaya (Fafe) Köyü sınırları dâhilinde kalan Fafe Kalesi I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Fafe Kalesi koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/98/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.12.2014-106                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.12.2014-2827                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.05.4

Mardin İli, Ömerli İlçesi, Göllü Köyü, Kiferdi Mezrası sınırları dâhilinde kalan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.10.2009 tarih ve 2583 sayılı kararıyla tescil edilen Kiferde Antik Kenti sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 09.12.2014 tarih ve 4470 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Mardin İli, Ömerli İlçesi, Göllü Köyü, Kiferdi Mezrası sınırları dâhilinde kalan Kiferde Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Kiferde Antik Kenti koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

359/99/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.12.2014-106                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.12.2014-2828                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.05/6

 

Mardin İli, Ömerli İlçesi, Duygulu (Yetse) Köyü sınırları dâhilinde kalan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.09.2013 tarih ve 1678 sayılı kararıyla tescil edilen Duygulu (Yetse) Köyü Nekropol ve İşlik Alanı sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 09.12.2014 tarih ve 4470 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

 Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Mardin İli, Ömerli İlçesi, Duygulu (Yetse) Köyü sınırları dâhilinde kalan Duygulu (Yetse) Köyü Nekropol ve İşlik Alanı I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

 Duygulu (Yetse) Köyü Nekropol ve İşlik Alanının koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

359/100/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.12.2014-106                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.12.2014-2843                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.08/13

 

Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Ilısu Köyünde yer alan Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.02.2009 tarih ve 2099 sayılı kararıyla tescil edilen Kilokki Rabiseki Antik Yerleşim Yerinin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 tarih ve 4441 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Ilısu Köyü sınırları dahilinde yer alan Kilokki Rabiseki Antik Yerleşim Yerinin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Kilokki Rabiseki Antik Yerleşim Yerinin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesi’nde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

359/101/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.12.2014-106                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.12.2014-2844                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.08/17

 

Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Ilısu Köyünde yer alan Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.02.2009 tarih ve 2096 sayılı kararıyla tescil edilen Kavile Saruhan Yerleşim Yerinin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 tarih ve 4441 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Ilısu Köyü sınırları dahilinde yer alan Kavile Saruhan Yerleşim Yerinin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Kavile Saruhan Yerleşim Yerinin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesi’nde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

359/102/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.12.2014 -106                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.12.2014-2845                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.08/7

 

Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Ilısu Köyünde yer alan Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.02.2009 tarih ve 2098 sayılı kararıyla tescil edilen Benuva Şengin Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 tarih ve 4441 sayılı raporu okundu.Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Ilısu Köyü sınırları dahilinde yer alan Benuva Şengin Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Benuva Şengin Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesi’nde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/103/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.12.2014-106                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.12.2014-2846                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.08/15

 

Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Ilısu Köyünde yer alan Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.02.2009 tarih ve 2097 sayılı kararıyla tescil edilen Kulahke Benabahlu Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 tarih ve 4441 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Ilısu Köyü sınırları dahilinde yer alan Kulahke Benabahlu Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Kulahke Benabahlu Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesi’nde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/104/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.12.2014-106                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.12.2014-2847                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.08/14

 

Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Ilısu Köyünde yer alan Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.02.2009 tarih ve 2100 sayılı kararıyla tescil edilen Rasta Gre Çelebi Yerleşim Yerinin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 tarih ve 4441 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Ilısu Köyü sınırları dahilinde yer alan Rasta Gre Çelebi Yerleşim Yerinin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Rasta Gre Çelebi Yerleşim Yerinin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesi’nde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/105/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.12.2014-106                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.12.2014-2848                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.08/16

 

Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Ilısu Köyünde yer alan Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.02.2009 tarih ve 2101 sayılı kararıyla tescil edilen Şorkeyn Yerleşim Yerinin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 tarih ve 4441 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Ilısu Köyü sınırları dahilinde yer alan Şorkeyn Yerleşim Yerinin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Şorkeyn Yerleşim Yerinin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesi’nde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/106/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.12.2014-106                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.12.2014-2849                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.08/9

 

Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Ilısu Köyünde yer alan Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.02.2009 tarih ve 2091 sayılı kararıyla tescil edilen Seydi Kurke Yerleşim Yerinin sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 tarih ve 4441 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Ilısu Köyü sınırları dahilinde yer alan Seydi Kurke Yerleşim Yerinin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Seydi Kurke Yerleşim Yerinin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesi’nde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/107/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 18.12.2014-106                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.12.2014-2850                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 47.08/11

