6 Aralık 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29197

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


12.700 DOZ İTHAL DÖL KONTROLÜNDEN GEÇİRİLMİŞ DONDURULMUŞ BOĞA SPERMASI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


5 KALEM MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


HİDROLİK MOTOR VE HİDROLİK POMPA SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


14+1 MİNİBÜS KİRALANACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TUZLA BELEDİYE HAMAMI PROJESİ ALANININ KULLANIM İZNİ DEVRİ İLE HAMAM İNŞA EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tuzla Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12.700 DOZ İTHAL DÖL KONTROLÜNDEN GEÇİRİLMİŞ DONDURULMUŞ BOĞA SPERMASI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı;

Tarım İşletmesi Müdürlüklerine aşağıda miktarları belirtilen toplam 12.700 doz ithal döl kontrolünden geçirilmiş dondurulmuş boğa sperması satın alınacaktır.

 

S. No

IRKI

Miktarı (Doz)

1.

S.ALACA

500

2.

S.ALACA(Cinsiyeti Belirlenmiş Dişi Sperma)

100

3.

ESMER

6.540

4.

SİMMENTAL

5.560

TOPLAM

12.700

 

Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı zarf teklif usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 19.12.2014 Cuma günü saat 15:30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒ nde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tel: (0 312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0 312) 425 59 55

10718/1-1


5 KALEM MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzdeki araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere 5 Kalem Madeni Yağ alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/164221

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0286-4162001        Faks: 0286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi         :  clibilgiislem@tki.gov.tr

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İşletme Müdürlüğümüz araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere 5 Kalem madeni yağ alımı.

 

Madeni Yağın Cinsi

Miktarı

SÜPERŞARJ MOTOR YAĞI SAE 30

3.600 Kg.

SÜPERŞARJ MOTOR YAĞI SAE 50

1.440 Kg.

HİDROLİK SİSTEM YAĞI HD46 Özellik: DIN 51524 PART II

2.160 Kg.

LİTYUM SABUNLU GRES EP2 Özellik: NLGI 2

4.320 Kg.

LİTYUM SABUNLU GRES Özellik: CARIUS EP 220

3.600 Kg

 

b) Teslim yeri                            :  Ç.L.İ. Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Çan/Çanakkale

b) Tarihi ve saati                        :  19 Aralık 2014 - 15. 00

c) Dosya No                              :  024-KÇLİ/2014-0855

4 - İhaleye ait dökümanlar:

- Çan’da: ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

- İzmir’de: TKİ İzmir Gümrük Şefliği, Erzene mahallesi, 78. Sokak No: 3 Bornova / İZMİR

-Ankara’da: TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat: 11 Yenimahalle/ANKARA adreslerinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 19.12.2014 saat 15.00’e kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

10667/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No             :  3032

2) Taşınmaza Dair Bilgiler      :

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Sarıyer

c) Cinsi                                   :  Arsa

d) Pafta No                             :  ---

e) Ada No                               :  1375

f) Parsel No                            :  4

g) Yüzölçümü                         :  1.036,91 m²

h) Satılacak Hisse Oranı         :  95800/103691

i) Halihazır                              :  İşgalli

j) İmar Durumu                      :  Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı   :  Yok

l) Adres (Cadde-Sokak-No)   :  İstinye (Ferahevler) Mah. Meral Sok.

3) Muhammen Bedeli             :  2.395.000.-TL

4) Geçici Teminatı                  :  71.850.-TL

5) İhale Tarihi ve Saati            :  24 Aralık 2014 – 13:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer      :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü                         :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8) İhale Şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                  Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL

                                                  Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07

9) Şartname Bedeli                 :  600.-TL 

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat

c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

10715/1-1


HİDROLİK MOTOR VE HİDROLİK POMPA SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/164167

1 - İdarenin :

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000-4108 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı : Y33-12 ve Y33-13/R780 E tip Balast Regülâtöründe kullanılmak üzere 8 adet Hidrolik Motor ve 4 Hidrolik Pompa satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 19/12/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 50,00 TL (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10686/1-1


PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 750.000 Kg. Pres Maya kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 16.12.2014 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 16.12.2014 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

7 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel   : 0 312 397 33 65 – 66

                Faks : 0 312 397 33 71 – 74

10675/1-1


14+1 MİNİBÜS KİRALANACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızca kullanılmak üzere 1 (Bir) adet 14+1 minibüs, teklif alma yoluyla kiralanacaktır.

