23 Aralık 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29214

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI 42 ADET JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


85 ADET EL TERMİNALİ (OKUYUCU) VE 85 ADET MOBİL BARKOD YAZICISI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


40.000 TON PAKETLİ ÇAY YÜKLEME BOŞALTMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğünden: Bayraklı/İZMİR


ARAÇ SATILACAKTIR

BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden:


TCDD. 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA DEMİRYOLU HATTINDA 238 ADET 49 E1 VE 262 ADET 60E1 RAYA UYGUN OLMAK ÜZERE TOPLAM 500 ADET  YERİNDE İZOLE CONTA TEŞKİL EDİLMESİ

VE 100 ADET ALİMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


AFYON LOKO BAKIM ATELYE MÜDÜRLÜĞÜ DİNGİL İNDİRME TESİSİNİN BAKIM VE TADİLATI HİZMET ALIM İŞİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI 42 ADET JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı DESKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen 42 adet Jeneratör kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 26.12.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

11547/1-1


85 ADET EL TERMİNALİ (OKUYUCU) VE 85 ADET MOBİL BARKOD YAZICISI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı DESKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 85 adet El Terminali (Okuyucu) ve 85 adet Mobil Barkod Yazıcısını kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesine, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26.12.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

11548/1-1


YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı ihtiyacı Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine ve istenilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29/12/2014 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

11549/1-1


40.000 TON PAKETLİ ÇAY YÜKLEME BOŞALTMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:

Bayraklı/İZMİR

1 - Müdürlüğümüz ihtiyacı 40.000 ton paketli çay yükleme boşaltma işi kapalı zarf teklif alma usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, belirtilecek banka ve hesap numaralarına 50.00,-TL yatırılarak, Müdürlüğümüzden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektupları ile geçici teminatlarını en geç 20/01/2015 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğü - Emek Mah. Şehit Asteğmen Mesut Uzlu Sok. No. 144 Bayraklı/İZMİR adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden % 3 geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede kısmi teklif veremezler.

9 - İhale Çay İşletmeleri İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11583/1-1


ARAÇ SATILACAKTIR

BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden:

A) AŞAĞIDA MODEL, MARKA VE CİNSLERİ BELİRTİLEN ARAÇLAR KAPALI ZARF USULÜ İLE SATILACAKTIR

 

S.NO

CİNSİ

MARKASI

MODEL YILI

ADET

1

OTOMOBİL

RENAULT- TOROS- 12-TXW

1993

1

2

TRAKTÖR

FORD -3610

1985

1

3

KAMYON

FARGO-PD 700-AS- DAMPERLİ

1987

1

4

KAMYON

DESOTO-PD 700-AS

1987

1

5

TANKER

FORD –D-1210

1976

1

6

KAMYON

FORD –D-1210- PLATFORUMLU

1977

1

7

KAMYON

FORD-D-1210

1976

1

8

KAMYON

MERCEDES UNIMOG -U-84

1977

1

9

KAMYON

MERCEDES UNIMOG -U-84

1977

1

 

B) Satış şartları ihale dosyasında mevcut olup, ihale dosyası BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü İkmal Müdürlüğü'nde görülebilir ve ihaleye girecek istekliler 50.-TL (Elli) bedelle ihale dosyasını aynı üniteden satın alabilirler.

C) Satılacak araçlar BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü CEYHAN/ADANA terminalinde olup, istekliler mesai gün ve saatlerinde görebilirler.

D) İhale 22.01.2015 tarihinde saat 14:00 de BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğünde yapılacak olup, istekliler tekliflerini aynı gün ve saate kadar Müdürlüğümüz Haberleşme Şefliği’ne vereceklerdir.

11550/1-1


TCDD. 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA DEMİRYOLU HATTINDA 238 ADET 49 E1 VE 262 ADET 60E1 RAYA UYGUN OLMAK ÜZERE TOPLAM 500 ADET  YERİNDE İZOLE CONTA TEŞKİL EDİLMESİ

VE 100 ADET ALİMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/173990

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (malzeme7@hotmail.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

TCDD. 7. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında demiryolu hattında 238 adet 49 E1 ve 262 adet 60E1 raya uygun olmak üzere toplam 500 adet yerinde izole conta teşkil edilmesi ve 100 adet Aliminotermit ray kaynağı hizmeti satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı- AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 13/01/2015 günü saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11565/1-1


AFYON LOKO BAKIM ATELYE MÜDÜRLÜĞÜ DİNGİL İNDİRME TESİSİNİN BAKIM VE TADİLATI HİZMET ALIM İŞİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/173980

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR / AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr. (malzeme7@hotmail.com)

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Afyon Loko Bakım Atelye Müdürlüğü Dingil indirme tesisinin bakım ve tadilatı hizmet alım işi (Teknik Şartnameye göre) yaptırılacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 06/01/2015 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11566/1-1