 

Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Ilısu Köyünde yer alan Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.02.2009 tarih ve 2093 sayılı kararıyla tescil edilen Boncuklu Tarla (Zeviya Mahek)Höyüğü’nün sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 tarih ve 4441 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Ilısu Köyü sınırları dahilinde yer alan Boncuklu Tarla (Zeviya Mahek)Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Boncuklu Tarla (Zeviya Mahek)Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesi’nde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/108/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Tarihi ve No.                 : 19 .12.2014-107                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 19 .12.2014-2860                                       DİYARBAKIR

Dosya No                     : 23.00.148

Elazığ İli, Merkez, Akçakale Köyü sınırları içerisinde, Pirhasan Dağı Mevkiinde, Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından tespit edilen Pirhasan Tarihi Yerleşmesi’nin tescil edilmesi isteğine ilişkin, Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 09.09.2014 gün ve 3323 sayılı,12.11.2014 gün ve 4617 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 10.10.2014 gün ve 4033 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi’nin 30.10.2014 gün ve 23610 sayılı yazısı, Elazığ İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 11.10.2014 gün ve 11742 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 12.11.2014 gün ve 4795 sayılı, 13.11.2014 gün ve 4600 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 11.11.2014 gün ve 7815 sayılı,13.11.2014 gün ve 7883 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 19.11.2014 gün ve 256259 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 03.12.2014 gün ve 206439 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Akçakale Köyü sınırları içerisinde, Pirhasan Dağı Mevkiinde, Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından tespit edilen Pirhasan Tarihi Yerleşmesi Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli haritada belirlendiği şekli ile 1. Derece Arkeolojik sit olarak tesciline,

Pirhasan Tarihi Yerleşmesinde yapılan kaçak kazı, 2863 sayılı kanunun 9. Maddesine aykırı olduğundan, uygulamanın ilgilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

 Pirhasan Tarihi Yerleşiminin bulunduğu alanın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 Maden işleri Genel Müdürlüğünden alınan kurum görüşü yazısında bahse konu tescilli alanda 1 adet IV. grup ön arama ruhsat sahasının çakıştığı anlaşıldığından, yapılacak faaliyetlerin söz konusu tescilli alanın dışında tutulması gerektiğine karar verildi.

 

359/109/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.12.2014-107                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.12.2014-2862                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 72.01.21

Batman İli, Beşiri İlçesi, Çakıllı Köyü, sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.06.2012 gün ve 582 sayılı kararıyla tescil edilen Besnarin Höyüğü’nün sit sınırlarının, taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4442 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Batman İli, Beşiri İlçesi, Çakıllı Köyü, sınırları dahilinde bulunan, Besnarin Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Besnarin Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/110/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.12.2014-107                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.12.2014-2863                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 72.04.8

 

Batman İli, Kozluk İlçesi, Oyuktaş Köyü, Yeşilyurt Mezrası’nda bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.03.2009 gün ve 2136 sayılı kararıyla tescil edilen Tarihi Yerleşim Alanı’nın sit sınırlarının, taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4442 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Batman İli, Kozluk İlçesi, Oyuktaş Köyü, Yeşilyurt Mezrası’nda bulunan, Tarihi Yerleşim Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Tarihi Yerleşim Alanı’nın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

359/111/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.12.2014-107                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.12.2014-2864                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 72.02.25

 

Batman İli, Gercüş İlçesi, Arıca Köyü, sınırları dahilinde kalan, tapunun 155 ada 12 ve 13 no.lu parsellerde kalan Boruşi Tepe Yerleşim Yeri’nin tescil talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4439 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Batman İli, Gercüş İlçesi, Arıca Köyü, sınırları dahilinde kalan, tapunun 155 ada 12 ve 13 no.lu parsellerde kalan Boruşi Tepe Yerleşim Yeri; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı harita üzerine belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

Boruşi Tepe Yerleşim Yeri’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/112/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 19.12.2014-107                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 19.12.2014-2865                                        DİYARBAKIR

Dosya No.                    : 73.02/27

  

Şırnak İli, Cizre ilçesi, Ulaş Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.02.1990 gün ve 388 sayılı kararla tescil edilen Şeyh Muhammed Harabesi, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 05.12.2014 gün ve 4426 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Şırnak İli, Cizre İlçesi, Ulaş Köyü sınırları dahilinde bulunan Şeyh Muhammed Harabesi, I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Şeyh Muhammed Harabesi koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/113/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 19.12.2014-107                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 19.12.2014-2866                                        DİYARBAKIR

