7 Aralık 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29198

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI

 


TOPLAM 24 KALEMDEN OLUŞAN 7 GRUP DEKLASE MALZEMELERİ SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TOPLAM 24 KALEMDEN OLUŞAN 7 GRUP DEKLASE MALZEMELERİ SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu;

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğüne ait toplam 24 Kalemden oluşan 7 Grup Deklase Malzemenin mevcut haliye muhammen bedelleri üzerinden Kapalı Zarf Ve Açık Arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - Deklase Malzemelere Ait Bilgiler;

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğüne Ait Satılacak Deklase Malzemelerin Listesi

 

MALZEME CİNSİ

MİKTAR

MUHAMMEN BEDEL

TEMİNAT %10

1

LAND ROVER 110-70 KAPTIKAÇTI YEDEKLERİ

1 (Ad.)

15,00

 

2

HITACHI EKSKAVATÖR 750 YEDEKLERİ

16 (Ad.)

4.065,00

 

3

LASTİKLER

4 (Ad.)

3.000,00

 

4

PİK MALZEME

4.100 (Kg.)

3.690,00

 

5

KİMYEVİ (İNORGANİK) MADDE

16.800 (Kg.)

5.040,00

 

6

YAĞLAR

2.775 (Kg.)

6.937,50

 

7

AMBALAJ MALZEMELERİ

137.500 (Ad.)

41.250,00

 

GENEL TOPLAM

63.997,50

 

 

3 - İhalenin yapılacağı yer, iletişim ve ihale tarihi

a) Adı                                               :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                          :  Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet / KÜTAHYA

c) Telefon Numarası                        :  0 274 461 34 00

d) Faks Numarası                            :  0 274 461 34 03

e) Elektronik Posta Adresi               :  mycoskun@etimaden.gov.tr

f) İlgili kişinin adı/soyadı/ünvanı     :  Mustafa Yasin COŞKUN - Satın Alma İşlemleri Sorumlusu

g) Son teklif verme tarihi/saati         :  24.12.2014 - 14:00

4 - İhaleye Katılabilme Şartları;

İstekliler;

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

4.3. Teklif Sahibinin,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

4.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

4.5. Deklase Malzemeleri Görme Belgesini,

4.6. Satış ihalesi yapılacak deklase malzemeler için, teklif edilen fiyatın % 10 'u oranındaki süresiz banka teminat mektubunu (Ek-3) veya nakit olarak sunulacak ise muhasebe birimine veya İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. EMET TR55 0001 0002 8237 7122 4555 25 numaralı hesabına yatırıldığına dair alındı belgeyi,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

4.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasının kaşelenmiş ve imzalanmış Deklase Malzeme Satış Şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. Teklif zarfının üzerine; "24 KALEM DEKLASE MALZEMENİN SATIŞI" ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi "EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 43700 - EMET / KÜTAHYA" ibaresi yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir.

4.9. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

4.10. Teklif sahibi istekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

5 - Şartnamenin Temin Edileceği Yer

Deklase Malzemelerin satışına ait şartname ve ekleri aşağıdaki adresten ücretsiz olarak temin edilebilir.

a) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet / KÜTAHYA

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: www.etimaden.gov.tr

6 - Diğer Hususlar

6.1. Toplam 24 kalemden oluşan 7 Grup Deklase Malzemenin tamamı için teklif verileceği gibi gruplara kısmi teklifte verilebilecektir. Bu durumda teklifte bulunulan grubun muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp araçların satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

10738/1-1