1 Ocak 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29223

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ EŞME ALAŞEHİR POZUNDA KULLANILMAK ÜZERE 100.000 LT. MOTORİN SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Tire Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kocaeli Körfez Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kastamonu Belediye Başkanlığından:


İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MERCEDES KAMYONLARDA KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ EŞME ALAŞEHİR POZUNDA KULLANILMAK ÜZERE 100.000 LT. MOTORİN SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/176647

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A  35220 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@.tcdd.gov.tr

d) İhalenin Görülebileceği

    İnternet. Adresi                      :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü Eşme Alaşehir Pozunda Kullanılmak Üzere 100.000 Lt. Motorin Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 13.01.2015 Salı Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 100.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11657/1-1


DÜZELTME İLANI

Tire Belediye Başkanlığından:

20.12.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve ihalesi 07.01.2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan; Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Şeht. Yüzb. Gültekin BAŞARGAN Cad. 20 nolu bağımsız bölümde bulunan Otel vasfındaki gayrimenkulün satışına ilişkin ihale ilanımızın 1. Maddesinde İhale Usulünün; 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince “Kapalı Zarf Usulü ile yapılacağı”nın belirtilmesi gerekli iken sehven 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince “Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır” denilmiştir.

İlanen duyurulur.

11943/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kocaeli Körfez Belediye Başkanlığından:

Belediyemize ait aşağıda belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile satılacaktır. İhale Belediye Encümeni toplantı odasında 14/01/2015 Çarşamba günü saat 15:00’da yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını ihale günü saat 11:00’a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 500 TL karşılığında, mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İhaleye katılabilmek için;

a - İkametgah belgesi (resimli)

b - Nüfus cüzdanı sureti (resimli) 

c - Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz

d - Şirketler, Ticaret odası belgesi, İmza sirküleri, Yetki belgesini ibraz etmek zorundadır.

e - İhaleye vekaleten katılınılıyorsa vekaletname (noterden)

f - İstenen belgelerin aslı veya noterden onaylı suretleri kabul edilecektir.

g - Belediye Gelir Şefliği’nden borcu yoktur yazısı

Posta ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez.

İlanen duyurulur.

 

Sıra

Mahalle

Ada

Parsel

Miktarı

Niteliği

Muhammen Bed.

Geçici Teminat

1

İlimtepe

1806

2

3.097,00

Akaryakıt İstasyonu ve Lpg Alanı

3.174.425,00 TL.

95.232,75 TL.

2

İlimtepe

1806

3

7.019,00

Ticaret Alanı

3.860.450,00 TL.

115.813,50 TL.

11792/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kastamonu Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Kuzeykent Mahallesi 1289 ada 15 parseldeki taşınmazın; Belediye Meclisinin 06.03.2013 tarih ve 19 sayılı, Belediye Encümeninin 11.12.2014 tarih ve 963 sayılı kararı ile YURT ALANI’ olarak, saraçlar mahallesinin 932 ada 55 parseldeki taşınmazın; Belediye Meclisinin 08.11.2010 tarih ve 86 sayılı, Belediye Encümeninin 11.12.2014 tarih 962 kararı ile TİCARET ALANI (4 YILDIZLI OTEL YAPILMAK AMACI İLE) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

1 - İhale 15.01.2015 Perşembe Günü Saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No: 5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2 - Taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup; ihaleye iştirak etmek isteyenlerin %3 tutarındaki geçici teminatı Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı, Gelir Servisine yatırmaları ve alacakları belgeyi ihale saatinde encümene ibraz etmeleri zorunludur.

3 - A) İhaleye kendi adına katılacak gerçek kişiler;

a) Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden onaylı)

b) İkametgah belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden onaylı)

c) Vekaleten iştirak edeceklerden; isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname

B) Tüzel kişiler adına katılacak istekliler;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi,

b)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içersinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

C) Ortak girişim olarak katılım olması halinde istenen diğer belgelerle birlikte Ortaklık Beyannamesi’ni ibraz etmek zorundadır.

4 - İhale İle ilgili şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

Kullanım Amacı

1 - Saraçlar

  932

55

7.570,03 m²

4.000.000,00 TL

120.000,00 TL

Ticaret Alanı

E=3,00

2 - Kuzeykent

1289

15

2.416,23 m²

724.869,00 TL

21.746,07 TL

Yurt Alanı

E=2,00

11795/1-1


İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MERCEDES KAMYONLARDA KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/176855

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 0286-4162001      Faks: 0286-4163700

c) Elektronik posta adresi          :  clibilgiislem@tki.gov.tr

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İşletme Müdürlüğümüz Mercedes Kamyonlarda kullanılmak üzere 61 kalem yedek parça temini işi.

b) Teslim yeri                            :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale usulü                             :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                       :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                        :  14/01/2015 - 15.00

d) Dosya no                               :  270-KÇLİ/2014-0927

4 - İhaleye ait dökümanlar:

Çan’da        :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

İzmir’de      :  TKİ Gümrük Şefliği: Erzene mahallesi 78. Sokak No: 3 Bornova/İZMİR

Ankara’da  :  TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı kat: 11 Yenimahalle / ANKARA adreslerinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ŞbTR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 50,00 TL’dir. (Posta yoluyla 60.00TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 14/01/2015 saat 15.00’a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

11752/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 19,50 TL ile en çok 162.126,26 TL arasında değişen; 14/01/2015 günü saat 16:00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 16.215,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 70 grup eşya (çay, şeker, cep telefonu ve aparatları, kol saati, kot pantolon, kemer, kablosuz mikrofon, mp3, tüp başlığı, doğal gaz dönüşüm aparatı, rulman, kemer delme aleti, sekmen, fren pompası, klima motoru,, dinamo, dinamo hortumu, ütü, kamera, fotoğraf makinesi, makaron, petrol yağlan, eşarp, kömür, vitrin rafı, çanta, ayna, saat, dijital hassas terazi, çorap, patlayıcı torpil ve kızkaçıran, vana, terlik, püskürtme başlığı, bilgisayar işlemcisi ve fanı, tornavida, elektronik devre, bitümen, kart okuyucu, aspiratör ve buzdolabı vs.); açık artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 15/01/2015 tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) (2234026-46) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

11789/1-1


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1. İdarenin

a) Adresi                                    :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elimakikmal@eli.gov.tr

2. İhale konusu malın a) -

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya

No

İhale Tarih

Saati

Teslim

Süresi

1-

6.000.000 Adet Polipropilen Kömür Torbası Alımı

179178

2014-2517

13.01.2015

14.00

60 Gün

2-

1. Adet Periyodik Bakım Kamyonu - 1. Adet Periyodik Bakım Aracı Alımı

179179

2014-2518

19.01.2015

14.00

60 Gün

3-

56 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

179180

2014-2519

19.01.2015

15.00

180 Gün

 

b) Teslim yeri                            :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                       :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3. İhalenin yapılacağı yer           :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan),Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No.3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8. Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

9. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

11903/1-1