1 Ocak 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29223

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Valiliğinden:

Kamu İhale Kurumundan:

İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Batman Orman İşletme Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Tavas Orman İşletme Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Acıpayam Orman İşletme Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Emlak Müdürlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden:

İçişleri Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

İlan başvuru tarihi: 02.01.2015

İlan bitiş tarihi: 16.01.2015

İlan olunur.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER :

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini,  nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

1 - Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

NOT :

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların 02.01.2015 – 16.01.2015 tarihlerinde; Profesör kadrosuna başvuracak adayın Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayın ise ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Profesör

1

Mikrofungus sistematiği alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

1

Biyomedikal sensörler konusunda çalışmaları olmak.

11849/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı profesörler 6 nüsha, doçentler 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Anabilim Dalı/Bölüm

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

2

Bilgisayar ağları, algılayıcı ağlar ve tasarsız (ad hoc) ağlar konularında bilimsel çalışmalara sahip olması, bu konularda ders verebilmesi ve bilimsel projelere destek olması.

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik

Profesör

1

1

Yaşayan/kontrollü polimerizasyon teknikleri ile biyofonksiyonel polimer sentezi, polimerlerin ilaç salın ve nanotıp uygulamaları üzerine araştırmaları ve yayınlarının olması. Doktora sonrası araştırmacı olarak yurtdışında çalışmış olması.

11928/1-1


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden:

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE HİZMET BİNASI, MEYDAN VE ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ VE KENTSEL TASARIM PROJESİ YARIŞMA İLANI

1. Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek kademelidir.

2. Yarışmanın Yeri ve Konusu

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde; yeni kent merkezi oluşturulmasına yönelik Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının yapılacağı alanın da içinde bulunduğu yaklaşık 520.000 m2’lik alanın tasarlanmasıdır.

Mevcut imar planlarına uyularak; doğal çevreye uyumlu, kentin kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan, bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararını gözeten, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, peyzaj tasarımları ile desteklenen açık ve yeşil alanlar, çocuk parkları ile spor alanlarını içeren, mimarlık, şehircilik, peyzaj mimarlığı ile tüm mühendislik alanlarında çağdaş ve ekonomik çözümler öneren, güzel sanatları teşvik eden özgün öneriler geliştiren projelerin elde edilmesidir. Bu nedenle Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi Mimari ve Kentsel Tasarım Projesi yarışması açılmıştır.

3. Yarışmaya Katılma Koşulları

- Yarışma katılımı, içinde en az bir mimar, bir şehir plancısı ve bir peyzaj mimarı bulunan ekipten ile oluşacaktır. Ekipte İdareyle ilişkilerin yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere, ekip temsilcisi mimar olacaktır.  Yarışmaya katılan ortakların her biri İdareye karsı müşterek sorumludurlar,

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda bulunmamak,

- Jüri üyeleri ve raportörleri belirleyen ve atayanlar ile Belediye personeli ve Belediye adına çalışan danışmanlar ve onların çalışanları arasında olmamak,

- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerin 1. Dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları olmamak,

- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

- Şartname alıp isim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

- Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

- Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

4 - Yarışma Takvimi

 

Yarışmanın ilanı

05/01/2015

Son soru sorma tarihi

05/02/2015

Cevapların gönderilme tarihi

12/02/2015

Proje teslim tarihi

06/04/2015

Jüri değerlendirme başlangıç tarihi

10/04/2015

Yarışma sonucu ilan tarihi

17/04/2015

Kolokyum tarihi ve yeri yarışma sonuçları ile birlikte açıklanacaktır.

