23 Aralık 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29214

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Spor Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 26. ve 25. maddelerine göre Tam Zamanlı Statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, (yurtdışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.) Bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4(Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6(Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Genel pediatri doçent ilanına başvuracak olan adayların ; kök hücre nakli konusunda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmaları beklenmektedir. Genel pediatri profesörü ilanına başvuracak olan adayların kök hücre nakli konusunda 5 yıl tecrübe sahibi olmaları beklenmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

 Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü

Profesör

1

11580/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının Kaldırılması

Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 13/02/2014 tarihinde 2014/3458 İhale Kayıt No ile “905 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Toplu Alımı” ihalesi sonucunda; üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapma yükümlüğünü yerine getirmediği idarece tespit edilerek geçici teminatı gelir kaydedilen;

Özel Turkuaz Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Adres: Aşağı Mah. 252 Sok. No:9/A Acıpayam / Denizli, Acıpayam Ticaret Odası-Ticaret Sicil No: 809, Oda Sicil No: 362, Vergi Dai. / No: Acıpayam V.D. / 685 007 2701)’ne ve bu şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı İsa Nuri İnce (T.C. Kimlik No: 15832892648)’ye;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 09/09/2014 tarihli ve 29114 Resmi Gazete’de yayımlanan 6 (altı) ay süreyle, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Bakanlık Makamı’nın 15/12/2014 tarihli oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

11561/1-1


Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik ve Teknoloji Fakültesine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26.maddesi uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesinde” belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin” 17. Maddesinde belirtilen şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, Doçentlik belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir.), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 6 adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,

İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

ADRES :

Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36,  34347 Ortaköy/İSTANBUL

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Derece

Adedi

Açıklama

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

1

Endüstri Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak

11554/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Uluslararası Kültürler Vakfı, Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/12/2014 tarihinde kesinleşen 11/09/2014 tarih ve E:2014/163, K:2014/375 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11542/1-1

—————

VAKFIN ADI :  Alp Şen Vakfı

VAKFEDENLER : Adnan Şen, Begüm Şen, Famil Aydın

VAKFIN İKAMETGAHI : İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU : İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/11/2014 tarih ve E:2014/422, K:2014/378  sayılı kararı

VAKFIN AMACI:  Eğitimin her safhasında zeki, çalışkan, dürüst, vatanına ve milletine faydalı olmak için uğraşan, üretken, çalışma hayatına ilgi duyan, okuma alışkanlığı kazanan veya bu alışkanlığa meyyal olan çocukların ve gençlerin eğitimde karşılaştıkları zorlukları aşmak için maddi yardımda bulunmak. Engelli çocukların ve gençlerin hayatını kolaylaştırmak için gereken araç ve gereçlerin teminini sağlamak, yapılacak yönetmelik ile belirlenecek olan öğrenim bursları ile çocuklara yapılacak sağlık yardımlarıdır.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 100.000-TL (Yüz bin lira) nakit

YÖNETİM KURULU : Adnan Şen, Begüm Şen, Famil Aydın

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Türk Kızılay Kurumu’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11541/1-1


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrolarına başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemezler.

İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Dilekçe ve Ekleri

1 - Başvuru dilekçesi http://amasya.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/formlar.aspx adresinden temin edilecektir.

2 - Fotoğraf ( 6 adet)

3 - Özgeçmiş

4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Noter Onaylı)

5 - Yayın listesi

6 - Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

7 - Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)

8 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru Dosyası

1 - Özgeçmiş

2 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi

3 - Yayın Listesi

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı/ Programı

Ünvanı

Derece

Adet

Açıklamalar

Fen Edebiyat  Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı ABD

Doçent

1

1

Eski Türk Edebiyatı alanında doçentlik unvanı almış olup Belagat alanında akademik çalışmaları olmak.

11510/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

5810657164 vergi numaralı Koşun Tekstil ve Konf. San. Tic. Ltd. Şti.'nin Müdürlüğümüzde mevcut adresine gidilmiş olup, firmanın belirtilen adreste olmadığı tespit edilmiştir. Firma adına tanzimli 2011/D1 -03981 sayılı DİİB kapsamı Müdürlüğümüzce onaylı 20.12.2011/IM066327 tarih/sayılı beyannameden kaynaklı 37.473,94 ithalat vergileri ve yine Müdürlüğümüzce 238/1’inci maddesi uyarınca 12.12.2014 tarih 3924 sayılı 289.799,22- TL Para Cezası Kararının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanununun 56. Maddesi hükmü uyarınca 7 (yedi) gün içerisinde nakit teminatının hazineye irad kaydedileceği tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle; Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın başkaca tebligat adresi bulunmadığından yukarıda sayı ve tarihi belirtilen ve beyannameden kaynaklı vergileri ve Para Cezası Kararımız 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. Maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı kanunun 31. Maddesi ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48-52. maddeleri uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

11522/1-1


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve ""Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlana başvuracakların  ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan ( Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Resmi Gazete yayımı tarihinden itibaren 15 gün içersinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları  www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

 

Fakülte ve Bölümler

Alanı

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Yeni Medya

Radyo, Televizyon, Halkla İlişkiler İletişim ve  Sinema Anabilim Dalında  Doktora Yapmış Olmak

 

 

3

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı veya  Amerikan Dili Edebiyatı Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak

 

 

3

Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Hava  İşletmeciliği ya da Ulaştırma ve Lojistik Alanında  veya İşletme Anabilim  Dalında Doktora Yapmış Olmak

 

 

1

Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği (İng)

Sivil Hava İşletmeciliği ya da Ulaştırma ve Lojistik Alanında veya İşletme Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. Yabancı Dil Puanından (KPDS)en az 80 Almış Olmak veya İngilizce Eğitim veren Bir Üniversiteden Lisans veya Doktora Derecesine Sahip Olmak

 

 

3

Psikoloji

Psikoloji Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak

2

 

 

İşletme

İşletme Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak

 

 

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak

 

1

1

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar, Elektrik, Elektronik veya Kontrol Mühendisliğinden veya Bölümünden Doktora Yapmış Olmak

 

 

2

Mekatronik Mühendisliği

Elektrik, Elektronik,  Kontrol veya Bilgisayar Mühendisliğinden veya Bölümünden Doktora Yapmış Olmak

 

 

