8 Aralık 2014 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29199

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


35 KALEM ARAMA VE KURTARMA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI 2 KALEM ARAMA VE KURTARMA EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İlkadım Belediye Başkanlığından:


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


REZİDÜEL LÖKOSİT SAYIMI KİTLERİ ALIM İHALESİ

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İHTİYACI OLAN 1 YILLIK YEMEK HİZMETİ ALIMI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK

SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


35 KALEM ARAMA VE KURTARMA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce; internetteki www.dmo.gov.tr web sayfamızda yayınlanan ihale dokümanında nevileri ve adetleri belirtilen, T.C. Ağrı Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ihtiyacı arama ve kurtarma malzemeleri, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, döküm alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12.12.2014 Cuma günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli ile teslim süreleri teklif mektubunda belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10724/1-1


BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI 2 KALEM ARAMA VE KURTARMA EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ihtiyacı 2 kalem Arama ve Kurtarma Ekipmanı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

Sıra No

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTAR/SET

İHALE DOKÜMAN BEDELLERİ

1

Hava Yastığı Seti

50

130 TL

2

Plastik Destek Takoz Seti

50

50 TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup döküm alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15/12/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10780/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İlkadım Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Samsun İlkadım Belediyesi’ne ait Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi 1228 ada, 12 nolu 1371,33 m2’lik (BL-7) parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALI TEKLİF ve AÇIK ARTTIRMA usulü ile satılacaktır.

2 - Taşınmazın satış bedeli 2.250.000,00 TL ( İki Milyon İki Yüz Elli Bin Türk Lira) olup, geçici teminatı 67.500,00 TL (Atmış Yedi Bin Beş Yüz Türk Lira)’dır.

İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair Belediyece gönderilen yazının tebliği gününden itibaren 15 gün içinde; satış bedelinin tamamını, damga vergisi ve ihale karar pulu bedelini İlkadım Belediyesine yatıracaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilerek ihale fesih edilecektir.

3 - İhale 23/12/2014 Salı günü saat 10:00’da İlkadım Belediye Binası Encümen Toplantı Salonu’nda (Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No:73 55020 İlkadım/SAMSUN) yapılacak olup, teklifler 22/12/2014 mesai bitimine kadar İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası Emlak İstimlak Müdürlüğüne (Bahçelievler Mahallesi Şehit Mehmet SANDIKÇI Sokak No:1 55070 İlkadım/SAMSUN) teslim edilecektir.

4 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus İdaresi’nden alınacak)

B) Tebligat için adres göstermesi,

a - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c - Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C) Geçici Teminatını vermesi, (İhale bedelinin %’3’ü oranında)

D) İmza sirkülerini vermesi,

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı,

5 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde incelenebilir. İhale şartnamesi 1.500,00 TL bedel karşılında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden (İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası -Bahçelievler mahallesi, Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No:1 55070 İlkadım/SAMSUN) temin edilebilir.

6 - Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10643/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrika (Makine Fabrikası) Meydan Yükleme Boşaltma İstif ve Tanzim işleri Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir 

İhale kayıt numarası                      :  2014/162799

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Mimarsinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No:27 24159/ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası         :  0446 223 95 00-0446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  erzincanseker @turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  İhalenin niteliği türü miktarı ve yapılacak işin detayına ilişkin ayrıntılı bilgi teknik şartnamede belirtilmiştir. Hizmet ± %20 toleranslı olup, İşin süresince 12 Ay süreli 24 Kişi ile Toplam:8.640 Yevmiyedir.

b) Yapılacağı yer                          :  Erzincan Şeker (Makine Fabrikası) Fabrika Ambarları ve Atölyeler ile Fabrika sahasıdır.

c) İşin süresi                                 :  Bir Yıl 12 Ay (365 Gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Erzincan Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  06.01.2015 Salı günü saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.a Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.b Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.2.a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2.b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.3. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.4. Bu şartname ekinde yer alan geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu

4.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.6 İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.7 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.8 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.8.a İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı şarttır.

5 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - İstekliler tekliflerini, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü hizmet işleri benzer iş sayılacaktır.

10 - Teklifler 06/01/2015 Salı günü saat 14.00'e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

11 - Tekliflerin kabul edilmeyecek düzeyde olması halinde, Açık Eksiltme veya Pazarlık yapılabileceğinden ihale gün ve saatinde firma yetkililerinin hazır bulunmaları gerekmektedir.