5 - Yarışma Jüri Üyeleri

5.1. Danışman Jüri Üyeleri

 

1

Kadir ALBAYRAK

Kimya Mühendisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

2

Neşat ERDOĞAN

Mimar

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Danışmanı

3

Murat YAZAN

İnşaat Mühendisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri

4

Dilşad ERGİN

Mimar

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

5

Kemal ERSOYLU

Şehir Plancısı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürü

 

5.2. Asil Jüri Üyeleri

 

1

Ersen GÜRSEL (Jüri Başkanı)

Y. Mimar

GSA

2

Alişan ÇIRAKOĞLU

Y. Mimar

ODTÜ

3

Cem SORGUÇ

Mimar

MSÜ

4

Yrd. Doç. Dr. Ferhat HACIALİBEYOĞLU

Y. Mimar

DEÜ/ DEÜ

5

Doç. Dr. Ebru FİRİDİN ÖZGÜR

Y. Şehir Plancısı

MSÜ/MSGSÜ

6

Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ

Y. Peyzaj Mimarı

Ankara Üniversitesi / NKÜ

7

Osman TAŞSETEN

İnşaat Mühendisi

İDMMA

 

5.3. Yedek Jüri Üyeleri

 

1

Yrd. Doç. Dr. Eser YAĞÇI

Y. Mimar

YÜ/ MSGSÜ

2

Dr. Gül TÜZÜN

Y. Şehir Plancısı

YTÜ/ YTÜ

3

Uğur PULAT

Peyzaj Mimarı

KTÜ

4

İlhan İNEL

İnşaat Mühendisi

YTÜ

 

5.4. Raportörler

 

Şuaip ÖZER

Arkeolog

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kültür Varlıkları Şube Müdür V.

Nurdan ÖZCAN YALÇIN

Mimar

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Levent TURAN

Y. Şehir Plancısı

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

 

6. Ödüller ve Ödeme Şekli

 

Birincilik Ödülü

100.000,00 TL

İkincilik Ödülü

75.000,00 TL

Üçüncülük Ödülü

50.000,00 TL

1. Mansiyon

20.000,00 TL

2. Mansiyon

20.000,00 TL

3. Mansiyon

20.000,00 TL

Jüri gerekli gördüğü taktirde satınalma yapacaktır. Satınalmalar için 20.000,00TL ödenek ayrılacaktır.

Jüri, değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 takvim günü içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

TMMOB Mali İşler Yönetmeliğinin 8. Maddesi uyarınca, ödül, mansiyon, satın alma ve jüri bedellerinin % 5’leri tutarındaki kesintiler Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır.

7. Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar

Yer görme zorunlu olmamakla birlikte, jüri, yarışmacıların yer görmesini tavsiye etmektedir.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında “Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi Mimari ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması” şartnamesini alabileceklerdir. Yarışma şartname bedelinin “Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi Mimari ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması” açıklaması ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait Halk Bankası Tekirdağ Şubesi TR78 0001 2009 3040 0007 0000 01 No’lu hesaba veya Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tahsilat Veznelerine yatırılması ve alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne ibrazı ile şartname ve ekleri elden alınabileceği gibi dekont ile isim, adres, telefon ve e-posta bilgilerini içeren belgenin e-posta ile raportörlüğe gönderilmesi halinde de yarışma şartnamesi ve ekleri adreslerine gönderilebilir.

8. Yarışmayı Düzenleyen İdareye Ait İletişim Bilgileri

“Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi Mimari ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması” Raportörlüğü

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Hizmet Binası

Hürriyet Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Karides Sokak, No: 1 Dinçgül - Özçakı İş Merkezi Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

Telefon: 0 850 459 28 04

E-posta: yarisma@tekirdag.bel.tr

11794/1-1


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dalına öğretim üyesi alınacaktır.

Kadro daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

- İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Niteliği

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Profesör

1

1

Toplumsal uzaklaşma alanında çalışması olmak.

11941/1-1


Bursa Valiliğinden:

KARAR NO          : 138

KARAR TARİHİ   : 18/09/2014

MÜŞTEKİ              : Orhan YILMAZ

SANIK                   : Adnan SERATLI

4483 Sayılı Kanuna Valiliğimizce verilen 18/09/2014 gün ve 138 sayılı "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE" ilişkin kararımız müştekinin adresi tespit edilemediğinden kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereği müştekiye ilanen tebliğ olunur.