3

Mekatronik Mühendisliği

Makine Mühendisliğinden veya Bölümünde Doktora Yapmış Olmak

 

 

2

Mimarlık

Mimarlık Alanında Çalışma Yapmış Olmak

 

 

2

Mimarlık(İng)

Mimarlık Alanında Çalışma Yapmış Olmak, Yabancı Dil Puanından (KPDS)en az 80 Almış Olmak veya İngilizce Eğitim veren Bir Üniversiteden Lisans veya Doktora Derecesine Sahip Olmak

1

 

 

Mimarlık(İng)

Mimarlık Alanında Çalışma Yapmış Olmak, Yabancı Dil Puanından (KPDS)en az 80 Almış Olmak veya İngilizce Eğitim veren Bir Üniversiteden Lisans veya Doktora Derecesine Sahip Olmak

 

1

 

Mimarlık (İng)

Mimarlık Alanında Çalışma Yapmış Olmak, Yabancı Dil Puanından (KPDS) en az 80 Almış Olmak

 

 

3

Endüstri Mühendisliği

Genetik Algoritma Kullanarak, Çoklu Üretim ve Çoklu Süreçler Alanında Çalışma Yapmış Olmak

 

 

1

Endüstri Mühendisliği

Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Üretim Sistemleri, Kalite Yönetimi, Yöneylem Araştırması Üretim Planlaması ve Kontrolü, Müşteri İlişkileri Yönetimi gibi Alanlarda Çalışma Yapmış Olmak

 

 

1

İnşaat Mühendisliği

Yapı ve Bina Bilgisi Dalında Doktora Yapmış Olmak

 

 

2

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği Alanında  Çalışmalar Yapmış Olmak

1

 

 

Otomotiv Mühendisliği

Makine veya Otomotiv Mühendisliğinden veya Bölümünden Doktora Yapmış Olmak

1

1

3

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Lojistik

Doktora Eğitimini Lojistik Anabilim Dalında  Yapmış  Olmak

 

 

1

Uçak, Gövde ve Motor Bakım

Doktora Eğitimini Uçak, Gövde veya Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Yapmış Olmak

 

 

3

TV Haberciliği ve Programcılığı

Doktora Eğitimini İletişim  Anabilim Dalında Yapmış Olmak

 

 

3

Medya ve İletişim Sistemleri

Doktora Eğitimini İletişim  Anabilim Dalında Yapmış Olmak

 

 

3

Bankacılık ve Sigortacılık

Doktora Eğitimini Bankacılık ve Sigortacılık veya İktisat Anabilim Dalında  Yapmış Olmak

 

 

1

İşletme Bilgi Yönetimi

Doktora Eğitimini Bilgisayar Programcılığı ve Program Dilleri Anabilim Dalında Yapmış  Olmak

 

 

1

Uluslararası Ticaret

Doktora Eğitimini Uluslararası Ticaret, İşletme veya İktisat Anabilim Dalında  Yapmış Olmak

 

 

1

Gastronomi

Doktora Eğitimini Gastronomi Anabilim Dalında Yapmış Olmak

 

 

2

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Antrenörlük

Doktora Eğitimini Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalında Yapmış Olmak

2

 

1

Spor Yöneticiliği

Doktora Eğitimini Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında Yapmış Olmak

 

 

1

Rekreasyon

Doktora Eğitimini Rekreasyon Anabilim Dalında Yapmış Olmak

 

 

1

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Odyoloji

Doktora Eğitimini Odyoloji  Anabilim Dalında Yapmış Olmak

 

 

2

Çocuk Gelişimi

Doktora Eğitimini Çocuk Gelişimi  Anabilim Dalında  Yapmış Olmak

 

 

1

Hemşirelik

Doçentliğini İç Hastalıkları Anabilim Dalında Almış Olmak

1

 

 

Sağlık Yönetimi

Tıp Fakültesi Mezunu Olmak

 

 

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tıp Fakültesi Mezunu ve Doçentliğini Nöroloji alanında yapmış olmak

1

 

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Tıp Fakültesi Mezunu Olmak

 

 

2

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

 

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doktora Eğitimini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalında Yapmış Olmak

1

1

1

Grafik Tasarımı

Doktora Eğitimini Grafik Tasarımı Anabilim Dalında Yapmış Olmak

1

 

 

İletişim Tasarımı

Doktora Eğitimini Görsel iletişim Tasarımı/Animasyon Web Tasarımı Anabilim Dalında Yapmış Olmak

 

 

1

TOPLAM

 

11

4

58

11586/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 5 adet Müfettiş Yardımcısı (İdari) kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

1 - Sınava Katılabilme Koşulları:

A - ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz 2013 tarihinde A grubu ve Öğretmenlik veya 05-06 Temmuz 2014 tarihinde yapılan Lisans Kamu Personel Seçme Sınavından, KPSSP 38 puan türünden 80 ve üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda; en yüksek puan sıralamasına göre ilk 50 kişi içerisinde bulunmak (50’nci adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler.)

B - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

C - Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

D - Erkek adayların fiili askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmaları,

E – Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile muadili yerli ve yabancı fakülteden birini bitirmiş olmak,

F – Yapılacak soruşturma sonucunda, sicil ve karakteri bakımından mesleğe alınmasına engel bir hali olmadığı anlaşılmak (Bu araştırma Kurul Başkanlığı tarafından sözlü sınav öncesi yaptırılır.),

G – Hizmet taahhüdü altında bulunmamak,

H – Daha önce yapılmış olan Kurumumuz Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla girmiş bulunmamak,

I – Sağlık durumu itibariyle, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,

2 – Müracaat İşlemleri     :

Başvurular MTA Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Müracaat Formuyla yapılacaktır.

Form ekinde:

A ) Nüfus cüzdanı fotokopisi

B ) Yüksek Öğretim bitirme belgesi veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği,

C ) Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı (Hizmet taahhüdü beyanı)

D ) Askerlik durum beyanı,

E ) 6 adet vesikalık fotoğraf,

F ) Adli Sicil beyanı,

G ) Sağlık durum beyanı

H ) Özgeçmiş formu (kendi el yazısı ile yazılmış)

I ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği,

Yer alacaktır.

Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılacaklar arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3 – Başvuru Şekli ve Yeri :

Başvurular 02.01.2015 tarihinde başlayacaktır. Sınava katılabilmek için isteklilerin, müracaat formunda belirtilen belgelerle birlikte en geç 16.01.2015 günü mesai bitimine kadar; MTA Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı (F-Blok 3.Kat) Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:139 – 06800 Söğütözü-Çankaya/ANKARA adresine elden (şahsen) başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınava giriş şartlarına ve konularına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren müracaat formu ve diğer beyan formları, MTA Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan veya www.mta.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. “Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazananlar Listesi”, en geç 02.02.2015 tarihine kadar Kurumumuzun yukarıda belirtilen internet adresinden ilan edilecektir.

4 – Sınav Şekli ve Konuları :

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav aşamalarından oluşur. Yazılı sınav çoktan seçmeli ve test usulüyle 28.02.2015 tarihinde saat 10:00’da başlayacak ve tek oturumda, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde yapılacaktır.

Adaylar; sınava girilecek yer ve zamanı gösteren Sınav Giriş Belgesine, Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi’nin www.yasamboyu.hacettepe.edu.tr internet adresinde bulunan ilgili linkten ulaşacaklardır. Yazılı sınava gelen adaylar sınava giriş belgeleriyle birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi yanında olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması v.b.) adaylar sınava alınmayacaktır. Cep telefonu, hesap makinesi, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. elektronik cihazlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır.

Sınav Konuları:

A – Hukuk :

1 – Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

2 – İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı)

3 – Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar)

4 – Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

5 – Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak)

6 – Ceza Hukuku (Genel Esaslar)

7 – Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar)

B – İktisat :

1 – Genel Ekonomi Teorisi (Mikro – Makro Ekonomi v.d.)

2 – Güncel Ekonomik Sorunlar

3 – Milli Gelir

C – Maliye :

1 – Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası.

2 – Türk Vergi Hukukunun Genel Esasları.

3 – Bütçe ve Bütçe Çeşitleri.

D – Muhasebe :

1 – Genel Muhasebe

2 – Bilanço Analizi ve Teknikleri.

E – Yabancı Dil :

İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi.

5 – Giriş Sınav Notlarının Değerlendirilmesi :

Yazılı sınavda toplam 100 soru sorulacaktır. Sınav çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olacaktır. Değerlendirme her alanda 100 puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınavda her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahip olup, iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Sınavda başarılı olabilmek için adayların her alanda (Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Yabancı dil) en az 60 puan alması ve ortalamasının en az 65 puan olması zorunludur.

Yazılı sınavda başarılı olmayanlar sözlü sınava alınmaz. Yazılı sınavı kazananlar, sözlü sınavı yeri ve tarihi www.mta.gov.tr internet adresinde ayrıca ilan edilecek ve posta yoluyla da bildirim yapılacaktır.

Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavlar, yazılı sınav gruplarına giren konularda yapılır. Bu sınavlarda ayrıca adayların zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve davranış gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur.  Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65 den aşağı olmaması şarttır.

Giriş sınav notu ; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Sınav notlarının eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin atamaları sınavındaki derece sırasına göre yapılır

6 – Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve İtiraz :

Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların asıl ve asıl sayısı kadar yedek listesi Kurum internet sayfasında ilan edilecek ve iletişim adreslerine iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilecektir.

Adaylar yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5 gün içerisinde, Hacettepe Üniversitesinin TR230001200154100006000063 Nolu hesabına 40-TL (Kırk Türk Lirası KDV dahil) itiraz ücreti yatırarak, aldıkları banka dekontu ile birlikte konu başlığı belirtmek suretiyle dilekçe ile MTA’ya yazılı olarak yapacaklardır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza, adı soyadı, iletişim bilgisi, TC kimlik numarası olmayan ve faksla yapılan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca, Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi (0312) 201 14 45- (0312) 201 14 46 numaralı telefonlardan alınabilir.

11525/1-1


 


 

—————


 

—————


 


 


 


 

—————


 

—————


 

—————

—————

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karabük Kültür Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 05/12/2014-128                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 05/12/2014-1947                                             SAFRANBOLU

Karabük İli, Yenice İlçesi, Tır Köyünde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 25.06.2014 gün ve 9273 saylı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alanın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında irdelenmesini konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 15.09.2014 gün ve 891 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 25.06.2014 gün ve 9273 saylı kararı 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alanda Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınn 15.09.2014 gün ve 891 sayılı raporu ve eklerinden kilise kalıntısı bulunduğunun anlaşıldığına, ancak bu alanda daha önce yapılan kaçak kazı sonucunda kilisenin sadece apsis kısmının ortaya çıkarılmış olması ve büyük kısmının halen daha toprak altında bulunması bu nedenlede  kilisenin uzanımının tam olarak tespit edilememesi nedeniyle alanın kararımız eki 1/2000 ölçekli harita belirlendiği şekliyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritaya göre  sit alanında kalan 174 ada 42,43 ve 44 parsellere "1. derece arkeolojik sit alanıdır." şerhi konulmasına, ayrıca söz konusu alanda görülen tahribatın önlenmesine dair gerekli güvenlik önlemlerinin yetkililerce alınması gerektiğine,

Bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

11526/1-1

—————

Karabük Kültür Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 05/12/2014-128                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 05/12/2014-1946                                             SAFRANBOLU

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Konarı Köyünde yer alan tümülüsün tescil edilmesini konu alan Safranbolu Kaymakamlığı, İlçe Mahalli İdareler Şefliği'nin 24.06.2014 gün ve 1320 sayılı yazısı, konu hakkında hazırlanan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.09.2014 gün ve 913 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Konarı Köyünde123 ada 42 parsel üzerinde yer alan tümülüsün 1. derece arkeolojik sit alanı olarak, tümülüs çevresinde yer alan 123 ada 37, 38, 39, 40, 41, 43 ve 44 parsellerin ise 3. derece arkeolojik sit alanı olarak kararımız eki 1/2000 ölçekli harita gösterildiği şekliyle 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesine,  123 ada 42 parsellerin tapu kütüğünün beyalar hanesine "1. derece arkeolojik sit alanıdır.", 123 ada 37,38,39,40,41,43 ve 44 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "3. derece arkeolojik sit alanıdır." şerhi konulmasına,

Bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

11527/1-1

—————

Karabük Kültür Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 05/12/2014-128                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 05/12/2014-1945                                             SAFRANBOLU

