5 Ocak 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29227

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MOTORİN SATIN ALINACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin - Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY ETİKET KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


REAKSİYON TANKI OTOMASYONU İÇİN REDÜKTÖR, MOTOR, MİL, MEKANİK SALMASTRA, KARIŞTIRICI KANAT EKİPMANI VE DALGAKIRAN SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN MEVCUT REKLAM ÜNİTELERİNİN KALDIRILMASI VE TEKNİK ŞARTNAMEDE ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN YENİ REKLAM ÜNİTELERİNİN TEMİNİ, MONTAJI, BAKIM VE ONARIMI KARŞILIĞINDA

İŞLETME HAKKININ 10 YIL MÜDDETLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elazığ Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MOTORİN SATIN ALINACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin - Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1-) Teşekkülün;

a) Adresi                 :  Çoğulhan Mah. Mevkii Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve Fax   :  0344 - 524 22 82 / 0344 - 524 22 80

c) E-Posta Adresi   :  ael@euas.gov.tr

2-) İhale Konusu Malın;

 

a) Niteliği ve Türü:

Miktarı:

İhale Kayıt No:

Dosya No:

Şartname Bedeli:

İhale Tarihi:

Motorin

900.000 Litre

2014/172534

TER-AEL-2014-0524

250,00 TL

29.01.2015

 

b) Teslim Yeri        :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi      :  Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.

d) İhale Usulü         :  Açık İhale Usulü

3-) İhalenin;

a) Yapılacağı Yer    :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati    :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4-) İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

4.1) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, ihale dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini;

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin ve vergi numarasının yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Tel: 0-344-524 22 82/2569 ) Çoğulhan Mahallesi Mevkii Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinden temin edilebilir.

5-) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6-) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7-) Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8-) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

9-) İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

11745/1-1


ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY ETİKET KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 20.000 Kg. ÇAYKUR Süzen Poşet Çay Etiket Kağıdı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.01.2015 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11599/1-1


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünün ihtiyacı 4.020.000 adet 290x540x285 mm’lik Oluklu Karton Kutu %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın Alma Dairesi Başkanlığı-RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.01.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az % 3 geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

11817/1-1


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 4.800.000 adet 290x540x285 mm lik Oluklu Karton Kutu %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın Alma Dairesi Başkanlığı-RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.01.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az % 3 geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

11818/1-1


REAKSİYON TANKI OTOMASYONU İÇİN REDÜKTÖR, MOTOR, MİL, MEKANİK SALMASTRA, KARIŞTIRICI KANAT EKİPMANI VE DALGAKIRAN SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılan reaksiyon tankının otomasyonu için redüktör, motor, mil, mekanik salmastra, karıştırıcı kanat ekipmanları ve 2 adet dalgakıran montajı yapılarak kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9351 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 19 Ocak 2015 Pazartesi günü saat 14.00 olup, istekliler belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

3/1-1


İHALEYE DAVET

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden:

SÖZLEŞME NO: KAY-G1

KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ İÇİN

PALETLİ DOZER VE TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ ALIMI

                                                                                                  Kredi No  : 7885-TU

                                                                                                  İhale No   : KAY-G1

1. İLLER BANKASI, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye Hizmetleri Projesi-II'nin (Ek Kredi) finansmanı için bir kredi almıştır. İLLER BANKASI, kredinin bir kısmını Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne (Bundan sonra İdare olarak anılacaktır) "Katı Atık Yönetim Projesi”nin finansmanı için tahsis etmiştir. Söz konusu kredinin bir bölümünün, "Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İşletilmesi için Paletli Dozer ve Tekerlekli Yükleyici Alımı (Sözleşme No. KAY-G1)" sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası satın alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır.

2. Bu doğrultuda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi uygun teklif sahiplerini, aşağıda bilgilerinize sunulan malların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir.

Söz konusu mallar;

LOT NO

TANIMI

MİKTAR

1

Paletli Dozer (İşletme Ağırlığı>19.5 ton)

1 Adet

2

Tekerlekli Yükleyici (İşletme Ağırlığı>17.5 ton)

1 Adet

olarak belirlenmiştir.