11798/1-1


Kamu İhale Kurumundan:


İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

                 İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI İPTALİ

1.     İhale kayıt numarası

2008/59645

2.     Yasaklama Kararı İptalinin Dayanağı

Ankara 5. İdare Mahkemesinin 19/09/2014 tarih ve E:2014/1657, K.2014/1022 sayılı kararı

3.     İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Adresi

İskenderpaşa Mah. Horhor Cad. Kavalalı Sk. No: 3/4 34080 Fatih / İSTANBUL

Telefon ve faks numarası

0212 534 00 34 - 0212 534 00 26

Elektronik posta adresi

isletmemd@istanbul.edu.tr

4.     İhalelere Katılmaktan Yasaklanması İptal Edilen Gerçek veya Tüzel Kişinin

 

Adı/Unvanı

Egemen Tıbbi Teknik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Adresi

P.K. 15 Balçova / İZMİR

T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No

6130077813

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No

01 - 77288 / 50485.1

5.     Yasaklama Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarih ve Sayısı

04 Şubat 2009 - 27131

 

 

6.        Açıklama

İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün 2008/59645 İKN’li 34 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı ihalesi yüklenicilerinden Egemen Tıbbi Teknik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 04 Şubat 2009 tarih ve 27131 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmasının yasaklanması kararı Ankara 5. İdare Mahkemesinin 19/09/2014 tarih ve E:2014/1657, K.2014/1022 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

11949/1-1


 


 


 


 


 


 

—————


 


 

—————


 


 


 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

—————

11911/1-1

—————

11912/1-1

—————

11913/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5398-2                                                                 Karar Tarihi: 30/12/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarihli toplantısında, ilgili şebeke işletmecisi tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 31 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince tahsil edilebilecek başvuru bedelinin 2015 yılı için kurulu güçleri 50 kW’ya kadar olan üretim tesisleri için 50 TL (50 kW dahil), 50 kW üstü tesisler için 320 TL olarak belirlenmesine,

karar verilmiştir.

11914/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5398-3                                                                 Karar Tarihi: 30/12/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarihli toplantısında, görevli tedarik şirketlerinin Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 31 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince tahsil edebileceği yıllık işletim bedelinin 2015 yılı için 0 TL olarak belirlenmesine,

karar verilmiştir.

11915/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5400                                                                     Karar Tarihi: 30/12/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarihli toplantısında, Adıyaman Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin(AKEDAŞ) talebi üzerine;  28/12/2010 tarih ve 2979 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 2015 yılı iletim gelir gereksiniminin aşağıdaki şekilde revize edilmesine;

 

 

2015

Gelir Gereksinimi

(MEVCUT-ESKİ)

2015

Gelir Gereksinimi

(REVİZE-YENİ)

TÜFE=182,4

TL

TL

İletim Gelir Gereksinimi

54.643.602

20.000.000

 

Akedaş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin; 25/12/2014 tarih ve 5374-10 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan 2015 yılı iletim gelir tavanının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

 

 

2015

Gelir Gereksinimi

Gelir

Farkı Düzeltme Bileşeni

2013

ŞKOİİG Düzeltme Bileşeni

2015

Gelir

Tavanı

TÜFE=248,82

TL

TL

TL

TL

İletim

27.282.895

-51.250.248

-

-23.967.353

Karar verilmiştir.

11917/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5398-4                                                                 Karar Tarihi: 30/12/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarihli toplantısında;

(1) Dicle EDAŞ’ın 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teşkil eden "Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar"ın eki "Ek-1"in aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

karar verilmiştir.

 

11916/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5405                                                                     Karar Tarihi: 30/12/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarihli toplantısında, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesi kapsamında;

a) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen tüketicilere 01/01/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,

b) Dağıtım şirketleri tarafından genel aydınlatma alt abone grubundaki tüketicilere 01/01/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-3’te yer alan tarife tablosunun onaylanmasına,

karar verilmiştir.

