22 Ocak 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29244

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


PLASTİK DÜBEL DEĞİŞİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


4 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Giresun Belediye Başkanlığından:


PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Yalova Belediye Başkanlığından:


SÜRE UZATIM İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ):


İHALEYE DAVET

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Bayburt Belediye Başkanlığından:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI ELEKTRİK AYDINLATMA VE BAKIM ONARIM İŞLERİ HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Soma Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kastamonu Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PLASTİK DÜBEL DEĞİŞİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA

İhale Kayıt No                           :  2015/4220

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0322 4575354/4531195

c) Elektronik Posta Adresi         :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: 62,63 VE 64 Yol Bakım Onarım Müdürlükleri Mıntıkalarında Döşeli Yolda Bulunan Beton Traverslerin Trifonlarının Sökülerek Değiştirilmesi Gereken Ahşap Dalgalı Takozların yerine iki Parçalı Plastik Dübel Takılması İşi. (137.768 Adet)

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 05/02/2015 günü saat 14.00 de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

460/1-1


4 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ünitelerinin ihtiyacı 4 Kalem Malzeme Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.02.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife açıktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

399/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Giresun Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait Fevzi Çakmak Mahallesi F.14 pafta, 655 ada, 226 nolu parseldeki 4470.24 m2’lik arsanın, 2886 sayılı Yasanın 35/A maddesi gereği kapalı teklif usulüyle satışı yapılacaktır.

2 - İhale 05 Şubat 2015 Perşembe günü saat 13:30’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi No:1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.

3 - İhale edilen taşınmazın tahmin edilen muhammen satış bedeli 6.000.000,00 TL’dir. Geçici teminat 180.000,00 TL‘dir.

4 - İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-16.30 saatleri arasında Giresun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak incelenebilir ve ücretsiz olarak temin edilebilir. 300 TL bedel karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.

5 - İhaleye katılmak için istenen belgeler;

- İstekliler tarafından ihaleye katılım için düzenlenecek ihale dosyasında aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

A) Dış Zarf: Dış zarfta aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunacaktır:

I) Gerçek Kişiler İçin;

a) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca iletişim için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi

b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti

c) Noter onaylı imza sirküleri

d) Vekâleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname

II) Tüzel Kişiler İçin;

a) Mevzuatı gereği bağlı olunan odaya kayıtlı olunduğuna ilişkin 2015 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil kayıt belgesi, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi numarası

b) İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi

c) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti

d) İmza sirküleri

e) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

III) Gerçek ve Tüzel Kişilerden Ortak İstenecek Belgeler

a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi

b) Teklif mektubunu içeren iç zarf

c) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge

d) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş şartname

e) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname

B ) İç Zarf: İç zarfta Teklif Mektubu bulunacaktır.

6 - Teklifler, en geç 05 Şubat 2015 Perşembe günü saat 13.30’ a kadar Giresun Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

402/1-1


PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığından:

İhale Kayıt No                                     :  2015/4089

1. İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığı/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0322 4575354 (dahili 4249) 0322 4531195

c) Elektronik Posta Adresi                  :

2. İhale konusu malın adı ve miktarı   :  800.000KĞ Patinaj Kumu Alımı

3. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 05/02/2015 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5. İhale dökümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

401/1-1


DÜZELTME İLANI

Yalova Belediye Başkanlığından:

20 Ocak 2015 tarih ve 29242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Araç Park Yeri - Parkomat Uygulaması Kiralama İhalesi” ile ilgili ilanının “İhaleye Katılabilme Şartları” Başlıklı 5’inci Maddesinin “Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar” başlıklı (B) Bendinin alt (b) bendinde yer alan tarih “2015” olması gerekirken sehven “2013” olarak yazılmıştır. Söz konusu madde aşağıda yer aldığı şekildedir;

b) tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2015 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.”

İlan olunur.

485/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ):

18.09.2014 tarihli Resmi Gazete ve Gazetelerde yayınlanan ihale ilan metni ile 07.11.2014 tarihinde saat 09.30’da gerçekleştirileceği bildirilen Nevşehir/Kapadokya Havalimanının Kiralanmak Suretiyle İşletme Hakkının Devri ihalesine ilişkin teklif alma tarihi ertelenmiş, bilahare bu tarih 23.01.2015 gününe ötelenmişti.

