19 Ocak 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29241

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Turkish Petroleum International Co. Ltd. (TPİC) Adıyaman ve Şanlıurfa illerinde sahip bulunduğu AR/TPI/4876 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat sahasından 3.063 hektarlık kısmının terki için 31.12.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

379/1-1


Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 10 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A) Sınav Tarihi: Yazılı sınav 14 Mart 2015 (Cumartesi) tarihinde, 09.30-16.30 saatleri arasında yapılacaktır.

B) Sınav Yeri: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Altındağ İlçesi, Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/Ankara Kafeterya Salonu

C) Sınava Katılma Şartları:

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,

2) Sınav tarihinde (14 Mart 2015) 35 yaşını bitirmemiş olmak (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir),

3) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4) ÖSYM tarafından 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A Grubu, KPSS P117 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 100 aday içerisinde bulunmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş sınavına alınacak olup, 100.aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır),

5) Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir hali bulunmamak (Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir),

6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7) Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak,

8) Yapılacak sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,

D) Sınav Başvuruları : Sınav duyurusunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden günden başlayarak 27.02.2015 Cuma günü mesai saati sonuna kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Altındağ ilçesi, Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/Ankara PK 06330 adresine şahsen veya posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonra ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

E) Yazılı sınavın şekli ve konuları :

Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Her sınav grubu için adaylara soru değeri 2’şer puan olmak üzere 50’şer soru, seçilecek her yabancı dil grubundan ise 20’şer soru sorulacaktır.

Yazılı sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir.

1) Hukuk a) Anayasa Hukuku b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar) ç) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar) e)Ticaret Hukuku (Genel Esaslar) f) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar)

2) İktisat a) Mikro İktisat b) Makro İktisat c) Uluslararası İktisat ç) İşletme İktisadı

3) Maliye a) Maliye Politikası b) Kamu Gelir ve Giderleri c) Bütçe ç) Türk Vergi Mevzuatının Genel Esasları

4) Muhasebe a) Genel Muhasebe b) Bilanço Analiz ve Teknikleri c) Ticari Hesap

5) Yabancı dil : İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri

F) Değerlendirme :

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınamazlar. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notlardan herbirinin 60’dan ve ortalamasının da 65’den az olmaması gerekir. Yazılı sınavı kazanan adayların isimleri TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı www.tcdd.gov.tr adresinden duyurulacak, ayrıca sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazanan adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri, haberleşme adreslerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir.

Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıflarının yanısıra sözlü sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca aday hakkında yapılacak araştırma sonçlarıda dikkate alınır.

Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavdan alınan notun 65’den az olmaması gerekir.

Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65’den az olmaması gerekir. Giriş sınav notu, yabancı dil dışında yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı ile www.tcdd.gov.tr adresinden ilan edilecek ayrıca, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılacaktır.

G) Sınav için istenen belgeler ile diğer ayrıntılı bilgiler www.tcdd.gov.tr adresinden, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığının 0312 3090515/ 4470-4770 no.lu telefonlarından, “TCDD Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” ise TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığından veya www.tcdd.gov.tr adreslerinden temin edilebilir.

İlan olunur.

 

337/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2014, 18/12/2014, 25/12/2014 ve 30/12/2014 tarihli Kararlarıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

Sıra No

Ticaret Ünvanı

Türü

Tesis Tipi/Proje Adı

Süresi

1

Arset Elektrik Tedarik A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

10/12/2014 tarihinden itibaren 20 yıl süreli

2

AMG Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış Limited Şirketi

Tedarik Lisansı

 

10/12/2014 tarihinden itibaren 20 yıl süreli

3

ÇATES Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Çatalağzı Termik Santrali

18/12/2014 tarihli ve 5358-1 sayılı Kurul Kararı ile 22/12/2014 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 yıl süreli

4

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Kemerköy Termik Santrali

18/12/2014 tarihli 5358-2 sayılı Kurul Kararı ile 23/12/2014 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 yıl süreli

5

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Yeniköy Termik Santrali

18/12/2014 tarihli 5358-3 sayılı Kurul Kararı ile 23/12/2014 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 yıl süreli

6

Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

İnönü Kojenerasyon Tesisi

25/12/2014 tarihli ve 5370-8 sayılı Kurul Kararı ile 31/12/2014 tarihinde yürürlüğe girmeküzere 49 yıl süreli

7

Ülke Yatırım Araştırma Geliştirme Madencilik İnşaat ve Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

İvriz Hidroelektrik Santrali

25/12/2014 tarihli 5389-4 sayılı Kurul Kararı ile 29/12/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreli

8

Ülke Yatırım Araştırma Geliştirme Madencilik İnşaat ve Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Dere Hidroelektrik Santrali

25/12/2014 tarihli 5389-5 sayılı Kurul Kararı ile 29/12/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 49 yıl süreli