Dosya No.                    : 73.06/16

  

Şırnak İli, Silopi ilçesi, Kavaközü Köyü, Değirmen Mevkiinde bulunan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.01.2012 gün ve 304 sayılı kararla tescil edilen Kaletepe Höyük, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 05.12.2014 gün ve 4425 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Şırnak İli, Silopi İlçesi, Kavaközü Köyü, Değirmen Mevkiinde bulunan Kaletepe Höyük, II. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Kaletepe Höyüğün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/114/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 19.12.2014-107                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 19.12.2014-2867                                        DİYARBAKIR

Dosya No.                    : 73.06/02

  

Şırnak İli, Silopi ilçesi, Yeşiltepe Mahallesinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.05.2002 gün ve 2872 sayılı kararla tescil edilen Yeşiltepe Höyük, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4429 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Şırnak İli, Silopi İlçesi, Yeşiltepe Mahallesinde bulunan Yeşiltepe Höyük I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Yeşiltepe Höyüğün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/115/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 19.12.2014-107                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 19.12.2014-2868                                        DİYARBAKIR

Dosya No.                    : 73.06/17

  

Şırnak İli, Silopi ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi, Bostancı Köyü, Basurin Mevkiinde bulunan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.01.2012 gün ve 303 sayılı kararla tescil edilen Basurin (Yankale) Höyük, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 05.12.2014 gün ve 4425 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Şırnak İli, Silopi İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, Bostancı Köyü, Basurin Mevkiinde bulunan Basurin (Yankale) Höyük, II. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Basurin (Yankale) Höyüğün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/116/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.12.2014-107                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.12.2014-2869                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 73.03.2

 

Şırnak İli, Güçlükonak İlçesi, Damlarca ve Eskiyapı Köyü, sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05.05.2005 gün ve 276 sayılı kararıyla tescil edilen Finik Eski Yerleşim Alanı sit sınırlarının, taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4442 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Şırnak İli, Güçlükonak İlçesi, Damlarca ve Eskiyapı Köyü, sınırları dahilinde bulunan, Finik Eski Yerleşim Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Finik Eski Yerleşim Alanı’nın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/117/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.12.2014-107                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.12.2014-2870                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 73.03.8

 

Şırnak İli, Güçlükonak İlçesi, Koçtepe Köyü, sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05.07.2011 gün ve 4033 sayılı kararıyla tescil edilen Zeviya Kavla Höyüğü’nün sit sınırlarının, taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4442 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Şırnak İli, Güçlükonak İlçesi, Koçtepe Köyü, sınırları dahilinde bulunan Zeviya Kavla Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını gösteren koordinatlı haritanın uygun olduğuna,

Zeviya Kavla Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/118/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.12.2014-107                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.12.2014-2871                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 73.03.7

 

Şırnak İli, Güçlükonak İlçesi, Koçtepe Köyü, sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05.07.2011 gün ve 4034 sayılı kararıyla tescil edilen Havuz Mevkii Höyüğü’nün sit sınırlarının, taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4442 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Şırnak İli, Güçlükonak İlçesi, Koçtepe Köyü, sınırları dahilinde bulunan Havuz Mevkii Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Havuz Mevkii Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/119/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.12.2014-107                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.12.2014-2872                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 73.03.6

 

Şırnak İli, Güçlükonak İlçesi, Koçtepe Köyü, sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05.07.2011 gün ve 4035 sayılı kararıyla tescil edilen Tatıka Yerleşim Yeri’nin sit sınırlarının, taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4442 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Şırnak İli, Güçlükonak İlçesi, Koçtepe Köyü, sınırları dahilinde bulunan Tatıka Yerleşim Yeri I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Tatıka Yerleşim Yeri’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/120/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 19.12.2014-107                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 19.12.2014-2873                                        DİYARBAKIR

Dosya No.                    : 73.05/05

  

Şırnak İli, İdil İlçesi, Oyalı Köyü, Karalar Yolu Mevkiinde bulunan, Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.06.2007 gün ve 94 sayılı kararla prensipte tescillenen Oyalı (Havindi) mağaralarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4429 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Şırnak İli, İdil İlçesi, Oyalı Köyü, Karalar Yolu Mevkiinde bulunan Oyalı (Havindi) Mağaraları I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Oyalı (Havindi) Mağaralarının koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/121/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 19.12.2014-107                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 19.12.2014-2874                                        DİYARBAKIR

