2 Ocak 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29224

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ARSA KARŞILIĞI ANAHTAR TESLİM İNŞAAT YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Darıca Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARSA KARŞILIĞI ANAHTAR TESLİM İNŞAAT YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemize ait Manisa İli Soma İlçesinin; Yüzevler mevkiinde bulunan 378 ada nolu 186-187-188 parsel 39.717,32m2 arsa ile İstasyon Çamlık mevkiinde 518 ada nolu 20 parsel ve 8 ada nolu 184-185 parsel 36.368,05m2 olmak üzere toplam 76.085,37m2 yüzölçümlü arazilerimizin arsa karşılığı, yine Müessesemize ait Kurtuluş Mh. 216 Evler mevkiinde 436 ada nolu 38-39-40 parsel ve 342 ada nolu 47 parsel olmak üzere toplam 29.892,48m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine Müessese İdari binası 7 katlı (sığınaklı), Lokal Binası 2 katlı (sığınaklı) , Açık ve Kapalı Menfez, Alt yapı, Çevre Peyzajı (Mini Futbol Sahaları, Çocuk park alanları, Çevre ihata duvarları, Otopark alanları, Saha tanzimleri, Ağaçlandırma) Mono blok Trafo Binası, Eşanjör Dairesi, Güvenlik Binaları (Giriş Platformlu) (2 Adet), Su deposu ve 5 blok 9 katlı (180 adet Daire) lojmanlar (sığınaklı) bağımsız bölümler İdareye kalacak şekilde asgari şart olarak verilecektir. Asgari şarta ilaveten idareye verilecek bağımsız bölümlerin üzerine …... adet blok, bloğu tamamlayan daireler için …...TL+KDV arttırımı şeklinde Anahtar Teslimi inşaat yapım işi kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

İşin Muhammen Bedeli: 40.024.726,38,-TL

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN

1 - Teklif mektubu (Ek-1) örnek forma göre

2 - Türkiye’de tebligat için (Ek-2) örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

3 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

6 - 2886 sayılı Yasaya göre alınmış (Ek-3) örnek forma göre düzenlenen geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için (Ek-5) örnek forma göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi,

8 - Şartname eki (Ek-6) örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

9 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (2., 3., 4. ve 5.) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. Bütün bu belgeler, dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

10 - İhale ilan tarihinden geriye doğru 15 yıl içerisinde Muhammen bedelin %25 sinden az olmamak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya inşaat işlerine ait resmi kurumlardan alınmış tek sözleşmeye ait benzer iş bitirme/iş denetleme belgesi (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış) veya istekli adına verilen benzer işe ait Yapı kullanma izin belgesinin (Belediyeden alınmış) noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek sunulması zorunludur.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (herbir ortak tek sözleşmeye ait benzer iş bitirme/iş denetleme belgesi verebilir) iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. Ortak girişimdeki ortaklardan birinin iş bitirme belgesindeki tutar, asgari iş deneyim tutarını karşılıyor ise diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz.

BENZER İŞ; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu İhale Tebliğinin (Benzer işlere dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi (B) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler II/III Grup İşler

11 - Muhammen bedelin %25 inden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu (Banka Teyit yazılı) (EK-5) örneğe uygun. Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

12 - İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 111    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)     Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

13 - İhale konusu hizmetin

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih

ve Saati

İşin

Süresi

Arsa Karşılığı İnşaat Yapımı İşi

-

2014/2499

17.02.2015-14.00

1095 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  TKİ ELİ Müessesesi Müdürlüğü (SOMA/MANİSA) dır.

c) İşin süresi                           :  1095 takvim günüdür.

d) İhale usulü                          :  Kapalı Teklif usulü

14 - İhalenin yapılacağı yer     : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu (212 nolu oda) Soma/MANİSA

15 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 111 45500 Soma/MANİSA TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), ANKARA ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No.3 D.4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale dokümanının şartnamesini 1.000,00-TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

16 - Teklifler, 13. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

17 - İstekliler muhammen bedelin % 3’ü oranda 1.200.741,79-TL. geçici teminat vereceklerdir.

18 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

11828/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Darıca Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Darıca Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Bağlarbaşı Mah. İstasyon Caddesi No: 176 DARICA/KOCAELİ” adresindeki Darıca Belediye Binası 3. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca  “Kapalı Teklif Usulü”  açık artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250 (ikiyüzelli) TL olup, Darıca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Bağlarbaşı Mahallesi Ali Arıcan Caddesi No:151 2.Kat) temin edilebilir.

 

Bölge

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale gün ve saati

Darıca

F.Çakmak Mah.

801

1

2.873,00

Konut Alanı

5.746.000,00 TL

(Beşmilyonyediyüzkırkaltıbin)

172.380,00 TL

(yüzyetmişikibinüçyüzseksen)

22.01.2015

Perşembe Saat:10.00

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Konut Alanında kalmaktadır. Ayrık Nizam 5 Kat Taks: 0.40, Kaks:2.00, Ön bahçe çekme mesafesi Min.3,00 m Yan bahçe çekme mesafesi 3,00 m

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK  KİŞİLERDEN :

1 - İkametgah belgesi,

2- Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat  mektubu veya makbuzu,

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6 - Darıca Belediye başkanlığına borcu olmadığına dair Mali hizmetler müdürlüğünden Borcu yoktur belgesi

B) TÜZEL  KİŞİLERDEN :

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

8 - Darıca Belediye başkanlığına borcu olmadığına dair Mali hizmetler müdürlüğünden Borcu yoktur belgesi

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine adar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

11730/1-1