21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29243

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR OY VERME KABİNİ APARATLARI İLE KABİN ANA GÖVDE VE GİRİŞ BEZİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI 2.500 ADET ŞEFFAF OY SANDIĞI ANA GÖVDESİ VE 5.000 ADET ŞEFFAF OY SANDIĞI KAPAĞI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletmesi Müdürlüğünden:


ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, BAHÇEKAPI MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 4 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğünden:


ON YIL SÜRELİ KULLANIM HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Çanakkale İl Özel İdaresi Encümeni Başkanlığından:


7 KALEM İŞLETME MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale edilecektir.

 

İhale Kayıt No                           :  2015/4970

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikası

b) Adresi                                   :  Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

c) Telefon No                            :  0 312 293 44 00

d) Faks No                                :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamız Kampanya döneminde üretilecek (±%20 toleranslı) tahmini 60.000 Ton kristal şekerlerin istife alınması, Ambardaki mevcut 40.000 Ton şekerlerin vasıtalara yüklenmesi işi.

b) Yapılacağı Yer                      :  Ankara Şeker Fabrikası Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı

c) İşin Süresi                             :  01.04.2015 ile 31.03.2016 tarihleri arası olup (1 Yıl)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  02.02.2015 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

462/1-1


YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR OY VERME KABİNİ APARATLARI İLE KABİN ANA GÖVDE VE GİRİŞ BEZİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Oy Verme Kabini Aparatları ile Kabin Ana Gövde ve Giriş Bezi’nin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve numunelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler ve numuneler 03/02/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve verilen numunelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

452/1-1


YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI 2.500 ADET ŞEFFAF OY SANDIĞI ANA GÖVDESİ VE 5.000 ADET ŞEFFAF OY SANDIĞI KAPAĞI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı 2.500 adet şeffaf oy sandığı ana gövdesi ve 5.000 adet şeffaf oy sandığı kapağı teknik şartnamesine uygun olarak, ticari şartnamemiz ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için şartname bedelini (100.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02.02.2015 günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

451/1-1


NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizde bir yıl içerisinde peyderpey üretilecek olan artar azalır 2.500 ton basılı evrakın 81 ile (ilçeler dahil) nakliyesi ve dağıtımı “ Açık Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.

 

İşin Cinsi

Tahmini

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

İşletmemizce üretilecek olan basılı evrakların bir yıl süreyle Türkiye’deki 81 ile (ilçeler dahil) nakliyesi ve dağıtımı işi.

2.500 Ton.

Şartname ve eklerine göre

03.02.2015

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03/02/2015 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler 81 ilin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Yükleme ve boşaltma, müşteri dairelerce istenilen yere istif işi (Depo Teslimi) dahil Kg./Km./TL. üzerinden, İstanbul ve Kocaeli hariç diğer iller için tek kamyon hamulesi malzeme için ayrı, Parsiyel (ambar ) yükü 501 kg-1.500 kg, 1.501 kg.-3.000 kg, 3.001 kg - 5.000 kg. için ayrı ayrı tek fiyat verilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibarı ile en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; Banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda “…4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanunun ve şartname hükümlerinin yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu …” ibaresi yer alacaktır..

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu hizmet alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

Duyurulur.

479/1-1


ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, BAHÇEKAPI MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 4 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğünden:

Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen 4 adet taşınmaz ihale ile satılacaktır.

1 - Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve sonrasında görüşmeler yapmak suretiyle aşağıda belirtilen gün ve saatlerde TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilme hususunda taşınmazlar için ayrı ayrı TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Veznesinden İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığı/ANKARA adresine son teklif verme günü ve saatine kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelleri, TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞܒnün; Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi TR67 0001 0017 4507 0385 5751 31 veya Vakıfbank Ankara Kamu Kurumsal Şubesi TR63 0001 5001 5800 7260 5199 09 nolu hesabına veya TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Veznesine yatırılacaktır.

Dekontta; katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ismi ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

Tanıtım dokümanı ve İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5 - İhale konusu taşınmazların geçici teminat miktarları ve ihale şartnamesi bedelleri aşağıdaki listede belirlenmiştir.

