20 Ocak 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29242

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İPTAL İLANI

Şişli Belediye Başkanlığından:


BALAST TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


MAKAS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


OTOMOBİL, MOTOR VE ARIZA TESPİT CİHAZI İLE TAKIM SANDIĞI SATIN ALINACAKTIR

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


ARAÇ PARK YERİ - PARKOMAT UYGULAMASI KİRAYA VERİLECEKTİR

Yalova Belediye Başkanlığından:


TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ELAZIĞ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İHTİYACI 1 ADET (STAND-BY 1000 KVA GÜCÜNDE SES İZOLASYON KABİNLİ OTOMATİK DİZEL ELEKTROJEN GRUBU) JENERATÖR SATINA LINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI DİSK TEMELLİ YEDEKLEME ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


İHALEYE DAVET

Sağlık Bakanlığı, Proje Yönetim Destek Biriminden:


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İPTAL İLANI

Şişli Belediye Başkanlığından:

İSTANBUL İLİ, SARIYER İLÇESİ, MASLAK MAHALLESİ, 2 PAFTA, 1 ADA 153 PARSEL SAYILI 15.000,33 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ARSA ÜZERİNE ŞİŞLİ BELEDİYESİ KONUKEVİ VE TİCARET - HİZMET BİRİMLERİ YAPIMI İŞİ. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ıncı maddesine göre kapalı teklif usulü kat karşılığı ihalesi iptal edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 Şişli/İSTANBUL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              : Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 Şişli/İSTANBUL Şişli Belediye Başkanlığı 4. Kat Encümen Toplantı Salonu

d) Tekliflerin teslim edileceği yer     :  Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 Şişli/İST.       2. Kat İhale Bürosu

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Mahallesi, 2 pafta, 1 ada, 153 parsel sayılı 15.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz arsa üzerine Şişli Belediyesi Konukevi ve Ticaret - Hizmet Birimleri Yapım İşi. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre kapalı teklif usulü ile 20.01.2015 tarihinde Saat: 11:00’de yapılacak ihalesi iptal edilmiştir.

İlan olunur.

395/1-1


BALAST TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2015/3049

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi      :  0216 337 82 14

2 - Bölgemiz mıntıkası Arifiye-Köseköy istasyonları arasında hattın eksik kalan balastlarının tamamlanması ve seyrüsefer emniyetinin sağlanması için Arifiye istasyonuna 30.000 m3 balast temini işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 10.02.2015 T. Saat: 14.00’de yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 10.02.2015 T. ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

297/1-1


MAKAS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2015/3341

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi      :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD l. Bölge Müdürlüğü Arkas İltisak Hatlarının Yapımında kullanılmak üzere 5 adet sağ ve 5 adet sol olmak üzere toplam 10 adet 60 E1 profil raylı 34.200 mm R300 1:9 ED mangan göbekli beton traversli, izole contalı basit ve S makas, 3 adet sol S49 profil raylı 34.200 mm R300 1:9 ED mangan göbekli beton traversli, izole contalı basit ve S makas temini işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 10.02.2015 T. ve Saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 10.02.2015 T. ve Saat:14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00.TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

298/1-1


OTOMOBİL, MOTOR VE ARIZA TESPİT CİHAZI İLE TAKIM SANDIĞI SATIN ALINACAKTIR

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Otomobil, Motor ve Arıza Tespit Cihazı ile Takım Sandığı Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2015/3355

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü MERKEZ / ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: (364) 2192052 - Faks: (364) 2192054

c) Elektronik posta adresi                    :  bap@hitit.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  3 Kalem Mal (1 adet Otomobil, 1 adet Motor ve Arıza Tespit Cihazı, 1 adet Takım Sandığı)

b) Teslim [yeri/yerleri]                        :  Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / ÇORUM

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                    :  İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası İhale Salonu Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM

b) Tarihi ve saati                                 :  13.02.2015 Cuma günü - Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını ve teknik şartnameye cevaplarını teklif dosyası içerisinde sunacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75,00 TL (YetmişBeş TürkLirası) karşılığı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü MERKEZ/ÇORUM adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 90,00 TL (Doksan TürkLirası) doküman bedelini Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum Şb. TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine (13.02.2015 Cuma günü Saat: 14:00) kadar Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi ve saatinde (Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM) İdareye teslim edilecek şekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer eksikliklerden Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısım sayısı 3 (Üç)’tür.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

376/1-1


ARAÇ PARK YERİ - PARKOMAT UYGULAMASI KİRAYA VERİLECEKTİR

Yalova Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - İhalenin konusu ve şekli

Yalova Belediyesi imar sınırları içerisindeki 14 adet cadde ve sokakta toplam 811 araç kapasiteli araç park-parkomat uygulaması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile (Arttırma) ihale edilerek 3 yıllık süre için kiralanacaktır.

