12 Aralık 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29203

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİLİŞİM SİSTEMLERİ DONANIMI VE YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Sapanca Belediye Başkanlığından:


KAPALI YÜZME HAVUZU KOMPLEKSİ YAPTIRILACAKTIR

Kocaeli İli Derince Belediyesi Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Valiliğinden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Pursaklar Belediyesi Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Bursa Defterdarlığı Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


1 ADET MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MR) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİLİŞİM SİSTEMLERİ DONANIMI VE YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı Bilişim Sistemleri Donanımı ve Yazılımı teknik şartnamesine ve marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, marka/model, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18/12/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

11047/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilişim Malzemesi (A Grubu Ürünler, B Grubu Ürünler, C Grubu Ürünler, D Grubu Ürünler, E Grubu Ürünler, F Grubu Ürünler) ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

İHALE KISIMLARI

ŞARTNAME BEDELİ

TÜM KISIMLAR VEYA BİRDEN FAZLA KISIM İÇİN

140.-TL

A GRUBU ÜRÜNLER İÇİN

130.-TL

B GRUBU ÜRÜNLER İÇİN

100.-TL

C GRUBU ÜRÜNLER İÇİN

100.-TL

D GRUBU ÜRÜNLER İÇİN

130.-TL

E GRUBU ÜRÜNLER İÇİN

100.-TL

F GRUBU ÜRÜNLER İÇİN

130.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17/12/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

11048/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Sapanca Belediye Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Belediyemize ait Kurtköy Mahallesi G24D10A-1-A, G24A9-102-B pafta, 889 parselde kayıtlı 70.904,60 m2’lik gayrimenkulün 03.11.2014 tarih ve 2014/80 sayılı Meclis Kararı ile satışına karar verilmiştir. Belediyemiz Encümenin 19.11.2014 tarih ve 2014/421 sayılı kararı ile ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

İhalenin Muammen Bedeli        : 12.762.828,00.-TL.

İhalenin Geçici Teminatı            : 382.885,00.-TL.

2. İhale 24.12.2014 Çarşamba Günü saat 15:00’da Sapanca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu Rüstempaşa Mh. Mimar Sinan Cd. No: 12 Sapanca / Sakarya adresinde yapılacaktır.

3. İhaleye katılabilme şartları :

a - İkametgah belgesi, irtibat için telefon ve fax numarası

b - Gerçek kişilerde Nüfus cüzdanı sureti

c - Tebligat için Türkiye’de adres

d - Geçici teminat belgesi (aslı),

e - Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak ‘’Borcu Yoktur’’ belgesi.

f) İhale dokümanının alındığına dair makbuz ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

g) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış (2014) odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış (2014) tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

h) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

I) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair ihale tarihinden en fazla 1 ay önce düzenlenmiş belge

i) Gelir ve Kurumlar vergisi borcu olmadığına dair, Vergi Dairesinden ihale ayında veya ihalenin yapıldığı aydan bir önceki ayda temin edilmiş belge.

j) Ortak girişimler ihaleye katılabilir. Ortak girişimlerin ihaleye girmesi halinde noter tarafından düzenlenmiş ortaklık beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi.

k) Gerçek kişilerde Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı.

4. Arsa üzerinde 26.03.2007-26.03.2037 arasını kapsayan üst kullanım hakkı bulunmaktadır.

5. İmar Durumu ; Turizm Tesis Alanı.

E: 0,60 Hmaks:9,50 m.

6. İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Sapanca Belediyesi Muhasebe Müdürlüğünde görülebilir ve 300,00 TL. karşılığında temin edilebilir.