9

Şükür Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Değirmendere HES

25/12/2014 tarihli ve 5389-1 sayılı Kurul Kararı ile Karakuşlar Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin 02/03/2011 tarihli ve EÜ/3094-5/1851 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, 25/12/2014 tarihinden itibaren eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

10

Şükür Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Karaçay HES

25/12/2014 tarihli ve 5389-2 sayılı Kurul Kararı ile Karakuşlar Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin 02/03/2011 tarihli ve EÜ/3094-3/1849 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, 25/12/2014 tarihinden itibaren eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

11

Şükür Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Kuzuculu HES

25/12/2014 tarihli ve 5389-3 sayılı Kurul Kararı ile Karakuşlar Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin 02/03/2011 tarihli ve EÜ/3094-4/1850 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, 25/12/2014 tarihinden itibaren eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmesine verilmiştir.

12

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Proses atık ısısı yakıtlı

5391-6 sayılı Kurul Kararı ile 30/12/2014 tarihinden itibaren 49 yıl süreli

13

Azra Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Azra Elektrik Santrali

5391-7 sayılı Kurul Kararı ile 30/12/2014 tarihinden itibaren 49 yıl süreli

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

Sıra No

Ticaret Ünvanı

 

TESİSİN

LİSANSIN

Türü

Tipi/Projesi

Lisans Tarihi ve

Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve

Kurul Kararı No

1

Else Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Doğal gaz

17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-257/02957 numaralı

04/12/2014 tarihli ve 5328-17 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Enerjisa Enerji Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Doğal gaz/ nafta yakıtlı ve termik-kombine çevrim tipindeki

23/11/2005 tarihli ve EÜ/582-1/586 numaralı

04/12/2014 tarihli ve 5328-18 sayılı Kurul Kararı ile 31/12/2014 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

3

Enerjisa Enerji Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Doğal gaz/nafta/ motorin yakıtlı, kojenerasyon tipindeki

23/11/2005 tarihli ve EÜ/582-2/587 numaralı

04/12/2014 tarihli ve 5328-19 sayılı Kurul Kararı ile 31/12/2014 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

4

Enerjisa Enerji Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Doğal gaz yakıtlı, termik-kombine çevrim tipindeki

23/11/2005 tarihli ve EÜ/582-3/588 numaralı

04/12/2014 tarihli ve 5328-20 sayılı Kurul Kararı ile 31/12/2014 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

5

Debi Enerji Elektrik Üretim Dağıtım İnşaat Mühendislik Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Aksu Regülatörü ve HES

17/01/2008 tarihli ve EÜ/1461-4/1058 numaralı

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2014/1641 E. sayılı dosyasıyla açılan davada Mahkemenin 21/10/2014 tarihli ve 2014/1641 E. sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olması nedeniyle ve Şirketin sonlandırılması başvurusu nedeniyle, 10/12/2014 tarihli ve 5349-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

6

Sönmez Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Madencilik A.Ş.

Üretim Lisansı

Doğalgaz yakıtlı ve termik-kojenerasyon tipindeki

16/06/2005 tarihli ve EÜ/498-2/554 numaralı

18/12/2014 tarihli ve 5357-43 sayılı Kurul Kararı ile 31/12/2014 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

7

Özşah Örme Sanayii A.Ş.

Otoprodüktör Lisansı

Doğal gaz

16/02/2006 tarihli ve EO/658-3/614 numaralı

18/12/2014 tarihli ve 5357-44 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

8

Günöz Tekstil ve Kimya İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Limited. Şirketi

Otoprodüktör Lisansı

Doğal gaz

03/07/2003 tarihli ve EO/161-5/261 numaralı

18/12/2014 tarihli ve 5357-45 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

9

Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Çatalağzı Termik Santrali

13/03/2003 tarihli ve EÜ/101-41/017 numaralı

18/12/2014 tarihli ve 5358-1 sayılı Kurul Kararı ile 22/12/2014 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

10

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Kemerköy Termik Santrali

13/3/2003 tarihli ve EÜ/101-27/003 numaralı

18/12/2014 tarihli ve 5358-2 sayılı Kurul Kararı ile 23/12/2014 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

11

YEAŞ: Yeniköy-Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Yeniköy Termik Santrali

13/3/2003 tarihli ve EÜ/101-28/004 numaralı

18/12/2014 tarihli ve 5358-3 sayılı Kurul Kararı ile 23/12/2014 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

12

Yurtbay Elektrik Üretim A.Ş

Üretim Lisansı

İnönü Kojenerasyon Tesisi

25/06/2009 tarihli ve EÜ/2139-7/1507 numaralı

25/12/2014 tarihli ve 5370-8 sayılı Kurul Kararı ile 31/12/2014 tarih itibariyle sona erdirilmiştir.

