14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29236

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İŞ MAKİNALARI LASTİK TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


VERİ MERKEZİ İÇİN MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DÖRTLÜ KÖRÜKLÜ RULO LASTİĞİ İMALİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


8 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


PEKTİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


BASKILI VE BASKISIZ SHRINK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


STRECH SUPER POWER SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇLAR SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


MOTOR DEMONTE, PARÇA YIKAMA VE AMBALAJLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 100 ADET ANTEN, BATARYA VE ŞARJ ÜNİTESİ İLE BİRLİKTE EL TELSİZİ ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


ELEKTRİK PANOSU VE KONTROL ANAHTARLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Pendik Belediye Başkanlığından:


KONUT NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İŞ MAKİNALARI LASTİK TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzdeki iş makinalarında kullanılmak üzere Lastik alım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2015/2104

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

                                                  Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700

c) Elektronik posta adresi       :  clibilgiislem@tki.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüzdeki iş makinalarında kullanılmak üzere

                                                  1 - 8 ADET 23,5xR25 ebadında, iç lastiksiz (TUBELESS), Radial Steel Cord, 185B/195A2 tip özelliklerinde lastik temini işi.

b) Teslim yeri                         :  Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale usulü                          :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                    :  Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  26/01/2015 - 15.00

d) Dosya no                            :  082-KÇLİ/2015-0005

4 - İhaleye ait dokümanlar;

- Çan’da        : Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

- İzmir’de      : T.K.İ. İzmir Gümrük Şefliği, Erzene Mahallesi, 78. Sokak No: 3 Bornova/ İZMİR

- Ankara’da   : T.K.İ. Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat: 11 Yenimahalle/ANKARA adreslerinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 26/01/2015, saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

170/1-1


VERİ MERKEZİ İÇİN MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı ihtiyacı Veri Merkezine için muhtelif cins ve miktar donanım malzemesi teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22/01/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

213/1-1


DÖRTLÜ KÖRÜKLÜ RULO LASTİĞİ İMALİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                  :  AEL İşl. Müd. Çoğulhan Kasabası

                                                  Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  (0344) 524 22 82 / 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi      :  ael@euas.gov.tr

2 -  İhale konusu malın

 

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1 - Dörtlü Körüklü Rulo Lastiği İmali İşi

30.000 Adet

2014/179712

TER-AEL-2014-0533

90,00-TL

11/02/2015

 

b) Teslim yeri                         :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir.

d) İhale usulü                          :  Açık İhale Usulü.

3 -  İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  AEL İşletme Müd. İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın alma Şube Müdürlüğü

4-1 - İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.

4.2 -  Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin ve vergi numarasının yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.

- EÜAŞ. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü. (Fak:0-344-5242280) Çoğulhan Mahallesi Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 -  İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3(Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 -  Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 -  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 -  İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

227/1-1


8 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu 8 Kalem Cihaz Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f)  bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası                            :  2015/931

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: (364) 2192052 - Faks: (364) 2192054

c) Elektronik posta adresi                    :  bap@hitit.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  8 Kalem Cihaz (2 adet TUGASA-AKTİF (CORS-TR) Uyumlu Küresel Konumlama Sistemi (GNSS), 6 adet Total Station, 1 adet Dijital Nivo, 10 adet Nivo, 1 adet Çizgi Lazer, 30 adet Masaüstü Bilgisayar, 1 adet Renkli A3 Yazıcı, 1 adet Plotter)

b) Teslim [yeri/yerleri]                        :  Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü/ÇORUM

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                    :  İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası İhale Salonu Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM

b) Tarihi ve saati                                 :  29.01.2015 Perşembe günü - Saat:  14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını ve teknik şartnameye cevaplarını teklif dosyası içerisinde sunacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75,00 TL (Yetmiş Beş Türk Lirası) karşılığı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü MERKEZ/ÇORUM adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 90,00 TL (Doksan Türk Lirası) doküman bedelini Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum Şb. TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine (29.01.2015 Perşembe günü Saat: 14:00)  kadar Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi ve saatinde (Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM) İdareye teslim edilecek şekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer eksikliklerden Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısım sayısı 8 (Sekiz)’dir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

174/1-1


PEKTİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 Kg. Pektin alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. İhale 22.01.2015 Perşembe günü saat 14.00 ’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Nihai teklifler en geç 22.01.2015 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

209/1-1


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 Çuval ekmeklik un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. Nihai teklifler en geç 27.01.2015 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna alımı kapsamındadır.

6. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

208/1-1


BASKILI VE BASKISIZ SHRINK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı ihtiyacı olan baskılı ve baskısız shrinkler ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 05.02.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri” zarfı 06.02.2015 saat 15:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

249/1-1


STRECH SUPER POWER SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet alanı Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan Strech Süper Power idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mh. Halk Cd. Esvapçı Sk. No:8 Üsküdar/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 05.02.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 06.02.2015 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

250/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇLAR SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 505,00 TL. ile en çok 55.696,00 TL. arasında değişen; 21/01/2015 günü saat 16:00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 55,00 TL., en çok 5.570,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 51 adet araç; Açık Artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD Yanı Gümrük Kompleksi/Van adresindeki ihale salonunda 22/01/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araçlar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) 223 40 26 - 1173 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

180/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 40,00 TL. ile en çok 35.400,00 TL. arasında değişen; 20/01/2015 günü saat: 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 4,00TL., en çok 3.540,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen bebek arabası, kulaklık, saat, tablet bilgisayar, dijital kamera, kokopit, çanta, takı eşyas, yat motoru, jeneratör, kompresör, güneş gözlüğü, müzik çalar, televizyon, dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinası, ıpad, uçak koltuğu, trol teknesi, tekne, römork, tekne vs. cinsi 34 (otuzdört)) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 21/01/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.

 2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

 3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

179/1-1


MOTOR DEMONTE, PARÇA YIKAMA VE AMBALAJLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/1596

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  65 adet DE 22000-33000 GM, 70 adet TLM 16 V 185 tipi Motor Demonte, Parça Yıkama ve Ambalajlama İşi, teknik şartnamelere göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  29/01/2015 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 29/01/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

153/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 100 ADET ANTEN, BATARYA VE ŞARJ ÜNİTESİ İLE BİRLİKTE EL TELSİZİ ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/468

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A  35220 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhalenin Görülebileceği

    İnternet Adresi                       :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı Olan 100 Adet Anten, Batarya ve Şarj Ünitesi İle Birlikte El Telsizi Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 26.01.2015 Pazartesi Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 150,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

77/1-1


ELEKTRİK PANOSU VE KONTROL ANAHTARLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                     :  Grup 1 Elektrik panosu ve kontrol anahtarları 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/398

Dosya no                                   :  1524001

1 - İDARENİN                         : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2    67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İHALE KONUSU MALIN : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Grup 1 Elektrik panosu ve kontrol anahtarları: 3 kalem

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İHALENİN                          : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

                                                     Bülent Ecevit Caddesi No: 2 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  29.01.2015 Perşembe günü saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Teklif edilecek malzemeler için, ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (QAN veya Atex sertifikasını düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 29.01.2015 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

81/1-1


 

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Pendik Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500 (beşyüz)TL olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4. Kat) temin edilebilir.

 

Bölge

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Gün ve Saati

Yayalar

8137

20

1.795,46

Akaryakıt + LPG Satış, Servis ve Bakım İstasyonu Alanı

7.451.159,00.-

(yedimilyondörtyüzellibirbin

yüzellidokuz TL.)

223.535,00-

(ikiyüzyirmiüçbin beşyüzotuzbeş TL)

27.01.2015

Salı

Saat:14.30

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Akaryakıt + LPG Satış, Servis ve Bakım İstasyonu Alanında kalmaktadır. Taks: 0.15, Emsal: 0.30, Yükseklik 2 kattır.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgah belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

152/1-1


 

KONUT NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1. İSTANBUL ATAKÖY’DE              9 DAİRE,

2. İZMİR KARŞIYAKA’DA                9 DAİRE,

3. ANKARA;

                      • ORAN’DA                    39 DAİRE

                      • BALGAT’TA                58 DAİRE

                      • KONUTKENT’TE        20 DAİRE

                      • ESAT’TA                      22 DAİRE

                      • BATIKENT’TE             80 DAİRE

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE; 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 ŞUBAT 2015 TARİHLERİNDE ANKARA’DA SATIŞA SUNULACAKTIR.

