15 Aralık 2014 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29206

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi.

Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum 6 (altı) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, özgeçmiş ve Yayın Listesi (YÖK Formatında) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formunda sınava girecekleri yabancı dillerini belirterek ekinde noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, Yüksek Lisans, Doktora Mezuniyet Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 6 (altı) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi (YÖK Formatında) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülteye şahsen veya posta yolu ile başvuracaklardır.

Genel Açıklamalar:

* Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

* Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir.

* Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

* Başvuracak adayların öğrenim belgelerinin ve askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı bir nüshasının teslim etmeleri gerekmektir.

* Adayların bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş ve yayın listesi ile eğitim durumlarına ilişkin belgeler bulunacaktır.

Ayrıca, bilimsel yayınlarını ve özgeçmişlerini içeren bir CD. veya DVD’yi başvuracakları birime teslim edecekleri dosya sayısı kadar sunmaları gerekmektedir.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Üniversitemizde görevli personelin yapacağı başvurularda hizmet belgesi, adli sicil belgesi ve askerlik durum belgesi istenilmemektedir.

* Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yapılacak dil sınavının yeri, tarihi ve saati bilahere Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

İlanen duyurulur.

 

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

İLANDA ARANAN ŞARTLAR

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yrd. Doç.

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Doçent

2

1

Sınıf Öğretmenli itimi alanında doçentliğini almış olmak.

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

3

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doçentliğini almış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Yrd.Doç

5

1

İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yrd.Doç

4

2

Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yrd. Doç.

2

1

Doktorasını Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarından herhangi birinde yapmış olmak.

10994/1-1


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 15.12.2014

Son Başvuru Tarihi    : 29.12.2014

Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör Kadroları için Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, Özgeçmiş, Yayın listesi, 2 adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), Diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi) (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doçent Kadroları için Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, Özgeçmiş, Yayın listesi, 2 adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), Diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi) (yurtdışından alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan 4 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Adresi ve iletişim

Tunceli Üniversitesi

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel: 0428 213 1794

 

Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Drc.

İlan Şartı

Mühendislik Fakültesi

Konstrüksiyon ve İmalat

Profesör

1

1

Alüminyum matrisli, Uçucu Kül Takviyeli kompozit malzemeler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

2

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında Doçentlik unvanı almış olmak.

10719/1-1


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik Personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir. Profesörlük kadrosuna başvuru dosyasında başlıca araştırma eserinin belirtilmesi, Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışında alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU DOSYASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

- 2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserlerini belirtmesi)

- Özgeçmiş

- Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

- Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

- Doçentlik belgesi, doktora belgesi,

- 1 adet fotoğraf

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

DOÇENTLER İÇİN

- 2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Dilekçe

- Özgeçmiş

- Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

- Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

- Doçentlik belgesi, doktora belgesi,

- 1 adet fotoğraf

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İç Hastalıkları ve Nefroloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Profesör

1

1

 Radyasyon Onkolojisi  uzmanı olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Doçentliğini Eski Türk Edebiyatı alanından almış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

3

1

"Antik Dönem Seramiği" konusunda uzman olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

1

Doçentliğini üretim yönetimi bilim alanında almış olmak. Verimlilik ve performans ölçümü üzerine bilimsel deneyimi olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Mali İktisat

Profesör

1

1

Fonksiyonel maliye alanında bilimsel deneyimi olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve End.İlş.

Çalışma Ekonomisi

Profesör

1

1

Lisans derecesini çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında edinmiş olmak. İstihdam ve işsizlik sorunu alanında bilimsel deneyimi olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

1

Çevre Biyoteknolojisi konusunda uzman olmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Genel Jeoloji

Doçent

1

1

Traverten/Tufa ve kırıntılı kayaçların sedimantolojisi, sekans stratigrafisi konularında bilimsel deneyimi olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Moleküler fizik alanında bilimsel deneyimi olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

 

Doçent

2

1

Turizm pazarlaması alanında bilimsel deneyimi olmak.

Beden Eğitimi ve S.Y.O.

Antrenörlük Eğitimi

Spor Sağlık Bilimleri

Doçent

1

1

Beden yoğunluğu, rezidüel volüm ve beden kompozisyonu ölçüm yöntemleri üzerine bilimsel deneyimi olmak.

11029/11


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5. Tıp Fakültesi  ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya  özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı ve kurum dışında eğitim öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi taahhüt etmiş sayılırlar.

