3 Aralık 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29194

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

Hatay ili Reyhanlı Tayfur Sökmen Anadolu Lisesinden (Reyhanlı Lisesi) alındığı iddia edilen Ahmet BAHALI (ANILAR) adına düzenlenen diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüşmediği anlaşıldığından aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diploması iptal edilmiştir.

Okul No                                                       :  526

Adı Soyadı                                                   :  Ahmet BAHALI (ANILAR)

Baba Adı                                                      :  Cuma

Anne Adı                                                      :  -

Doğum Yeri                                                 :  Reyhanlı

Doğum Tarihi                                               :  1964

Diplomayı Veren Okul Adı                          :  Reyhanlı Lisesi

Diploma Belge No                                        :  1267

Diploma Düzenleme Tarihi                           :  14/09/1983

Bölümü                                                         :  Tabii Bilimler

İlan olunur.

10577/1-1

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi” halinde bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, KARAPINAR AKARYAKIT ÜRÜNLERI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; BAY/939-82/32792 sayılı lisansında belirtilen “Mercimek Kasabası Hürriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 1 (Ada:110 Pafta: Parsel: 16) Ceyhan/ADANA” adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10550/1/1-1

—————

28/05/2013 tarihli ve 8329 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde; "Erciyes Gaz San. ve Tic. A.Ş.'nin Kayseri 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/15 Esas ve 2013/115 Karar sayılı ilamı ile, 24/04/2013 günü saat 14:02'den itibaren iflasına karar verilmiştir." denilmekte olup, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Piyasası (LPG) Kanunu'na dayanılarak yayımlanmış olan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yönetmeliği'nin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki hüküm uyarınca 17/10/2014 tarihli ve 35217 sayılı Daire Başkanlığı Oluru ile, Erciyes Gaz San. ve Tic. A.Ş.'ne ait 15.06.2006 tarihli ve LPG-TİM/790-55/05115 numaralı LPG Tüpü İmalatı Lisansı sona erdirilmiştir.

İlgilinin adresine bu konuda yapılan yazılı tebligatın iade olması üzerine, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Piyasası (LPG) Kanunu’nun 12 inci maddesi ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10550/2/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5311-5                                                                 Karar Tarihi: 20/11/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 tarihli toplantısında, İstanbul Anadolu Yakası EDAŞ’ın 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teşkil eden "Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar"ın eki "Ek-1"in aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

karar verilmiştir.

 

 

10586/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5311-4                                                                 Karar Tarihi: 20/11/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 tarihli toplantısında, FIRAT EDAŞ’ın 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teşkil eden "Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" eki "Ek-1"in aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

karar verilmiştir.

 

 

10587/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5311-3                                                                 Karar Tarihi: 20/11/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 tarihli toplantısında, 31/03/2014 tarihli ve 4947 sayılı Kurul Kararı ile 01/04/2014-31/03/2015 tarihlerinde uygulanmasına karar verilen 18/04/2012 tarihli ve 3791 sayılı Kurul Kararının 1 inci maddesi birinci fıkrasında yer alan depolama tarifelerinin, ikinci fıkrada yer alan güncellenme yöntemi kullanılarak 01/04/2015-31/03/2016 dönemi için uygulanmasına devam edilmesine,

karar verilmiştir.

10588/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5311-2                                                                 Karar Tarihi: 20/11/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 tarihli toplantısında, TEİAŞ tarafından önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2015 yılı 1. çeyreği için 2,68 TL/MWh olarak onaylanmasına,

karar verilmiştir.

10589/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5311-1                                                                 Karar Tarihi: 20/11/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 tarihli toplantısında, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 27/12/2012 tarihli ve 4208-14 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teşkil eden "Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" eki "Ek-1 (REVİZE-2)" ve "Ek-2 (REVİZE-2)" tablolarının ekte yer aldığı şekilde revize edilerek onaylanmasına,

karar verilmiştir.

 

EKLER:

EK-1: "Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" eki "Ek-1 (REVİZE-2)" ve "Ek-2 (REVİZE-2)" tabloları

 

 

10590/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5322-5                                                                 Karar Tarihi: 25/11/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/11/2014 tarihli toplantısında, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teşkil eden "Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" eki "Ek-1" in aşağıdaki gibi revize edilmesine,

karar verilmiştir.

 

 

10591/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5322-4                                                                 Karar Tarihi: 25/11/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/11/2014 tarihli toplantısında, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teşkil eden "Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" eki "Ek-1" in aşağıdaki gibi revize edilmesine,

karar verilmiştir.

