12 Aralık 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29203

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Şifa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Samsun Bölge Müdürlüğünden:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul, Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesi, tp. 2813 sayılı parsel ve çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine” ve Başkanlık Makamının 11.11.2014 tarih ve 3053 sayılı olurlarına istinaden 3194 sayılı imar kanunun 18.maddesine göre tanzim edilen 85091/4 Nolu Parselasyon Planı 12.12.2014 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

İlanen duyurulur.

85091/4'Nolu Parselasyon Planıyla Uygulamaya Giren Parseller:

47449 Ada 1, 2, 474450 ada 1, 2, 47451 ada 1, 2, 47452 ada 1, 2, 47453 ada 1, 2, 47454 ada 1, 2, 47455 ada 1, 2, 47456 ada 1, 2, 47579 ada 1, 47453 ada 1, 2, 48825 ada 1, 48826 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 48827 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 48828 ada 1, 48829 ada 1, 2, 48830 ada 1, 48831 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 48832 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 48833 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 48834 ada 1'nolu parseller ile yol ve park,

11009/1-1


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

DUYURU

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz  (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

İlan Kodu

Birimi

Böl/Abd/Asd/ Prog.

Unvanı

Drc.

Adet

Açıklama

1001

Edebiyat Fakültesi

Sistematik Felsefe ve Mantık

Doçent

1

1

Felsefe Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1002

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Doçent

1

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Biyomedikal Mühendisliği Alanında Çalışmaları Olmak.

1003

Mühendislik Fakültesi

Çevre Bilimleri

Doçent

1

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Modelleme Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

1004

Eczacılık Fakültesi

Farmasotik Teknoloji

Doçent

1

1

Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak. Eczacılık Farmasötik Teknoloji Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1005

Mimarlık Fakültesi

Bina Bilgisi

Doçent

1

1

Kayseri Kenti İle İlgili Mimari Çalışmalar yapmış Olmak.

1006

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Onkoloji Deneyimli Olmak.

1007

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Moleküler ve Hücre Biyolojisi Alanında Doktora Yapmış Olmak. Tıbbi Biyoloji Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

11027/1-1


Şifa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi için aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca ‘’Öğretim Üyesi’’ alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

Profesörlük için:

Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

Doçentlik için:

Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

Başvuru Süresi: İlgililerin 12 Aralık 2014 –26 Aralık 2014 saat: 17:00 ye kadar Üniversitemizin Ankara Cad. No:45 35100 Bornova/İZMİR adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

 

Birimi

Bölümü/Programı

ABD/Alanı

Unvanı

Adet

Özel Koşul

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimleri Bölümü

Ortodonti

Profesör

1

Mini Vida Destekli Fonksiyonel Çekme Apareyi ile ilgili çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimleri Bölümü

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Profesör

1

Osteporoz, Romatoit Artrit ve Anensafelik İnsan Fetüsleri ilgili çalışma yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği

Doçent

1

-

11123/1-1


 


 


 

—————

—————


 

—————

—————

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.11.2014 - 112                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 25.11.2014 - 1251                                              ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Aşağı Yazıcı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2013 yılında yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiş olan Yığınlı Yerleşiminin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.06.2014/109061 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 21.11.2014 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Aşağı Yazıcı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yığınlı Yerleşiminin içinde yeralan Kalkolitik, Roma, Bizans dönemine ait keramik buluntuları dikkate alınarak, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Yığınlı Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

7. Alan içerisinde bulunan mevcut mezarlara defin işlemi yapılabilir ancak yeni mezar açılamaz.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

11030/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.11.2014 - 112                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No       : 25.11.2014 - 1255                                              ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Öğrenci mahallesi, sınırları içerisinde bulunan, 2013 yılında yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiş olan Öğrenci Höyüğü’nün, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği  göstermesi nedeni ile tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.06.2014/109061 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 21.11.2014 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Öğrenci mahallesi, sınırları içerisinde bulunan Öğrenci Höyüğü’nün, Demir çağı, Roma, Bizans dönemine ait keramik buluntuları dikkate alınarak, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Öğrenci Höyüğü  I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

7. Alan içerisinde bulunan mevcut mezarlara defin işlemi yapılabilir ancak yeni mezar açılamaz.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

11031/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.11.2014 - 112                                                Toplantı  Yeri

Karar Tarihi ve  No       : 25.11.2014 - 1256                                              ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, İkizce Mahallesinde bulunan İkizce Höyüğü I.Derece Arkeolojik Sit alanının irdelenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 24.11.2014 tarihli tespit raporu, yeniden hazırlanan tescil fişi, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, fotoğraflar, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.11.2010/1316 sayılı tescil kararı ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, İkizce mahallesinde bulunan Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.11.2010/1316 sayılı kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen İkizce Höyüğünde, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan irdeleme sonucu, mevcut sit haritası üzerindeki sınırın köşe koordinatı koordine özet çizelgesinde gösterilmediği tespit edildiğinden,   sayısallaştırılarak elde edilen 1/5000 ölçekli haritada koordinatları ve sınırları gösterildiği şekli ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin devamına, yeniden hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, tescil edilirken Koruma ve Kullanma Esasları belirlenmeyen ikizce Höyüğü ’nün ;

İkizce Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

11032/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.11.2014 - 112                                                Toplantı  Yeri