Madde 2 - İhalenin muhammen bedeli

Kira konusu araç park-parkomat uygulaması işinin yıllık muhammen kira bedeli 1.020.000.- TL + KDV olup, artırım bu bedel üzerinden yapılacaktır

Madde 3 - Geçici ve kati teminat miktarı

İhalenin geçici teminatı 91.800.-TL olup, kati teminat ihalede gerçekleşen bedelin 3 yıllık tutarı üzerinden % 6'dır. Geçici veya kesin teminat olarak Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

Madde 4 - İhale tarihi, saati ve yeri

İhale 04.02.2015 Çarşamba günü saat 14.00’te Yalova Belediyesi Encümen Salonu Süleymanbey Mahallesi İstiklal Cad. No: 29 adresinde yapılacaktır.

Madde 5 - İhaleye katılabilme şartları

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Kanuni ikamet göstermesi

b) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

ç) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi)

d) İhale konusu işi elektronik el aletleri ile yapacağına dair taahhütname

e) Devlet ihalelerinden yasaklı olmadığına dair yazılı beyan

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon numarası, elektronik posta adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamlardan, 2013 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliği noter tasdikli imza sirküleri.

c) İhale konusu işi elektronik el aletleri ile yapacağına dair taahhütname

ç) Devlet ihalelerinden yasaklı olmadığına dair yazılı beyan

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminata ait alındı belgesi

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

Madde 6 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Süleymanbey Mahallesi, İstiklal Caddesi No: 29 YALOVA adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve 500 - TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 7 - İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale günü, saat 12.00’ye kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İstiklal Caddesi No: 29 Yalova adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 8 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

322/1-1


TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ELAZIĞ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İHTİYACI 1 ADET (STAND-BY 1000 KVA GÜCÜNDE SES İZOLASYON KABİNLİ OTOMATİK DİZEL ELEKTROJEN GRUBU) JENERATÖR SATINA LINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Elazığ İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ihtiyacı 1 adet (Stand-by 1000 KVA Gücünde Ses İzolasyon Kabinli Otomatik Dizel Elektrojen Grubu) Jeneratör teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26.01.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

389/1-1


ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI DİSK TEMELLİ YEDEKLEME ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Disk Temelli Yedekleme Ünitesi teknik şartnamesine ve EMC markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, EMC markası, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27/01/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve EMC markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

390/1-1


2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (iki) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (e) bendi uyarınca, (CIP/CIF) teslim şekline göre yabancı ülkelerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                               :  1) 1-) 2015/4595 2) 2015/4600

1 – İdarenin

a) Adresi                                             :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum / SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel     : 0 (362) 312 19 19 /7091-7093 ve

                                                               Faks  : 0 (362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  pyosatinalma@omu.edu.tr

ç) İhale Dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                         :  ----

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1) Endoskopik Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı,

1 Adet (Komple Sistem)

2) Elektron Mikroskop (EM) Numune Hazırlama Sistemi, 1 Adet (Komple Sistem)

b) Teslim yeri (leri)                                :  CIP/CIF teslim şekli ile, Üniversitemiz

1) Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2) Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı,

c) Teslim tarihi (leri)                               :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Akreditifin açıldığının tebliğinden itibaren, 120 (yüzyirmi) takvim günü

3 - Yeterlik Değerlendirmesinin/İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı yer                   :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit- Atakum / SAMSUN

b) Tarihi ve saat(ler)i                              :  1) Tarihi: 12/02/2015 Saat:15:00

                                                               :  2) Tarihi: 12/02/2015 Saat:15:30

4 - Yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya /Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

4.1.6. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB ‘da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet Çıktısı olarak sunulabilir. tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için istenilmektedir.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi veya bu belgelere karşılık gelebilecek belgelerden biri. (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler ile Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler;

a) Aday veya İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,

b) İhaleye katılacak yabancı ülkelerdeki yetkili satıcı veya imalatçı firmaların kendi adlarına ve kendilerini temsilen Türkiye’de ihalelere katılmak, taahhüde ve yüklenimlere girmek ve bunlarla ilgili sözleşmeleri imzalamak üzere 2015 yılında yetkili olduklarına dair Mümessillik (Temsilcilik) Belgeleri veya yabancı İsteklilerin Türkiye Şubeleri olduklarına dair belge/veya belgeler

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

d) İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın tarafından bu belgelerin verilmesi.

