26 Aralık 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29217

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB):

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-Elektrik Mühendisleri Odasından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye web sitemizin http: //www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Kimya

Mühendisliği

Temel İşlemler ve Termodinamik

Profesör

1

(*) : 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

Makina

Mühendisliği

Tasarım ve İmalat Mühendisliği

Doçent

1

(*) : 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik”  uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

 

NOT: İlanımızın Başvuru Süresi, Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

11655/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya ili, Kaş ilçesi, Kalkan Belediyesi, 4 pafta, 2395 parsel üzerindeki 208801 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi İsmail Selçuk YILMAZ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 02.10.2014 tarihli ve E.2013/1683-K.2014/1089 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.11.2013 tarihli ve 28808 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi İsmail Selçuk YILMAZ (Oda Sicil No:57643) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 17.12.2014 tarihli ve 33730 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11656/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ara Güler Fotoğrafçılık Eğitim ve Sanat Vakfı, İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.09.2014 tarihinde kesinleşen, 03.07.2014 tarihli ve E: 2013/693, K: 2014/240 sayılı kararı ile dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

11668/1-1


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin Tıp Fakültesi Dekanlığı için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25.   maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçentler alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

2

Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak.

Kardiyoloji

Profesör

1

 

Doçent

1

 

İç Hastalıkları

Profesör

1

 

Genel Cerrahi

Doçent

1

 

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

11677/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Nisanda  Adana’da Turizm Kültür Sanat Vakfı.

VAKFEDENLER:  Ali Haydar Bozkurt, İlhami Günsel, Nisanda Adana’da Turizm Kültür Sanat Derneği.

VAKFIN İKAMETGAHI:  Adana

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/11/2014 tarih ve E.2014/305 K.2014/535 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Adana’nın kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla başta “Nisanda Adana’da” etkinlikleri ve “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” olmak üzere her türlü yerel, ulusal ve uluslararası turizm kültür sanat faaliyetlerini organize etmek ve destek sağlamak.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000 TL Nakit .

YÖNETİM KURULU :

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları yönetim kurulunun tespit edeceği vakfın amaçlarına en yakın bir başka  vakıf yada kuruluşa  devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11667/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No       : 5362

Karar Tarihi   : 18/12/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2014 tarihli toplantısında, 2015 yılı boyunca Doğal Gaz Piyasasındaki tüketicilere uygulanmak üzere, serbest tüketici olma sınırına ilişkin olarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Madde 1 - Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir.

Madde 2 - Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için, serbest tüketici olma sınırı 75.000 m3 tür. Serbest tüketici için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.

Madde 3 - Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi sonucunda dağıtım lisansı sahibi olan tüzel kişilerin dağıtım bölgesinde uygulanacak serbest tüketici olma sınırına ilişkin olarak, lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk 5 yıllık sürenin dolmasından sonra, bu Kararın 1 inci ve 2 nci maddesi hükümleri geçerlidir.

Madde 4 - Tüketim miktarına bakılmaksızın, elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon tesisi sahibi kişiler ve kullanıcı birlikleri serbest tüketici statüsündedir.

Madde 5 - Bu Karar 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

11648/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No       : 5361

Karar Tarihi   : 18/12/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2014 tarihli toplantısında, Yer Altı Depolama Tesisleri Kullanım Usul ve Esasları Hazırlama Yönetmeliği’nin 5 inci Maddesi ve Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları (KUE) 20 nci Maddesi çerçevesinde KUE’de değişiklik yapılması hakkında aşağıdaki karar alınmıştır.

Madde 1: KUE 1.1. maddesi Tanımlar başlığı altında bulunan “Hizmet Kesintisi Bedeli” ifadesi “Hizmet Kesintisi Ücreti” olarak değiştirilmiştir.

Madde 2: KUE 3.5.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

3.5.2 Türkiye’deki bir bankadan alınacak, koşulsuz, ilk talepte ödeme kayıtlı, gayri kabili rücu, limit içi banka kesin teminat mektubunu getiren ve DHS’yi imzalayan Başvuru Sahiplerine geçici teminat mektupları, DHS’nin imzalanmasını takip eden 5 (beş) İş Günü içinde iade edilir.