 

 

10592/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5322-6                                                                 Karar Tarihi: 25/11/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/11/2014 tarihli toplantısında, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teşkil eden "Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" eki "Ek-1" ve "Ek-2" nin aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

karar verilmiştir.

 


 

10593/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5322-3                                                                 Karar Tarihi: 25/11/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/11/2014 tarihli toplantısında, ÇORUH EDAŞ’ın 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teşkil eden "Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" eki "Ek-1"in aşağıdaki gibi revize edilmesine,

karar verilmiştir.

 

 

10594/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5323                                                                     Karar Tarihi: 25/11/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/11/2014 tarihli toplantısında,

1 - Ekte yer alan Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlenmesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ eki tablolarının onaylanmasına,

2 - Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlenmesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ eki tablolardaki değerlere istinaden Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin iletim lisanslına aşağıdaki parametrelerin 31/12/2017 tarihinde sona erecek dördüncü uygulama döneminin her yılı için derç edilmesine,

 

 

2015

2016

2017

İletim Sistemi Gelir Gereksinimi (Milyon TL)

2.570,29

2.827,80

3.092,87

İletim Sistemi İşletim Gelir Gereksinimi (Milyon TL)

67,86

86,70

109,15

Piyasa İşletim Gelir Gereksinimi (Milyon TL)

-

-

-

Alternatif Maliyet (Reel, Vergi Öncesi)

10,07%

EPE0 (Haziran 2014 TÜFE Değeri)

242,07

X (Verimlilik Parametresi)

0%

Uygulama Dönemi

1/1/2015  (dahil) – 31/12/2017 (dahil)

 

3 - Hâlihazırda TEİAŞ tarafından yürütülen piyasa işletim faaliyeti Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) tarafından devralınacağından, Piyasa İşletim Gelir Gereksinimi için herhangi bir belirleme yapılmamasına, konuya ilişkin tarife hesaplamalarının EPİAŞ’ın faaliyete geçmesi sonrasında yürütülmesine,

4 - 31/12/2013 tarih ve 4814 sayılı Kurul Kararı ile 2014 yılı için belirlenen Piyasa işletim ücretinin sabit ve değişken bileşenlerine TÜFE oranında artış sağlanarak oluşacak bedellerin EPİAŞ’ın Piyasa İşletim faaliyetini devralınacağı tarihe kadar TEİAŞ tarafından elde edilmesinin devam edilmesine,

karar verilmiştir.

EKLER :

EK-1    Düzenlemeye Esas Net İşletme Giderleri (GD01)

EK-2    Uygulama Dönemi Öncesine Ait Yükümlenilen Tutar ve İtfa Edilmemiş Yatırım Tutarı (GD03)

EK-3    Faaliyetler Bazında Gelir Gereksinimleri (GD06 3 adet tablo)10595/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5324                                                                     Karar Tarihi: 25/11/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/11/2014 tarihli toplantısında, İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca 20/10/2005 tarihli ve DAG/565-24/103 numaralı lisans sahibi Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

Madde 1 - Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin tarife hesaplamalarına esas 2014 yılı başı Baz Varlık Tabanı 28.637.812 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

 

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

4.522.740

4.522.740

4.522.740

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara, şirketin konutlar ile aynı servis hattından beslenen serbest tüketiciler hariç olmak üzere serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 - a) Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar, Ek’te yer alan parametreler kullanılarak yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2014 yılı Aralık ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

 

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 m3

0,119286

Kademe 2

100.001-1.000.000 m3

0,078341

Kademe 3

1.000.001 m3 ve üzeri

0,042430

 

c) (b) fıkrasında 2014 yılı Aralık ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

 

fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+Yi-ÜFE(i-2))

Burada:

i                     :  Tarifenin uygulanacağı ayı,

j                     :  Her bir kademeyi,

fSKBj (i)       :  i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)    :  i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

Yi-ÜFE(i-2)  :  i-2 nci ayda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 -  Bu Karar 01/12/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

EKLER:

EK-1 Parametreler Tablosu.