 

ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, BAHÇEKAPI MAHALLESİNDE KÂİN SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra

No

Ada

No

Parsel

No

Tapu

Alanı (M²)

Değerlendirilecek

Alan (M²)

Hisse

Geçici

Teminat

Tutarı (TL)

İhale

Şartnamesi

Bedeli (TL)

İhale Tarih

ve Saati

1

-

    67

  95,250.00

  95,250.00

TAM

1,000,000.00

500.00

18/02/2015

Çarşamba

14:30

2

-

4781

174,158.00

174,158.00

TAM

1,000,000.00

500.00

18/02/2015

Çarşamba

15:00

3

-

4782

118,250.00

118,250.00

TAM

1,000,000.00

500.00

18/02/2015

Çarşamba

15:30

4

2115

    27

108.959.00

108,959.00

TAM

1,000,000.00

500.00

18/02/2015

Çarşamba

16:00

 

6 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 5335 Sayılı Kanun Madde 32- (Değişik: 24/7/2008-5793/43 Md.) kapsamında 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

7 - Ayrıca 0 312 309 05 15/4588 numaralı telefonundan ve www.tcdd.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

455/1-1


ON YIL SÜRELİ KULLANIM HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Çanakkale İl Özel İdaresi Encümeni Başkanlığından:

1) İl Encümeninin 06.01.2015 tarih ve 01 sayılı kararı gereği Çanakkale İl Özel İdaresi malı olan aşağıda cinsi, yapım yılı, tonilatosu, bağlı olduğu limanları yazılı 4 adet geminin kiralanması ile Çanakkale bölgesinde boğaz ve adaların deniz ulaşımında kullanılan ve İl Özel İdaresine tahsisli iskele, terminal ve müştemilatı ile bu iskelelerden yapılacak olan işletme hakları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi ve aynı kanunun 40. maddesi delaletiyle 10 yıl süreli ve şartnamede öngörülen şartlarda işletilmek üzere gerçek veya tüzel kişilere kullanım hakkının verilmesi ihale edilecektir.

2) İhale 03.02.2015 tarihinde, saat 13:30’de Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 215 adresindeki İl Özel İdaresi Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3) İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi,  No: 215 de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.

4) Kullanım hakkı verilecek iskele, terminal ve müştemilatları ile bu iskelelerden yapılacak olan seyrüsefer hizmetlerine ait işletme hakları ve 4 adet geminin kiralanması için yıllık sabit % 4 (yüzde dört) KDV hariç cirodan paya ek 100.000 TL (Yüzbin)  muhammen bedel üzerinden uygulanacak olup geçici teminatı 30.000 TL (Otuzbin) dir

5) 1.1. On yıl süreli olarak kullanım hakkı verilecek olan iskeleler ve hatlar:

1 - Çanakkale Merkez İskelesi ve Koltukbarınağı İskelesi: Çanakkale Merkez Kemalpaşa Mahallesi, 474 ada, 8-9 parselde bulunan araba vapuru yanaşma yeri ile 570 m2 lik 3 dolgu alanı, 215,00 m2 kapalı 11.051,27 m2 açık alanı kapsayan TDİ  mülkiyetindeki iskele ve müştemilatları.

2 - Eceabat Küçük Murakıp Limanı: Eceabat İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 240 ada, 2 parselde bulunan, 280 m Ana Dalgakıran, 51 m Rıhtım, 41 m Kapak Atama Rampası 102,30 m2 kapalı, 2.329,95 m2 açık alanı kapsayan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki liman ve müştemilatları.

3 - Lapseki Araba Vapuru Yanaşma Yeri İskele sahası; Lapseki İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 39 ada, 1 parselde bulunan iskele ve 24 m’lik Kapak Atma Rampası, 34 m2 kapalı, 2.116,00 m2 açık alanı kapsayan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki araba vapuru yanaşma yeri ve müştemilatları.

4 - Geyikli Yükyeri İskelesi: Ezine İlçesi, Geyikli Beldesinde bulunan 370 metre uzunluğunda iskele 8.070,00 m2 Geri Saha Dolgusu, 214,80 m2 kapalı alan, 8.697,20 m2 açık alanı kapsayan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki iskele ve müştemilatları.

5 - Bozcaada Araba Vapuru Yanaşma Yeri ve İskelesi: Bozcaada Alaybey Mahallesi, 578 ada, 1 parsel de bulunan 7.75x65.90  metre iskele, 2.121,78 m2 Geri Saha Dolgusu 73,00 m2 kapalı alan, 3.595,50 m2 açık alanı kapsayan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki araba vapur yanaşma yeri ve müştemilatları .