7. İhaleye katılacak olan isteklilerin 3. maddede istenilen belgeleri ihale günü saat 15:00’a kadar kapalı bir zarf içerisinde Sapanca Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğüne makbuz karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

8. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postayla meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

11025/1-1


KAPALI YÜZME HAVUZU KOMPLEKSİ YAPTIRILACAKTIR

Kocaeli İli Derince Belediyesi Başkanlığından:

1 - Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan; Kocaeli İli, Derince İlçesi, Yavuzsultan Mahallesi, Canan Caddesi üzerinde, 19.J.3.c pafta, 1387 ada, 1 numaralı parselin 2.350,00 m2'lik kısmı üzerine Belediyemizden herhangi bir kaynak aktarımı olmaksızın, ihaleyi kazanacak katılımcı tarafından tüm masrafların karşılanarak yapılması, ihale sonucu belirlenen süre içerisinde işletilmesi ve süre sonunda bilabedel kullanılır vaziyette teslim edilmek şartıyla Kapalı Yüzme Havuzu Kompleksi yapılması için 23.12.2014 Salı günü saat 10.30'da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü" ile 20 (yirmi) yıllık süreden eksiltme yapılarak ayni hak (üst hakkı) tesis edilmesi (M.K. 826. ve devamı maddeleri) amacıyla ihale yapılacaktır.

2 - İhale, 23.12.2014 Salı günü, saat 10.30'da Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, Belediye Hizmet Binası, No: 83, K: 3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale edilecek yerin 20 (yirmi) yıllık üst hakkı tesisi için belirlenen muhammen bedeli 1.920.000,00TL+KDV, ve Geçici teminatı 57.600,00-TL dir.

4 - İhaleye katılmak isteyen;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişilerde; Noter tasdikli imza beyannamesi ve Nüfus kayıt örneği,

2) Tüzel kişilerde; Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri ve Ticari Sicil Gazetesi.

b) Tebligat için Kanuni adresini belirten adres beyanı,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu 2014 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı, (Mevduat veya Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)

d) İhale şartname bedeli yatırıldığına dair belgenin aslı, (İhale Şartnamesi; İdare adına Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 250,00-TL karşılığı satın alınabilir. Şartname bedeli ödemesine ait makbuz ihale dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir.)

e) Derince Belediyesinden Borcu yoktur belgesi, (Derince Belediyesine borcu bulunan özel ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. İhaleye katılmak isteyen taliplilerin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Biriminden "Borcu yoktur belgesi" almaları zorunludur.)

f) Ortak Katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

g) Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname,

ı) Katılımcı tarafından imzalı şartname

j) Yüzme Spor Kulübü olduğuna dair Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden alınacak Tescil Belgesi ile Spor Kulübü olduğuna dair dernek ana tüzüğü.

k) Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından verilen kulüp akreditasyon belgesi

1) Yüzme konusunda 5 yıl tecrübeli olduğunu gösteren faaliyet belgesi

Diğer Şartlar:

a) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, ihale şartname bedeli yatırıldığına dair belge dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

b) İstekliler istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihalenin yapılacağı 23/12/2014 Salı günü, saat 9:30'a kadar Derince Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verilebileceği gibi iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.

c) Yabancı uyruklu istekliler ihaleye katılamaz.

6) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup teklif edilen bedeli uygun görmediği takdirde ihaleyi yapmayabilir.

2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.

11028/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Valiliğinden:

