9 Ocak 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29231

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türk Standardları Enstitüsü Kırşehir Temsilciliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadroları tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Doç.

Yrd. Doç.

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

1

 

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Doçentliğini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Matematiksel modelleme, afet yönetimi, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi ve sezgisel yöntemler konularında uzmanlaşmış olmak. En az iki yıl yurt dışında araştırma yapmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

İşletme

İktisat

 

1

Doktorasını Ekonomi alanında ve yurtdışında yapmış olmak.

İşletme

Bankacılık ve Finans

 

1

Doktorasını Finans alanında ve yurtdışında yapmış olmak.

98/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlük Makamının 25.12.2014 tarih ve 34830 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Standard Jeoteknik Beton Yapı Elemanları Kalite Kontrol Lab. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin OSTİM Mah. Atisan San. Sitesi 1568. Cad. No: 6 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 07.03.2014 tarih ve 475/4 sayılı kararı ile verilen 462 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 12.12.2014 tarih ve 490/4 nolu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

89/1-1

—————

Kernek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nde sorumlu denetim elemanı olarak görev alan Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Salih KARADENİZ (Denetçi No: 21395, Oda Sicil No: 60564) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 31.10.2014 tarihli ve E.2014/571-K.2014/1447 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptaline’’ hükmedildiğinden, 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Salih KARADENİZ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.12.2014 tarihli ve 35142 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

90/1/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Muratpaşa Belediyesi, 5514 ada, 25 parsel (B Blok) üzerindeki 256150 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Cengiz ERGİN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16.İdare Mahkemesinin 04.12.2014 tarih ve E.2014/1623 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 29.06.2014 tarihli ve 29045 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Cengiz ERGİN (Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 29.12.2014 tarihli ve 35141 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

90/2/1-1

—————

Kırşehir İli, Mucur İlçesi, 681 ada, 5 parsel üzerindeki 698301 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 4267 Ticaret Sicil No ile Kırşehir Ticaret Odasına kayıtlı 1131 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seka Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2014/9 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 27.11.2014 tarihli ve E.2014/9-K.2014/1768 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.11.2013 tarihli ve 28808 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Seka Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.12.2014 tarihli ve 35139 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

91/1-1


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No.   : 25.11.2014 - 97                                  Toplantı Yeri : ANKARA

Karar Tarihi ve No.       : 25.11.2014 - 1151

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.12.2011 günlü ve B.160KVM.065.03.00/703.01/256279, 07.03.2014 günlü ve 11951154/703.01/47381 sayılı yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan Tescilli Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi üzerine Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Hasanoğlan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan İstasyon Höyük I. Derece Arkeolojik Siti sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 24.11.2014 tarihli ve 4461 sayılı uzman dosya inceleme raporu,  mülga Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.04.2004 günlü ve 9116 sayılı kararı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Hasanoğlan Mahallesi’nde mülga Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.04.2004 günlü ve 9116 sayılı kararı ile tescilli İstasyon Höyük I. Derece Arkeolojik Siti sınırlarının aktarıldığı 1/25.000 ölçekli paftanın uygun olduğuna,

Sit sınırları içerisinde kaldığı anlaşılan 290 ada, 5-6 parsel numaralı taşınmazların tapu kaydının beyanlar hanesine “I. Derece Arkeolojik Sit” şerhi konulmasına karar verildi.

 

92/1-1

—————

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih    : 95 - 19.12.2014                                                      Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        : 1350 - 19.12.2014                                                   KAYSERİ

Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Buget Mahallesinde bulunan kaya mezarlarının 1.derece arkeolojik sit alanı olarak ve su bendinin tek yapı ölçeğinde kültür varlığı olarak tescili istemine ilişkin Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.07.2014 gün ve 2298 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 13.11.2014 gün ve 01189381 sayılı yazısı, Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 19.11.2014 gün ve 3643 sayılı yazısı, Yeşilhisar Belediye Başkanlığının 17.11.2014 gün ve 1351 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 21.11.2014 gün ve 223355 sayılı yazısı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 04.12.2014 gün ve 14404 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 25.11.2014 gün ve 67298 sayılı yazısı, 12.12.2014 gün ve 1273 sayılı raportör raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi, Buget Mahallesinde bulunan L345d01a01d pafta, 180,181,182, 233, 234, 247, 197, 198 parsellerde yeralan kaya mezarlarının, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki sit fişi üzerindeki haritada koordinatlı olarak işaretli alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ve söz konusu sit alanında Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 1 .derece arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna; Buget Mahallesinde bulunan L345d01a01d pafta, 791 parselde yeralan su bendinin tek yapı ölçeğinde kültür varlığı olarak tescil edilmesine; yapı grubunun I. Grup olarak belirlenmesine ve koruma alanının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada koordinattı olarak işaretlendiği şekliyle uygun olduğuna karar verildi.

 

93/1-1

—————

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih    : 95   - 19.12.2014                                                          Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        : 1346  -19.12.2014                                                          KAYSERİ

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Bayramhacı Mahallesinde bulunan ve Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.07.2007 gün ve 868 sayılı kararıyla tescilli Bayramhacı Düz Yerleşiminin 1.derece arkeolojik sit sınırları içerisindeki Maliye Hazinesine ait K34A4 pafta, 215 ada, 71 parselde yapılmış olan jeotermal kuyuya ilişkin Ramazan Bulut'un 10.07.2014 tarihli başvurusu, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 27.11.2014 gün ve 3784 sayılı yazısı, Müdürlük raportörlerinin 12.12.2014 gün ve 1272 sayılı raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Bayramhacı Mahallesinde bulunan ve Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.07.2007 gün ve 868 sayılı kararıyla tescilli Bayramhacı Düz Yerleşiminin 1.derece arkeolojik sit sınırlan içerisindeki K34A4 pafta, 215 ada, 71 parselde Kurulumuzdan izinsiz jeotermal kuyu ve briket baraka yapmak suretiyle 2863 sayılı yasaya muhalefet edenler hakkında yasal kovuşturma açılmasına; söz konusu kuyu ve barakanın yerel yönetimlerce Müze denetiminde kaldırılmasına; Bayramhacı Düz Yerleşiminin, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Bölge Kurulunun 30.07.2007 gün ve 868 sayılı kararıyla belirlenen 1.derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritaya aktarılan şekliyle uygun olduğuna; söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke karan doğrultusunda 1. derece arkeolojik sit alanlarına yönelik geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

94/1-1

—————

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih    : 94 - 18.12.2014                                                            Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        : 1316 -18.12.2014                                                           KAYSERİ

Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Selimli Köyü, Karşı Mevkiinde Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen kilise kalıntısının 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescili konusunun Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin Yozgat Müze Müdürlüğünün 08.07.2014 gün ve 807 sayılı yazısı, konuya ilişkin Sankaya Kaymakamlığının 22.10.2014 gün ve 1875 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 20.10.2014 gün ve 199969 sayılı yazısı, Yozgat Müze Müdürlüğünün 15.10.2014 gün ve 1263 sayılı yazısı, Yozgat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 20.10.2014 gün ve 3935 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 25.11.2014 gün ve 256421 sayılı yazısı, 17.11.2014 gün ve 1167 sayılı raportör raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Selimli Köyü, Karşı Mevkiinde bulunan, özel mülkiyete ait 108 ada, 41 parselde yeralan kilise kalıntısının, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki sit fişi üzerindeki harita ile 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak işaretli alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ve söz konusu sit alanında Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 1.derece arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

95/1-1

—————

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı no ve tarih    : 94   - 18.12.2014                                                    Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        : 1315  -18.12.2014                                                   KAYSERİ