Madde 3: KUE 4.2.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

4.2.1 Devirlerde, devralan tüzel kişi bir Hizmet Alan ise; söz konusu Hizmet Alan'ın, devraldığı yeni kapasiteye uygun olarak mevcut kesin teminat mektubunun kapsamını genişleterek ek teminat mektubunu (Madde 3.5.1'de tarif edilen nitelikte yeni bir kesin teminat mektubunu sunması) ve kapasite devri başvuru formunu Depolama Şirketi'ne sunmasının ardından Depolama Şirketi'nin onay vermesi ile devir gerçekleşir.

Madde 4: KUE 4.2.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

4.2.2 Devirlerde, devralan tüzel kişi eğer bir Hizmet Alan değil ise; söz konusu tüzel kişinin kesin teminat mektubunu (Madde 3.5.1'de tarif edilen nitelikte yeni bir kesin teminat mektubunu sunması) ve kapasite devri başvuru formunu Depolama Şirketi'ne sunmasının ardından Depolama Şirketi'nin onay vermesi halinde DHS imzalaması ile devir gerçekleşir.

Madde 5: KUE 4.2.4 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

4.2.4 Devirlerde devreden Hizmet Alan devir işleminin gerçekleşmesinden sonra devredilen kapasiteyi kullanamaz. Devreden Hizmet Alan'ın devrettiği kapasite için, DHS kapsamındaki ödeme sorumlulukları ortadan kalkar. Devralan Hizmet Alan'ın devraldığı kapasiteye ilişkin ödeme sorumlulukları devrin gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın başında başlar.

Madde 6: KUE 6.1.3.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

6.1.3.1 Depolama Şirketi, herhangi bir Güne (G) ve sonraki takip eden iki güne ait (G+1, G+2) programlara esas teşkil edecek günlük kapasite bilgilerini G-2'de saat 16:00'ya kadar ilan eder. Hizmet Alan herhangi bir Güne (G) ait Nominasyonunu G-l 'de saat 10:30’a kadar Depolama Şirketi'ne bildirir. Depolama Şirketi tüm Hizmet Alanların günlük Nominasyonlarını mevcut günlük kapasite elverişliliği dahilinde KUE'de belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirir ve onayladığı günlük Programları saat 11:00’e kadar İletim Şirketi'ne ve Hizmet Alanlara bildirir. Depolama Şirketi tarafından ilan edilen günlük kapasitenin üzerinde talepte bulunulamaz. Günlük kapasitenin üzerinde talepte bulunulması durumunda ilan edilen kapasite dikkate alınır. Depolama Şirketi, Gün öncesi günlük atıl enjeksiyon ve günlük atıl geri üretim kapasitesini tüm Hizmet Alanlara saat 11:30’a kadar ilan eder ve tüm Hizmet Alanları elektronik posta yoluyla da bilgilendirir.

Madde 7: KUE 6.5.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

6.5.1 Gün Öncesi Revize: Hizmet Alan, bir sonraki Gün (G) için yapılacak olan günlük revize Nominasyonlarını G-l'de saat 15:00’e kadar Depolama Şirketi'ne ibraz eder. Gün öncesi revize Nominasyon sürecinde günlük atıl kapasitede artış olması durumunda revize Nominasyonlar Depolama Şirketi'nin onayına bağlı olmak kaydıyla saat 16:00'ya kadar iletilebilir. Depolama Şirketi tüm Hizmet Alanların günlük revize Nominasyonlarını mevcut kapasite elverişliliği dâhilinde KUE'de belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirir ve onayladığı günlük revize Programları saat 16:30'a kadar İletim Şirketi'ne ve Hizmet Alanlara bildirir. Depolama Şirketi, Gün içi revize için günlük atıl enjeksiyon ve günlük atıl geri üretim kapasitesini tüm Hizmet Alanlara saat 17:00'ye kadar ilan eder ve tüm hizmet Alanları elektronik posta yoluyla da bilgilendirir.