İzmir ili Dikili İlçesi Halıköy Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 749,47 hektarlık alanda, Dikili İlçesi Esentepe Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 65,68 hektarlık alanda, Urla İlçesi Doğanbey Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 9,79 hektarlık alanda, Menderes İlçesi Yeniköy Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1215,11 hektarlık alanda, Urla İlçesi Söğütköy-Gülbahçe Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1470,25 hektarlık alanda, Dikili İlçesi Bademli Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 295,68 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Bozköy Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4269,22 hektarlık alanda, Kınık İlçesi Cumalı Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4981,09 hektarlık alanda, Tire İlçesi Merkez Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4885,16 hektarlık alanda, Selçuk İlçesi Belevi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3060,14 hektarlık alanda, Çeşme İlçesi Ovacık Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 534,88 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Üçtepe Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1619,64 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Yukarı Kırıklar Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 252,43 hektarlık alanda, Torbalı İlçesi Arlanlar Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4993,12 hektarlık alanda, Kemalpaşa İlçesi Bağyurdu Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2458,77 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Çalıbahçe Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 918,79 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Kadriye Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 943,86 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Eğrigöl Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 39,37 hektarlık alanda, Çeşme İlçesi Germiyan Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1043,22 hektarlık alanda, Dikili İlçesi Kızılçukur-İslamlar Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 128,86 hektarlık alanda, Ödemiş İlçesi Elmabağı Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1388,54 hektarlık alanda, Dikili İlçesi Kabakum Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1862,64 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Aziziye-Kadıköy Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1669,24 hektarlık alanda, Tire İlçesi Işıklar Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4790,02 hektarlık alanda, Tire İlçesi Alacalı Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4740,96 hektarlık alanda, Aliağa İlçesi Uzunhasanlar Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1538,82 hektarlık alanda, Menemen İlçesi Türkmen Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4818,04 hektarlık alanda, Foça İlçesi Kozbeyli Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 676,45 hektarlık alanda, Menderes İlçesi Gümüldür Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3467,48 hektarlık alanda, Menderes İlçesi Gümüldür İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 114,10 hektarlık alanda, Balçova İlçsei Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1072,91 hektarlık alanda, Balçova İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 228,60 hektarlık alanda, Menemen İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2425,23 hektarlık alanda, Urla İlçesi Özbek Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2935,72 hektarlık alanda, Bayındır İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 655,40 hektarlık alanda, Bornova İlçesi Gökdere Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4521,48 hektarlık alanda, Buca İlçesi Yıldızlar Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4610,94 hektarlık alanda, Gaziemir İlçesi Görece Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2872,31 hektarlık alanda, Menderes İlçesi Keler-Yeniköy Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2163,62 hektarlık alanda, Kiraz İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4370,56 hektarlık alanda, Beydağ İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4411,05 hektarlık alanda, Kiraz İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4725,06 hektarlık alanda, Ödemiş İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4005,54 hektarlık alanda arama haklarının verilerek; Aliağa İlçesi Jeotermal Kaynak İşletme Sahasına ait 288,34 hektarlık alanda, Dikili İlçesi Bahçeli-Salihler Jeotermal Kaynak İşletme Sahasına ait 1955,39 hektarlık alanda işletme haklarının verilerek 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan 45 adet Jeotermal Kaynak Sahası, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Arttırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda (855 Sok. No. 40 Konak-İzmir ) yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nde görülebilir.

 

ARAMA SAHASI OLARAK İHALE EDİLEREK RUHSATLANDIRILACAK SAHALAR

İhale Edilerek Ruhsatlandırılacak Saha

Cinsi

Muhammen Bedeli

Geçici
Teminat

İhale Tarihi ve Saati

Dikili İlçesi Halıköy Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
10:30

Dikili İlçesi Esentepe Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
10:35

Urla İlçesi Doğanbey Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
10:40

Menderes İlçesi Yeniköy Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

200,000.00 TL

20,000.00 TL

25.12.2014
10:45

Urla İlçesi Söğütköy-Gülbahçe Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

24,488.26 TL

2,448.83 TL

25.12.2014
10:50

Dikili İlçesi Bademli Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
10:55

Bergama İlçesi Bozköy Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
11:00

Kınık İlçesi Cumalı Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
11:05

Tire İlçesi Merkez Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
11:10

Selçuk İlçesi Belevi Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
11:15

Bergama İlçesi Ovacık Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

30,610.00 TL

3,061.00 TL

25.12.2014
11:20

Bergama İlçesi Üçtepe Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

300,000.00 TL

30,000.00 TL

25.12.2014
11:25

Bergama İlçesi Yukarı Kırıklar Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
11:30

Torbalı İlçesi Arslanlar Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
11:35

Kemalpaşa İlçesi Bağyurdu sahası,

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

40,152.00 TL

4,015.20 TL

25.12.2014
13:30

Bergama İlçesi Çalıbahçe Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
13:35

Bergama İlçesi Kadriye Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
13:40

Bergama İlçesi Eğrigöl Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
13:45