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Dosya No                  : 50.00.0.1                                                             Toplantı Yeri

Toplantı Tarihi           : 16-17-18/10/2014-81                                          NEVŞEHİR

Karar Tarihi ve No     : 17/10/2014-1266

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kale ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamı içinde kalan alanda, Kurulumuzun 09.05.2014 gün ve 1079 sayılı kararı gereğince, Genel Müdürlüğümüz uzmanlarınca yapılan irdeleme çalışması sonucunda düzenlenen rapor ve eki, III. derece arkeolojik sit alanı önerisinin Kurulumuzda değerlendirilmesinin istendiği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 02.09.2014 gün ve 169386 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kale ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bulunan alanda, belediyesince sismik ve özdirenç tomografi yöntemiyle yapılan çalışma neticesinde bölgede bir takım tünel ve kaya boşluklarının tespit edildiğinin anlaşılması üzerine alınan, Kurulumuzun 09.05.2014 gün ve 1079 sayılı kararı gereğince, Genel Müdürlüğümüz uzmanlarınca yapılan irdeleme çalışması sonucu hazırlanan III. derece arkeolojik sit alanı önerisinin uygun olduğuna, ancak sunulan raporun sonuç ve öneriler bölümünde de belirtildiği gibi alanda yer alan kaya oyma mekanların tamamının ortaya çıkarılması amacıyla bilimsel teknik ve yöntemlerle gerekli temizleme, (kaya oyma mekanlarda ve yüzeyde) araştırma ve analiz çalışmalarının Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde belediyesince yaptırılarak sonucunun Kurulumuza sunulmasına, ayrıca belediyesince Kentsel Dönüşüm Proje alanının I. etabı olarak hazırlanan plan taslağının kısmen önerilen sit alanı içinde kaldığı görüldüğünden I. etap plan taslağının sit sınırları dikkate alınarak düzeltilmesine, bu alandaki tescilli kültür varlıklarının 09.10.2009 gün ve 2342 sayılı Kurul kararıyla belirlenen koruma alanı sınırlarının plan üzerine işlenerek Kurulumuza sunulmasına karar verildi.


10558/1/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Dosya No                  : K.G.1                                                                  Toplantı Yeri

Toplantı Tarihi           : 16-17-18/10/2014-81                                          NEVŞEHİR

Karar Tarihi ve No     : 17/10/2014-1267

Kapadokya Bölgesi’nde birden fazla koruma statüsünün bulunması ve farklı kurumların plan yapma ve onama yetkisinin olması nedeni ile yaşanan planlama sorunlarının çözüme yönelik olarak, Genel Müdürlüğümüzde de yapılan toplantıda bölgedeki sit sınırlarının birbiriyle örtüşmediğinin belirtilmesi üzerine gerekli çalışmanın yapılarak gerekirse Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesi ve sit sınırlarının nihai şeklinin ilgili kurumlara iletilmesinin istendiği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 23.09.2014 gün ve 184324 sayılı yazısı ile Müdürlüğümüz uzmanlarının 14.10.2014 günlü raporu okundu, ekleri incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Kapadokya Bölgesi sit sınırlarına ilişkin, Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.11.1999 gün ve 1123 sayılı kararı ile 1/25000 ölçekli haritada üzerinde belirlenen kentsel sit alanları ile yine Koruma Bölge Kurulu kararlarıyla KAİP ve kadastro haritalarına aktarılmış sit alanlarının ve son olarak Kurulumuzun 10.07.2014 gün ve 1174 sayılı kararıyla belirlenen I. ve III derece arkeolojik sit alanı sınırlarının sayısallaştırılması çalışmaları kapsamında hazırlanan ekli 1/25000 ölçekli harita üzerinde gösterilen kentsel, kentsel-arkeolojik, I. ve III. derece arkeolojik sit sınırlarının uygun bulunduğuna, ayrıca Kurulumuzun 10.07.2014 gün ve 1174 sayılı kararında belirtilen Avla Dağı ve çevresi ile ilgili sit irdeleme çalışmalarının ivedilikle tamamlanarak sonuçlarının Kurulumuza sunulmasına karar verildi.


10558/2/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Dosya No                  : 51.00.0.262                                                         Toplantı Yeri

Toplantı Tarihi           : 30-31/10/2014-01/11/2014-85                                NİĞDE

Karar Tarihi ve No     : 01/11/2014-1312

Niğde İli, Merkez İlçesi, Gümüşler Beldesi, Göbekli Tepe Mevkiinde yer alan Göbekli Tepe Tümülüsü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin konunun değerlendirilmesinin istendiği Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 05.08.2014 gün ve 1846 sayılı yazısı okundu ekleri incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Niğde İli, Merkez İlçesi, Gümüşler Beldesi, Göbekli Tepe Tümülüsünün 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararıyla belirlenen koşulların geçerli olduğuna karar verildi.


