17 Aralık 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29208

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Semerkand Vakfı.

VAKFEDENLER: Mübarek Erol, Mahsun Erol, Muhammed Emin Erol, Yakup Erol, İhsan Erol.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/11/2014 tarih, E:2014/382, K:2014/427 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirerek sosyal, eğitim ve kültürel faaliyetleriyle tüm insanlığa yardım ve hizmet etmek. Kamu yararına hayır işleri yaparak insanların ilmi, ahlaki, dini, sosyal, kültürel ve manevi yönden gelişimlerine yardımcı olmak ve sağlıklı bir toplum oluşumuna katkıda bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞl : 50.000 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU :

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Mütevelli Heyetinin uygun göreceği aynı amaçlı bir başka vakıf, dernek veya hayır kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11262/1-1

—————

VAKFIN ADI: Nuri Gönenç İdevit Seramik İlim Hizmet ve Eğitim Vakfı.

VAKFEDENLER: Nuri Gönenç, Vicdan Gönenç, Büşra Zırıh, Ali Muslu, Ayşe Eren, Tevfik Uysal, Sibel Uysal, Mustafa Acerbaş, Hayati Yılmaz, Hacı Bayram Kılıç, Mehmet Ali Ekin, Mehmet Tekin, Zeynal Aslan, İsmail Öztürk, Mahir Şenbabaoğlu, Abdulkadir Çay, Serkan Haskol, Miray Haskol, Nuriye Özkara, Osman Muslu.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/09/2014 tarih, E:2014/79, K:2014/330 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ülkemizin manevi ve maddi yönden gelişimine, ilerlemesine katkıda bulunmak amacıyla; her türlü İslami, fenni ve sosyal ilimlerin tahsilini sağlamak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu sahalarda milli ve manevi değerlerine bağlı, yeterli mesleki, teknik ve kültürel donanıma sahip vatan ve millet sevgisi olan inançlı bireylerin yetiştirilmesine yardımcı olmak.

VAKFIN MAL VARLIĞl : 300.000 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU : Nuri Gönenç, Vicdan Gönenç, Büşra Zırıh, Mahir Şenbabaoğlu, Abdulkadir Çay, Serkan Haskol, Ali Muslu, Tevfik Uysal, Mehmet Ali Ekin, Nuriye Özkara.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların tamamı Mütevelli Heyetinin kararı ile vakfın gayesine uygun başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11261/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/adresinden temin edilecektir.)

5 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma ilkelerinde yer alan formları,

6 - Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT: - Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan " Üniversitemiz Birimlerinde Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul

 

ANABİLİM DALI

DOÇENT

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMA

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM HUKUKU

 

1

İlk Beş Asır Fıkıh Usulü Literatüründe Teklifi Hüküm Terminolojisi alanında çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

 

1

Şerh Edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.

GENEL BİYOLOJİ

1

 

Miyokardiyal iskemi/reperfüzyon hasarı ve ventriküler aritmiler konularında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI

1

 

Hipertansiyon Konusunda çalışmaları olmak.

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞİTİMİ

1

 

Üstün Yetenekliler alanında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

YAPI İŞLETMESİ

 

1

Kamu inşaat projelerinde karşılaşılan ihtilafların çözüm modelleri üzerine çalışmaları olmak

MADEN MEKANİZASYONU VE TEKNOLOJİSİ

1

 

Üç eksenli şişme deneyleri konusunda çalışmaları olmak.

BİYOELEKTRONİK

1

 

Sinirbilim ve matematiksel fizyoloji alanlarında çalışmaları olmak

FOTOGRAMETRİ

1

 

Radar ve Lazer Algılama konularında çalışmaları olmak.

KAMU ÖLÇMELERİ

1

 

Optik uzaktan algılama görüntülerinin yöneltilmesi konusunda çalışmaları olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ENDODONTİ

1

 

Farklı eğe sistemlerinin apikal debris taşkınlığına etkileri üzerine çalışmaları olmak.

11225/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Muratpaşa Belediyesi 5514 ada 25 parsel üzerindeki (A Blok) 256148 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Cengiz ERGİN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 07.11.2014 tarih ve E.2014/1584 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 29.06.2014 tarihli ve 29045 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Cengiz ERGİN (Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 09.12.2014 tarihli ve 32991 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

11251/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 24.10.2014 gün ve 170 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2014 gün ve 2136 sayılı kararı ile onaylanan, “Pursaklar Altınova 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

11255/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının Kaldırılması

YGS Altyapı Elektrik İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Van MK Müşavirlik Mühendislik Makine Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Poyraz Doğu Elektrik İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Tesla Yol Yapı İnşaat Mühendislik Elektrik Petrol Ürünleri Temizlik Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince verilen bir yıl süreli ihalelere katılmaktan yasaklama kararı 31.03.2014 tarihli ve 28958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasaklama kararının iptali talebiyle Tesla Yol Yapı İnş. Müh. Elk. Pet. Ürün. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine Ankara 6. İdare Mahkemesinde 2014/695 esas sayılı dosya ile açılan davada Mahkemece verilen 11.09.2014 tarihli ve 2014/695 esas sayılı ara karar gereğince Bakanlık Makamından alınan 22.10.2014 tarihli ve 7759 sayılı Olur ile yukarıda belirtilen şirketler hakkında verilmiş olan yasaklama işlemleri (kararı) yürürlükten kaldırılmıştır.

İlan olunur.

11258/1-1


Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerimizin öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin hükümleri dahilinde Tam Zamanlı Statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

KOŞULLARI

TIP FAKÜLTESİ

Anatomi

Prof./Doç./Yrd.Doç.

1

Bu alanda uzmanlık/doktora yapmış olmak, Tercihen Tıp Doktoru

TIP FAKÜLTESİ

Fizyoloji

Prof./Doç./Yrd.Doç.

1

Bu alanda uzmanlık/doktora yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Histoloji-Embriyoloji

Prof./Doç./Yrd.Doç.

2

Bu alanda uzmanlık/doktora yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Biyokimya

Prof./Doç./Yrd.Doç.

2

Bu alanda uzmanlık/doktora yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Mikrobiyoloji

Prof./Doç./Yrd.Doç.

1

Bu alanda uzmanlık/doktora yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Biyoloji/Tıbbi Genetik

Prof./Doç./Yrd.Doç.

2

Bu alanda uzmanlık/doktora yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Patoloji

Prof./Doç./Yrd.Doç.

2

Alanında uzmanlık yapmış olmak, Tıp Doktoru

TIP FAKÜLTESİ

Farmakoloji

Prof./Doç./Yrd.Doç.

1

Bu alanda uzmanlık/doktora yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları

Prof./Doç./Yrd.Doç.

2

Alanında uzmanlık yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Hastalıkları

Prof./Doç./Yrd.Doç.

2

Alanında uzmanlık yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Genel Cerrahi

Prof./Doç./Yrd.Doç.

2

Alanında uzmanlık yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

Kadın Doğum Hastalıkları

Prof./Doç./Yrd.Doç.

2

Alanında uzmanlık yapmış olmak

 

İstenilen Belgeler:

- Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

- Özgeçmişi (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)

- Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri)

- Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdanı Sureti

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 Başvuru için:

Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adres: T.C. Haliç Üniversitesi - Personel Daire Başkanlığı

           Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No: 11 Kağıthane/İSTANBUL

Telefon: 0212 924 24 44 - Dahili (1459 - 1460)

11269/1-1


 


 


 


 

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————