Çeşme İlçesi Germiyan Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

125,000.00 TL

12,500.00 TL

25.12.2014
13:50

Dikili İlçesi Kızılçukur-İslamlar Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

24,488.26 TL

2,448.83 TL

25.12.2014
13:55

Ödemiş İlçesi Elmabağı Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

24,488.26 TL

2,448.83 TL

25.12.2014
14:00

Dikili İlçesi Kabakum Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

300,000.00 TL

30,000.00 TL

25.12.2014
14:05

Bergama İlçesi Aziziye-Kadıköy Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
14:10

Tire İlçesi Işıklar Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
14:15

Tire İlçesi Alacalı Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
14:20

Aliağa İlçesi Uzunhasanlar Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

25,129.00 TL

2,512.90 TL

25.12.2014
14:25

Menemen İlçesi Türkmen Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
14:30

Foça İlçesi Kozbeyli Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

300,000.00 TL

30,000.00 TL

25.12.2014
14:35

Menderes İlçesi Gümüldür Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
14:40

Menderes İlçesi Gümüldür Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

250,000.00 TL

25,000.00 TL

25.12.2014
14:45

Balçova İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
14:50

Balçova İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
14:55

Menemen İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
15:00

Urla İlçesi Özbek Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
15:05

Bayındır İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

125,000.00 TL

12,500.00 TL

25.12.2014
15:10

Bornova İlçesi Gökdere Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
15:15

Buca İlçesi Yıldızlar Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
15:20

Gaziemir İlçesi Görece Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

46,899.76 TL

4,689.98 TL

25.12.2014
15:25

Menderes İlçesi Keler-Yeniköy Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

175,000.00 TL

17,500.00 TL

25.12.2014
15:30

Kiraz İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
15:35

Beydağ İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
15:40

Kiraz İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
15:45

Ödemiş İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak
Arama Sahası

100,000.00 TL

10,000.00 TL

25.12.2014
15:50

 

İŞLETME SAHASI OLARAK İHALE EDİLEREK RUHSATLANDIRILACAK SAHALAR

Aliağa İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak
İşletme Sahası

400,000.00 TL

40,000.00 TL

25.12.2014
15:55

Dikili İlçesi Bahçeli-Salihler Sahası

Jeotermal Kaynak
İşletme Sahası

300,000.00 TL

30,000.00 TL

25.12.2014
16:00

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdan sureti

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)

6 - Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu

7 - İhale dokümanının alındığına dair 200,00 (İkiyüz) TL’lik banka makbuzu

8 - Geçici Teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.

b - Tüzel Kişiler;

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2 - Vergi Levhası (2014 yılı onaylı),

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsatlar ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’ ne sunmaları gerekmektedir.

6 - Bu şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

7 - İhale dokümanının alındığına dair 200,00 (İkiyüz) TL’lik makbuz.

8 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 2. fıkrası uyarınca statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunu belirtildiği Ticaret Sicil Gazetesi.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 10:00’a kadar dilekçe ile birlikte İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’ ne vereceklerdir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

İlan olunur.

10712/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığından:

1 - İDARENİN

a) Adı                                               :  Tepebaşı Belediyesi

b) Adresi                                          :  Hoşnudiye Mahallesi Şahin caddesi No:84 ESKİŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası             :  0 222 211 40 00 - 0 222 320 49 20

d) Elektronik posta adresi (varsa)    :  ihale@tepebasi.bel.tr.

2 - İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN, NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI

İlçemiz Uluönder Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi, Cansen Sokak, 3202. Sokak ve Menevşe Sokak arasında bulunan, mülkiyeti Tepebaşı Belediyesine ait, Tapunun Uluönder Mahallesi I24-B-25-B-3-A pafta, 14412 ada, 3.452,75 m²’lik 1 nolu parsel üzerine, ekli Avan projede yapılacak bina inşaatı ile çevre düzenlemesi gösterilen yerlerin bilumum yapım işleri ile ilgili kat karşılığı inşaat işidir.