Madde 8: KUE 6.5.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

6.5.2 Gün İçi Revize: Diğer Hizmet Alanların Programlarını etkilememek ve Depolama Şirketi'nin onayına bağlı olmak kaydıyla, Hizmet Alanın ilgili güne dair programında eksiltme veya arttırma yapılabilir. Bu durumda Hizmet Alan ilgili Gün için revize Nominasyonunu saat 15:00’e kadar Depolama Şirketi'ne iletir. Gün içi revize Nominasyon sürecinde günlük atıl kapasitede artış olması durumunda revize Nominasyonlar Depolama Şirketi'nin onayına bağlı olmak kaydıyla saat 16:00’ya kadar iletilebilir. Gün içi revize Nominasyonlarda ilk başvurandan başlamak üzere önce başvuran Hizmet Alana öncelik verilir. Depolama Şirketi 16:30’a kadar revize Nominasyonun kabul edilip edilmediğini Hizmet Alana ve İletim Şirketi'ne sırasıyla bildirir ve her bildirimden sonra geriye kalan atıl kapasite güncellenerek ilan edilip elektronik posta yoluyla tüm hizmet Alanlara bildirilir. Kesinleşmiş Gün içi revize Program'la G-1’de kesinleşmiş olan Program arasındaki fark için Depolama Şirketi herhangi bir Hizmet Kesinti Ücreti ödemekle yükümlü değildir.

11649/1-1


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB):

KOSGEB KOBİ UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından,  Merkez ve Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek Üzere 57 KOBİ Uzman Yardımcısı Alınacaktır.

Aranan Şartlar

1) T.C. Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7) Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,

8) KPSS sınavında aşağıda belirtilen puan türlerinde, 2013 veya 2014 yıllarında asgari 70 (yetmiş) puan almak,

9) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren;

a. KUY01 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Makine, Kimya, Matematik, Mekatronik, Metalürji veya Malzeme Mühendisliği ile diğer fakültelerin Matematik veya İstatistik bölümlerinin birinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSS P8 puan türünden asgari puanı almış olmak,

b. KUY02 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler,  İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin İktisat,  İşletme veya Maliye bölümlerinin birinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSS P57 puan türünden asgari puanı almış olmak,

c. KUY03 Referans kodu için Mühendislik fakültelerinin Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSS P8 puan türünden asgari puanı almış olmak,

d. KUY04 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler,  İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin Uluslararası İlişkiler bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSS P33 puan türünden asgari puanı almış olmak,

e. KUY05 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler,  İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin Maliye veya İktisat bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSS P57 puan türünden asgari puanı almış olmak,

f. KUY06 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Kimya Mühendisliği bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümünden mezun olmak ve KPSS P8 puan türünden asgari puanı almış olmak,

g. KUY07 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme veya Matematik Mühendisliği bölümleri ile diğer fakültelerin Matematik veya İstatistik bölümlerinin birinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSS P8 puan türünden asgari puanı almış olmak,

Ön Başvuru

Yukarıdaki şartları haiz olan adaylar;

10) Başvurusunu 05 Ocak 2015 Pazartesi tarihinde saat 09:00’dan 19 Ocak 2015 Pazartesi günü saat 17:00’e kadar http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden, elektronik ortamda yapacaktır. Adayların doğrulattıkları elektronik posta adreslerine başvuru yaptıklarına dair bir bilgilendirme postası atılacaktır.

11) Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.

12) Başvurular TC Kimlik Numarası üzerinden yapılacaktır. Bu kapsamda kimlik ve adres bilgileri, Kimlik Paylaşım Sisteminden alınacaktır.

13) Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru, elektronik posta ve/veya internet üzerinden yapılacaktır.