12 - Bu ihale (ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç ) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

10762/1-1


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 180.000 adet 435x380x255 mm.lik oluklu karton kutu %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığı-RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.12.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az % 3 geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığı-RİZE de yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

10525/1-1


REZİDÜEL LÖKOSİT SAYIMI KİTLERİ ALIM İHALESİ

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Rezidüel Lökosit Sayımı Kitleri” İdari ve Teknik Şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 30.12.2014 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 30.12.2014 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

10722/1-1


ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İHTİYACI OLAN 1 YILLIK YEMEK HİZMETİ ALIMI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK

SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Erzincan Mineralli Su işletmeleri Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan 1 yıllık Yemek Hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3'ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL+ KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 30 Aralık 2014 saat 12:00'a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 30 Aralık 2014 saat 14:00'da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

10723/1-1


PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHTE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ (CUZN30) 200.000 KG. (± %25 TOLERANSLI)

MALZEMENİN (PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ) SATIŞ FİYATI; LONDRA METAL BORSASINDA (LME) DOLAR BAZINDA OLUŞAN BAKIR VE ÇİNKO SATIŞ FİYATLARININ ÖDEME GÜNÜNÜN BİR ÖNCESİ GÜNÜNDE Kİ KAPANIŞ KEŞ DEĞERİNDEN BELİRLENECEKTİR. ALICI FİRMA BU DEĞERLER ÜZERİNDEN MALZEMEYİ ALMAYI KABUL ETMİŞ OLACAKTIR. ALICI BUNA İTİRAZDA BULUNAMAZ.

ÖRNEK: İSTEKLİLER “MALZEMEYİ SATIŞ ŞARTNAMESİNE GÖRE, PARA YATIRMA GÜNÜNDE Kİ CU VE ZN’NUN LONDRA METAL BORSASINDA (LME) OLUŞAN BİR ÖNCEKİ KAPANIŞ KEŞ DEĞERİNİN %...... SATIN ALMAYI KABUL VE TAAHHÜT EDİYORUM” ŞEKLİNDE TEKLİF VERECEKTİR.

SATIŞ ŞARTNAMESİNE GÖRE MALZEME BEDELİNİN YATIRILACAĞI TARİHİN BİR ÖNCEKİ GÜN LME CU VE ZN’NUN KAPANIŞ KEŞ DEĞERLERİ VE TCMB NIN O GÜNKÜ EFEKTİF SATIŞ DEĞERİ ESAS ALINARAK BU FİYAT TL.YE ÇEVRİLİR.

“MALZEME FİYATI TL/KG. = [0,70 LME CU + 0,30 LME ZN] X TCMB USD KURU

BU FİYAT İNTERNET SİTESİNDEN VEYA METAL BÜLTEN DERGİSİNDEN BELİRLENECEKTİR.

NOT: MALZEMEYE ARTIRMA YAPMAK İSTEYEN FİRMALAR İHALE TARİHİNİ TAKİP EDEN İKİ İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE MÜRACAAT EDECEKLERDİR.

ARTIRMA ORANLARI;

YÜKSEK FİYATA YAKIN FİYAT VEREN İLK İKİ FİRMA EN AZ............. % 5 (YÜZDE BEŞ),

BUNLARIN DIŞINDA KALAN VE TEKLIF VEREN FIRMALAR EN AZ.......%10 (YÜZDE ON),

TEMINATLARINI GERI ALMIŞ OLANLAR VE IHALEYE KATILMAMIŞ

OLANLAR DA TEMINAT TEVDII ETMEK KAYDIYLA ENAZ....................... % 15 (YÜZDE ONBEŞ),

ORANINDA ARTIRMA YAPABİLİRLER.

İHALE TARİHİ              İHALE SAATİ                      İHALE YERİ     

18 ARALIK 2014                    14.00                        MERKEZ/ANKARA

ŞARTNAMELER, ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ, KIRIKKALE, ALİAĞA/İZMİR VE SEYMEN/İZMİT MKE HURDA MÜDÜRLÜKLERİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

GEÇİCİ VE KESİN TEMİNATLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA BELİRTİLEN KAPSAM VE ŞEKLE UYGUN OLACAKTIR.

İŞLETMEMİZ 2886 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYIP, İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA VEYA DİLEDİĞİNE YAPMAKTA VEYA İHALE MEVZUUNU PARÇALAYIP AYRI AYRI YAPMAKTA SERBESTTİR.

DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ TELEFONLARIMIZA MÜRACAAT EDİLEBİLİR.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                      : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                     : 02623413797/124-126

10779/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1- İhalenin Konusu:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şahinbey İlçesi, Kızılhisar Mahallesi'nde kayıtlı, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmaz satışı işidir.

 

Sıra

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüz ölçüm

m2

İmar Durumu

Rayiç Bedeli

m2

Toplam

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

1

Kızılhisar

17j-3a/3d

1019

1

9.913,06 m2

Özel Eğitim Tesis Alanı (E:1,25 Hmax: Serbest)

500,00.-TL

4.956.530,00.TL

226.372,00.-TL

 

2 - İhalenin Yapılış Şekli:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.

3 - İhale Şartnamesinin Temini Ve Bedeli:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - Geçici Teminat Miktarı:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T. Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO: TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye  % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ Ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerin ihalesi 24.12.2014 Çarşamba günü, saat 15:00'de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00'ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postada vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İhaleye Girebilme Şartları:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

İç Zarf

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a ) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İç Zarfın Kapatılması

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) Dış Zarf

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2014 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) Dış Zarfın Kapatılması

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

10741/1-1