4.2.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan ihaleye katılacak yabancı ülkelerdeki tedarikçi veya imalatçı firmaların kendi adlarına ve kendilerini temsilen ihalelere katılmak üzere yetki verdikleri Türkiye Mümessillerine (Temsilcilerine), Şubelerine, yabancı isteklilere ve Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren İsteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 150,00- Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 160,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge; )

8 - Başvurular; ihalenin yapılacağı saate kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

385/1-1


İHALEYE DAVET

Sağlık Bakanlığı, Proje Yönetim Destek Biriminden:

Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi

Kredi No: 7717-TU

UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATLARI VE STANDARTLARI DEĞERLENDİRME VE REVİZYON ÇALIŞTAYI ORGANİZASYONUNA İLİŞKİN HİZMET ALIMI

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi’nin finansmanında kullanılmak üzere bir ikraz sağlamıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün SSYYDP/SHGM/2015/SERVICES/NCB/01 referans numaralı “Uzmanlık Eğitimi Müfredatları ve Standartları Değerlendirme ve Revizyon Çalıştayı” Organizasyonuna İlişkin Hizmet Alımı” ihalesi sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür.

Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Açık İhale (NCB) seklinde yapılacaktır.

Bu doğrultuda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Proje Yönetim Destek Birimi  (İdare/İşveren) uygun teklif sahiplerini, 04 – 05 Mart 2015 tarihlerinde Antalya ili Belek bölgesi sınırları içerisinde gerçekleştirilecek “Uzmanlık Eğitimi Müfredatları ve Standartları Değerlendirme ve Revizyon Çalıştayı’’ organizasyon (ihtiyaç duyulan ulaşım, salon, yemek, konaklama ve diğer bağlantılı hizmetler) işlerini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı tekliflerini kapalı zarf içinde sunmak üzere davet etmektedir.

2. Teklif sahiplerinin bu ihale paketi içindeki bütün kalemler için teklif vermeleri gerekmektedir. Teklifler paket içindeki tüm kalemleri kapsayacak şekilde değerlendirilecek ve ihale, teknik şartnamedeki koşulları karşılayan, paketteki tüm kalemlerin değerlendirildiği en düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir.

3. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklif sahiplerinin bu şartların tamamını sağlamaları gerekmektedir:

3.1. Benzeri tür işlerde ana yüklenici olarak tecrübesi olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) içinde, işin yapıldığı kurum ve kuruluştan alınan “İş Bitirme Belgeleri” ile tevsik edilmek koşuluyla bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere en fazla iki sözleşme kapsamında toplamda 500 kişiden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin hizmet işini ana yüklenici olarak gerçekleştirmiş olmak Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

3.2. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2012-2013-2014) minimum 500.000,00TL eşdegeri olması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup, belgeler YMM veya vergi dairesi onaylı olacaktır). 2015 yılı cirosu 2014 yılına dahil edilecektir.

3.3. Teklif sahibi ya da ortak girişimin pilot ortağı adına tescil edilmiş ve asgari 3 yıllık A Sınıfı Turizm Belgesi ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Belgesine sahibi olmak.

3.4. Ortak girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve istenen diğer belgeler sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için (i) pilot ortağın madde 3.1 de bahsedilen 2 sözleşmeden katılımcı sayısı fazla olan hizmet işini bitirmiş olması; (ii) ortaklardan her birinin 3.2 maddesindeki asgari kriterin en az %25'ini, pilot (sorumlu) ortağın ise bu kriterin en az %50'sini karşılaması; (iii) pilot (sorumlu) ortağın madde 3.3 deki hususu karşılaması gerekmektedir. Ancak girişim ortaklarının toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

4. Teklif Sahiplerinin ayrıca aşağıda istenilen bilgi ve belgeleri sunmalari gerekmektedir:

4.1. Tebligat adresi, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, İmza Sirküleri (noter tasdikli), vekâleten ihaleye katılınılıyor ise teklifi imzalayan kişi veya kişilerin noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirkülerini sağlamak.

