21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29243

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinden:

Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ordu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlığından:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 5418                                                                   Karar Tarihi : 15/01/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/01/2015 tarihli toplantısında; 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 25 inci maddesi hükümleri uyarınca serbest tüketici limitine ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.

Madde 1 - Serbest tüketici limiti 4000 kWh olarak uygulanır.

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

453/1-1


TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI İPTAL İLANI

Şenkaya Sosyal Hizmetler Elektrik Bilgisayar Özel Güvenlik Hizmetleri Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Ticaret Sicil No: 658769) unvanlı tüzel kişi ve Şirket Sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı Süleyman ŞAN (T.C. Kimlik No: 14150741362) isimli gerçek kişi hakkında 5 Eylül 2014 tarih ve 29110 sayılı Resmi Gazete'de Sayfa: 40 ta yayınlanan 2011/163732 Kayıt Nolu İhaleden dolayı İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının yürütmesi, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin E.2014/1715 sayılı kararı ile durdurulduğundan, 15.01.2015 tarih ve 6 sayılı Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı Makam Olur'u ile iptal edilmiştir."

478/1-1


Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara doçent öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan fotokopileri, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dört (4) takım dosya hazırlayarak Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.fatih.edu.tr adresinden haberler ve duyurular sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Fakülte

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Doç. Dr.

1

Tıbbi Biyoloji

Doç. Dr.

1

Dahili Tıp Bilimleri

Farmakoloji

Doç. Dr.

1

386/1-1


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 21.01.2015

Son Başvuru Tarihi    : 04.02.2015

Üniversitemizin ilgili biriminde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent Kadrosu İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, Özgeçmiş, Yayın listesi, 2 adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), Diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek lisans, Doktora) (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

Notlar

1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve saat, daha sonra www.tunceli.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başvuru Adresi ve iletişim

Tunceli Üniversitesi

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel: 0428 213 1794

 

Birimi/Bölümü

Unvan

Adet

Derece

İlan Şartı

Tunceli Meslek Yüksekokulu/ Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Yardımcı Doçent

1

4

Müzik Bilimleri alanında doktora yapmış olup, Müzik sosyolojisi alanında çalışmaları bulunmak.

387/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

2970605611 vergi numaralı DİLMESAN DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. adına tanzimli 11/08/2011 tarih, 02338 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı Müdürlüğümüzce onaylı 18/08/2011 / IM O45532 tarih/sayılı beyannameden kaynaklanan amme alacağı tutarı 75.183,78.-TL’nin tahsili için Gümrük Kanunun 197 maddesi Gümrük Genel Tebliğin (Yatırım Teşvik ) (Seri No:9) 12’nci maddesinin 3’üncü fıkrasının (a) bendi uyarınca 11/12/2014 tarih, 170 sayılı Ek Tahakkuk Kararı düzenlenerek anılan firmanın Müdürlüğümüzce mevcut adresinde firmaya ve firma ortaklarının adres tespiti yapılamadığından tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle; Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın başkaca tebligat adresi bulunmadığından yukarıda sayı ve tarihi belirtilen Ek Tahakkuk Kararımızın, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29 Maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 31. Maddesi ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 48-52. maddeleri uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

406/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: İmam Hüseyin İlim, Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (İmam Hüseyin Vakfı)

VAKFEDENLER: Rıma ÇİMENLİ, Doğan ÇİMENLİ, Murat BAYRAKTAROĞLU, Ali Rıza GÜLKANAT, Emrah GÜLKANAT, Emel GÜLKANAT, Sadrettin KAYA

