18 Ocak 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29240

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan:

Sağlık Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Yüksekokulumuz Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı gösterilen kadroda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48nci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

 

BÖLÜM/PROGRAMI

ALANI

Prof. Dr.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

İşletme Yönetimi Programı

Sayısal Yöntemler, Lojistik alanında çalışmaları bulunmak.

1

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

Başvuru ve sunulacak belgelerle ilgili iletişim adresi:

Galatasaray Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı,

Çırağan Cad. No: 36     34357 Ortaköy/İSTANBUL

Tel: 0 (212) 227 44 80

373/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 08/05/2014 tarihinde 2014/38990 İhale Kayıt No ile yapılan “Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı Hizmet Alımı” işi ihalesinde; 4734 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu Kamu İhale Kurulunun 23/07/2014 tarihli ve 2014/UH.II-2667 sayılı kararı ile tespit edilen;

GENÇ UFUKLAR Danışmanlık Temizlik Gıda Halkla İlişkiler İnşaat ve Taahhüt Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Adres: Karakavak Mevkii Alman Hastanesi Arkası No: 5 Merkez/MALATYA, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası - Ticaret Sicil No: 11988, Oda Sicil No: 13935, Vergi Dai/No: Beydağı V.D. / 393 051 8580)’ne ve ihale tarihi itibariyle bu şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip ortağı Mehmet GÜRSOY (T.C. Kimlik No: 55297281762)’a;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58’inci maddesi gereğince verilen ve 01/11/2014 tarihli 29162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 11/12/2014 tarihli ve Esas No: 2014/1951 sayılı “Dava konusu işlemin; ... YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI” yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı’nın 05/01/2015 tarihli Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

366/1-1

—————

İstanbul’da kurulmuş olan Büyükşehir Anadolu Lisesi Koruma Yardımlaşma ve Yaşatma Vakfı, Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.10.2014 tarihinde kesinleşen, 15.09.2008 tarihli ve E: 2007/1103, K: 2008/1016 sayılı tavzihli kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

333/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Türkiye Yeşilay Vakfı (6487 sayılı Kanuna göre kurulmuştur.)

VAKFEDENLER: Türkiye Yeşilay Cemiyeti

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/12/2014 tarih ve E. 2014/480 K. 2014/425 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Yurdumuzda ahlaki ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde, tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında kumar, fuhuş, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zararlı bütün alışkanlıklarla mücadele etmek, bağımlılıkla mücadele konularında politika, program ve projeler hazırlamak ve gerçekleştirmek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmektir.

Bağımlılıkla mücadele temelinde toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirmek, eğitim kurumları, sağlık kurumları ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve diğer sivil toplum kuruluşlarının bağımlılıkla mücadele kapasitesini geliştirilmesini sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 3.000.000,00 TL (Üç milyon Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU :

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tüzel kişiliği sona eren vakfın her türlü varlıklarının tasfiyesi sonucundaki müsbet bakiyesi Türkiye Yeşilay Cemiyetine devredilir. Son mütevelli heyeti başkan ve vekilleri tasfiye kurulu olarak görev yaparlar.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

332/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 13.11.2014/181                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 13.11.2014/2246                                              İSTANBUL

İstanbul ili, Adalar İlçesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.12.1973 tarih 7621 sayılı kararı, 25.07.1975 tarih 8544 sayılı kararı, 09.10.1976 tarih 9461 sayılı kararı, 10.12.1976 tarih 9580 sayılı kararı, 10.06.1977 tarih 9871 sayılı kararı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.1984 tarih 234 sayılı kararı ile Sit alanı ilan edilen, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.07.2007 tarih 667 sayılı kararı ile geçiş dönemi yapılaşma şartlarının 26.07.2007 tarihine kadar devam edebileceğine karar verilen alanda kalan, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.03.2011 tarih 3125 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı uygun görülen, Büyükşehir Belediye Başkanlığı 16.06.2011 tarih 1344 sayılı meclis kararıyla aynen onaylanan alanda kalan Heybeliada ve Büyükada’ya ilişkin; İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin Adalar bütünü içinde bu güne kadar arkeolojik Sit alanı ilan edilmemiş olan Büyükada, Heybeliada ve varsa başka adaların da arkeolojik sit alanı ilan edilmesi istenen 25.11.2010 tarihli başvurusu, İstanbul Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün Müdürlükleri arşivinde yapılar araştırmalar sonucunda hazırlanan bilgi ve belgelerin ekte sunulduğu bildirilen 18.05.2011 tarihli B.16.0.AMG.4.34.47.02.222.01/2011-1426 sayılı yazısı, Adalar Belediye Başkanlığı’nın konunun değerlendirilebilmesi amacıyla Büyükada’ya ait 3, Heybeliada’ya ait 6 ayrı mevkiinin halihazır plan örneklerinin sunulduğu belirtilen 15.07.2011 tarihli ve 962 sayılı yazısı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Üniversiteleri Fen Edebiyat Fakültesi Sanat tarihi Bölümü Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu görüş yazısının ekte olduğu bildirilen 11.04.2013 tarihli ve 1708 sayılı yazısı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanlığı’nı 07.07.2013 tarihli yazısı ile bölümlerinde bulunan Adalar İlçesine ilişkin bilgi belgenin künyesi bildirilen 07.07.2013 tarihli yazısı, Adalar Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 179 adada kayıtlı tüm parsellerin tapu kayıtlarının çıkartılarak yazıları ekinde gönderildiği bildirilen 06.02.2014 tarihli ve 396413-106.01/104 sayılı yazısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın taşınmaza ait halihazır haritanın işaretlenmiş olarak yazıları ekinde gönderildiği belirtilen 17.02.2014 tarihli ve 96786607-805-02-05-465-31431 sayılı yazısı, Adalar Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 179 adaya ait 1/1000 ölçekli halihazır harita örneği, 1/500 ölçekli kadastral harita örneği, 179 ada içerisinde bulunan parsellere ait listenin yazıları ekinde gönderildiği belirtilen 20.02.2014 tarihli ve M.34.6.ADA.0.29.2014/181 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 13.05.2014 tarihli raporu okundu, söz konusu parseller Kurulumuz üyelerince 06.11.2014 tarihinde yerinde incelendi, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,

İstanbul İli, Adalar ilçesi, Büyükada ve Heybeliada’da Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmesi talep edilen ve Kurulumuzu üyelerince 06.11.2014 tarihinde yerinde incelenen parsellere ilişkin;

Büyükada, Yılmaztürk Caddesinden başlayarak Rum Yetimhanesi duvarına kadar devam eden 194 ada, 1 ve 2 parseller üzerinde yer alan kanalın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, orman mülkiyetinde kalan söz konusu kanalın ilgili idaresince koordinatlarının işaretli olduğu paftanın Kurulumuza iletilmesine,

Büyükada, 179 ada, 10 parselin bilimsel kaynaklarda bu alanda manastır olduğunun belirtilmesi ve gözle görünür mimari kalıntılara rastlanılması göz önüne alınarak 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesine göre 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmesine, buna göre Adalar 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planında revizyon yapılarak Kurulumuza iletilmesine, ayrıca 179 ada, 10 parselde bulunan mimari kalıntıların korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Maliye Hazinesi mülkiyetinde olan taşınmazın ilgili idaresi ve Belediyesi tarafından işgal ve yapılaşmadan arındırılmasının sağlanmasına karar verildi.

 

 

 

326/1-1