3. Teklif sahiplerinin ihale dokümanında tarifli “Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İşletilmesi için Paletli Dozer ve Tekerlekli Yükleyici Alımı” için, teklif vermeleri gerekmektedir.

Teklifler ihale dokümanında her bir Lot için tarifli tüm hususları kapsayacak şekilde olacaktır ve bu çerçevede değerlendirilecektir. Bir teklif sahibi bir veya birden çok Lot için teklif sunabilir. İhale dokümanında tarifli tüm koşulları sağlayan, bir veya birden çok Lot için en düşük fiyat teklifini veren ve yeterlilik şartlarını sağlayan teklif sahibi/teklif sahipleri ile sözleşme imzalanacaktır.

Sözleşme Paketi/Paketleri için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir:

i. Teklif Sahibi, teklif tarihinden itibaren son beş (5) yıl içinde (2009 yılından teklif verme tarihine kadar) bu sözleşme kapsamında teklif vereceği lot(lar)taki ekipmanların ve yedek parçalarının imalatı ve/veya tedarikinde deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini referans mektupları veya önceki işleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları/Özel Sektör tarafından düzenlenmiş olan iş deneyim belgeleri ve faturalar veya yıllık üretim miktarını gösteren sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu ile tevsik edecektir. Teklif sahibi, son 5 yıl içinde (2009 yılından teklif verme tarihine kadar) bir veya birden fazla sözleşme kapsamında, en az teklif tutarında, sözleşme kapsamındaki iş makinesi ve yedek parça imalat veya tedarikinde deneyimli olmalıdır. Teklif Sahibi son beş (5) yıldır (2009 yılından teklif verme tarihine kadar) müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir.

ii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son on (10) yıl (2004 yılından teklif verme tarihine kadar) içerisinde tamamladığı veya halen devam eden sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.

iii. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2011-2012-2013), teklif vereceği lot(lar)un toplam teklif bedelinden daha az olmaması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup Yeminli Mali Müşavir veya vergi dairesi onaylı olacaktır. Cironun farklı para biriminde olması halinde, ait olduğu yılın 30 Haziran tarihli T.C. Merkez Bankası satış kuru kullanılarak Türk Lirasına çevrilecektir).

4. Ortak girişim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

5. İlgi duyan uygun teklif sahipleri, İdare temsilcisi Dr. Seyit Ahmet OKUR, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı, Ahievran Caddesi, No: 30 (Eski Onay Sineması Binası), 2. Kat 38010 Kocasinan/KAYSERİ, Telefon: 0 352 207 15 90, Faks: 0 352 222 46 96, (e-posta 1: saokur@kayseri.bel.tr e-posta 2: cevre@kayseri.bel.tr)'dan gerekli olacak bilgileri edinebilir ve aşağıda verilmiş olan adreste mesai saatleri olan saat 09:00 ile 17:00 (yerel saat) arasında ihale belgelerini inceleyebilirler.

6. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında (KDV dahil), söz konusu meblağı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Ziraat Bankası Kicikapı Şubesindeki TR92 0001 0010 9832 4314 13 5003 numaralı TL hesabına, "KAY-G1" referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak, dekont ile birlikte yukarıda belirtilen adrese başvurarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir.

7. Teklifler en geç 06 Şubat 2015, Cuma günü saat 15:00'e kadar en az aşağıdaki tutarlarda geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir.

 

LOT NO

LOT TANIMI

Geçici Teminat Tutarı*

1

Paletli Dozer (İşletme Ağırlığı>19,5 ton)

20.000 TL

2

Tekerlekli Yükleyici (İşletme Ağırlığı>17,5 ton)

15.000 TL

 

* Birden fazla Lot için teklif sunan teklif sahipleri, ilgili Lotlar için yukarıda istenen tutarı karşılayacak şekilde ayrı ayrı geçici teminat mektubu sunacaklardır.

