11 Aralık 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29202

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Bilecik Belediye Başkanlığından:


11 ADET OTOMATİK ENDÜSTRİYEL KAPI ALIMI İŞİ (YERLİ İSTEKLİLER İÇİN MAL ALIMI)

TCDD - Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


İSTANBUL İLİ, SULTANBEYLİ İLÇESİNDE NATAMAM KIZILAY KOMPLEKSİ BİNASININ MEKANİK VE ELEKTRİK PROJELERİNİN HAZIRLATILARAK YAPI RUHSATI ALINMASI, KABA İNŞAATI, DIŞ CEPHESİ VE ÇATISI ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL İLE YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Bilecik Belediye Başkanlığından:

1 Mülkiyeti Belediyemize ait Bilecik İli, Merkez, Gazipaşa Mahallesi, 32 pafta, 163 ada, 1 parselde kayıtlı, uygulama imar planında bitişik nizam iki kat ticaret alanında (maksimum yükseklik: 7m) bulunan, 305,80 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde, Zemin ve 1(bir) Normal Katlı Bina vasfındaki taşınmaz üzerinde ve aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, (bağımsız bölümlere ait dükkanlar) 25.12.2014 tarihinde saat 10.00’da; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

 

Sıra

No

Ada/Parsel Adresi

İşyeri Bağımsız

Bölüm No

Yüzölçümü

Arsa

Payı

Muhammen

Satış Bedeli

(KDV Hariç)

Geçici

Teminat

Bedeli

1

163/1 (Gazipaşa Mah. Atatürk Bul. No: 17/C)

Zemin 1 Nolu Bağımsız Bölüm

20,52 m2

34/536

210.000,00-TL

6.300,00-TL

2

163/1 (Gazipaşa Mah. Atatürk Bul. No: 17/D)

Zemin 2 Nolu Bağımsız Bölüm

21,51 m2

36/536

210.000,00-TL

6.300,00-TL

3

163/1 (Gazipaşa Mah. Atatürk Bul. No: 17/E)

Zemin 3 Nolu Bağımsız Bölüm

21,60 m2

37/536

210.000,00-TL

6.300,00-TL

4

163/1 (Gazipaşa Mah. Atatürk Bul. No: 17/F)

Zemin 4 Nolu Bağımsız Bölüm

24,62 m2

41/536

225.000,00-TL

6.750,00-TL

5

163/1 (Gazipaşa Mah. Atatürk Bul. No: 17/G)

Zemin 5 Nolu Bağımsız Bölüm

25,01 m2

42/536

225.000,00-TL

6.750,00-TL

6

163/1 (Gazipaşa Mah. Atatürk Bul. No: 17/H)

Zemin 6 Nolu Bağımsız Bölüm

26,46 m2

44/536

235.000,00-TL

7.050,00-TL

7

163/1 (Gazipaşa Mah. Atatürk Bul. No:17/H1)

Zemin 7 Nolu Bağımsız Bölüm

27,91 m2

46/536

235.000,00-TL

7.050,00-TL

8

163/1 (Gazipaşa Mah. Atatürk Bul. No: 17/I)

Zemin 8 Nolu Bağımsız Bölüm

30,48 m2

50/536

255.000,00-TL

7.650,00-TL

9

163/1 (Gazipaşa Mah. Yahyabey Sok. No: 2)

1.kat 12 Nolu Bağ. Bölüm (Çay ocağı ve meydanı)

274,85 m2

139/536

1.300.000,00-TL

39.000,00-TL

 

2 - İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Bilecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden görebilir ve taşınmaz mal satış şartnamesini 500,00-TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alabilirler.

3 - İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların geçici teminatını nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. Teminat mektubunun süresi en az 90 (doksan ) gün süreli olacaktır.

4 - İhaleden doğacak tüm masraflar (Damga vergisi, resmi vergiler, harç, K.D.V. gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

5 - İhaleye girmek için isteklilerde şu şartlar aranır:

5.1 - Gerçek Kişiler İçin;

a) Nüfus Cüzdan Sureti,

b) Tebligat için adres beyanı

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğunu gösteren noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

d) Şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı,

e) Geçici teminatın yatırıldığına dair Banka dekontu veya Teminat Mektubu, (Geçici teminatlar, Belediyemizin T.C. Vakıflar Bankası Bilecik Şubesindeki TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 nolu geçici teminat hesabına ihalenin adı belirtilerek yatırılacaktır.

f) Belediyeye borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi.