 

EKLER:

EK-1 01/01/2015 tarihinden itibaren uygulanacak Faaliyet Bazlı Tarife Tablosu.

EK-2 01/01/2015tarihinden itibaren uygulanacak Fonsuz Tarife Tablosu.

EK-3 01/01/2015tarihinden itibaren genel aydınlatma alt abone grubundaki tüketicilere uygulanacak Fonsuz Tarife Tablosu

                                                                                                                                 11918/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5404                                                                     Karar Tarihi: 30/12/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarihli toplantısında, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesi kapsamında; 01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;

1) TETAŞ tarafından; Dağıtım Şirketlerine ve Görevli Tedarik Şirketlerine 01/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde aktif elektrik enerjisi bedeli olarak 17,85 Krş/kWh uygulanmasına,

2) Görevli Tedarik Şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere uygulanan tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilerine uygulanmasına devam edilmesine,

3) Enerji KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Genelgesi uyarınca makroekonomik göstergelerde meydana gelebilecek değişikliklerden veya sair nedenlerden dolayı TETAŞ tarafından Kuruma tarife değişikliği teklifinde bulunulması durumunda, Kurum tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu alınan Kurul Kararı çerçevesinde tarife değişikliği yapılmasına,

karar verilmiştir.

11919/1-1

—————

11921/1-1

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 12.12.2014-103                                    35.003/680

KARAR TARİHİ VE NO        : 12.12.2014-2624                                 Toplantı Yeri

                                                                                                                     İZMİR

İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere Beldesi 16 ada, 4 parselde (Suniş Otel) devam eden otel inşaat alanında. İzmir Müze Müdürlüğü tarafından tespit edilen alanın arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesi önerisine ilişkin İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 28.10.2014 tarihli ve 9136 sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü uzmanlarının 16.10.2014 tarihli raporu, İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.11.2014 tarih ve 2512 sayılı kararı gereği İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyelerinin 12.12.2014 tarihinde mahallinde yaptıkları yerinde inceleme sonucu ile Müdürlük evrakına 02.12.2014 tarih ve 790 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere Beldesi, 16 ada, 4 parselde (Suniş Otel) 12.12.2014 tarihinde Kurulumuz üyelerince mahallinde yapılan inceleme sonucu; kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği haliyle 2863 sayılı Yasa'nın 6. Maddesi kapsamında III. (Üçüncü) derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, bu alanda Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih 658 sayılı İlke Kararı koşullarının geçerli olduğuna, parselin sit dışında kalan bölümünde çalışmaların sürdürülebileceğine, bahse konu alanda ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yapılacak sondaj sonuçlarının Kurulda değerlendirilmesine karar verildi.

 

 

11799/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 14.11.2014-100                                     35.17/294

KARAR TARİHİ VE NO        : 14.11.2014-2560                                 Toplantı Yeri