Karabük İli, Eskipazar İlçesi, Beytarla Köyünde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 06.01.1997 gün ve 5012 saylı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil ve aynı kurulun 23.10.1998 gün ve 5993 sayılı kararıyla 1/25000 ölçekli harita üzerinde sit sınırları belirlenen alanın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında irdelenmesini konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 19.09.2014 gün ve 895 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Karabük İli, Eskipazar İlçesi, Beytarla Köyünde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 06.01.1997 gün ve 5012 saylı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil ve aynı kurulun 23.10.1998 gün ve 5993 sayılı kararıyla 1/25000 ölçekli harita üzerinde sit sınırları belirlenen alanda Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 19.09.2014 gün ve 895 sayılı raporundan alan üzerinde 13/03/2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik"'in "Tespitlerde değerlendirme kıstasları" başlıklı 4. Maddesinde tarif edilen 1. Derece arkeolojik sit alanı özelliklerini gösteren buluntu ve emarelerin rastlanmadığının sadece kaçak kazı yapılan 171 ada 26 parsel ve çevresinde pişmiş toprak tuğla, kremit ve seramik parçalarına rastlandığının anlaşıldığına, bu nedenle söz konusu rapor doğrultusunda alanın 1. derece arkeolojik sit kaydının kaldırılmasına, pişmiş toprak tuğla, kremit ve seramik parçalarının yayılım gösterdiği 171 ada 16, 22, 23 25, 26, 27 ve 54 parsellerin 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki 1/2000 ölçekli haritanın onaylanmasına, sit alanı olarak belirlenen 171 ada 16, 22, 23 25, 26, 27 ve 54 parsellerin tapu kütüğüne "3. derece arkeolojik sit alanıdır." şerhi verilmesine,

Bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

11528/1-1

—————

Karabük Kültür Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 05/12/2014-128                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 05/12/2014-1944                                             SAFRANBOLU

Karabük İli, Eflani İlçesi, Esencik Köyü, Saray mevkiinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 16.02.1990 gün ve 1097 sayılı ile tescil edilen, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.05.2007 gün ve 542 sayılı kararıyla 1/1000 ölçekli harita üzerinde sit sınırları belirlenen Esencik Höyüğü'nün sit alanının derecesinde veya sınırlarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında uygun kadastral haritaya aktarılmasını konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 04.12.2014 gün ve 1135 sayılı rapor formu ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Karabük İli, Eflani İlçesi, Esencik Köyü, Saray Mevkiinde yer alan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma  Kurulu'nun 16.02.1990 gün ve 1097 sayılı ile tescil edilen Esencik Höyüğü'nün, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.05.2007 gün ve 542 sayılı kararıyla 1/1000 ölçekli harita üzerinde 1. derece arkeolojik sit sınırlarının belirlendiğinin anlaşıldığına, söz konusu sit sınırlarında ve derecesinde değişiklik yapılmaksızın Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce,  Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan kararımız eki 1/2000 ölçekli haritanın uygun olduğuna,

Bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

11529/1-1


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 25. ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik Belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik ve Doktora Belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Yardımcı Doçent kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Yabancı Dil Belgesi, Doktora Belgesinin onaylı fotokopisinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 25.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.          

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak ilgili birimlere yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük:  0 322 338 62 85 dahili 105

                   0 322 338 60 84, 85 dahili 2331-2333/105

                   0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

ÜNVANI

DERECESİ

SAYISI

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

2

 

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Romatoloji yan dal uzmanlığı yapmış olmak

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

 

Kardiyoloji

Doçent

1

1

 

Halk Sağlığı

Doçent

1

1

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Hematolojisi yan dal uzmanlığı yapmış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Yenidoğan yan dal uzmanlığı yapmış olmak

Biyofizik

Doçent

1

1

 

Müh. Mimarlık Fak.

Biyomedikal Müh.

Profesör

1

1

Biyomedikal görüntü işleme ve biyosinyaller alanlarında çalışmaları olmak

Otomotiv Mühendisliği

Doçent

1

1

 

Telekomünikasyon

Doçent

1

1

 

İkt. ve İdar. Bil. Fak.

Maliye Teorisi

Doçent

1

1

 

Muhasebe

Doçent

1

1

 

Finansman

Doçent

1

1

 

İktisat Politikası

Doçent

1

1

 

İstatistik

Doçent

1

1

 

Su Ürünleri Fak.

Avlama Teknolojisi

Doçent

1

1

 

Sivil Havacılık Y.O.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Doçent

1

1

 

Adana Sağlık Y.O.

Ebelik

Doçent

1

1

 

Hemşirelik

Doçent

1

1

 

Karaisalı MYO

Seracılık

Yrd. Doç.

1

1

Bahçe bitkileri zararlıları (entomoloji) konusunda doktora yapmış olmak

Karataş Turizm İşlt. ve Otl. Y.O.

Konaklama İşletmeciliği

Doçent

1

1

 

Ceyhan Veteriner Fak.

Fizyoloji

Doçent

1

1

Ağır metal fizyolojisi konusunda çalışmaları olmak

Diş Hekimliği Fak.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doçent

1

1

 

26

11352/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

Yemler ve Hayvan Besleme

Doçent

1

1

Yumurtacı tavuklarda protein belirlenmesine yönelik alternatif yumurta kaynakları üzerine çalışmış olmak,

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olmak

Kardiyoloji

Doçent

3

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olmak

Radyoloji

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olmak

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olmak

İç Hastalıkları

Yrd.Doçent

1

1

Romatoloji uzmanı olmak.

EDEBİYATFAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Fransız Kültürü ve Edebiyatı

Doçent

1

1

Fransız Kültürü ve Edebiyatı alanında çalışmış olmak.

TC Tarihi

Yrd.Doçent

1

1

Türk-Ermeni ilişkileri alanında çalışmış olmak.

TC Tarihi

Yrd.Doçent

1

1

Türk tarihinde siyaset ve siyasi gelişmeler üzerinde çalışmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

1

Bilişsel yeteneklerin iç denetimin başarısı üzerindeki önemi konusunda çalışma yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Doçent

1

1

Yabancı sermaye hareketleri üzerine çalışma yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Doçent

1

1

Cari işlemler açığının sürdürülebilirliği kapsamında çalışma yapmış olmak.