5.2 - İstekli tüzel kişilik ise yukarıdaki belgelere ilave olarak;

a) Kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Tüzel kişilik adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

c) Şirketin imza ve yetki sirküleri veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname,

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

e) Şirket yada şahıslardan istenen belgeler, asıl veya noter onaylı suretleri olması gerekmektedir.

6 - Taşınmazın satış ihalesine iştirak edeceklerin, yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak ihale günü saat 10:00’a kadar Bilecik Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29’ uncu maddesi gereği ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10991/1-1


11 ADET OTOMATİK ENDÜSTRİYEL KAPI ALIMI İŞİ (YERLİ İSTEKLİLER İÇİN MAL ALIMI)

TCDD - Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2014/162528

1 - İdarenin:

- Adresi                                  :  TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü İstanbul Yolu 8. Km (TMO Arkası) Behiçbey Yenimahalle / ANKARA

- Telefon ve Faks Numarası   :  (0.312) 211 10 41 - (0.312) 211 06 96

- İlgili Alparslan YILDIZ Malzeme Grup Md. (312) 211 10 41 Dahili 8450

İhale konusu malın adı ve miktarı : “11 ADET OTOMATİK ENDÜSTRİYEL KAPI ALIMI İŞİ” (Diğer hususlar ihale dokümanı eki Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 3/g Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale konusu işin yeri TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü’dür. (Diğer hususlar ihale dokümanı eki Teknik Şartnamede belirtilmiş olup ilgili şartname uyarınca işin yerinde görülmesi gerekmektedir.)

4 - İhale 22.12.2014 günü saat 14.00’da TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Toplantı salonunda yapılacaktır.

5 - Tekliflerin TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 22.12.2014 günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya ulaştırılmış olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimcileri Şubesi TR500001002533032083215004 No’lu hesaba yatırılacak KDV Dahil 100,00 TL doküman bedeline ait makbuz karşılığından Fabrika Mali İşler Müdürlüğü’nden ilgili doküman temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9 - Teklif verecek isteklilerin TSE veya ISO belgelerinden en az birine sahip olması gerekmektedir. Diğer hususlar ihale dokümanı ve eki Teknik Şartnamede belirtilmiştir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, gerekli ek bilgiler komisyonumuzca yazılı olarak istenilebilecektir.

10598/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 25,00 TL ile en çok 180.532,00 TL arasında değişen; 17/12/2014günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL, en çok 18.054,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, Motor aksamı, conta, saat bataryası, elektronik çip, giyim eşyası, mini metal aksam, led aydınlatma, metal vida, anahtarlık, bardak altlığı, garaj kapısı motoru, metal makine aksamı, rulman, harddisk, elektriki aksam, oksijen tüp göstergesi, rulo kağıt, v kayışı, motor aksamı, anında fotoğraf veren büyük fotoğraf makinesi, oto teybi, cep telefonu, mp3 çalar, mp4 çalar, mikro kamera, cep telefonu bataryası, kulaklık, bağlantı kablosu, adaptör, kol saati, fotoğraf makinesi, lens, metal tank, kürk kapişon şeridi, yük kaldırıcı, rubik, silikon, çelik çubuk, daire içi telefon dağıtma kutusu, hava kompresörü, süspansiyon amortisörleri, led ışık tüpü, bez torba, mutfak eşyası, oto aksamı, mont, halı, rot başı, kimyevi madde, metal bilezik, hafıza kartı, kol çantası, plastik dizlik, vazo, ısıtıcı cihaz, fular, traş makinesi, kalem şeklinde lazer, küpe, şal, timsah derisi, balık derisi, ışıklı çerçeve, vb. 40 (kırk) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 18/12/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

10992/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 2015 yılı Koyun - Keçi Çobanlık işçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili İşletme Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 22.12.2014 Pazartesi günü saat 14:30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No:62         Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 417 78 39

11012/1-1


İSTANBUL İLİ, SULTANBEYLİ İLÇESİNDE NATAMAM KIZILAY KOMPLEKSİ BİNASININ MEKANİK VE ELEKTRİK PROJELERİNİN HAZIRLATILARAK YAPI RUHSATI ALINMASI, KABA İNŞAATI, DIŞ CEPHESİ VE ÇATISI ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL İLE YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden

1 - İstanbul ili, Sultanbeyli ilçesi, Düzgazel mevkii, 5947 ada, 11 parselde kayıtlı 523,54 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki natamam Kızılay Kompleksi Binasının mekanik ve elektrik projelerinin hazırlatılarak yapı ruhsatı alınması, kaba inşaatı, dış cephesi ve çatısı anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 06.01.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 07.01.2015 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

11022/1-1