                                                                                                                     İZMİR

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Karakızlar Mahallesi, Kırbağlar Mevkii'nde bulunan tapunun L18.C.24.B pafta, 720 parsel numarasıyla kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında tescillenmesi önerisine ilişkin İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 12.06.2008 tarih ve 1682-4645 sayılı yazısı, 5177 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı kanunun 7. maddesi kapsamında İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 27.08.2014 tarihli ve 3334 sayılı yazısı ile istenilen kurum görüşlerinin iletildiği Torbalı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 09.09.2014 tarih 12990-7634 sayılı, Torbalı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 17.09.2014 tarih 2469 sayılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü'nün 15.09.2014 tarih, 01-03-8453-78290 sayılı, Torbalı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün'08.09.2014 tarih 12911-7649 sayılı, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 16.09.2014 tarih 250 sayılı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Menderes Orman İşletme Müdürlüğü Torbalı Orman İşletme Şefliği'nin 26.09.2014 tarih 167 sayılı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün 22.09.2014 tarih 162542 sayılı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü'nün 25.09.2014 tarih 604126 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 25.09.2014 tarih 255272 sayılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Harita ve Yeraltı Tesisleri Şube Müdürlüğü'nün 10.10.2014 tarih 5344 sayılı yazıları ve Müdürlük evrakına 11.11.2014 gün ve 783 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, işlem dosyası ve diğer ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Karakızlar Mahallesi, Kırbağlar Mevkii'nde bulunan tapunun L18.C.24.B pafta,720 parsel numarasıyla kayıtlı taşınmazın, kararımız eki paftada sınırları belirlenmiş şekliyle "3. Derece Arkeolojik sit alanı" olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna. Geçiş dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, her türlü uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına, alanda bulunan mevcut ağaçların bakım ve budama işlemlerinin yapılabileceğine, 2863 sayılı Yasanın 17. Maddesi kapsamında koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, kararımız eki 1/5000 ölçekli sit paftasında yer alan 720 parsel nolu taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine 3. Derece Arkeolojik sit alanıdır şerhi verilmesine karar verildi.

 

 

11832/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih    : 92- 20.11.2014                                                    Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        : 1284- 20.11.2014                                                 KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit içerisinde yer alan, tapunun 11330 ada, 17 parsel, 11333 ada, 4 parsel, 11294 ada, 19-20 parsel numaralarında özel mülkiyet adına kayıtlı bulunan Konut niteliğindeki taşınmazların, tapunun 11313 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı Hamam ve Sarnıç niteliğindeki özel mülkiyet adına kayıtlı bulanan taşınmazların, tapunun 11338 ada, 22 parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı bulanan Fırın niteliğindeki taşınmazın ve 1398 parselde yer alan Çeşme niteliğindeki taşınmazın; 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine; 11330 ada, 17 parsel, 11333 ada, 4 parsel ve 11294 ada, 19-20 parsel numarasında kayıtlı Konut niteliğindeki taşınmazların yapı gruplarının “II.Grup” olarak belirlenmesine; 11313 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı Hamam ve Sarnıç niteliğindeki taşınmazların, 11338 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı Fırın niteliğindeki taşınmazın ve 1398 parselde yer alan Çeşme niteliğindeki taşınmazın yapı gruplarının “I. Grup” olarak belirlenmesine, karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11800/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                  10.01.2567

Toplantı Tarihi ve No    :11.12.2014/177                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :11.12.2014/3897                                               EDREMİT

Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, Merkez, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, kentsel sit alanında, Hayrettinpaşa mahallesinde, Kurulumuzun 23.02.2012 tarih ve 488 sayılı kararı gereği yapılan tespit çalışması sonrası 493 ada, 13 parselde yer alan, özel mülkiyetteki binanın tescil önerisine ilişkin; Müdürlüğün 27.11.2014 tarih ve 6058 sayılı yazısı ve eki rapor okundu, tescil fişi ve fotoğraflar incelendi, yapılan görüşmeler sonunda,

Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, Merkez, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, kentsel sit alanında, Hayrettinpaşa mahallesinde, 493 ada, 13 parselde yer alan, özel mülkiyetteki binanın 2863 sayılı yasanın 6.maddesi ve ilgili yönetmeliğinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle 2863 sayılı yasanın 7.maddesi gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine, koruma grubunun KTVKYK’nun 5.11.1999/660 tarih-sayılı ilke kararı uyarınca 2.grup olarak belirlenmesine, anılan yasa ve yürürlükteki yönetmelik uyarınca tapuda gereken ilan ve koruma grubu şerhlerinin konularak belgelerinin Müdürlüğümüze gönderilmesine, belediyesince plandaki tescil taramasının yapılarak da belgesinin Müdürlüğümüze iletilmesine karar verildi.

 

 

11801/1-1


 

11910/1-1