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Büyükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.12.2014 tarih ve E:2014/269, K:2014/561 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: - Yüce İslam dininde müstesna bir yeri kapsayan ve Peygamberimizin ailesini teşkil eden ve Allah (c.c) tarafından övülmüş kimselerden oluşan EHLİ BEYT ailesinin (Hz.Muhammed s.a.v., Hz.Ali a.s, Hz. Fatma a.s., Hz.Hasan a.s., Hz.Hüseyin a.s., Hz.Zeynel Abidin a.s., Hz.Muhammed Bakır a.s., Hz. Cafer’i Sadık a.s., Hz. Musa’ı Kazım a.s., Hz.Ali Rıza a.s., Hz.Muhammed Taki a.s., Hz.Ali Naki a.s., Hz.Hasan Askeri a.s. Hz. Mehdi a.s.’nin İslamiyet içerisindeki yerini ve önemini uygarlığa olan katkılarını, düşüncelerini bütün insanlara anlatabilmek ve aktarabilmek amacıyla kurulan vakıf, bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak, yüce İslam dinini tarihsel, ilmi ve akli olarak açıklayıp, anlatmak, tanıtmak, yaşatmak, İslamiyet’in derin hoşgörü kültürünün yayılması ve İslam kardeşliğinin daha iyi anlaşılabilmesi için çaba harcayacaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli Esenyurt İlçesi Esenyurt köyünde kain tapunun F21D24C3C pafta, 1738 ada, 3 parselde kayıtlı olan; 101/521 arsa paylı zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm, aynı yer 50/521 arsa paylı 1.kat 2 nolu bağımsız bölüm, aynı yer 50/521 arsa paylı 3.kat 8 nolu bağımsız bölüm, aynı yer 40/521 arsa paylı 3.kat 9 nolu bağımsız bölüm, aynı yer 50/521 arsa paylı 3.kat 10 nolu bağımsız bölüm tahsis edilmiştir.

YÖNETİM KURULU: Doğan ÇİMENLİ, Ali Rıza GÜLKANAT, Murat BAYRAKTAROĞLU

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları aynı amaçlı başka bir vakfa  devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

382/1-1

—————

Kırklareli İli Çevre Koruma Vakfı, Kırklareli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/12/2014 tarihinde kesinleşen, 27/11/2014 tarih, E: 2014/110, K: 2014/605 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

383/1-1


 


 


 


 


 

 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların TSE-HYB markasını kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden fesih edilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliğinin kalmadığı, sözleşme konusu mamullerin TSE-HYB markalı olarak piyasaya sürülemeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

Firma Adi

Firma Adres ve İli

Standard No

Fesih Tarihi

Fesih Sebebi

KAYPET HAYVANCILIK TARIM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ ET VE ET ÜRÜNLERİ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ERENKÖY MAH.TALAS BUL. NO: 50 / MELİKGAZİ KAYSERİ

TS 12820

TS 11939

19.09.2014

Firma isteğiyle

TORYUM MOBİLYA İNŞAAT TEKSTİL HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 20.CADDE NO:47/A KAYSERİ

TS 12487

23.09.2014

Talimata aykırılık

BEYLERBEYİ AKARYAKIT TARIM ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SİVAS YOLU 28. KM ÇAVUŞ AĞA KÖYÜ / KOCASİNAN KAYSERİ

TS 11939

25.09.2014

Firma isteğiyle

BEYLERBEYİ AKARYAKIT TARIM ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KAYSERİ MALATYA KARAYOLU 60.KM KÖPRÜBAŞI KÖYÜ / BÜNYAN KAYSERİ

TS 11939

25.09.2014

Firma isteğiyle

SIRAÇ ÇAKIRCA

ANKARA KARAYOLU 48,KM KUMKILIÇLI MEVKİİ HİMMETDEDE KAYSERİ

TS 11939

25.09.2014

Firma isteğiyle

ÖZKAR METAL MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş.

ORGANİZE SAN. BÖLGESİ 10.CAD.NO:49 MELİKGAZİ KAYSERİ

TS 12487

TS 12558

09.10.2014

Yıllık vize yaptırmama

LİDER UN MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

OSMAN KAVUNCU CAD.ÇINAR SOK.NO:12 MELİKGAZİ /KAYSERİ

TS 7097

TS 7282

TS 9049

TS 7890

09.10.2014

Yıllık vize yaptırmama

ÖZARLAR OTOMOBİLCİLİK TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ

OSMAN KAVUNCU MAH.EMİRHAN CAD.NO:5 MELİKGAZİ KAYSERİ

TS 12664-1

TS 12047

09.10.2014

Yıllık vize yaptırmama

BAŞAR MEDİKAL ELEKTRONİK TEKSTİL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FATİH MAH. AKÇAY SOK. TÜRKMEN APT. NO:14/2 / KOCASİNAN KAYSERİ