4.2. Teklif sahibinin içinde yer aldığı, mevcut ya da son üç yıl içerisinde açılan davalar ve tamamlanamayan sözleşmeler ile ilgili taraflar ve anlaşmazlığa konu olan miktar gibi hususlardaki bilgileri sunmak.

4.3. Teklif edilen tesisin broşürleri, turizm işletme/deneme işletme belgesi, teklif sahibi adına düzenlenmiş, otel yetkilisince imzalı, toplantı tarihi için rezervasyonlarının bulunduğunu belirten belge, teklif edilen tesisin, teknik şartnamede istenilen özellikleri karşıladığını belirten taahhütname (Belgede; toplantı ve diğer salonların m2 si, tavan yüksekliği, salonların muhtelif düzenlerde kişi kapasitesi, tesisteki oda sayısı ve tipleri yer alacaktır.) teklifle birlikte sunulacaktır.

5. İlgilenen muhtemel teklif sahipleri, İdarenin aşağıdaki adresinden daha fazla bilgi edinebilir ya da ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler:

T.C. Sağlık Bakanlığı

Proje Yönetimi Destek Birimi

Çankırı Caddesi No: 57 Kat 6 Satınalma Koordinatörlüğü Ulus/ANKARA

Tel   : +90 312 585 4100 – 585 4101

Faks : +90 312 324 10 28

6. İlgilenen muhtemel teklif sahipleri yukarıdaki adrese, irtibat bilgilerini içeren yazılı bir dilekçeyle başvuruda bulunarak, 50.-TL (Elli Türk Lirası) tutarındaki ihale doküman bedelini, - ihale referans no: SSYYDP/SHGM/2015/SERVICES/NCB/01 - açıklamasıyla birlikte, T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün  T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara Şubesi (Ankara) nezdindeki TR420000100100000350121014 numaralı IBAN hesabına banka havalesi/EFT ile ödeyip, ihale belgelerini İdarenin yukarıdaki adresinden alabilirler. Ödenen doküman bedeli hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

7. Teklifler, 15.000,00TL (On Beş Bin Türk Lirası) tutarında bir geçici teminatla birlikte İdarenin yukarıda Madde 5’de verilen adresine 20 Şubat 2015 Cuma günü saat (yerel saat) 10:00’a kadar teslim edilecektir. Geç gelen teklifler reddedilecek ve açılmadan teklif sahibine iade edilecektir.

Teklifler 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 10:05’te T.C. Sağlık Bakanlığı, Proje Yönetimi Destek Birimi Çankırı Caddesi No: 57 Ulus/ANKARA adresinde 4. Kat Toplantı Salonunda teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda açılacaktır.

391/1-1


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

 

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ”

(AF-CEB-WB4-YAPIM-03)

 

1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) ve İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB) İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitimyapılarının anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankasının satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi İhale – Küçük İşler (International CompetitiveBidding – ICB Smaller Works) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

İnşaat Sözleşme Paketi – (AF-CEB-WB4-YAPIM-03)

İstanbul İlinde 3 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak gerçekleştirilecektir.

 

AF-CEB-WB4-YAPIM-03

S. No

İli

İlçesi

Yapının Adı-Adresi

1

İstanbul

Ataşehir

Yunus Emre İşitme Engelliler Okulu

İncedere, Baraj Yolu İmar İskan Blokları, 34760 Ataşehir/İSTANBUL

2

İstanbul

Bağcılar

Sancaktepe Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi (Yeni Arsa) Fevzi Çakmak Mah. Osman Gazi Bulvarı 2/18 Sok. Bağcılar/İSTANBUL

3

İstanbul

Beyoğlu

Halıcıoğlu İşitme Engelliler Okulu

Halıcıoğlu Mah. Tokaç Sok. No: 16 Beyoğlu/İSTANBUL

 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2011-2012-2013), Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2014 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 35.000.000,00 TL olması gerekmektedir (2014 yılında gerçekleştirilen inşaat işleri cirosu da 2013 yılı cirosuna eklenecektir).Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2009-2013) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 20.000 m2 yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 7.750.000,00 TL olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır.