Anılan ihale tarihi bilahare belirlenmek üzere ileri bir tarihe ötelenmiş olup, ilgililere ilanen duyurulur.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO:32 06330 ETİLER/ANKARA

TELEFON (312) 204 2305 FAX: (312) 212 43 82 e-posta: koiprj@dhmi.gov.tr

498/1-1


İHALEYE DAVET

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden:

SÖZLEŞME NO: KAY-G3

KAYSERİ PİLOT KOMPOST TESİSİ EKİPMANLARININ ALIMI

                                                                                                     Kredi No : 7885-TU

                                                                                                     İhale No  : KAY-G3

1. İLLER BANKASI, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye Hizmetleri Projesi II’nin (Ek Kredi) finansmanı için bir kredi almıştır. İLLER BANKASI, kredinin bir kısmını Kayseri Büyükşehir Belediyesi (Bundan sonra İdare olarak anılacaktır) “Katı Atık Yönetim Projesi”nin finansmanı için tahsis etmiştir. Söz konusu kredinin bir bölümünün “Kayseri Pilot Kompost Tesisi Ekipmanlarının Alımı (Sözleşme No. KAY-G3)” sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası satın alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır.

2. Bu doğrultuda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi uygun teklif sahiplerini, aşağıda bilgilerinize sunulan malların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir.

Söz konusu mallar;

 

Sıra No

Tanımı

Miktar

1

Atık Öğütücü (Kapasite minimum 15 m3/saat)

1 Adet

2

Havalandırma ve Karıştırma Makinesi (WINDROW) (Kapasite minimum 600 m3/saat)

1 Adet

3

Tambur Elek (Kapasite minimum 60 m3/saat)

1 Adet

 

olarak belirlenmiştir.

3. Teklif sahiplerinin ihale dokümanında tarifli “Kayseri Pilot Kompost Tesisi Ekipmanlarının Alımı” için, teklif vermeleri gerekmektedir.

Teklifler tüm malları ve ihale dokümanında tarifli tüm hususları kapsayacak şekilde olacaktır ve bu çerçevede değerlendirilecektir. İhale dokümanında tarifli tüm koşulları sağlayan, en düşük fiyat teklifini veren ve yeterlilik şartlarını sağlayan teklif sahibi ile sözleşme imzalanacaktır.

Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

i. Teklif Sahibi, teklif tarihinden itibaren son beş (5) yıl içinde (2010 yılından teklif verme tarihine kadar) bu sözleşme kapsamındaki ekipmanların ve yedek parçalarının imalatı ve/veya tedarikinde deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini referans mektupları veya önceki işleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları/Özel Sektör tarafından düzenlenmiş olan iş deneyim belgeleri ve faturalar veya yıllık üretim miktarını gösteren sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu ile tevsik edecektir. Teklif Sahibi, son 5 yıl içinde (2010 yılından teklif verme tarihine kadar) bir veya birden fazla sözleşme kapsamında, en az teklif tutarında, sözleşme kapsamındaki iş makinesi ve yedek parça imalat veya tedarikinde deneyimli olmalıdır.  Teklif Sahibi son beş (5) yıldır (2010 yılından teklif verme tarihine kadar) müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir.

ii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son on (10) yıl (2005 yılından teklif verme tarihine kadar) içerisinde tamamladığı veya halen devam eden sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.

iii. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2011-2012-2013) 400,000 TL (Dört Yüz Bin Türk Lirası)’dan daha az olmaması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup Yeminli Mali Müşavir veya vergi dairesi onaylı olacaktır. Cironun farklı para biriminde olması halinde, ait olduğu yılın 30 Haziran tarihli T.C. Merkez Bankası satış kuru kullanılarak Türk Lirasına çevrilecektir.)