3 - İHALE DÖKÜMANLARININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ

Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No:84 Eskişehir adresinde bulunan Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülüp incelenebileceği gibi, ihale günü saat en geç 09:30'a kadar 500,00-TL karşılığında satın alınabilecektir. İhale şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznelerine makbuz karşılığı yatırılacaktır.

4 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI,

İhale, Hoşnudiye Mahallesi, Şahin Cad. No: 84 Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresinde Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonunda, 23/12/2014 Salı günü saat 10.30’da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

5.1 - Tahmin Edilen Toplam Maliyet Bedeli: Bu işin toplam tahmini bedeli; 1.208.462,50-TL olan Emlak Vergi Değeri ve 7.830.000,00-TL olan İnşaat maliyet bedelinin toplamı olan 9.038.462,50-TL(Dokuz milyon otuz sekiz bin dört yüz altmış iki lira elli kuruş) dır.

5.2 - Geçici Teminat: Bu işin Geçici Teminatı 1.208.462,50-TL olan Emlak vergi değeri + 7.830.000,00-TL olan inşaat maliyet bedeli = 9.038.462,50-TL'nin %3’ ü olan 271.154,00-TL(İki yüz yetmiş bir bin yüz elli dört lira) dır.

6 - İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

c) Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminat tutarının yatırıldığına/verildiğine dair belge,

d) 1 - Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

2 - Gerçek kişilerin ise imza beyanlarını vermeleri,

e) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1. İstekli tarafından toplam inşaat maliyetinin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu (EK-005-Banka Referans Mektubu Örneği) sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, bir kaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler.

Bu durumda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hak ediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, gerekir ve bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. (006-Bilanço Bilgileri Tablosu Örneği) Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

f) İş hacmini gösteren belgeler;

İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tablolarının sunulan yıllara ait tutarları toplamının 1/3'ünün; ciro için toplam inşaat maliyetinin % 15'inden, az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler.

Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

g) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

1) İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

2) İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

3) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

4) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

5) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.

İstekli tarafından en az 5.000,00 m², ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini, sağlaması zorunludur.

h) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede; 27961 sayılı ve 11.06.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer iş Grupları Tebliği" nde yer alan B-III. Grup Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

ı) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge.

j) İş ortaklıklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi (002-İş Ortaklığı Beyannamesi Örneği) verilmesi zorunludur.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10993/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Pursaklar Belediyesi Başkanlığından:

 

                                                                        Pursaklar Belediye Başkanlığı’nca Satışa Sunulan Taşınmazlar

S. No

Mahallesi

Ada

Parsel

Hisse Oranı

Alan (m²)

Cinsi

Kullanım Amacı

Emsal

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

İhale Usulü

%18 K.D.V.

1

PURSAKLAR

95291

1

Tam

331,2

2 NOLU DÜKKAN

DÜKKAN

---------------

575.000,00 TL

17.250,00 TL

09:00

45. Madde

+%18 K.D.V.

2

PURSAKLAR

95291

1

Tam

331,2

3 NOLU DÜKKAN

DÜKKAN

---------------

575.000,00 TL

17.250,00 TL

09:10

45. Madde

+%18 K.D.V.

3

PURSAKLAR

95291

1

Tam

332,58

4 NOLU DÜKKAN

DÜKKAN

---------------

650.000,00 TL

19.500,00 TL

09:20

45. Madde

+%18 K.D.V.

4

PURSAKLAR

95472

3

Tam

3018

ARSA

K.S.A

E:1.00 Hmax:SERBEST

965.760,00 TL

28.972,80 TL

09:30

45. Madde

+%18 K.D.V.

5

PURSAKLAR

95489

7

Tam

3027

ARSA

TİCARET

E:1.00 Hmax:SERBEST

956.532,00 TL

28.695,96 TL

09:40

45. Madde

+%18 K.D.V.

6

PURSAKLAR

95493

3

Tam

5127

ARSA

KONUT

E:1,40    Hmin:36,50

1.199.718,00 TL

35.991,54 TL

09:50

45. Madde

+%18 K.D.V.