14) Müracaatlar aşağıda belirtilen pozisyonlara yapılacaktır;

a. Referans Kodu: KUY01:

İller

Pozisyon Sayısı

Adıyaman

1

Ardahan

1

Artvin

1

Batman

1

Bayburt

1

Bitlis

1

Çankırı

1

Çorum

1

Erzincan

1

Hakkari

1

Hatay

1

Iğdır

1

Kahramanmaraş

1

Kastamonu

1

Kırıkkale

1

Kırşehir

1

Kilis

1

Kocaeli/Gebze

1

Konya

1

Mardin

1

Nevşehir

1

Rize

1

Siirt

1

Şanlıurfa

1

Şırnak

1

Tokat

1

Van

1

 

b. Referans Kodu:KUY02:

İller

Pozisyon Sayısı

Ardahan

1

Artvin

1

Balıkesir

1

Bayburt

1

Bingöl

1

Bitlis

1

Edirne

1

Erzincan

1

Giresun

1

Hakkari

1

Hatay

1

Iğdır

1

İstanbul/İkitelli

1

Kırklareli

1

Kırşehir

1

Kocaeli/Gebze

1

Konya

1

Manisa

1

Mardin

1

Şanlıurfa

1

Şırnak

1

 

c. Referans Kodu: KUY03:

İl

Pozisyon Sayısı

Ankara/Başkanlık

3

 

d. Referans Kodu: KUY04:

İl

Pozisyon Sayısı

Ankara/Başkanlık

2

 

e. Referans Kodu: KUY05:

İl

Pozisyon Sayısı

Ankara/Başkanlık

1

 

f. Referans Kodu: KUY06:

İl

Pozisyon Sayısı

Bursa

1

 

g. Referans Kodu: KUY07:

İl

Pozisyon Sayısı

Ankara/Başkanlık

2

 

Sözlü Sınava Katılma Şartları

Başvurusunu Yapan Adaylardan;

15) Başvurunun yapıldığı pozisyona göre, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

16) Sözlü sınav, aday personelin alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri de göz önüne alınarak yapılacaktır.

17) Sözlü sınava hak kazanan adaylar yanlarında aşağıda sıralanan belgeleri bulunduracaklardır. Belge ve bilgileri eksik olan adaylar, sözlü sınava alınmayacaktır.

a. Sözlü sınav öncesi http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden temin edilerek el ile okunaklı şekilde doldurulacak “KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi ve Başvuru Formu”,

b. KPSS sınavı sonuç belgesi çıktısı,

c. Mezuniyet belgesinin aslı veya bu belgenin onaylı örneği.

11651/1-1


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-Elektrik Mühendisleri Odasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11645/1-1


 


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 26.12.2014 - 09.01.2015 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

Sıra

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Özel Şartlar

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk /

Ticaret Hukuku

1

-

-

- Almanca, İngilizce ve Fransızca biliyor olmak.

2

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku /

Anayasa Hukuku

-

-

1

- Almanca biliyor olmak.

3

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

-

-

1

- Fizik alanında doktora yapmış olmak.

- Nanoyapılar ve Nanoparçacıklar alanında çalışma ve yayınlar yapmış olmak.

 

Ayrıntılı bilgi http://www.fatihsultan.edu.tr web sayfamızda mevcuttur. İlan olunur.

11719/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre Sevinç Elektrik Bobinaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirketin % 100 hissesine sahip ortağı İbrahim Sevinç hakkında verilen ve 12 Kasım 2013 tarihli, 28819 sayılı Resmi Gazete’nin 100’üncü sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara 3’üncü İdare Mahkemesi tarafından; 10 Eylül 2014 tarihli ve Esas No:2013/2198, Karar No:2014/1216 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Duyurulur.

11673/23/1-1

—————

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre Eren Tabldot Ticaret Anonim Şirketi hakkında verilen yasaklama kararı ile ilgili olarak firmanın unvan ve nevi değişimine gitmesi sonucunda vergi numarasının 3530600085 olarak değiştiği halde, 29 Kasım 2014 tarihli ve 29190 sayılı Resmi Gazete’nin 127’nci sayfasında yayımlanan yasaklama kararı formunda; Eren Tabldot Ticaret Anonim Şirketinin Vergi Kimlik / Mükellefiyet No.su unvan ve nevi değişimine gitmeden önceki vergi numarası olan 2280742160 olarak yayımlanmıştır.

Duyurulur.

11673/24/1-1