6. 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği   yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*Yayın dosyaları başvuru esnasında Personel Dairesi Başkanlığınca temin edilecek kutulara konulacaktır.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*Yayın dosyaları başvuru esnasında Personel Dairesi Başkanlığınca temin edilecek kutulara konulacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 15.12.2014

Bitiş Tarihi          : 29.12.2014

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Profesör

1

1

İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Profesör

1

1

Yakın dönem Türk Siyasi Hayatı ve Dış Politikası konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

Profesör

1

1

Hayvan Sistematiği alanında doçent olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Matematiksel Fizik

Doçent

1

1

Matematiksel Fizik alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Profesör

1

1

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Coğrafya Eğitimi alanında doçent olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Profesör

1

1

İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Doçent

1

1

Anayasa Hukuku alanında doçent olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Doçent

1

1

Vergi İcra Hukuku konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1

Kent Jeolojisi alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

El Sanatları

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

1

İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp doktoru olmak ve Tıbbi Biyokimya alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Tıp doktoru olmak ve Tıbbi Mikrobiyoloji alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak.

11042/1-1

 


Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

*Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.

*Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

*Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

*Adaylar http://personel.usak.edu.tr/index.php?sayfa=form.php adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (6 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi,  Doktora diploması, bilimsel çalışma-yayınlarını, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.

4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8.Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr  web adresinde duyurulacaktır.

- Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

- Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi: 30/12/2014 mesai bitimine kadardır.

KADRO NO

KADRO UNVAN

DERECE

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

9

Doçent

1

Sosyoloji / Genel Sos. ve Metodoloji

1

 

426

Profesör

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik / Genetik

1

Bitki Moleküler Hücre Biyolojisi ve Çevre Biyoteknojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

431

Doçent

3

Moleküler Biyoloji ve Genetik / Genetik

1

Streptomyces genetiği ve genotoksisite üzerine çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

27

Yrd.Doç.

1

Eğitim Bil. / Eğit. Programları ve Öğretim

1

Eğitim Programaları alanında doktora yapmış ve öğretmenlerin mobil uygulamalarına yönelik çalışmaları olmak.

151

Yrd.Doç.

1

B.Ö.T.E / B.Ö.T.E.

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora yapmış ve bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü lisans programı üzerine çalışmış olmak.

177

Yrd.Doç.

1

İlköğretim / Fen Bilgisi Eğitimi

1

İlköğretim bölümünde doktora yapmış ve genetik okuryazarlık konusunda çalışmış olmak.

377

Doçent

3

Eğitim Bil. / Eğt. Yönt. ,Teftişi, Plan. ve Eko.

1

Öğretmen performansı ve eğitim örgütlerinde liderlik konularına yönelik çalışmaları olmak.

470

Yrd.Doç.

3

İlköğretim / Sosyal Bilgiler Eğitimi

1

Sosyal bilgiler eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Dikkat ve motivasyon konusunda çalışmaları olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

115

Yrd.Doç.

1

Şehir ve Bölge Planlama

1

 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

1160

Yrd.Doç.

4

Temel İslam Bil. / Tefsir

1

Yüksek lisans ve Doktorasını Temel İslam Bilimleri anabilim dalında yapmış olmak.

Kur'an İlimleri ve İşari Tefsir konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

323

Yrd.Doç.

1

Geomatik Müh. / Fotogrametri

1

Yakın resim fotogrametrisi ve videogrametri konularında çalışmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

333

Doçent

2

Kamu Yönetimi / Yönetim Bilimleri

1

Kamu yönetimde açıklık ve sosyal sorumluluk üzerine çalışma yapmış olmak.

498

Doçent

2

Maliye / Bütçe ve Mali Planlama

1

Bütçe hakkı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

660

Doçent

3

İktisat / Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelş.

1

Rekabet gücü ve karşılaştırmalı üstünlükler alanında çalışmaları olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER Y.O.

465

Yrd.Doç.

4

Uluslararası Ticaret

1

İşletme bölümü yönetim ve organizasyon anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Alanında 3 yıl uluslararası tecrübeye sahip olmak.

175

Yrd.Doç.

5

Uluslararası Ticaret

1

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve iktisadi bütünleşme üzerine çalışmalar yapmış olmak.

BANAZ M.Y.O.

23

Yrd.Doç.

1

İnşaat / İnşaat Teknolojileri

1

Alkalilerle aktivite edilmiş yüksek fırın cüruflu harçların performansının geliştirilmesi konusunda çalışması olmak.

SİVASLI M.Y.O.

514

Yrd.Doç.

1

Bitkisel ve Hayv. Ürt. / Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

1

Ziraat Fakültelerinin Tarla Bitkileri Bölümünde yüksek lisans ve Endüstri Bitkileri anabilim dalında doktora yapmış olmak. Bitkilerde anter kültürü, kimyasal mutagen uygulamasıyla varyasyonun oluşturulması ve moleküler markırlarla tanımlanması konularında çalışmalar yapmış olmak.

10995/1-1