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Müzik Eğitimi

Doçent

1

1

Müzik eğitimi alanında doçent ünvanı almış olmak,

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Fen bilgisi eğitimi alanında doçent ünvanı almış ve işbirlikli öğrenme üzerine çalışma yapmış olmak,

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

İlköğretim sosyal bilgiler eğitimi alanında doçent ünvanı almış ve işbirlikli öğrenme üzerine çalışma yapmış olmak,

Matematik Eğitimi (İlköğretim)

Doçent

1

1

Matematik eğitimi üzerine doktora yapmış, matematiksel modelleme üzerine çalışma yapmış olmak,

Türk Dili  ve Edebiyat Eğitimi

Doçent

1

1

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı alanında doçent ünvanı almış olmak,

Eğitim Yönetimi Teftişi  Planl ve Ekono.

Doçent

1

1

Okul yönetimi ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Üniversite işbirliği alanında çalışma yapmış olmak,

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Proses ve Reaktör Tasarımı

Doçent

1

1

Doçentlik derecesini kimya mühendisliği temel alanından almış olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Kelam

Profesör

1

1

 

Hadis

Doçent

1

1

 

İslam Tarihi

Doçent

1

1

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Tiyatro

Doçent

1

1

Sahne sanatları sahne tasarımı alanında doçent unvanı almış olmak.

Solo-Şarkı-Şan

Doçent

1

1

Sahne sanatları dans ve kareografi alanında doçent unvanı almış olmak.

VETERİNER  FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Biyokimya

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Peyzaj Mimarlığı

Doçent

1

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Radyo TV ve Sinema Bölümü

Doçent

1

1

İletişim çalışmaları alanında doçentlik ünvanı almış, televizyon haberciliği ve özel efekt alanında çalışma yapmış olmak

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Yetiştiricilik

Doçent

1

1

 

TURİZM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Doçent

1

1

Turizm alanında doçent olmak

11502/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Başlıklı 24. Maddesine göre Proje ve Proje ile İlgili Hizmet Alımı İşleri İçin 2014 Yılında Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi

Sayı

İsteklinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

Adresi

İli

Telefonu

Faksı

1

3 KARE YAPI İNŞAAT RESTORASYON MİMARİ PROJE MÜŞAVİRLİK TAAHHÜT ARKEOLOJİK KAZI KONSERVASYON TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

REŞATBEY MAHALLESİ FUZULİ CADDESİ NO:75 GÜLEK SİTESİ A/BLOK KAT:2 DAİRE:3 SEYHAN

ADANA

322 4533430

322 4533430

2

A. PROJE MÜHENDİSLİK MİMARLIK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MEBUSEVLERİ MAHALLESİ AYTEN SOKAK NO:1/7 06580 ÇANKAYA

ANKARA

312 2224022

312 2137225

3

A.D YAPI RESTORASYON TAAHHÜT MİMARLIK LİMİTED ŞİRKETİ

DERVİŞPAŞA MAHALLESİ ASKERİ BABA CADDESİ APAK APARTMANI NO:7/2

AFYONKARAHİSAR

272 2136535

272 2136545

4

AARTI PLANLAMA PEYZAJ MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TÜTÜNCÜ MEHMET EFENDİ CADDESİ REŞİT BELGESAY SOKAK MUMCUOĞLU APARTMANI NO:9/4 GÖZTEPE KADIKÖY

İSTANBUL

216 3552929

216 3552829

5

ABDÜLKADİR ASLAN

LİSE CADDESİ ÇAVUŞOĞLU 1 APARTMANI 30-1 KAT:1 D:1 21100 YENİŞEHİR

DİYARBAKIR

412 2232015

412 2232016

6

ABİDE MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

NAMIK KEMAL MAHALLESİ 125. SOKAK ŞAHER APARTMANI NO:4 D:3 ESENYURT

İSTANBUL

212 5963432

212 5963433

7

ABT GRUP RESTORASYON MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

HOBYAR MAHALLESİ CAĞALOĞLU YOKUŞU ERGÜÇ HAN KAT:2 NO:7/6 EMİNÖNÜ FATİH

İSTANBUL

212 5140105

212 5140106

8

AGS MİMARLIK RESTORASYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BÜYÜKDERE CADDESİ TEVFİK ERDÖNMEZ SOKAK DİKER APARTMANI NO:26/5 ESENTEPE

İSTANBUL

212 3470312

212 3473329

9

AHG MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DOĞANBEY MAHALLESİ DOĞANBEY CADDESİ BERK İŞHANI NO:1 KAT:5/506 OSMANGAZİ

BURSA

224 2224649

224 2224649

10

AHMET ARICI - ARICI İNŞAAT

İNCİLİPINAR MAHALLESİ 54 NOLU SOKAK VAKIFLAR İŞ MERKEZİ KAT:1 NO:4 ŞEHİTKAMİL

GAZİANTEP

342 2205363

342 2205364

11

AHMET ATA MİMARLIK İNŞAAT RESTORASYON PEYZAJ TAAHHÜT

ZEYTİNLİK MAHALLESİ DADYAN SOKAK NO:1/A-1 BAKIRKÖY

İSTANBUL

212 5703710

212 5713050

12

AHMET MUTLU - MUKA MİMARLIK

ŞEHİTMUHTAR MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ BEKAR SOKAK NO:18 KAT:3 D:3 BEYOĞLU

İSTANBUL

212 2512108

212 2512108

13

AHMET RAUF KARACAN İNŞAAT TAAHHÜT PROJE

AKYÜZ SOKAK NO:13/1 KÜÇÜKESAT

ANKARA

312 4191359

312 4191359

14

AHMET SONER TOĞANAŞ MİMARLIK BÜROSU

DUYU SOKAK NO:18/9 ÇANKAYA

ANKARA

312 4409396

312 4409396

15

AKANT TASARIM RESTORASYON UYGULAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

CENGİZ TOPEL CADDESİ ÖZDEŞ SOKAK CİHAN SİTESİ A.2 ETİLER BEŞİKTAŞ

İSTANBUL

212 2876200

212 2876201

16

AKROPOL GRUP MİMARLIK RESTORASYON PLANLAMA MÜHENDİSLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SIRASELVİLER CADDESİ HOCAZADE SOKAK NO:19 MUTLU APARTMANI BEYOĞLU