13

Ay Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Duraliler HES   I-II-III-IV

6/3/2008 tarihli ve EÜ/1517-5/1104 numaralı

25/12/2014 tarihli ve

5370-24 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

14

EÜAŞ

Üretim Lisansı

İvriz HES

04/04/2003 tarihli ve EÜ/126-50/92 numaralı

25/12/2014 tarihli ve 5389-4 sayılı Kurul Kararı ile 28/12/2014 tarihi saat 24:00 itibariyle sona erdirilmiştir.

15

EÜAŞ

Üretim Lisansı

Dere HES

04/04/2003 tarihli ve EÜ/126-65/107 numaralı

25/12/2014 tarihli ve 5389-5 sayılı Kurul Kararı ile 28/12/2014 tarihi saat 24:00 itibariyle sona erdirilmiştir.

16

Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi

Otoprodüktör Lisansı

Termik - Kojenerasyon

09/11/2007 tarihli ve EO/1366-2/987 numaralı

30/12/2014 tarihli ve

5391-25 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

17

Pakmem Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Cerit RES

19/01/2011 tarihli ve EÜ/3034-10/1791 numaralı

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun (Kanun) Geçici 9 uncu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) Geçici 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca iptaline ilişkin alınan 07/08/2014 tarihli 5156-6 sayılı Kurul Kararı Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 2014/1570 E. Sayılı dosyada verdiği 04.11.2014 tarihli Yürütmeyi Durdurma kararı ile yürütülmesi durdurulmuş olup, 19/01/2011 tarihli ve EÜ/3034-10/1791 numaralı lisans yürürlüktedir.

18

Üçgen Seferihisar Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Seferihisar RES

30/04/2009 tarihli ve EÜ/2078-5/1467 numaralı

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun (Kanun) Geçici 9 uncu ve Elektrik Piyasası lisans Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) Geçici 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca iptaline ilişkin alınan 07/08/2014 tarihli 5156-4 sayılı Kurul Kararı Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 2014/1417 E. Sayılı dosyada verdiği 09.12.2014 tarihli Yürütmeyi Durdurma kararı ile yürütülmesi durdurulmuş olup, 30/04/2009 tarihli ve EÜ/2078-5/1467 numaralı lisans yürürlüktedir.

378/1/1-1

—————

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

18/12/2014 tarihli Kararıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler.

Sıra No

Ticaret Ünvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Çakıcıoğlu Akaryakıt Nakliyat Mermer Tavukçuluk Otomotiv ve İnşaat-Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı (iletim ve dağıtım)

18/12/2014 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreli

2

Çakıcıoğlu Akaryakıt Nakliyat Mermer Tavukçuluk Otomotiv ve İnşaat-Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne,

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı (satış)

18/12/2014 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreli

3

Özturan Petrol Gıda Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı (satış)

18/12/2014 tarihinden itibaren 12 (oniki) yıl süreli

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen tüzel kişiler

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

20/10/2011 tarihli ve DİL/3466-4/260 numaralı

Doğal Gaz İletim (LNG) Lisansı

18.12.2014 tarihli ve 5360-8 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

378/2/1-1

—————

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli Kararıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişiye lisans verilmiştir

Sıra No

Ticaret Ünvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi’

İşleme (biyodizel) Lisansı

5372-1 sayılı Kurul Kararı ile 25/12/2014 tarihinden itibaren 12 (oniki) yıl süreli

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Bmf Petrol Ürünleri Gıda İthalat İhracat Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi

20/03/2008 tarihli ve MYĞ/1541-5/24047 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

04/12/2014 tarihli ve 5333-1 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

2

Atlantis Madeni Yağ ve Petrokimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi

23/10/2009 tarihli ve MYĞ/2283-1/26746 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

04/12/2014 tarihli ve 5333-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Nafta Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

03/10/2013 tarihli ve DAĞ/4637-3/33304 numaralı

Dağıtıcı Lisansı

25/12/2014 tarihli ve 5372-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Ege Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

04/04/2007 tarihli ve İŞL/1152-2/21818 numaralı

İşleme (biodizel) Lisansı

30/12/2014 tarihli ve 5393 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

378/3/1-1

—————

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/12/2014 tarihli Kararıyla,

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

Sıra No

Ticaret Ünvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Ergaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

04/12/2014 tarihli ve 5334 sayılı Kurul Kararı ile:

- Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından verilen 2014/1259K. nolu iptal kararına istinaden 13.06.2006 tarih ve LPG-DAĞ/785-12/04450 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı mevcut tesislerle birlikte yeniden geçerlilik kazandırılmıştır.

- 28.11.2013 tarih ve 4732-2 sayılı Kurul Kararıyla verilmiş olan 28.11.2013 tarih ve LPG-DAĞ/4732-2/14453 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı iptal edilmiştir.

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Aygaz Anonim Şirketi

17/08/2006 tarihli ve LPG-DPO/869-2/05504 numaralı

LPG Depolama Lisansı

18/12/2014 tarihli ve 5364 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

378/4/1-1