2 Ocak 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29224

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve  No   :  10.12.2014-112                                                  Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 10.12.2014-1846                                                     SİVAS

Dosya No                     : 60.03.13

Tokat İli, Erbaa İlçesi, Ziya Gölkalp Mahallesi’nde yer alan, I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Horoztepe Nekropolü ve Höyüğü arasında kalan kent parkı imar planı değişikliği konusuna yönelik Kurulumuzun 30.01.2014 tarihli ve 1331 sayılı kararı gereğince, Tokat Müze Müdürlüğünce tapunun 248 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 nolu parsellerinde yapılan sondaj raporunun Kurulumuzda değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 17.11.2014 tarihli ve 34566755-168/2801 sayılı yazısı, eki 07.11.2014 tarihli ve 2014/144 sayılı rapor ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 08.12.2014 tarihli ve 441 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Tokat İli, Erbaa İlçesi, Ziya Gölkalp Mahallesi’nde yer alan, I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Horoztepe Nekropolü ve Höyüğü arasında kalan kent parkına ilişkin imar planı değişikliği konusuna yönelik Kurulumuzun 30.01.2014 tarihli ve 1331 sayılı kararı gereğince, Tokat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan sondaj çalışmasında ortaya çıkan buluntular doğrultusunda Horoztepe Nekropolü I. derece arkeolojik sit sınırının, 285 ada, 1,2,4,5 parseller; 510 ada, 2,3,4,5 parseller, 992 ada, 5 parsel ile 248 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14 nolu parselleri kapsayarak kararımız eki 1/1500 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle yeniden belirlenmesine;

Horoztepe Nekropolü I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşullarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine şeklinde belirlenmesine;

Horoztepe Nekropolü I. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan 248 ada, 7 parseldeki mezarlık alandaki defin işlemlerinin nekropol alanına zarar vermesi ve gelecekte yapılacak olası bilimsel çalışmaların önünü kapatması nedeniyle mezarlıkta yeni defin işleminin yapılmamasına karar verildi.

 

11930/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve  No   :  11.12.2014-113                                                  Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 11.12.2014-1869                                                     SİVAS

Dosya No                     : 58.01.328

Sivas İli, Divriği İlçesi, Çiğdemli Köyü, Dazlak Mezrası Mevkii’nde sit alanı dışında, tapulanma harici alanda tespit edilen Dazlak Tepe Tümülüsü’nün tescil edilmesi ve kaçak kazı çukurlarının kapatılmasına yönelik gerekli iznin verilmesi istemini içeren Sivas Valiliği Müze Müdürlüğü’nün 03.04.2014 tarihli ve 19007571-150/0552-1416 sayılı ve 14.06.2014 tarihli ve 19007571-150/0863-2113 sayılı yazıları, tescile ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğü’nün 17.10.2014 tarihli ve 212186 sayılı yazı, Sivas Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 20.10.2014 tarihli ve 73364519/250/5980 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 25.112014 tarihli ve 20913469-101.2902-256250/67056 sayılı yazı, Divriği Kaymakamlığı Malmüdürlüğü’nün 28.11.2014 tarihli ve 703 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 09.12.2014 tarihli ve 455 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Divriği İlçesi, Çiğdemli Köyü, Dazlak Mezrası Mevkii’nde, tapulanma harici alanda yer alan Dazlak Tepe Tümülüsü ’nün 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I.derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına, kaçak kazı çukurunun Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılmasına;

Dazlak Tepe Tümülüsü’nün I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine, toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine karar verildi.

 

11931/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 28.08.2014-98                             Toplantı Yeri: SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 28.08.2014-2081

Sinop İli, Merkez, Meydankapı Mahallesi, 6 pafta, 25 ada,130 parselde bulunan, zemin +2 katlı taşınmazın tescil istemini içeren Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.06.2014 gün ve 1415 sayılı yazısı,  tescile ilişkin kurum görüşünü içeren Sinop Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.08.2014 gün ve 2521 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 21.08.2014 gün ve 317 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Sinop İli, Merkez, Meydankapı Mahallesi, 6 pafta, 25 ada, 130 parselde (eski 37-38 parsel) bulunan zemin+2 katlı taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar verildi.

11932/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

GPM Proje Geliştirme İnşaat Maden Petrol Enerji Danışmanlık San Tic. A.Ş.’nin Artvin, Rize ve Trabzon illerinde sahip bulunduğu AR/GPM/4725,4726 ve 4727 hak sıra numaralı 3 adet petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1’inci maddesi ve mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 15.12.2014 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

11948/1-1

—————

Turkish Petroleum International Company Limited Şti’nin Karadeniz’de Türk Karasuları içinde sahip bulunduğu AR/TPI/4947 ve 4948 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1’inci maddesi ve mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 15.12.2014 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

11947/1-1

—————

GPM Proje Geliştirme İnşaat Maden Petrol Enerji Danışmanlık San Tic. A.Ş.’nin Mardin ilinde sahip bulunduğu AR/GPM/ 4723 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1’inci maddesi ve mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 15.12.2014 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

11946/1-1