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 500.-TL veya 200 Euro karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: TL için IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 veya Euro için IBAN-NO: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB4-YAPIM-03) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 600.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 23 Şubat 2015 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

 

Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul Valiliği

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8    34126

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel        : +(90) (212) 518 55 00

Fax       : +(90) (212) 518 55 05

E-mail  : info@ipkb.gov.tr

Web     : www.ipkb.gov.tr

384/1/1-1

—————

INVITATION FOR BIDS (IFB)

 

REPUBLIC OF TURKEY

Governorship of Istanbul

Istanbul Project Coordination Unit

İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP)

 

“CONTRACT PACKAGE FOR RECONSTRUCTION WORK OF EDUCATIONAL BUILDINGS”

(AF-CEB-WB4-WORKS-03)

 

1. The Government of Turkey has received a loan from the the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), European Investment Bank (EIB), Council of Europe Development Bank (CEB) and Islamic Development Bank (IDB), and intends to use this loan for reconstruction of Public Buildings covering Hospitals, Schools and Administrative Buildings in Istanbul.

2. Republic of Turkey, Governorship of Istanbul, Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) now invites the Bidders to submit sealed bids under International Competitive Bidding – Smaller Works (ICB) in accordance with the World Bank procurement guidelines for the Reconstruction Work of Educational Buildings in lump sum bases under the scope of contract package given below.

Construction Contract Id. No – (AF-CEB-WB4-WORKS-03)

Lump Sum Turnkey Reconstruction works of the following 3 Educational Buildings shall be realized in Istanbul.

 

AF-CEB-WB4-YAPIM-03

No

City

District

Name- Address of the Building

1

İstanbul

Ataşehir

Yunus Emre Hearing-Impaired School

İncedere, Baraj Yolu İmar İskan Blokları, 34760 Ataşehir/İSTANBUL

2

İstanbul

Bağcılar

Sancaktepe Special Education School and Training Center (New Site) Fevzi Çakmak Mah. Osman Gazi Bulvarı 2/18 Sok. Bağcılar/İSTANBUL

3

İstanbul

Beyoğlu

Halıcıoğlu Hearing-Impaired School

Halıcıoğlu Mah. Tokaç Sok. No:16 Beyoğlu / İSTANBUL

 

3. Minimum qualification criteria valid for contract package are given below:

I. Minimum average annual turnover in construction work of 35.000.000,00 TL, calculated as the average of total certified payments certified by Certified (Sworn-in) Public Accountant and received for construction works in progress or completed, within the last 3 (three) years (2011, 2012 and 2013), for which the annual turnovers for corresponding years should be brought to 2014 basis by using Ministry of Environment and Urban Planning certificate coefficients (Turnover in construction works performed in 2014 shall be included to turnover for year 2013). If, the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the sum of such contract prices must be subtracted from the sum of the-last-three-years-annual turnover in construction work. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has become less than the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has become less than the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified.

II. Successful experience performed in accordance with the contract and technical specifications for public or private sector either in Turkey or abroad as a prime contractor, or a joint venture partner or subcontractor, within last 5 (five) years (2009-2013) of having satisfactorily completed works of similar nature and complexity as follows; Construction of a new building with a total closed construction area of 20.000 m2 (calculated as sum of closed construction area) under one contract. Successful completion of the works should be evidenced by the work completion certificates (for a natural person, or a legal entity other than a public authority or organizations in public capacity) taken from relevant institution or organization. If the construction area is located within the municipal borders or adjacent area, the certificates must be approved by the relevant municipality otherwise certificates must be approved by the relevant Provincial Directorate of Environment and Urban Planning. Works completion certificates taken up to the bid submission date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted.

III. The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 7.750.000,00 TL available cash credit line in a bank. In case the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the Bidder must have a line of cash credit in the total sum of requested lines of bank cash credit at the bidding time of such contracts plus the requested amount as minimum financial requirement by this Bid. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture

IV. In the form of Joint Ventures, The Bidder shall submit The Joint Venture Declaration and meet the qualification criteria as well as other documentation and conditions given by the Invitation for Bids. For a Joint Venture to be qualified; Leading Partner (Partner in Charge) shall meet at least 50% of the minimum criteria specified in Items I, II, and III specified above, while the each of the other partners shall meet at least 25 % of the minimum criteria specified in Item I, II, and III above. However, all partners must satisfy collectively %100 of each qualification criteria.

V. The Bidder shall provide required number of key personnel with appropriate experience and all necessary equipments for the satisfactory completion of the Works.