6 - Gelibolu İskelesi: Gelibolu İlçesi Alaeddin Mahallesi, 329 ada, 2 ve 6 parsel de bulunan, 2.297,87 m2 açık alanı kapsayan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki iskele ve müştemilatı

1.2. On yıl süreli olarak kiraya verilecek olan gemiler:

1 - Yapım yılı 1989 olan, 1077,07 grostonluk, İstanbul Limanına kayıtlı Gelibolu-1 isimli 8619869 İMO numaralı, Arabalı Feribotu,

2 - Yapım yılı 1981 olan, 1047,48 grostonluk, İstanbul Limanına kayıtlı Ezine isimli 7709033 İMO numaralı, Arabalı Feribotu,

3 - Yapım yılı 1990 olan, 1077,07 grostonluk, İstanbul Limanına kayıtlı Ayvacık isimli 8715223 İMO numaralı, Arabalı Feribotu,

4 - Yapım yılı 1982 olan, 1077,07 grostonluk, İstanbul Limanına kayıtlı Lapseki isimli 7709057 İMO numaralı, Arabalı Feribotu,

6) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;

a) Muhammen bedelin %3’ü tutarında ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde yazılı değerlerden birini geçici teminatı

b) Gerçek kişilerin hüviyetini kanıtlayıcı (Üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport )  T.C. Kimlik numarası yazılı belgeyi,

c) Gerçek kişilerin son üç ay içinde ilgili makamlardan alınmış ikamet belgesini,

d) Tüzel kişilerin 2014 yılı oda sicil kaydına ait belgeyi,

e) Tüzel kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noter onaylı imza sirküleri ile temsil ve ilzama yetkili olduklarını gösterir belge örneklerini. (Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler  idarece tasdik edilerek kabul edilecektir.)

f) Son 5 yıl içerisinde Deniz Ulaşım Hatlarında Yolcu ve Araç Taşıma İşletmeciliği yaptığına dair belge. Bu işin ihale ilan tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıllık süre içerisinde Deniz Ulaşım Hatlarında Yolcu ve Araç Taşıma İşletmeciliği yapmış ve/veya halen işletiyor olması gerekmekte olup, bu hususta yetkili kuruluşlarca (Belediye, Yeminli Mali Müşavir, vergi dairesi, Deniz Ticaret Odasından herhangi biri tarafından onaylı) düzenlenmiş belge ibraz edilmelidir.

g) Boğaz ve adalar hatlarına hizmet verebilecek düzeyde donanımlı ve İl Özel İdaresine ait kiraya verilecek olan 4 gemiye ilaveten,  her seferde asgari 50 adet araç + kış aylarında 220, yaz aylarında asgari 530 yolcu taşıyabilecek kapasitede en az 6 adet daha ilave deniz aracından oluşan kendi malı ya da kiralanmış, yetkili makamlarca denize elverişlilik belgesine sahip filo sahipliğini gösterir belgeyi veya kiralık ise kiralanmış olan deniz araçlarına ait noter onaylı kira sözleşmelerini,

h) Adalar ulaşımının uzak oluşu ve kış aylarında elverişsiz hava koşulları göz önünde bulundurularak, ihaleye girecek olanların mülkiyetinde yahut kiralık en az 80 adet araç ve 350 yolcu taşıyabilecek en az bir tane RORO yolcu gemisinin olduğuna dair belge ibraz edilmelidir.

i) Bu işin ihale ilan tarihinden itibaren geri dönük 5 yıllık süre içerisinde, yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir yıl içerisinde en az 7.000.000 adet yolcu ile 1.000.000 adet araç taşımış olduğuna dair belgeyi, ( Belediye, Yeminli Mali Müşavir, Vergi Dairesi, Deniz Ticaret odasından herhangi biri tarafından onaylı)

j) Deniz ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

k) Kapalı zarf içinde teklif mektubunu

Diğer belgelerle birlikte eksiksiz olarak ilanda belirtilen ihale günü ihale saatine kadar kapalı zarf içinde ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

7) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ertelemekte yetkilidir.

396/1-1


7 KALEM İŞLETME MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1) Teşekkülümüz ihtiyacı olan 7 Kalem İşletme Malzemesi (Büyük-Küçük süpürge, kürek, kürek sapı, naylon-tahta fırça, çekpas, saplı yıkama fırçası) %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale usulü ile satın alınacaktır.

2) Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.02.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4) Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5) İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6) Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7) Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8) İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9) İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10) Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

230/1-1