Teklif günü ve saatinden sonra verilen teklifler reddedilecek ve açılmadan Teklif Sahibine iade edilecektir.

8. Teklifler 06 Şubat 2015, Cuma günü;

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı,

Ahievran Caddesi No: 30 (Eski Onay Sineması Binası), 2. Kat

38010 Kocasinan/KAYSERİ – TÜRKİYE

adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda saat (yerel saat) 15:15'te açılacaktır.

9. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir.

11940/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İlçesi

Mevkii

Ada/

Parsel

Blok

No

Sıra

No

Bulunduğu

Kat

Bağımsız

Bölüm

No

Cephesi

Daire Tipi

Konut Brüt

Alanı

(m²)

Net Alan

(m²)

Muhammen

Bedel

(TL.)

Geçici

Teminat

% 3 (TL.)

İhale

Saati

Taşınmazın

Teslim Tarihi

Yenimahalle

Kardelen

15005/6

B

1

1. BODRUM

1

KD

1 + 1

154,05

130,27

175.000,00

5.250,00

14.00

30.08.2015

2

ZEMİN KAT

3

KD

4 + 1

174,45

149,01

250.000,00

7.500,00

14.00

30.08.2015

3

ZEMİN KAT

4

GB

4 + 1

174,45

149,01

255.000,00

7.650,00

14.00

30.08.2015

4

1. KAT

5

KD

4 + 1

174,45

149,01

265.000,00

7.950,00

14.00

30.08.2015

5

1. KAT

6

GB

4 + 1

174,45

149,01

270.000,00

8.100,00

14.00

30.08.2015

6

2. KAT

7

KD

4 + 1

174,45

149,01

275.000,00

8.250,00

14.00

30.08.2015

7

2. KAT

8

GB

4 + 1

174,45

149,01

280.000,00

8.400,00

14.00

30.08.2015

8

3. KAT

9

KD

4 + 1

174,45

149,01

293.000,00

8.790,00

14.00

30.08.2015

9

3. KAT

10

GB

4 + 1

174,45

149,01

298.000,00

8.940,00

14.00

30.08.2015

10

4. KAT

11

KD

4 + 1

174,45

149,01

312.000,00

9.360,00

14.00

30.08.2015

11

4. KAT

12

GB

4 + 1

174,45

149,01

317.000,00

9.510,00

14.00

30.08.2015

12

5. KAT

13

KD

4 + 1

174,45

149,01

327.000,00

9.810,00

14.00

30.08.2015

13

5. KAT

14

GB

4 + 1

174,45

149,01

332.000,00

9.960,00

14.00

30.08.2015

14

6. KAT

15

KD

Dubleks

318,60

259,31

390.000,00

11.700,00

14.00

30.08.2015

15

6. KAT

16

GB

Dubleks

318,60

259,31

410.000,00

12.300,00

14.00

30.08.2015

TOPLAM

15

2.884,65

2.437,07

4.449.000,00

133.470,00

14.00

30.08.2015

Mülkiyeti, Belediyemize ait yukarıda yazılı listede yer alan taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi hükümlerince Kapalı Teklif Usulü ihale edilerek, İdari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen öncelik sırasına göre “Taşınmaz Satışı İlan Listesinde” belirlenen bedeller üzerinden peşin; toptan satışı, toptan satış gerçekleşmediği takdirde tek tek peşin fiyatla satılması uygun görülmüştür.

1 - İstekliler; İhale Şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde; Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. Katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nde görebilir ve “Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini” 300,00.- ¨ ( Üçyüz Türk Lirası) ücret karşılığında en geç 14/01/2015 Çarşamba günü, saat 16:00’ya kadar satın alabilirler. Ayrıca ihale ilan bilgilerine www.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

2 - Artırma ve İhale; 15/01/2015 Perşembe günü, Saat 14.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 18 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Teklif mektupları, en geç 15/01/2015 Perşembe günü saat 12:00’ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi/artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 7 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme koyulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘ İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları ’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgah Belgesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,                

- Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

5 - Toptan veya perakende satışlarda; İhalenin Alıcıya 2886 Sayılı Kanunu’nun 32. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; ALICI, satış bedelinin tamamını, ( KDV dahil ), şartnamenin 15. Maddesinde belirtilen (tapu harçları hariç ) İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. Ödemeler yapıldıktan sonra ihale konusu taşınmazın/taşınmazların ALICI adına tapu devri yapılarak, Geçici Teminatları iade edilecektir. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri ALICI yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

6 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İta Amiri’ nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamayıp iptal etmesi halinde istekli, idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İDARENİN ADI   :  ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİM                    :  EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YENİ YERLEŞİMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES                  :  EMNİYET MAHALLESİ HİPODRUM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE / ANKARA

TELEFON              :  0 312 507 25 60

FAX                       :  0 312 507 26 11

İlan olunur.

11741/1-1


MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN MEVCUT REKLAM ÜNİTELERİNİN KALDIRILMASI VE TEKNİK ŞARTNAMEDE ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN YENİ REKLAM ÜNİTELERİNİN TEMİNİ, MONTAJI, BAKIM VE ONARIMI KARŞILIĞINDA

İŞLETME HAKKININ 10 YIL MÜDDETLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elazığ Belediye Başkanlığından:

1 - Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam ünitelerinin kaldırılması ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin temini, montajı, bakım ve onarımı karşılığında işletme hakkının 10 yıl müddetle kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma suretiyle) ile ihale edilecektir

2 - İhaleye konu reklam üniteleri teknik özellikleri ihale teknik şartnamesinde belirtilmiş olup; 160 adet ışıklı biliboard, 50 adet otobüs durağı,        50 adet sabit Cip (Raket) reklam ünitesidir.

3 - Reklam ünitelerin 1 (Bir) yıllık tahmini kira muhammen bedeli KDV Hariç 556.067,80 TL olup, 10 yıl X 556.067,80 = 5.560.678,00 (beşmilyonbeşyüzaltmışbinaltıyüzyetmişsekiz) TL'dir. Geçici teminat bedeli ise 10 (on) yıllık tahmini kira muhammen bedel üzerinden %3 (yüzde üç) oranında 166.820,34 TL' dir.

4 - İhalesi 16.01.2015 Cuma Günü saat:l4.30'da Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

5 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden 500,00 TL (beşyüz TL) bedel karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden veya 0424 248 47 00 ( dahili 1233 veya 1228) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

6.1 İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

6.2 Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren Tasdikli nüfus cüzdan sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi,

6.3 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya. Meslek Odası belgesi,

6.3.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

6.3.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

6.4 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

6.4.1 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6.4.2 İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

6.5 Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı ayrı 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.9,'daki belgelerle, ortak girişim beyannamesi,

6.6 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

6.7 CLP (Raket) pano, bilboard, otobüs durakları gibi Açıkhava reklamcılığı işleriyle ilgili Herhangi bir il veya ilçede şehir merkez nüfusu 200.000 ve üzerinde ihale tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıl içerisinde en az tahmini muhammen bedelin % 30'u kadar kiralama veya işletme işleriyle ilgili iş deneyimini gösterir belgeyi ibraz edecektir (İş bitirme, iş deneyim, iş durum vb.). Ortak girişim olması halinde pilot ortağın tahmini muhammen bedelin % 30'u oranında iş deneyimini gösterir belgeyi ibraz etmesi gerekir.

6.8 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair beyan,

6.9 Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair belge,

6.10 İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz edeceklerdir.

7 - İhaleye katılacak olan isteklilerin 6.maddede istenilen belgeleri 16.01.2015 Cuma günü (ihale günü) saat 14.30'a kadar kapalı bir zarf içerisinde İhale Komisyon başkanlığına (Encümene) sıra numaralı alındı karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - İhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

9 - Telgraf veya faxla yapılacak müracaat ve Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, kiralamada idari ve teknik şartnamelerinin hükümleri geçerlidir.

11 - NOT: Bu İşle İlgili daha önce yayımlanan ilanımız geçersizdir.

11907/1-1