10558/3/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Dosya No                  : 51.01.0.26                                                           Toplantı Yeri

Toplantı Tarihi           : 30-31/10/2014-01/11/2014-85                                NİĞDE

Karar Tarihi ve No     : 01/11/2014-1313

Niğde İli, Altunhisar İlçesi, Yeşilyurt Köyü, 10 pafta 1442 parselde yer alan Çamaşırhane’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin konunun değerlendirilmesinin istendiği Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 01.10.2013 gün ve 2440 sayılı yazısı okundu ekleri incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Niğde İli, Altunhisar İlçesi, Gümüşler Beldesi, Yeşilyurt Köyü, 10 pafta 1442 parselde kayıtlı Çamaşırhane’nin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaşıldığından II. grup yapı olarak tescilinin uygun olduğuna karar verildi.


10558/4/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                  17.09.1172

                                                                                                                Toplantı Yeri

                                                                                                             Behram/Ayvacık

                                                                                                              ÇANAKKALE

Toplantı Tarihi ve No    : 31.10.2013/67

Karar Tarihi No             : 31.10.2013/1226

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Fatih Mahallesi, Barbaros Caddesinde yer alan, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.10.1985 gün /1548 sayılı kararı ile tescil edilmesi uygun görülen 3. Derece arkeolojik sit alanında kalan, Kurulumuzun 25.05.2003 gün ve 2081 sayılı kararı ile uygun görüş verilen Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında yer alan, Kurulumuzun 26.07.2010 gün /4978 sayılı kararı ile Kaleköy ile Yenibademli Köyü arasında kalan alandaki 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının, plan onama sınırı içindeki tüm yapı alanları, donatı alanları ve teknik altyapı alanlarının plan kapsamında olduğu anlaşıldığından, Kurulumuzun 25.05.2003 tarih ve 2081 sayılı karar eki planın plan onama sınırı dahilinde geçerli olduğuna karar verilen, Kurulumuzun 19.01.2011 gün/ 5252 sayılı kararı ile 119 ada, 7 parselde yapılan sondaj kazı çalışmaları sonucunda yapılanma talebinin uygun olmadığına, alanın 3. derece arkeolojik sit olarak korunmasının devamına, ilgilisi tarafından tekrar sondaj talebi olması halinde kazı çalışmalarının devamına, açılan sondaj çukurlarının ilgili kurum denetiminde kapatılmasının uygun olduğuna karar verilen, Kurulumuzun 02.04.2013 gün / 852 sayılı kararı ile söz konusu parselde yapılması talep edilen inşaat alanının bütününde ilgili müze müdürlüğü denetiminde sondaj çalışmalarının yapılarak sonucuna ilişkin hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza sunulmasından sonra konunun değerlendirilebileceğine karar verilen, Kurulumuzun 19.08.2013 tarih ve 1093 sayılı kararı ile ilgili müze müdürlüğü denetiminde yeniden sondaj çalışmalarının yapılması istenen özel mülkiyete kayıtlı 119 ada, 7 parseldeki taşınmazda ekli projeye göre otel yapım talebinin değerlendirilmesine ilişkin uzman raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Fatih Mahallesi, Barbaros Caddesi, Kaleköy Mevkiinde yer alan, Mülga, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 17.10.1985 gün /1548 sayılı kararı ile tescil edilen III. derece arkeolojik sit alanında kalan 119 adanın sit derecesinin I.Derece Sit alanı olarak belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereği I. Derece Arkeolojik Sitlerin korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanları olduğu bu alanlarda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, söz konusu kararımız doğrulusunda güncel sit haritası ve sit fişinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

10559/1/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                  17.09.1172