TS 12125

09.10.2014

Yıllık vize yaptırmama

SUNGURLAR LPG OTOGAZ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ -ENES MUSTAFA SUNGUR

YENİ SANAYİ BÖLGESİ CELALETTİN CD. NO:10 38010 KAYSERİ

TS 12664-1

09.10.2014

Yıllık vize yaptırmama

EKİN LOKANTA KANTİN İŞLETMECİLİĞİ KAFETERYA GIDA EĞİTİM MEDİKAL İLETİŞİM TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

YILDIRIM BEYAZIT MAH. MUSTAFA ŞİMŞEK BULVARI ÖZDEMİR APT. NO.111 MELİKGAZİ KAYSERİ

TS 8985

09.10.2014

Yıllık vize yaptırmama

ERSA SERVİS VE OTO SATIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

OSMAN KAVUNCU CAD.ANKARA YOLU 7.KM NO:394 KOCASİNAN KAYSERİ

TS 12047

09.10.2014

Yıllık vize yaptırmama

ÇAYIRÖZÜ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

TEKİR YOLU AKSU MEVKİ DEVELİ KAYSERİ

TS 11939

14.10.2014

Firma isteğiyle

SARMAK MAKİNA KOMPRESÖR VE POMPA SAN. VE TİC. A.Ş.

ANBAR MAH. AĞAÇ İŞLERİ OSMAN KAVUNCU KÜÇÜK SAN. SİT. 32.CAD.NO: 46 KAYSERİ

TS 12870

20.10.2014

Firma isteğiyle

ELMALI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. LTD.

Samsun Yolu Üzeri 55. Km. Elmalı Köyü No:28 KAYSERİ

TS 12663

TS 11939

21.10.2014

Firma isteğiyle

SİTE MOBİLYA DEKORASYON SARAYI TİC.VE SAN. A.Ş.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 16.CADDE NO:55 KAYSERİ

TS 12487

30.10.2014

Firma isteğiyle

AHMET KASAP

FATİH MAHALLESİ NİL CADDESİ AKÇAY SOKAK NO: 18/A KAYSERİ

TS 12850

TS 10079

TS 12865

TS 12676

TS 12355

13.11.2014

Firma isteğiyle

POLAT AKARYAKIT GIDA SAN VE TİC. A.Ş. GÖMEÇ ŞUBESİ

KAYSERİ SİVAS KARAYOLU 22. KM. GÖMEÇ MEVKİ KAYSERİ

TS 11939

TS 12820

13.11.2014

Firma isteğiyle

MEHMETLER MAKİNE PLASTİK İNŞAAT NAKLİYAT GIDA SANAYİ VE TİCARET

O.Kavuncu Cd. No:501 M.Gazi KAYSERİ

TS 13399

14.11.2014

Firma isteğiyle

BEYHAN HATIN KÖSEOĞLU - TRİAS AJANS

SERÇEÖNÜ MAH.AHMET PAŞA CAD. ÖZAL PLAZA NO:102 KAT:13 / KOCASİNAN KAYSERİ

TS 13082

TS 13078

08.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

DİNÇERLER GÖLBAŞI TURİZM SANAYİVE TİCARET LTD. ŞTİ.

TABLAKAYA MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:214/1 TALAS KAYSERİ

TS 13075

TS 8985

08.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

HABİTAT MÜH.MÜŞAVİRLİK İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ

KILIÇASLAN MAH.SİVAS CAD.ADALET APT.NO.46/4 MELİKGAZİ KAYSERİ

TS 13082

TS 13078

08.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

HÜLYA AYDEMİR BÜYÜKKEÇECİ - BA-AD DANIŞMANLIK

AHMETPAŞA CAD.ÖRNEK İŞMERKEZİ KAT:2 NO:17/201 / KOCASİNAN KAYSERİ

TS 13082

TS 13078

08.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

İLKAY DEMİRPARMAK - FATİH EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

SERÇEÖNÜ MAH. AHMET PAŞA CAD. NO.:30/1 / KOCASİNAN KAYSERİ

TS 13082

TS13078

08.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

LÜKENS MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 12.CADDE NO.80 KAYSERİ