AYRINTILI BİLGİ: www.etimaden.gov.tr

 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SATIŞA ÇIKARILAN KONUT NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLARIN İHALE BİLGİLERİ

Sıra No

İli

İlçesi

Mahallesi

Mevkii

Cadde Sokak

Kapı No

Ada No

Par. No

Tapu Alanı (m²)

Arsa Payı

Bağımsız Bölüm No

Yaklaşık Brüt Kapalı Alanı(m²)

Muham. Bedeli (TL)

Geçici Temi. Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Ankara

Çankaya

Barbaros

Küçükesat

Kennedy

97

2546

35

1.856

102/4700

A Blok-33

90

175.000

10.000

02.02.2015

09:30

2

Ankara

Çankaya

Barbaros

Küçükesat

Kennedy

97

2546

35

1.856

98/4700

A Blok-34

85

165.000

10.000

02.02.2015

09:30

3

Ankara

Çankaya

Barbaros

Küçükesat

Kennedy

97

2546

35

1.856

102/4700

A Blok-35

90

180.000

10.000

02.02.2015

09:30

4

Ankara

Çankaya

Barbaros

Küçükesat

Kennedy

97

2546

35

1.856

98/4700

A Blok-36

85

170.000

10.000

02.02.2015

09:30

5

Ankara

Çankaya

Barbaros

Küçükesat

Kennedy

97

2546

35

1.856

102/4700

A Blok-37

90

175.000

10.000

02.02.2015

09:30

6

Ankara

Çankaya

Barbaros

Küçükesat

Kennedy

97

2546

35

1.856

98/4700

A Blok-38

85

170.000

10.000

02.02.2015

09:30

7

Ankara

Çankaya

Barbaros

Küçükesat

Kennedy

97

2546

35

1.856

102/4700

A Blok-39

90

170.000

10.000

02.02.2015

09:30

8

Ankara

Çankaya

Barbaros

Küçükesat

Kennedy

97

2546

35

1.856

98/4700

A Blok-40

85

160.000

10.000

02.02.2015

09:30

9

Ankara

Çankaya

Barbaros

Küçükesat

Kennedy

97

2546

35

1.856

213/4700

A Blok-44

170

266.000

10.000

02.02.2015

09:30

10

Ankara

Çankaya

Barbaros

Küçükesat

Tarhan

27

2546

35

1.856

87/4700

B Blok-17

80

146.000

10.000

02.02.2015

09:30

11

Ankara

Çankaya

Barbaros

Küçükesat

Tarhan

27

2546

35

1.856

87/4700

B Blok-18

80

146.000

10.000

02.02.2015

09:30

12

Ankara

Çankaya

Barbaros

Küçükesat

Tarhan

27

2546

35

1.856

87/4700

B Blok-19

80

146.000

10.000

02.02.2015

09:30

13

Ankara

Çankaya

Barbaros

Küçükesat

Tarhan

27

2546

35

1.856

87/4700

B Blok-20

80

146.000

10.000

02.02.2015

09:30

14

Ankara

Çankaya

Barbaros

Küçükesat

Tarhan

27

2546

35

1.856

87/4700

B Blok-21

80

146.000

10.000

02.02.2015

09:30

15

Ankara

Çankaya

Barbaros

Küçükesat

Tarhan

27

2546

35

1.856

87/4700

B Blok-22

80

146.000

10.000

02.02.2015

09:30

16

Ankara

Çankaya

Barbaros

Küçükesat

Tarhan

27

2546

35

1.856

87/4700

B Blok-23

80

146.000

10.000

02.02.2015

09:30

17

Ankara

Çankaya

Barbaros

Küçükesat

Tarhan

27

2546

35

1.856

87/4700

B Blok-24

80

146.000

10.000

02.02.2015

09:30

18

Ankara

Çankaya

Barbaros

Küçükesat

Tarhan

27

2546

35

1.856

87/4700

B Blok-25

80

146.000