                                                                                                                Toplantı Yeri

                                                                                                              ÇANAKKALE

Toplantı Tarihi ve No    : 20.11.2014/101

Karar Tarihi No             : 20.11.2014/2026

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Fatih Mahallesi, Barbaros Caddesinde yer alan, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.10.1985/1548 sayılı kararı ile tescil edilmesi uygun görülen 3. Derece arkeolojik sit alanında kalan, Kurulumuzun 25.05.2003/2081 sayılı kararı ile uygun görüş verilen koruma amaçlı imar planı kapsamında yer alan, ÇKTVKBK’nun 26.07.2010/4978 sayılı kararı ile Kaleköy ile Yenibademli Köyü arasında kalan alandaki 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının, plan onama sınırı içindeki tüm yapı alanları, donatı alanları ve teknik altyapı alanlarının plan kapsamı içinde olduğu anlaşıldığından, ÇKTVKBK’nun 25.05.2003/2081 sayılı karar eki planın plan onama sınırı dahilinde geçerli olduğuna karar verilen, aynı Kurulun 19.01.2011/5252 sayılı kararı ile 119 ada, 7 parselde yeni yapılanma öncesi yapılan sondaj kazısı sonucu yapılanma talebinin uygun olmadığına, alanın 3. derece arkeolojik sit olarak korunmasının devamına, ilgilisi tarafından tekrar sondaj talebi olması halinde kazı çalışmalarının devamına, açılan sondaj çukurlarının ilgili kurum denetiminde kapatılmasının uygun olduğuna karar verilen, ÇKVKBK’nun 02.04.2013/852 sayılı kararı ile söz konusu parselde yapılması talep edilen inşaat alanının bütününde ilgili müze müdürlüğü denetiminde sondaj çalışmalarının yapılarak sonucuna ilişkin bilgi ve belgelerin Kurulumuza sunulmasından sonra konunun değerlendirilebileceğine karar verilen, yapılaşma talebinin aynı Kurulun 19.08.2013/1093 sayılı kararı ile karar eki krokide yerleri belirtilen alanlarda ilgili müze müdürlüğü denetiminde yeniden sondaj çalışmalarının yapılarak sonuca ilişkin bilgi ve belgelerin Kurulumuza sunulmasından sonra değerlendirilebileceğine karar verilen, karar gereği yapılan sondaj kazısı sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu ÇKVKBK’nun 31.10.2013/1226 sayılı kararıyla 119 adanın tamamının I. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmesine ve söz konusu karar doğrultusunda güncel sit haritası ve sit fişinin hazırlanarak Kurula sunulması kararı gereği hazırlanan sit fişi ile güncel sit haritasının değerlendirilmesine ilişkin uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Kaleköy Mevkii, Fatih Mahallesi, 119 adanın III. derece arkeolojik sit derecesinin I. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlendiği Kurulumuzun 31.10.2013/1226 sayılı kararı gereği hazırlanan güncel sit haritası ile tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

10559/2/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 17.10.2014-181                                     45.12/122

KARAR TARİHİ VE NO        : 17.10.2014-4410                                 Toplantı Yeri

                                                                                                                     İZMİR

Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Musacalı Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanda yapılan kaçak kazının 2863 sayılı yasa kapsamında kalıp kalmadığının bildirilmesinin istendiği Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosunun 20.05.2008 tarihli ve 2008/2586 sayılı yazısı ve eki, İzmir II. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 06.07.2012 tarihli ve 2137 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 5177 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 16.10.2014 tarihli ve 1118 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Musacalı Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanının, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ile l. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, tümülüste ilgili müzesince temizlik ve belgeleme çalışmaları yapılmasına, tahrip olan tümülüsün özgün görünümüne kavuşturulması için ilgili müzesi denetiminde toprak doldurularak eski haline getirilmesine, karar verildi.


10560/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 17.10.2014-181                                     45.12/190

KARAR TARİHİ VE NO        : 17.10.2014-4413                                 Toplantı Yeri

                                                                                                                     İZMİR

Manisa İli, Turgutlu İlçesi, İzzettin Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alana ilişkin II. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 06.07.2012 tarihli ve 2137 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 5177 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 16.10.2014 tarihli ve 1119 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa İli, Turgutlu İlçesi, İzzettin Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanda, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ile l. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna,Tümülüs üzerinde bulunan su deposunun ilgili belediyesi ve müzesi denetiminde kaldırılmasına, karar verildi.


10561/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                Toplantı Yeri

                                                                                                                  ANKARA

Toplantı Tarihi ve No    : 20/11/2014-104

Karar Tarih ve No         : 20/11/2014-1900

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karagedik mahallesi “Arsa Üretim Alanı” sınırları içerisinde yer alan 1017,1020,1021,1024 ve 1049 numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Toplu Konut İdaresi tarafından yapılması düşünülen imar planı kapsamında Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıkların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıkların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 04.08.2014 gün ve 3355 sayılı raporu ve Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıkların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.08.2014 gün ve 1519 sayılı yazısı üzerine iletilen Kurum görüşleri okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karagedik mahallesi “Arsa Üretim Alanı” sınırları içerisinde yer alan 1017,1020,1021,1024 ve 1049 numaralı taşınmazların bulunduğu alanda yapılması düşünülen imar planı kapsamında Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıkların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ekli harita üzerinde sınırları ve koordinatları belirlenen alanın 3.Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine,

Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 3.derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşullarının Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları olarak belirlenmesine,

Bu alan dışında planlama yapılacak saha üzerinde yapılan yüzey araştırmasında 2863 sayılı yasa kapsamında herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığının anlaşıldığına, ancak yapılacak uygulama sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması durumunda çalışmanın durdurularak 2863 sayılı yasanın 4. maddesi uyarınca ilgili makamlara haber verilmesi gerektiğine karar verildi.


10562/1-1