2 - Teklifler en geç 15.12.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

10676/1-1


TUZLA BELEDİYE HAMAMI PROJESİ ALANININ KULLANIM İZNİ DEVRİ İLE HAMAM İNŞA EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU: İstanbul İli, Tuzla İlçesi Köyiçi mevkii 40 pafta içerisinde kalan, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 01/08/2013 tarihinde onaylanan, mülkiyeti Belediyemize ait; 40 pafta, 7731 parsel taşınmaza; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) ve (j) fıkraları gereğince, 25 (Yirmibeş) yıl süreli işletme hakkı tesisi sureti ile yükleniciden işletme bedeli alınması karşılığında yap-işlet-devret modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü arttırma sureti ile Tuzla Belediye Hamamı yapım işi ihalesidir.

2 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale 23.12.2014 Salı günü, saat 14:00'da, "Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 TUZLA/İSTANBUL" adresindeki Tuzla Belediye Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi aynı adresteki Tuzla Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.500,00-(İkibinbeşyüz) TL. bedel ödenerek alınabilecektir.

4 - PROJE VE ALTYAPI İŞLERİ: İhale konusu iş ile ilgili olarak ihale şartnamesinde belirtilen hükümler doğrultusunda proje ve altyapı işleri tamamlanacaktır.

5 - TAHMİNİ BEDEL: Muhammen bedel, ihale konusu Tuzla Belediye Hamamının ilk yıl için işletme bedeli olan 12.000,00-(Onikibin) TL+KDV'dir. Ancak teklifler, aşağıda belirtilen 25(yirmibeş) yıllık toplam işletme bedeli olan 684.000,00-(Altıyüzseksendörtbin)TL +KDV üzerinden artırılarak verilecektir.

6 - GEÇİCİ TEMİNAT: Şartnamede belirtilen muhammen bedelin % 30'u olan 3.600,00-(Üçbinaltıyüz)TL'dir.

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve teminatı yatırması gerekir.

A. Yerleşim belgesi, (Tüzel kişiler için tüzel kişiye tebligat yapılmasına yarar yasal tebligat adresinin verilmesi yeterlidir.)

B. Türkiye'de tebligat için Adres Beyanı (İhale ile ilgili tüm tebligatlar bu adrese yapılacaktır.)

C. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan alınacak belge,

a. Tüzelkişi olarak katılacak istekliler için, tüzelkişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

b. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

D. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,

b. Tüzelkişi olması halinde tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)

E. İsteklinin şirket olması halinde şirket ana sözleşmesi ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

F. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

G. Şartnamede belirtilen ilk yılın işletme bedeli olan muhammen bedelin %30'u geçici teminat,

H. Teklif sahibinin son beş yıla ait vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

İ. İhale konusu alanın yerinde görüldüğünü belirtir İdareden temin edilecek "Yer Görme Belgesi",

J. Bu şartnameye uygun olarak hazırlayacağı teklif mektubu,

8 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g Maddesi uyarınca 50 nci maddesinde düzenlenmiş bulunan pazarlık usulü uygulanacaktır;

9 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usülle yapılır.

10 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

11 - ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, aşağıda belirtilen 25 (yirmibeş) yıllık toplam işletme bedeli olan 684.000,00-(Altıyüzseksendörtbin) TL+KDV üzerinden artırılarak verilecektir. Teklifler rakam ve yazı ile verilecektir. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

DÖNEM/YILLAR

YILLIK İŞLETME BEDELİ

TOPLAM SÜRE (YIL)

TOPLAM İŞLETME BEDELİ

YILLIK HESAP DEĞERLERİ

1. ve 5. yıllar arası

12,000.00 TL+KDV

5

60,000.00 TL+KDV

0.01754387

6. yıl ila 10.yıl arası (10. Yıl dahil)

20,000.00 TL+KDV

5

100,000.00 TL+KDV

0.029239767

11.yıl ila 15. Yıl arası (15. Yıl dahil)

28,000.00 TL+KDV

5

140,000.00 TL+KDV

0.040935673

16.yıl ila 25. Yıl arası (25. Yıl dahil)

38,400.00 TL+KDV

10

384,000.00 TL+KDV

0.056140351

 

TOPLAM

25

684,000.00 TL+KDV

 

 

İstekliler, söz konusu tablodaki toplam asgari bedel üzerinden artırım yapacaklardır. Artırım oranı, tüm yıllar için aynı oranda hesaplanacaktır. Her dönem için dönem başı işletme bedeli (dönemin ilk yılı), verilen teklifte belirtilen 25 yıllık toplam işletme bedeli üzerinden, yukarıdaki tabloda belirtilen 'Yıllık Hesap Değerleri' ile çarpılarak hesaplanacaktır. Her dönem içerisinde her yıl için işletme bedeli 'Türkiye İstatistik Kurumu' tarafından açıklanan "ÜFE" Endeksinin "Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı" esas alınarak kontrol edilecek ve artış "ÜFE" artışından düşük ise "ÜFE" endeksine göre yükseltilecektir.

10685/1-1