Yozgat İli, Çayıralan İlçesi, Turluhan Köyünde ve 106 ada, 286 parselde yeralan kaçak kazı alanının sit alanı olup olmadığının bildirilmesi istemine ilişkin Çayıralan Cumhuriyet Başsavcılığının 11.06.2014 gün ve 2014/185 sayılı yazısı gereği Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen Ziyarettepesi Tümülüsünün 1 .derece arkeolojik sit alam olarak tescili konusunun Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin Yozgat Müze Müdürlüğünün 08.07.2014 gün ve 808 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 20.10.2014 gün ve 199970 sayılı yazısı, Yozgat Müze Müdürlüğünün 15.10.2014 gün ve 1262 sayılı yazısı, Yozgat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 20.10.2014 gün ve 3934 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 25.11.2014 gün ve 256421 sayılı yazısı, 17.11.2014 gün ve 1166 sayılı raportör raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Çayıralan İlçesi, Turluhan Köyünde ve 106 ada, 286 parselde bulunan Ziyarettepe Tümülüsünün, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki sit fişi üzerindeki harita ile 1/5000 ölçekli haritada koordinattı olarak işaretli alanın 1 .derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ve söz konusu sit alanında Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen l.derece arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna; kaçak kazıların sorumluları hakkında yapılan soruşturmanın tamamlanmasından sonra tümülüsteki can ve mal güvenliği tehlikesi arzeden kaçak kazı çukurlarının yerel yönetim birimlerince Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına; tümülüste daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili kaymakamlık ve/veya valilikçe alınarak söz konusu alanın belli aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına karar verildi.

96/1-1


Türk Standardları Enstitüsü Kırşehir Temsilciliğinden:

Aşağıda unvanı, belge numarası ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesih edildiğinden mevcut TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet yeriyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilemeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMA UNVANI

BELGESİ KONUSU

BELGE NO

FESİH

TARİHİ

FESİH NEDENİ

ALİ MERT-OTO MERT

TS 12047

40-HYB-67

22.09.2014

FİRMA TALEBİ

ALTIN KARDEŞLER UN PETROL SAN. A.Ş.

TS 11939

40-HYB-8

31.10.2014

YENİLEME YAPTIRMAMASI

ERMOTOR MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047

40-HYB-59

02.12.2014

YENİLEME YAPTIRMAMASI

İDRİS YILDIZ-KIRLANGIÇ MÜHENDİSLİK

TS 12664-1

40-HYB-66

07.01.2014

FİRMA TALEBİ

KARA OSMANOĞULLARI PETROL LASTİK NAK. ZAHİRECİLİK. İNŞ. Y.PARCA KÖMÜRCÜLÜK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939 TS 12S20

40-HYB-27

04.02.2014

YENİLEME YAPTIRMAMASI

KARLIOĞLU OTO ELEKTRİK LTD.ŞTİ.

 

40-HYB-7

31.07.2014

YENİLEME YAPTIRMAMASI

LEVENT KOÇ - KAPADOKYA BT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK

TS 10956

40-HYB-142

02.10.2014

YENİLEME YAPTIRMAMASI

MEHMET ALİ ASLANDEDE-ASPETROL

TS 11939 TS 12820

40-HYB-105

07.11.2014

EL DEĞİŞİKLİĞİ

MENTİS ORTOPEDİ

 

40-HYB-146

17.02.2014

YENİLEME YAPTIRMAMASI

MERT PETROL İBRAHİM TAŞKAN

TS 12820

40-HYB-2069

31.07.2014

YENİLEME YAPTIRMAMASI

MUHİTTİN ÇAVUŞ-ÇAVUŞOĞLU PETROLÜ

TS 11939 TS 12820

40-HYB-22

17.02.2014

FİRMA TALEBİ

NEZİHA KOCA BEST PETROL İSTASYONU

TS 11939

40-HYB-58

23.09.2014

FİRMA TALEBİ

ÖZERLER SEREN İNCİ TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12820

40-HYB-120

24.03.2014

YENİLEME YAPTIRMAMASI

ÖZLEM TESİSAT METİN AY

TS 12355

40-HYB-42

17.02.2014

FİRMA TALEBİ

ŞAHANER HAZIR BETON İMALATI MOT. ARAÇ. AKARYAKIT NAKLİYAT GIDA İNŞ. MADEN SAN. VE TİC. A.Ş

TS 11939 TS 12820

40-HYB-108

19.08.2014

YENİLEME YAPTIRMAMASI

ŞEHMUSOĞULLARI PETROL NAKLİYE PLASTİK GIDA İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11939

40-HYB-2075

27.11.2014

YENİLEME YAPTIRMAMASI

87/1-1