Karar Tarihi ve  No       : 25.11.2014 - 1254                                              ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Yolbaşı mahallesi, Yıldızlı Yerleşimi (Mezrası) sınırları içerisinde bulunan, 2013 yılında yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiş olan, Yıldızlı Kaya Yerleşiminin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği  göstermesi nedeni ile tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.06.2014/109061 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 21.11.2014 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Yolbaşı mahallesi, Yıldızlı Yerleşimi (Mezrası) sınırları içerisinde bulunan Yıldızlı Kaya Yerleşiminin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Yıldızlı Kaya Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

7. Alan içerisinde bulunan mevcut mezarlara defin işlemi yapılabilir ancak yeni mezar açılamaz.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

11033/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.11.2014 - 112                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No       : 25.11.2014 - 1252                                              ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Aşağı Yazıcı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2013 yılında yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiş olan, Aşağı Yazıcı Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği  göstermesi nedeni ile tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.06.2014/109061 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 21.11.2014 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Aşağı Yazıcı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Aşağı Yazıcı Yerleşiminde yeralan Neolitik dönem çakmak taşı aletler, Kalkolitik, Roma, Bizans dönemine ait keramik buluntuları dikkate alınarak,   2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Aşağı Yazıcı Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

7. Alan içerisinde bulunan mevcut mezarlara defin işlemi yapılabilir ancak yeni mezar açılamaz.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

11034/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.11.2014 - 112                                                Toplantı  Yeri

Karar Tarihi ve  No       : 25.11.2014 - 1253                                              ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Yolbaşı Mahallesi, Yıldızlı Yerleşimi (Mezrası) sınırları içerisinde bulunan, 2013 yılında yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiş olan, Sıluba Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği  göstermesi nedeni ile tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.06.2014/109061 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 21.11.2014 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Yolbaşı Mahallesi, Yıldızlı Yerleşimi (Mezrası) sınırları içerisinde bulunan Sıluba Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Sıluba Yerleşimi  I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

7. Alan içerisinde bulunan mevcut mezarlara defin işlemi yapılabilir ancak yeni mezar açılamaz.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

11035/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 26.11.2014 - 113                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No       : 26.11.2014 - 1288                                              ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Sumaklı mahallesi, sınırları içerisinde bulunan 2013 yılında yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiş olan Çoban Deresi Tepesi (Kuça Gura) Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği  göstermesi nedeni ile tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.06.2014 tarih ve 109061 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 21.11.2014 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Sumaklı mahallesi, sınırları içerisinde bulunan Çoban Deresi Tepesi (Kuça Gura) Yerleşimi’nin içinde Neolitik ve Roma Dönemine ait buluntular dikkate alınarak, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Çoban Deresi Tepesi (Kuça Gura) Yerleşimi  I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılamaz, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

7. Alan içerisinde bulunan, mevcut mezarlara defin işlemi yapılabilir ancak yeni mezar açılamaz.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

11036/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 26.11.2014 - 113                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 26.11.2014 - 1289                                              ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Terzi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2013 yılında yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiş olan Güney Tepesi Yerleşiminin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği  göstermesi nedeni ile tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.06.2014/109061 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 21.11.2014 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Terzi Mahallesi, sınırları içerisinde bulunan Güney Tepesi Yerleşiminin içinde yer alan Neolitik, Geç Kalkolitik ve Erken Bizans Dönemi seramik ve çakmaktaşı buluntuları dikkate alınarak, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Terzi Mahallesi Güney Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

7. Alan içerisinde bulunan, mevcut mezarlara defin işlemi yapılabilir ancak yeni mezar açılamaz.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

11037/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.11.2014 - 112                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No       : 25.11.2014 - 1250                                              ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Kızılburç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2013 yılında yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiş olan Curna Henzir Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği  göstermesi nedeni ile tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.06.2014/109061 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 21.11.2014 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Kızılburç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Curna Henzir Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Curna Henzir Yerleşimi  I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

7. Alan içerisinde bulunan mevcut mezarlara defin işlemi yapılabilir ancak yeni mezar açılamaz.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

11038/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

İlan başvuru tarihi: 12.12.2014

İlan bitiş tarihi: 26.12.2014

İlan olunur.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER:

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

DOÇENTLER:

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

YARDIMCI DOÇENTLER:

1 - Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

NOT :

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların 12.12.2014 – 26.12.2014 tarihlerinde; Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

AÇIKLAMA

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ

DOÇENT

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

ORTODONTİ

DOÇENT

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

ENDODONTİ

DOÇENT

1

 

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

3

 

İKTİSAT FAKÜLTESİ

EKONOMETRİ

İSTATİSTİK

YARDIMCI DOÇENT

3

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI

İSLAM TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

3

İslam Medeniyeti Tarihi ve Şehir Tarihi üzerine çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

HADİS

YARDIMCI DOÇENT

3

Hadiste Tedlis konusunda çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ

DOÇENT

1

 

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

DOÇENT

1

 

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÜROLOJİ

DOÇENT

1

 

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÜROLOJİ

DOÇENT

1

Ürolojik Onkoloji deneyimi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

 

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

DOÇENT

1

 

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

 

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

YARDIMCI DOÇENT

1

 

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

Ortopedik Onkoloji deneyimi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

PATOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

YARDIMCI DOÇENT

3

Romatoloji Yandal Uzmanı olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİTKİ KORUMA

 

PROFESÖR

1

Sert Çekirdekli Meyvelerde Virüs Hastalıkları konusunda çalışmaları olmak.

10971/1-1