Dosya No.                    : 73.05/01

  

Şırnak İli, İdil İlçesi, Hendek Köyü, Değirmen Mevkiinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.02.1990 gün ve 388 sayılı kararla tescil edilen Hendek Kalesi Harabeleri, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4429 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Şırnak İli, İdil İlçesi, Hendek Köyü, Değirmen Mevkiinde bulunan Hendek Kalesi Harabeleri, I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Hendek Kalesi Harabelerinin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/122/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.12.2014-107                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.12.2014-2876                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 56.00/19

 

Siirt İli, Merkez Gökçebağ Beldesi sınırları dâhilinde kalan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.07.2013 tarih ve 1587 sayılı kararıyla tescil edilen Kaleseyfo Kalesi sit sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 09.12.2014 tarih ve 4470 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan Siirt İli, Merkez Gökçebağ Beldesi sınırları dâhilinde kalan Kaleseyfo Kalesi I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Kaleseyfo Kalesi koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/123/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.12.2014-107                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.12.2014-2877                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 56.00.47

Siirt İli, Merkez, Kışlacık Köyü, sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.01.2010 gün ve 2842 sayılı kararıyla tescil edilen Şikefta Mağaraları’nın sit sınırlarının, taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4442 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Siirt İli, Merkez, Kışlacık Köyü, sınırları dahilinde bulunan Şikefta Mağaraları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

Şikefta Mağaraları’nın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/124/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 19.12.2014-107                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 19.12.2014-2878                                        DİYARBAKIR

Dosya No                     : 56.04.3

 

Siirt İli, Şirvan İlçesi, İncekaya Köyü, sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 29.01.2002 gün ve 2773 sayılı kararıyla tescil edilen İncekaya Kalesi’nin sit sınırlarının, taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.12.2014 gün ve 4442 sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Siirt İli, Şirvan İlçesi, İncekaya Köyü, sınırları dahilinde bulunan İncekaya Kalesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,

İncekaya Kalesi’nin koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

359/125/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23.10.2014-100                                  Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 23.10.2014-2132

Amasya İli, Taşova İlçesi, Gökpınar Köyü, Kurupınar Mevkii’nde, ruhsatlı kömür işletme sahasında yer alan, III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Roma dönemi nekropol alanında sit sınırlarının irdelenmesi amacıyla Müze Müdürlüğünce yapılan sondaj kazıları sonucunda sit sınırlarının daraltılması önerisine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 05.09.2014 gün ve 2074 sayılı, 15.08.2014 gün ve 1892 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2014 gün ve 1633 sayılı kararı, Topçuoğlu Madencilik San. Tic. Şti.nin 16.04.2014 gün ve 075 sayılı yazısı, Eralp Madencilik Nak. San. Tic. Şti.nin 04.06.2014 tarihli yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 24.09.2014 gün ve 355 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Taşova İlçesi, Gökpınar Köyü, Kurupınar Mevkii’nde, ruhsatlı kömür işletme sahasında yer alan, III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Roma dönemi nekropol alanında sit sınırlarının irdelenmesi amacıyla Müze Müdürlüğünce yapılan sondaj kazıları sonucunda, III. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının ekli 1/3000 ölçekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine; bu koordinatlar içerisindeki III. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna, sit alanı koordinatları dışında kalan alanların ise Valilik yetkisinde olduğuna karar verildi.

408/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 27.11.2014-103                                  Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 27.11.2014-2193

Amasya İli, Merkez, Doğantepe Köyü, İncirlik Mevkii’nde, kaçak kazı yapılan tapulama dışı arazide tespit edilen İncirlik Nekropolü’nün I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.08.2014 gün ve 1883 sayılı yazısı, kurum görüşünün iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 02.10.2014 gün ve 170588 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 21.11.2014 gün ve 403 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merkez, Doğantepe Köyü, İncirlik Mevkii’nde, kaçak kazı yapılan tapulama dışı arazide tespit edilen Tunç Çağı, Demir Çağı ve Hellenistik Çağa ait İncirlik Nekropolü’nün 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/3000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, kaçak kazı yapanlar hakkında yasal soruşturma açılmasına ve sonucundan bilgi verilmesine, can güvenliği açısından tehlike arz eden kaçak kazı çukurunun kendi toprağı ile Müze denetiminde doldurularak kapatılmasına,