4. Ortak girişim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

5. İlgi duyan uygun teklif sahipleri, İdare temsilcisi Dr. Seyit Ahmet OKUR , Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı, Ahievran Caddesi, No: 30 (Eski Onay Sineması Binası), 2. Kat 38010 Kocasinan / KAYSERİ, Telefon: 0 352 207 15 90, Faks: 0 352 222 46 96, (e-posta 1: saokur@kayseri.bel.tr e-posta 2: cevre@kayseri.bel.tr)’dan gerekli olacak bilgileri edinebilir ve aşağıda verilmiş olan adreste mesai saatleri olan saat 09:00 ile 17:00 (yerel saat) arasında ihale belgelerini inceleyebilirler.

6. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında (KDV dahil), söz konusu meblağı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Ziraat Bankası Kiçikapı Şubesindeki TR92 0001 0010 9832 4314 13 5003 numaralı TL. hesabına, “KAY-G3” referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak, dekont ile birlikte yukarıda belirtilen adrese başvurarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir.

7. Teklifler en geç 20/02/2015, Cuma günü saat 14:00’e kadar en az 20.000 TL (Yirmi Bin Türk Lirası) tutarında bir geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir. Teklif günü ve saatinden sonra verilen teklifler reddedilecek ve açılmadan Teklif Sahibine iade edilecektir.

8. Teklifler 20/02/2015, Cuma günü;

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı,

Ahievran Caddesi No: 30 (Eski Onay Sineması Binası), 2. Kat

38010 Kocasinan / KAYSERİ - TÜRKİYE

adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda

saat (yerel saat) 14:15’te açılacaktır.

9. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir.

461/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Bayburt Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Belediyemiz adına kayıtlı 3’üncü maddede detayları belirtilen Tuzcuzade Mahallesi Şehitosman Dağı mevkiinde bulunan 14 adet tripleks dairenin satışı 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

Madde 2 - İhale 03/02/2015 Salı günü saat 14:00 da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

Madde 3 - Muhammen bedel (KDV Hariç) ve Geçici Teminat:

S. N.

MAHALLESİ

CİNSİ

ADA

PRS.

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT % 15

01

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 2

170 m2

1031

2

145.000,00.-TL

21.750,00.-TL

02

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 1

170 m2

1031

3

145.000,00.-TL

21.750,00.-TL

03

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 2

170 m2

1031

3

145.000,00.-TL

21.750,00.-TL

04

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 1

170 m2

1031

4

145.000,00.-TL

21.750,00.-TL

05

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 2

170 m2

1031

4

145.000,00.-TL

21.750,00.-TL

06

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 2

170 m2

1031

5

145.000,00.-TL

21.750,00.-TL

07

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 1

170 m2

1032

1

145.000,00.-TL

21.750,00.-TL

08

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 2

170 m2

1032

1

145.000,00.-TL

21.750,00.-TL

09

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 1

170 m2

1032

2

145.000,00.-TL

21.750,00.-TL

10

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 2

170 m2

1032

2

145.000,00.-TL

21.750,00.-TL

11

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 1

170 m2

1032

3

145.000,00.-TL

21.750,00.-TL

12

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 2

170 m2

1032

3

145.000,00.-TL

21.750,00.-TL

13

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 1

170 m2

1032

4

145.000,00.-TL

21.750,00.-TL

14

TUZCUZADE

Tripleks Daire- 2

170 m2

1032

4

145.000,00.-TL

21.750,00.-TL

 

TOPLAM:

2.030.000,00.-TL

304.500,00.-TL

 

Madde 4 - Teklifler Aşağıdaki Belgeleri İhtiva Edecektir:

1 - Tebligat Adres Beyanı

2 - İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfasını ayrı ayrı imzalanmış şartname.

3 - Bayburt Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

4 - Şartname alındı makbuzu.

5 - Geçici Teminat dekontu.

6 - Nüfus cüzdan fotokopisi

7 - İkametgah ilmühaberi

8 - İmza Sirküleri  (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

Vergi mükellefleri için

8 - İhaleye iştirak edecek firmaların bağlı oldukları Vergi Dairesinden yıl içerisinde alacakları vergi mükellefi olduklarını belirten belge.

9 - Ticaret ve Sanayi odası veya Esnaf Sanatkarlar Oda Kayıt belgesi.

a. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir Oda Kayıt belgesi.