10.000

02.02.2015

09:30

19

Ankara

Çankaya

Barbaros

Küçükesat

Tarhan

27

2546

35

1.856

87/4700

B Blok-32

80

146.000

10.000

02.02.2015

09:30

20

Ankara

Çankaya

Barbaros

Küçükesat

Tarhan

27

2546

35

1.856

360/4700

B Blok-42

240

343.000

10.000

02.02.2015

09:30

21

Ankara

Çankaya

Barbaros

Küçükesat

Tarhan

27

2546

35

1.856

263/4700

B Blok-43

190

271.000

10.000

02.02.2015

09:30

22

Ankara

Çankaya

Barbaros

Küçükesat

Tarhan

27

2546

35

1.856

236/4700

C Blok-41

180

260.000

10.000

02.02.2015

09:30

23

İzmir

Karşıyaka

Bostanlı

1785 Sokak

16

9381

26

10/100

1

92

175.000

10.000

02.02.2015

09:30

24

İzmir

Karşıyaka

Bostanlı

1785 Sokak

16

9381

26

10/100

2

89

170.000

10.000

02.02.2015

09:30

25

İzmir

Karşıyaka

Bostanlı

1785 Sokak

16

9381

26

10/100

3

102

210.000

10.000

02.02.2015

09:30

26

İzmir

Karşıyaka

Bostanlı

1785 Sokak

16

9381

26

10/100

9

102

200.000

10.000

02.02.2015

09:30

27

İzmir

Karşıyaka

Bostanlı

1785 Sokak

18

9381

27

10/100

2

104

200.000

10.000

02.02.2015

09:30

28

İzmir

Karşıyaka

Bostanlı

1785 Sokak

18

9381

27

10/100

3

137

280.000

10.000

02.02.2015

09:30

29

İzmir

Karşıyaka

Bostanlı

1785 Sokak

18

9381

27

10/100

4

108

220.000

10.000

02.02.2015

09:30

30

İzmir

Karşıyaka

Bostanlı

1785 Sokak

18

9381

27

10/100

5

137

280.000

10.000

02.02.2015

09:30

31

İzmir

Karşıyaka

Bostanlı

1785 Sokak

18

9381

27

10/100

6

108

220.000

10.000

02.02.2015

09:30

32

Ankara

Çankaya

Konutkent

Çayyolu

2967 Sokak

3

16818

1

8.735

109/8735

F9 Blok-1

113

220.000

10.000

03.02.2015

09:30

33

Ankara

Çankaya

Konutkent

Çayyolu

2967 Sokak

3

16818

1

8.735

109/8735

F9 Blok-2

113

220.000

10.000

03.02.2015

09:30

34

Ankara

Çankaya

Konutkent

Çayyolu

2967 Sokak

3

16818

1

8.735

109/8735

F9 Blok-3

113

210.000

10.000

03.02.2015

09:30

35

Ankara

Çankaya

Konutkent

Çayyolu

2967 Sokak

3

16818

1

8.735

109/8735

F9 Blok-4

113

210.000

10.000

03.02.2015

09:30

36

Ankara

Çankaya

Konutkent

Çayyolu

2967 Sokak

3

16818

1

8.735

109/8735

F9 Blok-5

113

250.000

10.000

03.02.2015

09:30

37

Ankara

Çankaya

Konutkent

Çayyolu

2967 Sokak

3

16818

1

8.735

109/8735

F9 Blok-6

113

250.000

10.000

03.02.2015

09:30

38

Ankara

Çankaya

Konutkent

Çayyolu

2967 Sokak

3

16818

1

8.735

109/8735

F9 Blok-7

113

240.000

10.000

03.02.2015

09:30

39

Ankara

Çankaya

Konutkent

Çayyolu

2967 Sokak

3

16818

1

8.735

109/8735

F9 Blok-8

113

240.000

10.000

03.02.2015

09:30

40

Ankara

Çankaya

Konutkent

Çayyolu

2967 Sokak

3

16818

1

8.735

109/8735

F9 Blok-9

113

260.000

10.000

03.02.2015

09:30

41

Ankara