TS 12487

08.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

MEHMET ZEKAİ KILIÇ

SERÇEÖNÜ MAH.AHİ EVRAN CAD.KÜLTÜR İŞHANIKAT 2/106 KOCASİNAN KAYSERİ

TS 13078

08.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

MODAMS MOBİLYA VE TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ORG. SAN. BÖLGESİ 8. CADDE NO.28 MELİKGAZİ KAYSERİ

TS 12487

08.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

OPAL ENERJİ DOĞALGAZ MÜH. ASN. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

FEVZİÇAKMAK MAH.FUZİLİ CAD.KORKMAZ AP.49/A KOCASİNAN KAYSERİ

TS 12255

08.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

PINAR ÖZEL GÜVENLİK KORUMA ARAŞTIRMA DAN. HİZ. VE GÜVENLİK SİST.SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

FATİH MAHALLESİ KURBANLI CADDESİ NO: 85 MELİKGAZİ KAYSERİ

TS 12782

08.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

RAN PET PETROL GIDA TAŞIMACILIK MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

NİĞDE KAYSERİ KARAYOLU 15.KM. YAVAŞ MEVKİİ YEŞİLHİSAR/KAYSERİ

TS 11939

08.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

ŞAHİN TIP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ERCİYESEVLER MAH. ŞEHİT YÜZBAŞI LEVENT ÇETİNKAYA SOKAK AYGÜL APT.NO:8 KOCASİNAN KAYSERİ

TS 12426

08.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

TEKNOPROM ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ GIDA TURİZM TEKNOLOJİK SİSTEMLER VE YAZILIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKULTESİ STRİLİZASYON ÜNİTESİ KAYSERİ

TS 13015

08.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

TUBA ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET (E.Ü:TUBA ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET)

INÖNÜ BULVARI 57/B / KAYSERİ

TS 12540

08.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

İĞNECİOĞLU OTO BAKIM SERVİSİ OTO YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

YENİ SANAYİ 15.SOK. NO: 4 KAYSERİ

TS 12047

08.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

UDE YAPI DEKORASYON İNŞ BİLGİSAYAR SAN VE TİC LTD ŞTİ

GEVHERNESİBE MAH MECİDİYE SOKAK NO.5/B KOCASİNAN KAYSERİ

TS 12498

08.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

YILMAZ GEBEN-ANSA ASANSÖR

KÖMÜRCÜLER SİTESİ VALİDE SOKAK NO.38 KOCASİNAN KAYSERİ

TS 12255

08.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

İVME ÇEVRE DANIŞMANLIĞI MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SAHABİYE MAH. YILDIRIM CAD. ULAK SOKAK KALKMAZLAR APT. KAT:2 NO: 17/4 KOCASİNAN KAYSERİ |

TS 13078

15.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ A.Ş.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 23. CAD. NO. 33 KAYSERİ

TS 10079

15.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

ASPA PLAN PROJE MÜH.MİMARLIK ASN. ELK. İNŞ. TAH. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ

SAHABİYE MAHALLESİ FEVZİOĞLU CADDESİ SEHER SOKAK NO:8/A KOCASİNAN KAYSERİ

TS 13082

TS 13078

16.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

REFLEKS TİCARİ YATIRIMLAR PAZ. REKLAM DIŞ TİC. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

SAHABİYE MAH.KANAL CAD.NO: 26/2 / KOCASİNAN KAYSERİ

TS 10956

16.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

FIRATLAR OTO BOYA-NEDİM YALÇIN FIRAT

YENİ SANAYİ BÖLGESİ ZUHAL CD. 18.SK. NO:8-10 38010 / KOCASİNAN KAYSERİ

TS 8516

TS 8799

16.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

ÇİFTLİK OTOMOTİV - AHMET SELÇUK YURDAKUL

YENİ SANAYİ BÖLGESİ 5.CD.54.SK. - NO:15 / KOCASİNAN KAYSERİ

TS 8516

TS 8799

16.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

MEHMET SOSUR-RADAR MÜHENDİSLİK

KAYSERİ

TS 12664-1

16.12.2014

Yıllık vize yaptırmama

OAG EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

GEVHER NESİBE MAH. TEKİN SOK. ELİT İŞ MERKEZİ NO:22/29 / KOCASİNAN KAYSERİ

TS 13573

16.12.2014

Firma isteğiyle

394/1-1