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye de Şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (9.a) ve (9.b.) deki esaslara göre temin edilecekleri belge.

10 - İmza Sirküleri 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyanı

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı ve tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (10.a.) ve (10.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

11 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi sirküleri vermesi

12 - İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler ayrıca gurubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

Madde 5 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmede serbesttir.

Madde 6 - Teklifler 03/02/2015 Cuma günü saat 12:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.

Madde 7 - İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00.-TL (Elli Türk Lirası) Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin gireceği her bağımsız bölüm Tripleks Daire ihalesi için ayrı şartname alma ve dosya oluşturması gerekmektedir. İlanen duyurulur.

442/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI ELEKTRİK AYDINLATMA VE BAKIM ONARIM İŞLERİ HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Soma Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Elektrik Aydınlatma ve Bakım Onarım İşleri Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  1 yıl süreyle 24 personelle Elektrik Aydınlatma ve Bakım Onarım İşleri Hizmet Alımı işi.

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  İşe başlama tarihinden itibaren 365 (ÜçYüzAltmışBeş) Takvim Günüdür.

d) Dos. No                                :  30.5 SEAS 15/02       2015/4332

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  30.01.2015 Cuma saat 10:30

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ Genel Müdürlüğü.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve ¨50,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç ¨50,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 30.01.2015 Cuma saat 10:30’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9. İhaleye katılacak firmaların tek sözleşme kapsamında ihaleye verecekleri teklifin fiyatının en az %25’i oranında iş deneyimi belgesi sunmaları gerekmektedir.

9.1. İhaleye iştirak edecek firmalar; özel sektör yada kamu kurumlarında şartname konularını kapsayan işler ile ilgili olarak elektrik sistemlerin bakım-onarım işi hizmet alımı dair İş Deneyim belgelerini teklifleri ile birlikte vermeleri zorunludur.

9.2. Firmalar bu işte kullanacakları Vinç ve Pikap özelliklerini teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna vermeleri gereklidir.

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

398/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 04/02/2015 günü yapılacaktır.)

Sıra

No

Dosya

No

İlçesi

Mahalle/

Köy

Sokak/

Mevkii

Pafta

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçüm

(m²)

Hazine

Hissesi

Cinsi

Tahmini

Bedel

(TL)

Geçici

Teminat

(TL)

İmar

Durumu

İhale

Saati

1

34160100023

Kadıköy

Bostancı

Şemsettin

Günaltay

167

652

11

383,00

Tam

Arsa

2.681.000,00

804.300,00

Kısmen Yol Kısmen Ticaret+Konut Alanı

13.30

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

(a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.

(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Ticaret Sicil Gazetesini,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

4 - Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.

5 - İhaleye ait şartname internet adresimizde ( www.ist-def.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde görülebilir.

6 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

8 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

9 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

292/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kastamonu Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Saraçlar Mahallesinin 932 ada 55 parseldeki taşınmazın; Belediye Meclisinin 08.11.2010 tarih ve 86 sayılı, Belediye Encümeninin 15.01.2015 tarih 31 kararı ile TİCARET ALANI en az (4 YILDIZLI OTEL YAPILMAK AMACI İLE) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 05.02.2015 Perşembe Günü Saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No: 5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Nüfus cüzdanı sureti ve İkametgah belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden onaylı)

c) Vekaleten iştirak edeceklerden; isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname

d) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat Mektubu veya makbuzu

e) Tüzel Kişiler adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi,

f) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

g) Ortak girişim olarak katılım olması halinde istenen diğer belgelerle birlikte Ortaklık Beyannamesi’ni ibraz etmek zorundadır.

İhaleye katılmak isteyenlerin; yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları Teklif Mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü olan 05.02.2015 Günü Saat: 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saat ten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

4 - Taşınmazdan KDV. Kanununun 17.maddesinin 4-r bendi gereği KDV. Alınmayacaktır.

5 - İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m²)

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

KULLANIM AMACI

1 - Saraçlar

932

55

7.570,03 m²

4.000.000,00 TL

120.000,00 TL

TİCARET ALANI E=3,00

518/1-1