29 Kasım 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29190

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

DSİ Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan:

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.09.2014-103                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.09.2014- 1683                                                 SİVAS

Dosya No                     : 58.00.564

Sivas İli, Merkez İlçe, Yavu Köyü'nde sit alanı dışında bulunan, tapunun 1 pafta, 963 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konuk odasının 2863 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesini isteyen M.Gürani ARSLAN'ın 11.08.2014 tarihli dilekçesi, Kurul raportörlerinin 15.09.2014 tarih ve 214 sayılı inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi; dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Merkez İlçe, Yavu Köyü'nde sit alanı dışında bulunan, tapunun 1 pafta, 963 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konuk odasının 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği taşıdığından tescil edilmesine, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. Grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onanmasına karar verildi.

10447/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan alınan 13.11.2014 gün ve 86701 A.B. sayılı yazıda; İrfan ve Nazife oğlu, 1945 doğumlu, Sivas İli, Hafik İlçesi Çınarlı Mah.; Cilt No:38/l, Aile Sıra No:34, Sıra No:45'de kayıtlı Av. Mustafa Yücel KOCA'nın, Baro Yönetim Kurulu'nun 06.03.2014 gün ve 11/32 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

10515/1-1

—————

İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan alınan 14.10.2014 gün ve 64558 K.S. sayılı yazıda; Şemsettin ve İclal Oğlu, 1970 doğumlu, Şanlıurfa İli, Tepe Mah.; Cilt No:024/14, Aile Sıra No:335, Sıra No:51'de kayıtlı Av. Ömer Edip ÖNCEL'in, Baro Yönetim Kurulu'nun 07.08.2014 gün ve 37/41 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

105516/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

2960407555 vergi numaralı Dikici Konfeksiyon ve Ev Tekstil Dış Tic. Ltd. Şti adına tanzimli 2013/D1-05300 ve 2013/D1-05323 sayılı DİİB'ler kapsamı Müdürlüğümüzce onaylı 04.09.2013 / IM046970-04.09.2013 / IM047033-04.09.2013 / IM047005-04.09.2013 / IM047057-13.11.2013 / IM060506-14.11.2013 / IM060519-16.11.2013 / IM061015-16.11.2013 /IM061018 tarih/sayılı beyannamelerden kaynaklı Müdürlüğümüzce düzenlenen 29.04.2014 tarih 1275 sayılı 995.715,60 TL tutarlı, 29.04.2014 tarih 1276 sayılı 2.421.114,72 TL tutarlı Para Cezası Kararları ve 27.06.2014 tarih ve 100 sayılı 323.340,15 TL tutarlı, 27.06.2014 tarih ve 101 sayılı 236.944,72 TL Ek Tahakkuk Kararları, genel toplam olarak amme alacağı 3.977.114,74 TL nin tahsili için Gümrük Kanunun 238/1'inci maddesi uyarınca düzenlenerek anılan firmanın Müdürlüğümüzde mevcut adresine firmaya ve firma ortaklarının adreslerine gönderilmiş ise de tebliğ edilmediğinden iade edilmiştir.

Bu nedenle; Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın başkaca tebligat adresi bulunmadığından yukarıda sayı ve tarihi belirtilen Para Cezası ve Ek Tahakkuk Kararlarımızın, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı kanunun 31. maddesi ve Tebligat Kanununun uygulanmasına dair yönetmeliğin 48-52. maddeleri uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur

10517/1-1


Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine, 2547 Sayılı Kanun ve 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri gereğince devamlı statüde 1 (bir) adet Profesör alınacaktır.

Profesörlük kadrosuna başvuracak adayların; Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne başvurdukları birim dalını belirten bir dilekçe, ekinde öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı sureti), özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneğini, bilimsel yayınlarını, yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi (lisans veya lisansüstü eğitimini İngilizce yapan adaylar hariç), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, H faktörü değerini, patent ve faydalı model ile ilgili faaliyetlerini, icra olunan eserlerini ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve eserlerini; doçentlik belgelerini (onaylı sureti); başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan 6 kopya dosyayı vermeleri gerekmektedir.

NOTLAR:

1) Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.

Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.

2) Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

4) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

5) Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.

6) 0(332) 3244900 numaralı telefondan ilan ile ilgili ayrıca bilgi alınabilir.

 

Fakülte

Bölüm/Uzmanlık Alanı

Unvan

Adet

Açıklama

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği

Profesör

1

Nanobiyoteknoloji alanında; araştırmalar yapmış olmak, Lisansüstü tezler yaptırmış olmak, yurt içi ve yurt dışı patent ve faydalı model hak sahipliği ve başvuruları bulunmak, bu alanla ilgili akademik ve sanayi Ar-Ge projeleri yürütmüş olmak, bu projelerden ticari boyuta ulaşmış ve ihraç ediliyor olan ürün geliştirmiş olmak, en az 8 yıllık Teknokent şirket faaliyetinde bulunmuş olmak.

10499/1-1


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————