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

409/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.12.2014-106                                  Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 25.12.2014-2262

Amasya İli, Suluova İlçesi, Özalakadı(Taşlıyurt) Köyü, Karakaya Mevkii, 13, 14 parseller ile kadastro harici arazide kaçak kazılarla mezar odası açığa çıkarılan tümülüsün deşifre olması nedeniyle kurtarma kazısı yapılması ve açığa çıkarılacak mezarın Müze bahçesine taşınması talebine; kurtarma kazısı sonuçlarına ve tümülüsün I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil önerisine; söz konusu tümülüsün kaçak kazılarla dromosunun tamamen yıkılarak ortadan kaldırıldığı ve mezar odasının zemininin tahrip edildiğine ve kaçak kazılarla ilgili yasal işlem yapılmasına dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 16.10.2014 gün ve 2384 sayılı, 17.11.2014 gün ve 2690 sayılı, 12.12.2014 gün ve 2949 sayılı,19.12.2014 gün ve 3024 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 12.12.2014 gün ve 2298 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 22.12.2014 gün ve 435 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Suluova İlçesi, Özalakadı(Taşlıyurt) Köyü, Karakaya Mevkii, 13, 14 parseller ile kadastro harici arazide kaçak kazılarla mezar odası deşifre olan ve kurtarma kazıları sonucunda mezar yapısı açığa çıkarılıp I. derece arkeolojik sit alanı olarak önerilen tümülüsün tesciline esas olmak üzere kurum görüşlerinin istendiği, ancak tespit- tescil aşamasındaki bu süreç içinde yine kaçak kazılar sonucu iş makinasıyla tümülüsün dromos kısmının tamamen yıkılarak ortadan kaldırıldığı ve mezar odası zemininin tahrip edildiği anlaşıldığından, konunun önemi ve aciliyeti nedeniyle kurum görüşü için ilgili yönetmelikte belirtilen süre beklenmeksizin, söz konusu tümülüsün 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna; 2863 sayılı yasa kapsamında kalan kültür varlığını kaçak kazılarla tahrip ederek yok olmasına neden olanlar hakkında 2863 sayılı yasanın 65. ve 74. maddeleri doğrultusunda yasal kovuşturma açılmasına ve sonucundan bilgi verilmesine, 13 ve 14 nolu parsellerin tapu kaydına “I. derece arkeolojik sit alanı olduğuna” dair şerh konulmasına, I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

410/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 27.11.2014-103                                  Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 27.11.2014-2210

Amasya İli, Taşova İlçesi, Borabay Köyü, Kaleboynu Mevkii’nde, tapulama harici tepelik arazide bulunan Kaleboynu Kalesi’nin I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 24.07.2014 gün ve 1763 sayılı yazısı, kurum görüşünün iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 02.10.2014 gün ve 170588 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 21.11.2014 gün ve 401 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Taşova İlçesi, Borabay Köyü, Kaleboynu Mevkii’nde, tapulama harici tepelik arazide yer alan ve Roma dönemine ait sur kalıntılarının bulunduğu Kaleboynu Kalesi’nin 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine,

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

411/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 26.11.2014-102                                  Toplantı Yeri : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 26.11.2014-2173

Samsun İli, Vezirköprü İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, III. derece arkeolojik sit alanı içinde, kurul izniyle yapılan kanalizasyon alt yapı çalışmaları sırasında, 517. Sokak ve 540. Sokakta Bizans dönemine ait tahrip olmuş iki sanduka mezara rastlandığına dair rapor ve belgelerin gönderildiği Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 21.10.2014 gün ve 2726 sayılı yazısı, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.01.2013 gün ve 726 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 24.11.2014 gün ve 410 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Samsun İli, Vezirköprü İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, III. derece arkeolojik sit alanı içinde, kurul izniyle yapılan kanalizasyon alt yapı çalışmaları sırasında, 517. Sokak ve 540. Sokakta açığa çıkan, ekteki iki adet krokide A ve C olarak yerleri işaretlenip koordinatları verilen Bizans dönemine ait iki adet sanduka mezarın 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, temizlik çalışması, çizim, ölçüm ve fotoğrafları alınarak belgeleme çalışmaları tamamlandığından mezarların toprakla doldurularak kapatılmasının uygun olduğuna, bu iki mezarı yerinin imar planına işlenmesine, mezarlara ait tescil fişinin Müze Müdürlüğünce hazırlanarak onaylanmak üzere kurulumuza iletilmesine karar verildi.