7

PURSAKLAR

95489

4

Tam

5081

ARSA

K.S.A

E:1.00 Hmax:SERBEST

2.692.930,00 TL

80.787,90 TL

10:00

36. Madde

+%18 K.D.V.

 

1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi tabloda belirtildiği şartlarda 2886 sayılı yasanın 36. (Kapalı Teklif Usulü) ve 45. (Açık Teklif usulü) Maddelerine göre 25/12/2014 tarihinde saat 09:00’dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde Pursaklar Belediye Başkanlığı Binası Merkez Mah. Belediye Cad. No: 3 Pursaklar/ANKARA adresinde yer alan 4. Kat İhale ve Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

2. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

36. maddeye göre ihale edilecek taşınmazlar için verilen teklifler kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna iletilmek üzere Pursaklar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Zarfın içerisinde teklif mektubu ile birlikte aşağıda istenen belgeler bulunacaktır. İsteklilerin Teklif zarflarını ihale saatine kadar Belediyemiz 5. Kat Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

45. maddeye göre ihale edilecek taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıda istenen belgeleri hazırlayarak 4. Kat İhale ve Toplantı Salonunda hazır bulunan İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

2.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

A) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.),

B) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

C) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.)

2.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

A) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

B) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

C) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

3. Satış ihalesi şartnamesi ücretsizdir. İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden (Mimar Sinan Mah. Yavuz Bulvarı Ballıbaba Sok. No:35 Pursaklar/ANKARA) alınabilir.

4. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

5. Kapalı Teklif Usulü İhale (2886 D.İ.K. 36. madde)

Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu (İdari Şartnamenin 13. Maddesi doğrultusunda hazırlanmış), bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve yukarıda istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi ihaleye ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. İstekliler yukarıda belirtilen şekilde hazırlanan teklif zarfını ihale tarih ve saatine kadar Pursaklar Belediye Başkanlığı 5.Kat Yazı İşleri Müdürlüğü Pursaklar/Ankara adresine İhale Komisyonuna iletilmek üzere teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6. Mevcut Kiracıların Durumu

2 No lu Dükkan; Belediyemiz ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi arasında 28/10/2014 tarihinde imzalanan 95291 Ada 1 Parseldeki Tesiste Yer Alan 2 No lu Dükkanın 10 (On) Yıllığına Kiralanmasına ilişkin sözleşme maddeleri geçerli olacaktır.

3 No lu Dükkan; Belediyemiz ile Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Şirketi Pursaklar Şubesi arasında 14/01/2014 tarihinde imzalanan 95291 Ada 1 Parseldeki Tesiste Yer alan 3 no lu dükkanın on (10) yıllığına kiralanmasına ilişkin Sözleşme maddeleri geçerli olacaktır.

4 No lu Dükkan; Belediyemiz ile Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Şirketi Pursaklar Şubesi arasında, 14/01/2014 tarihinde imzalanan 95291 Ada 1 Parseldeki Tesiste Yer alan 4 no lu dükkanın on (10) yıllığına kiralanmasına ilişkin Sözleşme maddeleri geçerli olacaktır.

Sözleşmeyi devralacak kişi devralınacak kira sözleşmesinin şartlarını ve devre esas kira bedelini kabul ettiğine dair taahhütname verecektir. Devir sözleşmeleri, devredilen kira sözleşmesinin tabi olduğu şekil şartlarına uygun olarak düzenlenecektir. Devralınan kira sözleşmesi, devredilen kira sözleşmesinin devamı niteliğinde olup kira süresi, kira artışlarının uygulanacağı tarih, yükümlülükler ve içerdiği özel şartlar açısından devredilen kira sözleşmesinin hükümlerine tabidir.

7. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir. Komisyonca uygun görülecek karara bağlanan ihale kararları İta onayına takiben geçerlilik kazanacaktır. İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi İdareye karşı herhangi bir hak talebinde bulunamaz. İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 ( onbeş ) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirlerince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesine takip eden 7 inci (yedi) gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde istekliler ihale bedelini Pursaklar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne peşin olarak ödemek zorundadır. İstekli bu süre içerisinde ihale bedelini yatırmak, varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek, taşınmazın adına tescilini sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat belediyeye irat kaydedilir, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

9. İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri (damga vergileri, ihale karar harcı vb.) ödemek müşteriye aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek müşteriye aittir. İstekli, Ayrıca Satışa sunulan Taşınmaz Gayrimenkuller için Satış Bedeli üzerinden + %18 K.D.V. ödeyecektir.

10623/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Bursa Defterdarlığı Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğünden:

                                                                                        Satışı Yapılacak Taşınmaz Bilgileri

Sıra No

Taşınmaz No

İli/İlçesi

Mahalle/Köy

Cinsi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü

(m2)

Hazine Hissesi (m2)

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale

Saati

 

1

16010103104

Bursa-Nilüfer

Fethiye

Arsa

1871

3

6.018,68

Tam

1/1000 ölçekli Uygulama imar planı kapsamında kısmen park ve otopark, kısmen rekreasyon, kısmen de yolda kalmaktadır.

5.116.000,00

511.600,00

25.12.2014

09.30

 

2

16010104576

Bursa-Nilüfer

Hasanağa

Arsa

190

1

5.740,72

Tam

1/1000 ölçekli Hasanağa Toplu Konut Uygulama İmar Planında E:0.50

Hmaks:8.50 mt. Yapılanma koşullu Ticaret Alanında kalmaktadır.

1.607.500,00

160.750,00

25.12.2014

10.00

 

 

1 - Yukarıda tapu kaydı ve ihale bilgileri yazılı taşınmazlar Bursa Defterdarlığı Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürü odasında (Defterdarlık Ek Hizmet Binası, Ahmetpaşa Mah. Ermutlu Sk. No: 11 Osmangazi-Bursa) 2886 sayılı İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte satışları yapılacaktır.

2 - İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubunu,

b) İkametgah ilmühaberi (İdaremizden temin edilebilir.) ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numarasını belirtir)

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletnameyi,

d) Tüzel kişilerden vergi kimlik numarasını belirtir belgeyi,

e) Tebligat için Türkiye'de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

f) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2014 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,

g) Kamu tüzel kişilerinin ise tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numaralarını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale saatinde Komisyona vermeleri gerekmektedir.

3 - İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler.

4 - İhalelere ait dosya, şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Bursa Defterdarlığı Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

5 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.bursadeflerdarligi.gov.tr web sayfasından öğrenilebilir. Tel: 02242211300/147

6 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

10960/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

Kadıköy Emlak Müdürlüğünden Satılık Gayrimenkuller (Bu taşınmazın satış ihalesi 24/12/2014 günü yapılacaktır.)

 

Sıra No

Dosya

No

İlçesi

Mahalle/ Köy

Sokak/ Mevkii

Pafta

Ada No

Parsel No

Yüzölçüm (m²)

Hazine Hissesi

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmar Durumu

İhale Saati

1

34260100091

Üsküdar

Bulgurlu

Libadiye Caddesi

78

82

31

2.000,00

Tam

Kulübeli Tarla

6.500.000,00

1.300.000,00

Kısmen Konut Alanı, Kısmen Yol

13.30

 

KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 24/12/2014 günü yapılacaktır.)

Sıra No

Dosya

No

İlçesi

Mahalle/ Köy

Sokak/ Mevkii

Pafta

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmar Durumu

İhale Saati

1

34180101097

Kartal

Yukarı

Kesimoğlu kuyusu

238ED1B

2393

298

613,02

Tam

Arsa

1.716.456,00

343.291,20

Kısmen Konut Alanı, Kısmen Yol

14.00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

(a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.

(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla  nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Ticaret Sicil Gazetesini,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

3 - Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde ( www.ist-def.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

10955/1-1


1 ADET MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MR) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 1 adet Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23/12/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

11049/1-1