İSTANBUL

212 2932930

212 2852473

17

AKROPOL PROJE MİMARLIK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KATİP MUSTAFA ÇELEBİ MAHALLESİ HOCAZADE SOKAK NO:19/2 BEYOĞLU

İSTANBUL

212 2854610

212 2854611

18

AKYOL MİMARLIK İLETİŞİM İNŞAAT TURİZM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KARAYOLLARI MAHALLESİ OSMANBEY CADDESİ NO:119 GAZİOSMANPAŞA

İSTANBUL

212 6189929

212 6189629

19

ALMİRA TASARIM MİMARLIK İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

RUMELİ CADDESİ NO:102 FERAH APARTMANI KAT:4/5 ŞİŞLİ

İSTANBUL

212 2483358

212 2480184

20

ALTIPARMAK MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PAŞABAĞI MAHALLESİ 765. SOKAK NO:20 M.MUTLU APARTMANI KAT:3 DAİRE:7 HALİLİYE

ŞANLIURFA

414 3138585

414 3120300

21

ANB MİMARLIK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BAŞÇAVUŞ SOKAK 112/15 06660 KÜÇÜKESAT ÇANKAYA

ANKARA

312 4470347

312 4470357

22

AND GAYRİMENKUL RESTORASYON VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

HOBYAR MAHALLESİ AŞIREFENDİ CADDESİ HOCAKASIM KÖPRÜSÜ SOKAK BESLER HAN NO:3/39 EMİNÖNÜ FATİH

İSTANBUL

212 5115515

212 5115515

23

ANFORA MİMARLIK RESTORASYON TASARIM DANIŞMANLIK İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

İSTİKLAL CADDESİ ZAMBAK SOKAK NO:3 GÜMÜŞGERDAN APARTMANI KAT:3 D:4 BEYOĞLU

İSTANBUL

212 2513421

212 2513422

24

ANI ANITSAL YAPILARI KORUMA DEĞERLENDİRME VE YAPIM MİMARLIK RESTORASYON LİMİTED ŞİRKETİ

AZİZİYE MAHALLESİ HAVA SOKAK NO:24/8 ÇANKAYA

ANKARA

312 4416553

312 4416554

25

APAYDIN MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MENEKŞE SOKAK 20/19 KIZILAY

ANKARA

312 4170980

312 4170980

26

ARBO YAPI MİMARLIK İNŞAAT AHŞAP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SANAYİ MAHALLESİ 22 NOLU CADDE NO:55 ŞEHİTKAMİL

GAZİANTEP

342 2150442

342 2150443

27

ARM MİMARLIK PEYZAJ İNŞAAT RESTORASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ZEYTİNLİK MAHALLESİ DADYAN SOKAK NO:1/A-1 BAKIRKÖY

İSTANBUL

212 5703710

212 5713050

28

ARMA PROJE RESTORASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KARAGÜMRÜK MAHALLESİ VATAN CADDESİ ÖZGÜR SOKAK EMLAKBANK BLOKLARI E-2 BLOK NO:6/14 FATİH

İSTANBUL

212 5339944

212 5339944

29

ARNAS MİCKA MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KULOĞLU MAHALLESİ FAİKPAŞA YOKUŞU NO:13/2 BEYOĞLU

İSTANBUL

212 2455460

212 2455459

30

ART-DEM MİMARLIK RESTORASYON KONSERVASYON KAZI İNŞAAT TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ

BABALIK MAHALLESİ HAZIM ULUŞAHİN İŞ MERKEZİ A BLOK KAT:4 NO:428 SELÇUKLU

KONYA

332 2368256

332 2355095

31

ARTLİTE MİMARLIK TURİZM VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VÜKELA CADDESİ NO:21/5 BOSTANCI

İSTANBUL

216 3801972

216 4165539

32

ASAR ANI SANAT ARAŞTIRMA RESTORASYON MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ŞEYH MAHALLESİ İSMET İNÖNÜ CADDESİ NO:34/1 MERKEZ

MUĞLA

252 2145696

252 2149983

33

ASIR PROJE RESTORASYON İNŞAAT MÜHENDİSLİK MİMARLIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ ANKARA CADDESİ NO:87-3 GÖLBAŞI 06830

ANKARA

312 4843295

312 4847044

34

ASPENDOS RESTORASYON MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BUDAK MAHALLESİ GAZİMUHTARPAŞA BULVARI 10031 NOLU SOKAK NO:42 YASEM İŞ MERKEZİ KAT:10 NO:1005 ŞEHİTKAMİL

GAZİANTEP

342 2150175

342 2901614

35

ASUMAN DÜLEK

ŞAHKULU MAHALLESİ MÜELLİF SOKAK NO:4/5 BEYOĞLU

İSTANBUL

212 2932595

212 2932590

36

ATAKAN İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ESENTEPE BÜYÜKDERE CADDESİ KASAP SOKAK NO:4/8 ŞİŞLİ

İSTANBUL

212 2115801

212 2122678

37

ATÖLYETEATİ MİMARLIK MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

9 MAYIS MAHALLESİ TEYYARECİ CEMAL SOKAK TORUNLAR PALAS NO:15 DAİRE:5 ŞİŞLİ

İSTANBUL

212 2917873

212 5262082

38

AVUNDUK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MASLAK GAZETECİLER SİTESİ A'1 BLOK D:16 P.K. 34457 TARABYA

İSTANBUL

212 3280984

212 2850126

39

AYBİKE BAYDAR SALAR - BİKE MİMARLIK

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ NACİ KASIM SOKAK NO:13 OHRİ APARTMANI DAİRE:4 BAHÇELİEVLER

İSTANBUL

212 2458183

212 2458183

40

AYKIN MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TURİZM ORMANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YENİ MAHALLE KEMALETTİN SAMİ PAŞA CADDESİ NO:2/2-A

SİNOP

368 2616694

368 2616730

41

AYKUT ÖZEL - ÖZEL İNŞAAT RESTORASYON TAAHHÜT PROJE

KILIÇARSLAN MAHALLESİ SALİMDEDE SOKAK NO:2/C SELÇUKLU

KONYA

532 5538060

332 2431243

42

AZBOY MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İNŞAAT MADENCİLİK MAKİNA GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DİCLEKENT BULVARI ŞENGÜL 5 APARTMANI NO:20 KAT:1/4 KAYAPINAR