412/1-1

—————

413/1/1-1

—————

413/2/1-1

—————

413/3/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 22.12.2014/100                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 22.12.2014/3311                                                  ANTALYA

Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Karaçukur Mahallesi, Kilise Tepe Mevkiinde yer alan antik döneme ait yapı kalıntısı ile Roma Dönemi yerleşim alanının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada sınırlarının gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

 

GN1488

414/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 22.12.2014/100                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 22.12.2014/3310                                                  ANTALYA

Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Hasdere Mahallesi, Sabık Mevkiinde yer alan Roma Dönemi yapı kalıntısı ve teras duvarlarının bulunduğu alan ile Hasdere ve Korubaşı Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Çerçi Tepe Mevkiindeki Roma dönemi yerleşim alanının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada sınırlarının gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

 

GN1495

415/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 09.12.2014/99                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 09.12.2014/3283                                                  ANTALYA

Isparta İli, Eğirdir İlçesi, Aşağıgökdere Köyü, Kocaalan Mevkiindeki antik dönem çiftlik yerleşim alanının I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

 

GN1403

416/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 09.12.2014/99                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 09.12.2014/3281                                                  ANTALYA

Isparta İli, Senirkent İlçesi, Akkeçili Köyü, Karababa Tepesi ve Bölükada’da (Bülbül Adası) tespit edilen kalıntıların I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmelerine karar verildi.

 

GN1397

417/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 09.12.2014/99                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 09.12.2014/3280                                                  ANTALYA

Isparta İli, Şarkikaraağaç İlçesi, Köprü Köyü, Kuz Mahallesi, Erenlik (Düzbaş) Tepesi Mevkiinde yer alan I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının sayısallaştırılarak güncellendiği kararımız eki 1/25 000 ölçekli haritanın uygun bulunduğuna karar verildi.

 

GN1390

418/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 09.12.2014/99                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 09.12.2014/3279                                                  ANTALYA

Isparta İli, Aksu ilçesi, Terziler Köyünde yer alan Tynada Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının sayısallaştırılarak koordinatlandırıldığı kararımız eki 1/25000 ölçekli haritaların uygun bulunduğuna karar verildi.

 

GN1347

419/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 09.12.2014/99                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 09.12.2014/3278                                                  ANTALYA

Isparta İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde bulunan Senitlikalesi Tepesinde yer alan, I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının, sayısallaştırılarak güncellendiği kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritaların uygun bulunduğuna karar verildi.

 

GN1432

420/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 09.12.2014/99                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 09.12.2014/3275                                                  ANTALYA

Isparta ili, Aksu ilçesi, Akçaşar Mahallesi, Asartepe mevkiinde Timbiriada Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının sayısallaştırılarak koordinatlandırıldığı kararımız eki 1/25000 ölçekli haritanın uygun bulunduğuna karar verildi.

 

GN1350

421/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 09.12.2014/99                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 09.12.2014/3271                                                  ANTALYA

Isparta İli, Yalvaç İlçesi, Aşağıtırtar Köyü sınırları içerisinde, Doğal Sit Alanında bulunan Eğirdir Gölü kıyısında, I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Kaya Mezarlarının bulunduğu alan ile Gaziri (Limnea) Adası I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının sayısallaştırılarak güncellendiği kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritaların uygun bulunduğuna karar verildi.

 

GN1406

422/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 09.12.2014/99                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 09.12.2014/3261                                                  ANTALYA

Antalya İli, Alanya İlçesinde, kısmen Ulugüney ile Karaboynuzlar Mahallelerini kapsayan alanda tespiti yapılan kültür varlıklarına yönelik Alara Kalesini gören bir vadinin ayırdığı hafif yükseltili Kanlıyar Tepesinin çevresini kapsayan antik döneme ait savunma duvarlarının ve yoğun seramik parçalarının bulunduğu alanın, kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada sınırları belirlendiği şekilde I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

 

GN1426

423/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 09.12.2014/99                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 09.12.2014/3260                                                  ANTALYA

Antalya İli, Alanya İlçesi, Saburlar Mahallesi sınırları içerisinde, Ali Köprüsü’nün güneyindeki ormanlık tepede yer alan Roma dönemine ait yapı kalıntılarının bulunduğu alanın (Aydolin 2) kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada sınırlarının gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

 

GN1448

424/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 08.12.2014/98                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 08.12.2014/3247                                                  ANTALYA

Burdur İli, Ağlasun İlçesi, Hisar Köyü sınırları içerisinde yer alan, Karain Mağarası ve Nekropol Alanı I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının sayısallaştırılarak güncellendiği kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritaların uygun bulunduğuna karar verildi.

