19 Aralık 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29210

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİM

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

KAD. DER.

ADET

AÇIKLAMA

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik Bölümü/Genel Fizik

Doçent

3

1

 

11247/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Hatay İli, Antakya İlçesi, Antakya Belediyesi, 33L-Ib pafta, Saraycık ada, 3156 parsel üzerindeki 519966 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen As-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Ömer Hayyam ÖZGÜVEN (Denetçi No: 11787, Oda Sicil No: 11765) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 17.11.2014 tarihli ve E.2014/1236 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ömer Hayyam ÖZGÜVEN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 11.12.2014 tarihli ve 33250 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

11490/1/1-1

—————

Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, 26 pafta, 114 ada, 19 parsel üzerindeki 790413 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Yakup İNCE (Denetçi No: 6376, Oda Sicil No: 11490) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 26.11.2014 tarihli ve E.2014/2089 sayılı kararı ile ‘‘yeniden bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yakup İNCE hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 11.12.2014 tarihli ve 33251 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

11490/2/1-1


Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığınca (Başkanlık), Ankara’da görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9. (dokuzuncu) derecede boş bulunan 7 (yedi) kadro için Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına (Sınav), T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 106 puan türünden asgari 90 ve üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir.

Atama yapılacak kadro sayısının, en fazla 20 (yirmi) katı kadar aday giriş sınavının yazılı bölümüne çağrılacaktır. Sınava katılabileceklere ilişkin liste, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenecektir. Son sıraya giren aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı Sınava çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

Giriş sınavının yazılı aşaması 22 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalında (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı internet sayfasında (www.maliye.gov.tr) ve Başkanlığın internet sayfasında (www.abmaliye.gov.tr) duyurulacaktır. Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylara sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı sınav kimlik belgesi verilecektir. Sınav kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan genel şartları taşımak.

b) "I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:” bölümünde belirtilen Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS106 puan türünde asgari 90 ve üzeri puan almış olmak.

c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinde en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi beş yıldır.

Sınava YDS dışında yabancı dil belgesi ile başvuracak adayların sınav sonuçlarının YDS eşdeğerliği için ÖSYM’nin resmi internet sayfasında yer alan tablolar dikkate alınacaktır. Ayrıca, ÖSYM Başkanlığı’nın 11 Ekim 2013 tarihli duyurusunda ilan edilen ilkeler gereğince, ÖSYM Başkanlığınca ilk eşdeğerlik tablosunun yayımlandığı 13.01.2012 tarihine kadar alınmış sonuç belgelerinde sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlik tablosu uygulanacaktır. Diğer durumlarda ilgili başvurular güncel eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilecektir.

ç) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

d) 1 Ocak 2015 günü itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 tarihinden sonra doğanlar).

e) Başvuruyu süresi içinde yapmış olmak.

Ancak, 5525 sayılı “Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun”un ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında, lisans öğrenimlerini 02/08/2013 tarihinden önce bitirenlerden otuz beş yaş şartı aranmayacaktır.

IV - SINAV BAŞVURUSU:

Başvuruda istenen belgeler:

a) Maliye Bakanlığı veya Başkanlığın internet sayfalarından (www.maliye.gov.tr ve www.abmaliye.gov.tr) veya doğrudan Başkanlıktan (adres: Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No: 12 Maliye Sitesi D-E Blok Kat:6 06450 Çankaya/Ankara) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu,

b) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

ç) YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

d) T.C kimlik numarası yazılı beyanı,

e) Özgeçmiş,

f) Üç adet vesikalık fotoğraf,

g) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,

h) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.

d, e, g ve h bentlerinde istenen bilgilere başvuru formunda yer verilecektir.

Giriş Sınavına başvurular yukarıda sayılan belgelerle 12 - 23 Ocak 2015 tarihleri arasında, mesai günlerinde 09.30 - 12.00 ile 14.00 -17.00 saatleri arasında Başkanlığa şahsen, elden veya posta yoluyla yapılır. Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlıkça tasdik edilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle başvuru süresinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmaz.

V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı aşamada başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü klasik usulde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilecektir.

Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

1 - Yazılı sınav konuları;

- Birinci oturum (Saat: 10.00 - 12.00):

Yabancı Dil Bilgisi: Çeviri (İngilizce ve Türkçe dillerinde) ve kompozisyon (İngilizce dilinde).

- İkinci oturum (Saat: 14.00 - 17.30):

a) Alan Bilgisi: İktisat (mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat), Maliye (maliye teorisi, maliye politikası, Türk vergi sistemi).

b) Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: Avrupa Birliği (tarihçesi, kurumları, politikaları, güncel konular), Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri.

2 - Sözlü sınav konuları

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.

VI - DEĞERLENDİRME:

Yazılı sınavda başarı notu 100 puan üzerinden en az 70’tir. Alan bilgisi başlığının ağırlığı yüzde 50, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri başlığının ağırlığı yüzde 25 ve yabancı dil bilgisi başlığının ağırlığı yüzde 25 olacaktır. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak belirlenen kadronun 2 (iki) katı aday (son sıradaki adayın puanına eşit puan alanlar dahil) sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınavda adaylar, Giriş Sınav Kurulu tarafından “V. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI” başlığının (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Başarı sıralaması, yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Giriş sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar asil ve 3 yedek adayın isimlerinden oluşan bir liste belirlenerek ilan edilir.

Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Yazılı sınav sonucuna göre sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saate ilişkin bilgiler www.turkiye.gov.tr, www.maliye.gov.tr ve www.abmaliye.gov.tr sayfalarında duyurulur. Ayrıca aynı bilgiler sözlü sınava katılmaya hak kazananların adreslerine posta ile taahhütlü olarak gönderilir. Sözlü sınava girmeye hak kazanamayan adaylara bildirimde bulunulmaz.

Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 gün içerisinde Başkanlığa ulaşacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, Giriş Sınav Kurulu tarafından en geç 10 gün içinde değerlendirilerek Kurul kararı ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sınavın nihai sonucu, sınavı kazanan asil ve belirlenmesi halinde yedek adaylara posta ile taahhütlü olarak gönderilir ve ayrıca yukarıda yer alan internet sayfalarında da duyurulur. Bu duyurular dışında bir bildirimde bulunulmaz.

VIII - DİĞER HUSUSLAR:

Adaylar, kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve T.C. kimlik numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport belgelerinden birini ve sınav kimlik belgesini sınavda yanlarında bulunduracaklardır. Sınav kimlik belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır.

Başvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bu kişiler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınava ilişkin olarak (0312) 415 23 25, 415 23 27 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir. İletişim adresi: Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No: 12 Maliye Sitesi D-E Blok Kat:6 06450 Çankaya/Ankara (faks: 0312 417 11 72; e-posta: info@abmaliye.gov.tr).

İlan olunur.

11259/1-1


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış. "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

2015/1. Dönem YMM Sınav Tarihleri                         :  21-30 Mart 2015

- İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi      :  2 Şubat 2015

- Tekrar sınava katılacaklar için son başvuru tarihi       :  23 Şubat 2015

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 2 Şubat 2015 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurusunu yapmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı;

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

2 )Finansal Yönetim,

3) Yönetim Muhasebesi,

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

5) Revizyon,

6) Vergi Tekniği,

7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

10) Sermaye Piyasası Mevzuatı, konularından yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların;

1) Sınav Başvuru Formu (Odalardan sağlanabilir.)

2) Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3) İkametgah belgesi,

4) Onaylı nüfus cüzdanı örneği

5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6) Noter onaylı Lisans diploması (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için ayrıca, Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denklik belgesi),

7) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi,

8) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi,

9) Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

10) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge”

11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:

a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden; mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (devam edenler için devam ettiğine dair) belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı (A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirkülerinin noter onaylı örneği,

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden; çalıştıkları iş yerinin SMMM/YMM Odasına kayıtlı olduğuna dair belge, başvuru sahibinin işe giriş belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş belgesi, sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş'lerde genel kurul gazeteleri) ve genel imza sirküleri,

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve 8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.),

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi,(SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve 8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.)

e) Sınavına girecek adaylar, sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her sınav için ders başına 125,00 TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklar toplam 1.250,00 TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,

Sınav bedeli, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)’nin, aşağıda belirtilen banka hesaplarından birisine ödenecektir.

Banka bilgileri;

- İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269,

- ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 059,

- Halk Bankası Ankara/Yenişehir Şubesi 16000 140,

f) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik madde 19.08.2014/29093 Resmi Gazete) 1. fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanlar, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödediklerini gösterir banka dekontu ve sınava gireceği dersleri belirtir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. (Dilekçe örneği http://www.tesmer.org.tr adresinden edinilebilir.)

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma isteğinde bulunacakların, sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No: 562 Dikmen/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde duyurulacaktır.

4) Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır

7) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

8)   Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

İlan olunur.

11329/1-1


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır.

2015/1 Dönemi, SMMM Sınav tarihleri                               :  21-22 Mart 2015

İlk kez sınava katılacaklar için odalara son başvuru tarihi      :  2 Şubat 2015

Tekrar katılacaklar için son başvuru tarihi                             :  6 Mart 2015

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların; 2 Şubat 2015 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) ve staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

1. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

2. Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve/veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

3. Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekir.

SINAV KONULARI

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

- Finansal Muhasebe,

- Finansal Tablolar ve Analizi,

- Maliyet Muhasebesi,

- Muhasebe Denetimi,

- Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

- Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ - Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

- Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

- Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarında başarılı olmuş adaylar sorumlu olmayacaklardır.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)

2. Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3. Onaylı nüfus cüzdanı örneği,

4. Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),

5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6. Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, bağımlı çalışanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,

7. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler,

8. TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

9. Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 100,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 700,00-TL, 8 dersten sorumlu olanlar için ise toplam 800,00-TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda bilgileri verilen banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile TEOS Sistemi üzerinden de ödenebilir.

Banka bilgileri;

- İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255,

- ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591

- Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21. maddesinin (Değişik madde 19.08.2014/29093 Resmi Gazete) 2. fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanlar, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://giris.tesmer.org.tr internet adresine girerek sınav başvurusunu yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME

1. Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No:562 Dikmen/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5.maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir.

2. Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3. Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde duyurulacaktır.

4. Sınav Giriş belgeleri, TESMER'in http://belge.tesmer.org.tr internet adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.

5. Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

6. Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

7. Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.

8.   Sınava başvurup,  katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

9. Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

İlan olunur.

11330/1-1


 


 


 


 


 

—————