VI. The Bidder shall provide accurate information on any current or past litigation or arbitration resulting from contracts completed, terminated, or under execution by him over the past 5 (five) years.

VII. In the form of Joint Ventures, The Joint Venture Declaration and other documentation given by the Invitation for Bids

4. Interested Bidders may obtain further information and review the bidding documents at the address of IPCU given below between the working hours of 09:00-17:00. The Bidders may purchase the bidding documents regarding to this package at the same address by a written application and upon payment of a non-refundable fee of 500 Turkish Liras or 200 Euros. Interested bidders shall deposit aforementioned non-refundable fee to the IPCU’s account: for TL IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 and for Euro IBAN-NO: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 at Vakıfbank, Mercan Branch/İstanbul/Turkey together with the Contract Identification No of AF-CEB-WB4-WORKS-03. The purchasing application shall be made by a letter for which a sample is given at the web site of IPCU and the payment shall not be refunded for any reason.

5. Bids shall be valid for a period of 90 calendar days after Bid opening and accompanied by a Bank security of 600.00,00 TL or equivalent minimum in bid price currency or another convertible currency for tender package and shall be delivered to the address given below on or before February 23rd, 2015 at 14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed.

6. Bids will be opened at the same time and hours given above in the presence of the representative of the bidders who wish to attend.

7. Late bids will be rejected and returned unopened to the bidders.

 

Republic of Turkey

Governorship of Istanbul

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No: 8    34126

Beyazıt/Istanbul/Turkey

Phone   : +(90) (212) 518 55 00

Fax       : +(90) (212) 518 55 05

E-mail  : info@ipkb.gov.tr

Web     : www.ipkb.gov.tr

384/2/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

No

Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Payı (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

35030101442

İzmir

Buca

Tınaztepe

21O-4A

7369

1

3.799,00

3.180,23

Tarla

Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı, T.M.1:Ticaret ve Konut Yapılabilir

5.724.414,00

1.717.324,20

05.02.2015

13:30

2

35030101505

İzmir

Buca

Tınaztepe

21N-3C

10203

4

2.091,00

Tam

Arsa

Ayrık Nizam 4 kat Konut Alanı

2.718.300,00

815.490,00

05.02.2015

13:45

3

35210102262

İzmir

Menderes

Özdere –

Orta Mah.

23u-2a

254

1

11.965,00

7.369,00

Arsa

Tercihli Turizm Tesis Alanı

4.421.400,00

1.326.420,00

06.02.2015

10:45

 

1 - Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışları yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2 - Satışa sunulan ve ihalesi yapılacak taşınmazlardan, listenin 1 ve 2. sırasında olanlar; Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Konak Emlak Müdürlüğünce Hükümet Konağı C Blok Kat: 2 Konak İZMİR adresindeki Konak Emlak Müdürlüğü çalışma odasında, 3. sırasında olan; Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Balçova Emlak Müdürlüğünce Hükümet Konağı C Blok Kat: 4 Konak İZMİR adresindeki Balçova Emlak Müdürlüğü çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte satış ihalesi yapılacaktır.

3 - Satışa sunulan ve ihalesi yapılacak taşınmazlara ait şartname ve ekleri ilgili Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

5 - Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 489 41 40

İlan olunur.

299/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 93,00 TL ile en çok 98.704,00 TL arasında değişen; 27/01/2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL, en çok 9.871,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, Endüstriyel matkap, civata, giyim eşyası, elektronik kablo, flash bellek, mini printer, güvenlik kamerası, baret, plastik aksam, elmas ucu, zirkonyum taş, led ampul, kablo, batarya numunesi, aydınlatma, slikon, saat pimi, matkap ucu, entegre, metal aksam, makine aksamı, laser başlığı, kaynak makinesi, gümüş takı, kol saati, buhar jenaratörü, cep telefonu, parça deri, kumaş, çocuk kilodu, sütyen, elektronik eşyalara ait aksam ve parçalar, bayan gömlek, bayan elbise, fotoğraf makinesi, izolasyon malzemesi, şerit metre, boş konteynır, dikiş makinesi aksamı, yer kaplaması, granit, bayan kürk mont, bayan kürk kaban, güneş gözlüğü, makaron, cep telefon bataryası, kulaklık, tütün doldurma makinesi, pipo, cep telefonu dokunmatik ekranı, kılıf, hafıza kartı v.b. 38 ( otuz sekiz ) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 28/01/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

392/1-1