 

GN1430

425/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 08.12.2014/98                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 08.12.2014/3246                                                  ANTALYA

Burdur İli, Merkez İlçesi, Burdur Gölü ve yakın çevresinde yer alan, I.Derece Doğal Sit Alanı ve I.Derece Arkeolojik Sit Alanlarından Karakent Köyü sınırları içerisinde bulunan Aşağı Lysinia Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının sayısallaştırılarak güncellendiği kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritaların uygun bulunduğuna karar verildi.

 

GN1442

426/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 08.12.2014/98                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 08.12.2014/3245                                                  ANTALYA

Burdur İli, Merkez İlçesi, Burdur Gölü ve yakın çevresinde yer alan, I.Derece Doğal Sit Alanı ve I.Derece Arkeolojik Sit Alanlarından İlyas Köyü sınırları içerisinde bulunan Yukarı Lysinia Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının, sayısallaştırılarak güncellendiği kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritaların uygun bulunduğuna karar verildi.

 

GN1357

427/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 08.12.2014/98                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 08.12.2014/3236                                                  ANTALYA

Antalya İli, Elmalı İlçesi, Yapraklı Mahallesi, Dibekkeye Çeşmesi Mevkii’nde bulunan şapel ve antik yapı kalıntılarını içeren alanın I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

 

GN1341

428/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 08.12.2014/98                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 08.12.2014/3235                                                  ANTALYA

Antalya İli, Elmalı İlçesi merkezinde, Ada Tepe üzerinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespiti yapılan antik yapı, duvar vb. kalıntıları içeren alanın I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

 

GN1382

429/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 08.12.2014/98                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 08.12.2014/3233                                                  ANTALYA

Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Akyar Mahallesi, Deliklitaş Mevkiindeki Akyar Höyük ile Ovaçeşmesi Mevkiindeki yapı kalıntıları ve Türkmen mezarlığının bulunduğu alanın kararımız eki haritada sınırlarının gösterildiği I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

 

GN1410

430/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 08.12.2014/98                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 08.12.2014/3231                                                  ANTALYA

Antalya İli, Kaş İlçesi, Ahatlı Mahallesi sınırlarında yer alan Tyinda merkezli peripolion yerleşimlerinin kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada sınırları belirlendiği şekilde I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

 

GN1416

431/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 08.12.2014/98                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No.       : 08.12.2014/3224                                                  ANTALYA

Antalya İli, Serik İlçesi, Haskızılören Mahallesi sınırlarında, Taşboynu Tepesi’nin güneydoğusundaki tepe üzerinde yer alan antik yerleşim ile Geyik pınarı, Nohutalanı Mevkii ve çevresindeki kale, antik yerleşim vb. kalıntıları içeren alanların I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmelerine karar verildi.

 

GN1387

432/1-1

 


D.S.İ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

KAYSERİ-BÜNYAN KARAHIDIR MAHALLESİ KARAHIDIR KAYNAĞI KORUMA ALANI İLANI

1. Kayseri-Bünyan Karahıdır Mahallesi Kaynağı, Karahıdır Mahallesinin içme ve kullanma suyu olarak kullanılmaktadır.

2. Kayseri-Bünyan Karahıdır köyü içmesuyu kaynağının debisi 3,0 l/s ve yıllık bilanço değeri ise 94608 ton/yıl olarak belirlenmiştir.

3. Ekteki haritada sınırları belirtilen Kayseri-Bünyan-Karahıdır Kaynağı’nın bulunduğu alan; 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı “Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı “İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri doğrultusunda Kayseri Karahıdır Mahallesinin içmesuyu kaynağı olarak koruma altına alınmıştır.

4. Ekteki haritada sınırları belirtilen “Mutlak Koruma Alanı” ve “Birinci Derece Koruma Alanı” 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı “Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı “İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre oluşturulmuştur.

5. Mutlak ve Birinci Derece Koruma alanlarına ait bilgiler ve koruma alanlarında uyulması gerekli şartlar Çizelge 1 ve Çizelge 2’de verilmiştir.