Çankaya

Konutkent

Çayyolu

2967 Sokak

3

16818

1

8.735

109/8735

F9 Blok-10

113

260.000

10.000

03.02.2015

09:30

42

Ankara

Çankaya

Konutkent

Çayyolu

2967 Sokak

3

16818

1

8.735

109/8735

F9 Blok-11

113

250.000

10.000

03.02.2015

09:30

43

Ankara

Çankaya

Konutkent

Çayyolu

2967 Sokak

3

16818

1

8.735

109/8735

F9 Blok-12

113

250.000

10.000

03.02.2015

09:30

44

Ankara

Çankaya

Konutkent

Çayyolu

2967 Sokak

3

16818

1

8.735

109/8735

F9 Blok-13

113

271.000

10.000

03.02.2015

09:30

45

Ankara

Çankaya

Konutkent

Çayyolu

2967 Sokak

3

16818

1

8.735

109/8735

F9 Blok-14

113

271.000

10.000

03.02.2015

09:30

46

Ankara

Çankaya

Konutkent

Çayyolu

2967 Sokak

3

16818

1

8.735

109/8735

F9 Blok-15

113

260.000

10.000

03.02.2015

09:30

47

Ankara

Çankaya

Konutkent

Çayyolu

2967 Sokak

3

16818

1

8.735

109/8735

F9 Blok-16

113

260.000

10.000

03.02.2015

09:30

48

Ankara

Çankaya

Konutkent

Çayyolu

2967 Sokak

3

16818

1

8.735

110/8735

F9 Blok-17

113

250.000

10.000

03.02.2015

09:30

49

Ankara

Çankaya

Konutkent

Çayyolu

2967 Sokak

3

16818

1

8.735

110/8735

F9 Blok-18

113

250.000

10.000

03.02.2015

09:30

50

Ankara

Çankaya

Konutkent

Çayyolu

2967 Sokak

3

16818

1

8.735

110/8735

F9 Blok-19

113

240.000

10.000

03.02.2015

09:30

51

Ankara

Çankaya

Konutkent

Çayyolu

2967 Sokak

3

16818

1

8.735

110/8735

F9 Blok-20

113

240.000

10.000

03.02.2015

09:30

52

İstanbul

Bakırköy

Kartaltepe

Ataköy

9. Kısım

1092

1

103/24308

B-19 Blok-5

107

600.000

10.000

03.02.2015

09:30

53

İstanbul

Bakırköy

Kartaltepe

Ataköy

9.Kısım

1092

1

103/24308

B-19 Blok-6

107

600.000

10.000

03.02.2015

09:30

54

İstanbul

Bakırköy

Kartaltepe

Ataköy

9.Kısım

1092

1

103/24308

B-19 Blok-9

107

600.000

10.000

03.02.2015

09:30

55

İstanbul

Bakırköy

Kartaltepe

Ataköy

9.Kısım

1092

1

103/24308

B-19 Blok-13

107

600.000

10.000

03.02.2015

09:30

56

İstanbul

Bakırköy

Kartaltepe

Ataköy

9.Kısım

1092

1

103/24308

B-19 Blok-14

107

600.000

10.000

03.02.2015

09:30

57

İstanbul

Bakırköy

Kartaltepe

Ataköy

9.Kısım

1092

1

103/24308

B-19 Blok-15

107

600.000

10.000

03.02.2015

09:30

58

İstanbul

Bakırköy

Kartaltepe

Ataköy

9.Kısım

1092

1

103/24308

B-19 Blok-16

107

600.000

10.000

03.02.2015

09:30

59

İstanbul

Bakırköy

Kartaltepe

Ataköy

9.Kısım

1092

1

103/24308

B-19 Blok-18

107

600.000

10.000

03.02.2015

09:30

60

İstanbul

Bakırköy

Kartaltepe

Ataköy

9.Kısım

1092

1

103/24308

B-19 Blok-19

107

600.000

10.000

03.02.2015

09:30

61

Ankara

Çankaya

Oran

Zühtü Tiğrel

35

13362

2

5.018

123/9500

C Blok-1

112

215.000

10.000

04.02.2015

09:30

62

Ankara

Çankaya