DİYARBAKIR

412 2372606

412 2372676

43

BALOĞLU MİMARLIK MÜHENDİSLİK RESTORASYON İNŞAAT SAĞLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FERİTPAŞA MAHALLESİ DEMİRYOLU CADDESİ 96/C SELÇUKLU

KONYA

332 2363545

332 2363545

44

BBK MÜHENDİSLİK RESTORASYON İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KALEYAZISI MAHALLESİ KARADENİZ SOKAK NO:1 KAT:3

SİNOP

368 2606175

368 2606176

45

BDMR MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT RESTORASYON PROJE YAPI MALZEMELERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

REŞATBEY  MAHALLESİ ADALET CADDESİ 62003 SOKAK HİKMET SAVATLI APARTMANI ASMA KAT NO:1 SEYHAN

ADANA

322 2591920

322 2591920

46

BEKİR CENAP ALTIPARMAK

PAŞABAĞI MAHALLESİ 765. SOKAK NO:20 M.MUTLU APARTMANI KAT:3 DAİRE:7 HALİLİYE

ŞANLIURFA

414 3138585

414 3120300

47

BİMTAŞ BOĞAZİÇİ PEYZAJ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK TEKNİK HİZMETLER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKERİ

EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ MEŞRUTİYET CADDESİ NO:50 TRT YANI ESKİ TÜYAP BİNASI TEPEBAŞI BEYOĞLU

İSTANBUL

212 2459900

212 2459914

48

BOAZ ESKİ ESERLER KORUMA VE MİMARLIK TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

REŞATBEY MAHALLESİ 5 OCAK CADDESİ SOLMAZ APARTMANI NO:41/11 01120 SEYHAN

ADANA

322 4593232

322 4579624

49

BOYUT MİMARLIK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BALGAT MAHALLESİ ZİYABEY CADDESİ NO:75/5 ÇANKAYA

ANKARA

312 2201027

312 2201027

50

BURCU GÜNAY

BALLIBABA SOKAK 4/9 KÜÇÜKESAT

ANKARA

312 4330175

312 3653755

51

BÜLENT TUNCAY - BKY İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET

KARŞIYAKA MAHALLESİ GÖLKENT SİTESİ NO:71 GÖLBAŞI

ANKARA

312 4982497

312 4982497

52

CENGİZ ÜNAL - ÜNAL MÜHENDİSLİK

EMEK MAHALLESİ GÜVEN SOKAK MURADİYE CADDESİ SAMANYOLU APARTMANI NO:9 KAT:1 SAFRANBOLU

KARABÜK

370 7127128

370 7127129

53

CMK RESTORASYON PROJE İNŞAAT PETROL OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÇUKURAMBAR MAHALLESİ 1478. CADDE NO:24/8 ÇANKAYA

ANKARA

312 4472705

312 4472706

54

CUMHUR GÜREL MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

AZİZİYE MAHALLESİ HAVA SOKAK NO:3/2 ÇANKAYA

ANKARA

312 4408402

312 4408403

55

ÇAĞDAŞ HALİT BORA

GÜVENEVLER MAHALLESİ YEŞİLYURT SOKAK PELİN APARTMANI 21/25 AŞAĞI AYRANCI 06540 ÇANKAYA

ANKARA

312 4669401

312 4669401

56

ÇAYKA YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK RESTORASYON HAYVANCILIK GIDA VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ MEVLANA BULVARI NO:182/B KAT:19 OFİS:85 06530 BALGAT ÇANKAYA

ANKARA

312 4282323

312 4282324

57

D2 MİMARLIK RESTORASYON PROJE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BAŞAK SOKAK 50/1 KÜÇÜKESAT ÇANKAYA

ANKARA

312 4481672

312 4482243

58

D2 TASARIM MİMARLIK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KÜKÜRTLÜ MAHALLESİ KÜKÜRTLÜ CADDESİ HAŞEMOĞLU SİTESİ A BLOK D:9 OSMANGAZİ

BURSA

224 2330557

224 2330558

59

DERYA GÜRER - A.D RESTORASYON TAAHHÜT MİMARLIK

DERVİŞPAŞA MAHALLESİ ASKERİ BABA CADDESİ APAK APARTMANI NO:7/2

AFYONKARAHİSAR

272 2136535

272 2136545

60

DESEM PEYZAJ İNŞAAT TAAHHÜT MİMARLIK SANAL MAĞAZACILIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÇAĞRIŞAN KÖYÜ MAVİ CADDE OVAKENT2 SİTESİ 24/3 MUDANYA

BURSA

224 2321452

224 2321962

61

DETAY TURİZM MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ŞAHKULU MAHALLESİ KÜÇÜK HENDEK SOKAK YALOVA APARTMANI NO:16 K:1 D:3 34421 GALATA BEYOĞLU

İSTANBUL

212 2523637

212 2523615

62

DKN YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BABALIK MAHALLESİ KEMERLİ CADDESİ NÜVE İŞ MERKEZİ A BLOK NO:407 SELÇUKLU

KONYA

332 2332890

332 2367890

63

DNZ MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MİTHATPAŞA CADDESİ NO:140 SİTE APARTMANI K:5 D:10 KARATAŞ KONAK

İZMİR

232 4257373

232 4257377

64

DOĞUŞ 2000 İNŞAAT MAKİNA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

SANCAK MAHALLESİ 509. SOKAK NO:4/7 ÇANKAYA

ANKARA

312 4414650

312 4414651

65

DOR İNŞAAT TAAHHÜT MİMARLIK İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

1420 SOKAK NO:107 YENİ ÖZLEM APARTMANI KAT:4 DAİRE:10 ALSANCAK

İZMİR

232 4227282

232 4647538

66

E.S. YAPI ŞEHİRCİLİK MİMARLIK RESTORASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ KIBLELİZADE SOKAK TEPE HAN NO:1/10 TÜNEL BEYOĞLU

İSTANBUL

212 2514301

212 2921582

67

EGE DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

1379 SOKAK NO:59/508 GÜVEN İŞHANI ALSANCAK KONAK

İZMİR

232 4893208

232 4893208

68

EHA YAPI MİMARLIK İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AŞAĞI ÖVEÇLER MAHALLESİ 1330. SOKAK NO:9/7 ÇANKAYA

ANKARA

312 4762665

312 4762633

69

EK ART PROJE İNŞAAT TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ KIYAS TÖKMECİ VE ORTAĞI

YILDIZ MAHALLESİ ÇIRAĞAN CADDESİ NO:33/3 BEŞİKTAŞ

İSTANBUL

212 2598286

212 2584329

70

EKOL İNŞAAT İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VATAN CADDESİ EMLAK KREDİ BLOKLARI E-2 NO:13 FATİH

İSTANBUL

212 6218666

212 5212955

71

EKOL RESTORASYON RESTİTÜSYON MİMARLIK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ REKLAM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KIZILAY BULVARI KANARYA SOKAK NO:13/A KARTAL

İSTANBUL

216 3894365

216 4884103

72

ELİF DEMİRELLİ MİMARLIK BÜROSU

ALİ PAŞA MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ HACELOĞLU İŞHANI K:1 NO:97

KÜTAHYA

274 2247679

274 2247659

73

EMEL SEL MİMARLIK

KEMALPAŞA MAHALLESİ MATBAA SOKAK NO:2 KAT:3

ÇANAKKALE

530 0386630

 

74

EMİNE YAVUZ - YAVUZ MİMARLIK

ÖMERAĞA MAHALLESİ FETHİYE CADDESİ ÖZTALAY İŞ MERKEZİ KAT:3 NO:221 İZMİT

KOCAELİ

262 3249402

262 3249403

75

EMİR RESTORASYON LİMİTED ŞİRKETİ

ÜRGÜPLÜ CADDESİ SERTER APARTMANI NO:28 D:1 YEŞİLYURT - BAKIRKÖY

İSTANBUL

212 5739913

212 5739914

76

EMİRCAN İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KARAOĞLANOĞLU CADDESİ SARAY APARTMANI NO:4/1 ANTAKYA

HATAY

326 2147050

326 2147055

77

ERDAL ZERCEK

BELEDİYE CADDESİ NO:3 GEYVE

SAKARYA

264 5175844

264 5175844

78

ERKAN KİRAZ

75.YIL MAHALLESİ 100.YIL CADDESİ GÜMÜŞKUM SİTESİ YAKAMOZ BLOK K:2 D:3 MEZİTLİ

MERSİN

532 4061319

 

79

ERMİŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MANSUROĞLU MAHALLESİ 288/8 B:9 K:1 D:1 BAYRAKLI

İZMİR

232 4452012

232 4843669

80

ERSEL OLTULU MİMARLIK BÜROSU

HACI İLYAS MAHALLESİ HALİM HAFIZ SOKAK 9/37

AMASYA

505 5774001

358 2121242

81

ETM MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ATATÜRK CADDESİ NO:370/1 BASIN APARTMANI B BLOK K:8 D:16 ALSANCAK

İZMİR

232 4211220

232 4213590

82

GALATA RESTORASYON MİMARLIK PLANLAMA İNŞAAT PEYZAJ TURİZM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ALİ KUŞÇU MAHALLESİ YAVUZ SELİM CADDESİ MÜSTAKİMZADE SOKAK NO:10/1 FATİH

İSTANBUL

212 6351207

212 6351207

83

GÖKALP PROJE MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İZMİR 2 CADDESİ NO:46/10 KIZILAY

ANKARA

312 4197078

312 4197078

84

GÖKSEL DEMİRTAŞ

İZMİR 2 CADDESİ NO:46/10 KIZILAY

ANKARA

312 4197078

312 4197078

85

GRUP SAYIN MİMARLIK MÜHENDİSLİK RESTORASYON VE MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

2159 SOKAK 4/3 ÇAM İŞ MERKEZİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ ÇANKAYA

ANKARA

312 2196066

312 2194406

86

GÜLGÜN YILMAZ MİMARLIK RESTORASYON İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

FETHİYE MAHALLESİ KALE SOKAK SUDE SİTESİ A BLOK D:1 NİLÜFER

BURSA

224 2435356

224 2435366

87

GÜLSÜM TARIM - G TASARIM

SEYRANBAĞLARI MAHALLESİ İNCESU CADDESİ 22/16 ÇANKAYA

ANKARA

312 4324520

312 4324520

88

GÜR-YA İNŞAAT PROJE VE RESTORASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TURAN GÜNEŞ BULVARI 75/6 ÇANKAYA

ANKARA

312 4901500

312 4919000

89

GYO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İÇERENKÖY MAHALLESİ ALİ NİHAT TARLAN CADDESİ NO:99/6 ATAŞEHİR

İSTANBUL

216 5765555

216 5808275

90

HABİBE DİDEM SUNAN - PASA MİMARLIK RESTORASYON

ACIBADEM CADDESİ TEKİN SOKAK NO:9 C BLOK D:8 KADIKÖY

İSTANBUL

216 3255266

216 3255266

91

HACI MEHMET GENÇER - GENÇER MÜHENDİSLİK

YENİ MAHALLESİ ÖZGÜR SOKAK ECEKENT SİTESİ B BLOK 23/E SAFRANBOLU

KARABÜK

370 7128848

370 7128848

92

HALEFLER YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

HİLAL MAHALLESİ 696. SOKAK NO:2/4 YILDIZ ÇANKAYA

ANKARA

312 4400792

312 4400792

93

HANART MİMARLIK RESTORASYON İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YENİ MAHALLE BALIKESİR CADDESİ UPRİSE ELİTE RESİDANCE 1-AB BLOK KAT:26 DAİRE:226 SOĞANLIK KARTAL

İSTANBUL

216 2901099

216 2901098

94

HASBAHÇE ORGANİZASYON ISI İNŞAAT TEKSTİL SOSYAL HİZMETLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FATİH MAHALLESİ BAHÇEYOLU CADDESİ GARDENCİTY 1 B2 BLOK NO:75 ESENYURT

İSTANBUL

212 2921250

212 2921240

95

HASSA MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MEHMETPAŞA DEĞİRMENİ SOKAK 25/7 AYAZMA ÜSKÜDAR

İSTANBUL

216 3910008

216 4926330

96

HATİCE ÇİĞDEM ZAĞRA - ZAĞRA MİMARLIK RESTORASYON VE DEKORASYON

SABUNİ MAHALLESİ VAVLI CAMİ SOKAK HALİSE ATLIĞ İŞ MERKEZİ NO:8/2 MERKEZ

EDİRNE

284 2250602

284 2250602

97

HİREF RESTORASYON MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