6. Kayseri-Bünyan Karahıdır Kaynağı Koruma Alanı İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

Çizelge 1. Mutlak Koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken kurallar

 

Adı

No

Açıklama

MUTLAK KORUMA

ALANI

1

Ekteki haritada mutlak koruma sınırı 100 m olarak belirtilen ve tam ortasında Kayseri-Bünyan- Karahıdır Köyü içmesuyu kaynağının bulunduğu bölge “Mutlak Koruma Alanı” olarak tespit edilmiş olup, bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. İçmesuyu kaynağı merkez olmak üzere 100 m’lik yarıçap ile belirlenen kaynak çevresine uygun aralıklarla uyarı levhaları yerleştirilecek veya engelleyici mesnetler (duvar, tel) yerleştirilecektir.

2

“Mutlak Koruma Alanı” içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir.

3

Mutlak Koruma Alanı’nda yalnız yeraltısuyu işletme tesisinin bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için izin verilemez.

4

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların Mutlak Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır.

5

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

6

Resmi Gazetedeki ilan tarihinden önce Mutlak Koruma Alanında DSİ tarafından verilen sulama ve diğer amaçlar için verilmiş kuyu belgesi var ise, Resmi Gazete ilanından sonra kuyu belgeleri iptal edilecektir.

7

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyecektir.

 

Çizelge 2. Birinci Derece Koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken kurallar

Adı

No

Açıklama

BİRİNCİ DERECE KORUMA ALANI

1

Birinci Derece Koruma Alanı, Karahıdır Köyü içmesuyu kaynağından itibaren kuzeydoğu yönünde 690 m, güneybatı yönünde 283 m, kuzeybatı yönünde 288 m ve güneydoğu yönünde 100 metredir. Birinci Derece Koruma Alanı sınırları ve koordinatları ekli haritada gösterilmiştir.

2

Kentsel yapılaşma (rekreasyon tesisleri hariç), uçak pisti ve karayolu demiryolu vb. yol yapımı yasaktır.

3

Kentsel ve evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dahil) depolanması, üretimi ve yok edilmesi ve mezarlık yeri seçilmesi yasaktır.

4

Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak işletme yapmak, zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır.

5

Endüstriyel fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, nükleer aktiviteler, gübre ve pestisitler (kullanma, depolama, yok etme), akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır.

6

 “Birinci Derece Koruma Alanı” içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir.

7

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların Birinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez. İlan tarihinden önce gerçekleştirilmiş olan mevcut kentsel yapılaşma alanlarında altyapı ve kanalizasyon eksikse tamamlanarak atık suların yeraltısuyuna sızmadan koruma alanı sınırları dışına çıkartılacaktır.

8

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde ilan tarihinden sonra turistik tesis iskan, konut, endüstri depolama vb. kullanımlar amacıyla hiçbir surette yapılaşmaya izin verilemez.

9

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde arıtılmış dahi olsa atık su deşarjına izin verilemez.

10

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

11

Kayseri Bünyan Karahıdır köyü içmesuyu kaynağının çıkış kotu ortalama 1425 m olarak tespit edilmiştir. İçmesuyu kaynağı civarının topoğrafik, jeolojik ve hidrojeolojik koşulları değerlendirilerek çıkış kotundan itibaren 100 m’lik üst kot (1525 m) “Emniyetli İşletme Taban Kotu” olarak belirlenmiştir.

12

Emniyetli İşletme Taban Kotu’nun üzerinde (1525 m kotunun üstü) Birinci Derece Koruma Alanı sınırları içerisinde ilan tarihinden önce ilgili kurumlardan izin alan mermer ve taş ocağı işletmeciliği ruhsatına sahip işletmeler, ilgili kurumların kendilerine tanımış oldukları süre sonuna kadar faaliyetlerine devam edebilirler. İşletme sürelerinin bitiminden itibaren faaliyetlerine son vereceklerdir.

13

Birinci Derece Koruma Alanında ilgili kurumlardan izin alarak işletmecilik yapan taş ocağı, mermer atölyeleri ve diğer sanayi tesisleri yeraltısuyunun kirlenmesine neden olabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Her türlü atığın taşınabilir tanklar vb. gibi zemin ile doğrudan temasının bulunmadığı sistemlerle depolanarak, yerel yönetimlerce gösterilen deşarj noktalarına deşarj etmeleri gerekmektedir.

 

407/1-1

 


Merkez Bankasından: