27 Kasım 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29188

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/450 Esas 2011/11 Karar, 2011/615 Esas, 2012/171 Karar ve 2009/861 Esas 2013/428 Karar dosyalarının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10405/1-1

—————

Ankara 13. İş Mahkemesinin 2004/1183 Esas 2013/332 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10406/1-1

—————

Tekirdağ İdare Mahkemesinin 2013/834 Esas ve 2013/895 Esas sayılı dosyalarının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10407/1-1

—————

Bolvadin Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/335 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10408/1-1

—————

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/441 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10409/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Tiv-Tuna İlim Vakfı

VAKFEDENLER: Mehmet Özdemir, Ahmet Hilmi Özdemir, Ali Kemal Akdemir.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 8.Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/09/2014 tarih ve E.2013/358 K.2014/320 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Ülkemiz ve dünya insanlarının, eğitim, sağlık, kültürel, ekonomik ve turizm, doğa ve sosyal alanlarda yardımcı olmak ve yatırımlar yapmak, bilinçlendirmek, eğitim düzeyini yükseltmek, gelişmesini hızlandırmak, dayanışmayı sağlayarak toplumun her kesimini bu konularda aydınlatmak, sağlık alanlarında araştırmalar ve yatırımlar yapmak, kültürel ve ekonomik alanda insanlara ulaşmak için her türlü yatırımlar, çalışmalar ve araştırmalar yapmak, turizm ve doğa konusunda günün koşullarında gerekli olan yatırımlara yön vermek ve yatırımlara yönelmek, sosyal alanlarda maddi ve manevi insanlığın temel sorunlarını belirlemek, belirlenen sorunlara yine günün koşullarında çözüm üretmek ve gerekli her türlü ayni ve nakdi yardımlar yapmak, radyo televizyon, reklam ve diğer görsel ve yazılı sanat dallarının gelişmesini, yaygınlaşmasını ve toplumsallaşmasını, ülkenin sanatsal üretiminin yurtdışında tanıtılmasını, kamuoyunun radyo, televizyon, reklam ve diğer görsel ve yazılı sanatlar hakkında bilgilendirilmesini, ülkemizin geçmiş sanatsal mirasının korunması ve değerlendirilmesini, kültürel ve sanatsal gelişmelerin desteklenmesini, dünyadaki ve yurdumuzdaki en ileri eğitim ve öğretim, sağlık, spor, kültürel sistemlerinin kurumlara yerleşmesini sağlayıcı etkinliklerde bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçlar.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000.00 TL Nakit .

YÖNETİM KURULU: Mehmet Özdemir, Ahmet Hilmi Özdemir, Ali Kemal Akdemir.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı amacına en yakın bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10443/1-1

—————

VAKFIN ADI: Hatice Bahriye Yağcı Vakfı

VAKFEDENLER: Hatice Bahriye YAĞCI, Adnan YILMAZ

VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.10.2014 tarih ve E:2014/433, K:2014/507 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: -Kurucunun kendi ismini taşıyan cami, okul gibi bina ve eserlerin korunması, bakımı ve faaliyetlerine devam edebilmesi için gerekli yardımların sağlanması.

-Gerek kendi ismini taşıyan okullarda gerekse Türkiye Cumhuriyeti hudutlarında veya yurtdışında faaliyet gösteren okullarda eğitim gören veya göstereceğini belgelendiren, Tükiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, fakirliğini belgelendirebilen öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için gerekli burs ve maddi desteğin temini ve gerektiği müddetçe devamlılığı,

-Kurucunun Ailesinin ismini taşıyan yeni cami, okul, üniversite, hastane, yapılması ve bu binaların faaliyetlerine devam etmesi için gerekli maddi ve sosyal desteğin sağlanması,

VAKFIN MAL VARLIĞI : 200.000.-(İkiyüzbinTürklirası)dır.

YÖNETİM KURULU: Adnan YILMAZ, Murat GÖKÇEKAYA, Muhsin CANAYAKIN

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın feshi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

10398/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün 29/09/2014 tarihli, 5015 sayılı yazılarına istinaden, Ilyaz Ilyaz DURHAN isimli şahıs adına kayıtlı olarak 13/03/2013 tarihinde Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden 13220100T41058 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan, 09/09/2013 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilen 1995 model, K8456AX plakalı, Volkswagen marka aracın süre ihlali ve hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması nedeniyle, 55-01/10/2014 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu şahısın aracı, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1. maddesinde de belirtildiği üzere, aracın süresi içinde yurt dışı edilmediği ve hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması gibi ihlallere neden olunduğundan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 16/10/2014 tarihli, 2104 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup, adı geçen şahısın yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle, 16/10/2014 tarihli, 2104 sayılı ceza kararı muhteviyatı 961,00,-TL para cezasının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, diğer taraftan Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerinde bulunan 1995 model, K8456AX plakalı, Volkswagen marka aracın, Gümrük Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde teslim alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10369/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2013 yılı gayri safi geliri 2.662.092,83,-TL. olan birinci sınıf Ankara Kırkbirinci Noterliği 19.01.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

10372/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 6005 ada, 4 parsel üzerindeki 527009 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Cengiz ERGİN (Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193) tarafından, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2014/944 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 17.10.2014 tarihli ve E. 2014/944 - K. 2014/1460 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Cengiz ERGİN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 15.11.2014 tarihli ve 30476 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10371/1/1-1

—————

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 61 pafta, 1465 ada, 12 parsel üzerindeki 633239 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Fikret KILIÇKAYA (Denetçi No: 12402, Oda Sicil No: 11828) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 22.10.2014 tarihli ve E.2014/1746 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Fikret KILIÇKAYA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 15.11.2014 tarih ve 30512 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

10371/2/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ nin; BAY/939-82/30377 sayılı lisansında belirtilen D-100 Karayolu Üzeri, Rüzgarlar Köyü, No: 23/3 (Parsel: 1129) Bolu adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 51/C, 06530, Yüzüncüyıl / ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10403/1-1

—————

Kurul’un 07/08/2014 tarih ve 5163/47 sayılı Kararı ile Sandıklı-Afyonkarahisar Karayolu 8.Km. (Pafta:16 Ada: Parsel:2900) Ekinhisar/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren Alko Petrol Ürü. San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti’nin, 15.11.2012 tarihi itibariyle, lisanssız olarak akaryakıt satışı yapmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca ilgili tesis bünyesinde yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen fiili işlediği, konuya ilişkin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı, değerlendirildiğinden, Alko Petrol Ürü. San. Tic.ve Paz.Ltd.Şti. hakkında, lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin işletimine başlaması veya bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemler yapması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10404/1/1-1

—————

Kurul’un 23/07/2014 tarih ve 5145/16 sayılı Kararı ile Veysel Karani Mahallesi Ankara Yolu Küme Evler No:56 (Pafta:9, Ada:-, Parsel:329) AFYONKARAHİSAR adresinde faaliyet gösteren 17.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29641 sayılı bayilik lisansı sahibi Alko Petrol Ürünleri San.Tic. ve Paz.Ltd.Şti’nin, eski dağıtıcısına ait kurumsal kimlik işaretlerini, lisans aldığı (dağıtıcı lisans tadili yaptırdığı) 17.06.2011 tarihinden itibaren 1 (bir) aylık süre içerisinde kaldırmayarak kullanmaya devam etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (f) bendine aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı, değerlendirildiğinden, Alko Petrol Ürünleri San.Tic. ve Paz.Ltd.Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10404/2/1-1

—————

02.11.2012 tarihli ve BAY/939-82/31724 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ağpet Akaryakıt Tur. İnş. Bitk. Mad. Yağ Oto. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’ne ait akaryakıt istasyonunda 26/06/2013 tarihinde yapılan denetimde istasyonda bulunan iki adet tankın (1 ve 4 nolu tankların bölünmüş kısımları) otomasyon sistemine bağlı olmadığı tespit edilmiştir.

Konuyu değerlendiren Kurul, 14/08/2014 tarih ve 5174/40 sayılı Kararında, istasyonda 26/06/2013 tarihinde yapılan denetim sonucu tespit edilen 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa aykırı eylem konu iki adet tankın (1 ve 4 nolu tankların bölünmüş kısımları) otomasyon sistemine bağlı olmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesi uyarınca 70.000.-TL.idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10404/3/1-1

—————

Kurul’un 03/07/2014 tarihli ve 5116-56 sayılı Kararı ile;

23.08.2013 tarihinde sona erdirilmiş bulunan 24.08.2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09440 sayılı Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında “Kalkancık Köyü Himmetdede Kasabası,  Kayseri-Ankara Karayolu 37. Km., Kocasinan / KAYSERİ” faaliyet gösteren Seyit Arvasi Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nın, 30.12.2011 tarihinde dağıtıcısı olan Erciyes Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden dökme LPG ikmal etmesinin 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (Kanun) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı alt bendine; aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın lisans sahibinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10404/4/1-1

—————

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/77 sayılı Kararı ile; Uzayçağı Cad. No: 7 Ostim Yenimahalle/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Taştan Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.’nin, 04/06/2009 tarih ve EÜ/2116-7/1489 sayılı lisansa sahip Giresun ilindeki tesisi için Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10404/5/1-1

—————

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/105 sayılı Kararı ile; Uğur Mumcu Cad. No: 3 G.O.P./Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Maya Enerji Üretim Ltd. Şti.’nin, 11/11/2010 tarih ve EÜ/2874-2/1731 sayılı lisansa sahip Diyarbakır ilindeki tesisi için Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığı tespit edilmiş olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için ihtar edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda mezkur şirket hakkında idari para cezası uygulanacağının bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10404/6/1-1

—————

Kurul’un 23/07/2014 tarih ve 5145/17 sayılı Kararı ile Afyonkarahisar-İzmir Karayolu, 13.Km. (Pafta: 27, Parsel: 2687) AFYONKARAHİSAR adresinde faaliyet gösteren 10.02.2012 tarihli ve BAY/939-82/30574 sayılı bayilik lisansı sahibi Mera-Pet Petrol Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin, eski dağıtıcısına ait kurumsal kimlik işaretlerini, dağıtıcı lisans tadili yaptırdığı 05.06.2012 tarihinden itibaren 1 (bir) aylık süre içerisinde kaldırmayarak kullanmaya devam etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (f)  bendine aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı, değerlendirildiğinden, Mera-Pet Petrol Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10404/7/1-1

—————

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/228 sayılı Kararı ile; 7. Cadde Alçıpan Fabrikası Bilkent Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren Mina Alçı ve Harç Madencilik San. Tic. A.Ş.’nin, 10/09/2009 tarih ve EO/2233-2/1546 sayılı lisansa sahip Ankara ilindeki tesisi için Ocak 2010, Mayıs 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığınız gerekçesi ile yazılı savunmanız talep edilmiş olup bahse konu yazılı savunmanın değerlendirilmesi sonucunda mezkur şirket hakkında ihtar verilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı ile bundan böyle ilgili mevzuata uygun hareket etmeniz ve bahse konu aykırılığı tekrarlamamanız için ihtar edilmenize karar verildiğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10404/8/1-1

—————

Kurul’un 10/07/2014 tarih ve 5125/25 sayılı Kararı ile; 06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 (09/05/2013 tarihinde sonlandırılmış) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin, tespit tarihi olan 03/03/2012 tarihi itibariyle akaryakıt bayilik sözleşmesinin bulunduğu Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait istasyondaki akaryakıt alım satım hareketlerini otomasyon sistemi aracılığıyla etkili şekilde takip etmemek, istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını engelleyecek tedbirleri almamak ve söz konusu istasyonda otomasyon sistemi çalışmadığı halde bayilik faaliyetine devam edildiğine dair Kuruma bildirimde bulunmamak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesi ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10404/9/1-1

—————

Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/2 sayılı Kararı ile Yeni Mahalle Ankara Cad. No:35 Keskin/Kırıkkale adresinde faaliyet gösteren 25.11.2009 tarih ve BAY/939-82/26866 sayılı bayilik lisansı sahibi Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tesisi nezdinde 07.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetim ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup adı geçenin; TÜBİTAK MAM’in 02/01/2013 tarihli ve 1220P01105001 sayılı raporu ile teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin olarak süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı, değerlendirildiğinden, Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10404/10/1-1

—————

Kurul’un 23/07/2014 tarih ve 5145/18 sayılı Kararı ile Afyonkarahisar Konya Karayolu Üzeri 75.Km Akbaba Köyü Sultandağı/AFYONKARAHİSAR adresinde faaliyet gösteren 08.06.2011 tarih ve BAY/939-82/29598 sayılı bayilik lisansı sahibi Sulas Petrol Nakliye Taahhüt Limited Şirketi’nin, eski dağıtıcısına ait kurumsal kimlik işaretlerini, dağıtıcı lisans tadili yaptırdığı 08.06.2012 tarihinden itibaren 1 (bir) aylık süre içerisinde kaldırmayarak kullanmaya devam etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (f)  bendine aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı, değerlendirildiğinden, Sulas Petrol Nakliye Taahhüt Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10404/11/1-1

—————

Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/78 sayılı Kararı ile Antalya-Ankara Yolu 8. Km.Çobansaray Köyü Yanı (Pafta:-, Ada:-, Parsel:177) Dinar/Afyonkarahisar adresinde faaliyet gösteren 29.07.2011 tarih ve BAY/939-82/29820 sayılı bayilik lisansı sahibi Tozkoparan Akaryakıt Petrol Ürünleri İnşaat ve Nakliye Limited Şirketi’nin tesisi nezdinde 05.06.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetim ile ilgili olarak Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup adı geçenin:

- ODTÜ PAM’in 12/07/2012 tarihli ve PAL-12-488-951 sayılı raporu ile adı geçenin, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, konuya ilişkin olarak süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı, değerlendirildiğinden, Tozkoparan Akaryakıt Petrol Ürünleri İnşaat ve Nakliye Limited Şirketi hakkında, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali ile tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10404/12/1-1

—————

Kurul’un 31/03/2014 ve 4946/149 sayılı Kararı ile; Söğütözü Mah. Yaşam Cad. Ak Plaza 8. Kat No:7/26-27 Çankaya ANKARA adresinde faaliyet gösteren Arsin Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin, 18/08/2011 tarih ve EÜ/3382-2/2042 sayılı lisansa sahip Trabzon ilindeki tesisi için Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığınız gerekçesi ile yazılı savunmanız talep edilmiş olup bahse konu yazılı savunmanın değerlendirilmesi sonucunda mezkur şirket hakkında ihtar verilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı ile bundan böyle ilgili mevzuata uygun hareket etmeniz ve bahse konu aykırılığı tekrarlamamanız için ihtar edilmenize karar verildiğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10404/13/1-1

—————

Kurul’un 14/08/2014 tarih ve 5174/89 sayılı Kararı ile Afyon Antalya Karayolu 20.Km Akören Kasabası Sinanpaşa/Afyonlarahisar adresinde faaliyet gösteren 09.08.2011 tarih ve LPG-BAY/ 941-54/011954 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, tesisi nezdinde 19.04.2012 tarihinde yapılan denetime ilişkin alınan yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup; adı geçen tüzel kişinin bağlı LPG otogaz istasyonunda "LPG Yetkili Personel" belgesi sahibi olmayan personel çalıştırmak suretiyle, 5307 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aykırı hareket ettiği, yazılı savunmasında ileri sürülen hususların söz konusu tüzel kişiyi haklı çıkarabilecek hukuki gerekçeler olamayacağı, değerlendirildiğinden Vospet Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, LPG otogaz istasyonunda "LPG Yetkili Personel" belgesi sahibi olmayan personel çalıştırmak suretiyle, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10404/14/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 11.11.2014 – 96                                  Toplantı Yeri: ANKARA

Karar Tarihi ve No        : 11.11.2014 - 1116

 

Çorum İli, Osmancık İlçesi, Gökdere Köyü İğdeli Çal Mahallesinde bulunan ve tapuda 106 ada 134 parselde kayıtlı mülkiyeti Gökdere Köyü Tüzel Kişiliğine ait Ahşap caminin çatısında göçmelerin oluşması nedeniyle Köy Tüzel Kişiliği tarafından çatı aktarımı, harim mekanında boya badana ve dış duvarlarda tadilat ve tamirat talebine ilişkin Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Tokat Bölge Müdürlüğünün 10.07.2014 tarih ve 1414 sayılı yazısı ve ekleri ile, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10.11.2014 tarih ve 4279 sayılı uzman raporu, ekleri ve dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

 Çorum İli, Osmancık İlçesi, Gökdere Köyü İğdeli Çal Mahallesinde bulunan ve tapuda 106 ada 134 parselde kayıtlı mülkiyeti Gökdere Köyü Tüzel Kişiliğine ait Caminin 2863 sayılı Kanun kapsamında tescile değer nitelikleri taşıması nedeniyle tescil edilmesine, koruma grubunun 2 olarak belirlenmesine, basit onarım talebinin ilgili kurumca değerlendirilmesi gerektiğine, bundan sonra yapılacak kapsamlı onarımlarına ilişkin Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

10364/1-1

—————

İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 06.08.2014-203                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 06.08.2013-2468                                           İSTANBUL

 

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Duatepe Mahallesi, Kurtuluş Caddesi, 200 pafta, 1244 ada, 7 parselde yer alan, 08.02.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şişli Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarları ve Çevresi Uygulama İmar Planında H: 21.50 mt. İrtifada, bitişik nizam, ticaret sahasında kalan taşınmazın tescil durumunun değerlendirilmesini talep eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğünün 23.10.2013 tarih ve 99896374/TD.001/182926 sayılı yazısı, Vergi Kıymet Vukuatının iletildiği Şişli Kaymakamlığının 26.02.2014 tarih v e20020435-2846 sayılı yazısı, 7 parsele ilişkin bilgi ve belgelerin iletildiği Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.04.2014 tarih ve 2014-2588/R-1705508 sayılı yazısı, Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.04.2014 tarih ve 2014/272-1705508-219-15145 sayılı yazısı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.06.2014 tarih ve 2014-7411-R-1728693-20319 sayılı yazısı, Müdürlük uzmanlarının 27.05.2014 tarih ve 408 sayılı raporu K-1063 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi yapılan görüşmeler sonucunda:

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Duatepe Mahallesi, Kurtuluş Caddesi, 200 pafta, 1244 ada, 7 parseldeki taşınmazın 2863 sayılı Yasa'nın 6. maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun II olarak belirlenmesine, rölöve ile restitüsyon projesinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

10359/1-1

—————

İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 24.07.2014 / 130                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.07.2014 / 1127                                          İSTANBUL

 

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Cevizlik Mahallesi, 52 ada, 12 parselde yer alan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.04.2001 tarih ve 12755 sayılı kararı ile tesciline gerek olmadığına karar verilen, 14.05.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Güneyine İlişkin Revizyon İmar Planında Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiş olan sivil mimarlık örneği binaların gösterildiği, ancak imar planı yapım aşamasında bunların dışında tescil edilmediği halde, sivil mimarlık örneği olabileceği düşünülen bazı yapılar tespit edildiği, bahsekonu mer’i imar planının Plan Notlarının Genel Hükümler 6. Maddesinde “…103 ada 17; 107 ada, 9; 31 ada 34; 23 ada 14; 50 ada 20; 50 ada 8; 52 ada 2; 52 ada 11; 52 ada 12; 48 ada 40; 45 ada 20; 1082 ada 22; 1083 ada 40; 19 ada 14 sayılı parsellerde sivil mimarlık örneği niteliği taşıyan binaların bulunması sebebiyle uygulama aşamasında İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alınacaktır. Söz konusu parsellerdeki binalar Kurul tarafından eski eser olarak tescil edilmediği takdirde imar planında belirtilen inşaat hakkına, eski eser olarak tescil edildiğinde Kurul kararına göre uygulama yapılacaktır.” denildiği, uygulamaya yönelik bir hata yapılmaması için, söz konusu plan notunda da belirtildiği üzere üzerinde sivil mimarlık örneği taşıyan binaların bulunduğu parsellerden; 103 ada 17; 107 ada, 9; 31 ada 34; 23 ada 14; 50 ada 20; 50 ada 8; 52 ada 2; 52 ada 11; 52 ada 12; 45 ada 20; 1082 ada 22; 19 ada 14 sayılı parsellerin tarafınızca tetkik edilerek tescile değer nitelikte olup olmadığı hususunun bildirilmesinin istendiği Bakırköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.06.2014 tarih ve 2432 sayılı yazısı sonrası Kurulun 03.07.2014 tarih ve 1113 sayılı kararı ile 52 ada, 12 parselde yer alan taşınmazın korunması gerekli kültür varlığı olup olmadığı hakkında ayrıntılı değerlendirme yapılabilmesi için ise yerinde inceleme yapılması gerektiğine karar verilen, 04.07.2014 tarihinde Kurul üyelerince yerinde incelenen konu hakkında yapılan görüşmeler sonucunda;

 İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Cevizlik Mahallesi, 52 ada, 12 parselde yer alan yapının gerek mimari özellikleri gerekse komşu parsellerde yer alan tescilli kültür varlıkları ile uyumu bakımından 2863 sayılı Yasanın 6.maddesindeki özellikleri taşıdığı anlaşıldığından tesciline, koruma grubunun II olarak belirlenmesine, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin Kurula iletilmesi gerektiğine karar verildi.

10360/1-1

—————

İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 24.07.2014 / 130                                           Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.07.2014 / 1126                                          İSTANBUL

 

 İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Cevizlik Mahallesi, 52 ada, 11 parselde yer alan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.04.2001 tarih ve 12755 sayılı kararı ile tesciline gerek olmadığına karar verilen, 14.05.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Güneyine İlişkin Revizyon İmar Planında Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiş olan sivil mimarlık örneği binaların gösterildiği, ancak imar planı yapım aşamasında bunların dışında tescil edilmediği halde, sivil mimarlık örneği olabileceği düşünülen bazı yapılar tespit edildiği, bahsekonu mer’i imar planının Plan Notlarının Genel Hükümler 6. Maddesinde “…103 ada 17; 107 ada , 9; 31 ada 34; 23 ada 14; 50 ada 20; 50 ada 8; 52 ada 2; 52 ada 11; 52 ada 12; 48 ada 40; 45 ada 20; 1082 ada 22; 1083 ada 40; 19 ada 14 sayılı parsellerde sivil mimarlık örneği niteliği taşıyan binaların bulunması sebebiyle uygulama aşamasında İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alınacaktır. Söz konusu parsellerdeki binalar Kurul tarafından eski eser olarak tescil edilmediği takdirde imar planında belirtilen inşaat hakkına, eski eser olarak tescil edildiğinde Kurul kararına göre uygulama yapılacaktır.” denildiği, uygulamaya yönelik bir hata yapılmaması için, söz konusu plan notunda da belirtildiği üzere üzerinde sivil mimarlık örneği taşıyan binaların bulunduğu parsellerden; 103 ada 17; 107 ada, 9; 31 ada 34; 23 ada 14; 50 ada 20; 50 ada 8; 52 ada 2; 52 ada 11; 52 ada 12; 45 ada 20; 1082 ada 22; 19 ada 14 sayılı parsellerin tarafınızca tetkik edilerek tescile değer nitelikte olup olmadığı hususunun bildirilmesinin istendiği Bakırköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.06.2014 tarih ve 2432 sayılı yazısı sonrası Kurulun 03.07.2014 tarih ve 1113 sayılı kararı ile 52 ada, 11 parselde yer alan taşınmazın korunması gerekli kültür varlığı olup olmadığı hakkında ayrıntılı değerlendirme yapılabilmesi için ise yerinde inceleme yapılması gerektiğine karar verilen, 04.07.2014 tarihinde Kurul üyelerince yerinde incelenen konu hakkında yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Cevizlik Mahallesi, 52 ada, 11 parselde yer alan yapının gerek mimari özellikleri gerekse komşu parsellerde yer alan tescilli kültür varlıkları ile uyumu bakımından 2863 sayılı Yasanın 6.maddesindeki özellikleri taşıdığı anlaşıldığından tesciline, koruma grubunun II olarak belirlenmesine, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin Kurula iletilmesi gerektiğine karar verildi.

10361/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 21.10.2014 – 94                                  Toplantı Yeri: ANKARA

Karar Tarihi ve No        : 21.10.2014 - 1080

Çorum İli, Merkez İlçesi, Kale Mahallesinde yer alan, tarihi Çorum Kalesinin içerisinde yer alan ve tapunun 509 ada, 5 ve 9 parsel ve 256 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların tesciline ilişkin, Çorum Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.03.2014 tarih ve 2733 sayılı yazısı, Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 04.06.2014 tarih ve 768 sayılı yazısı ile Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 22.04.2014 tarih ve 1513 sayılı uzman raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Çorum İli, Merkez İlçesi, Kale Mahallesinde yer alan, tarihi Çorum Kalesinin içerisinde yer alan ve tapunun 509 ada, 5 ve 9 parsel ve 256 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların, 2863 sayılı kanunun 6. ve 7. maddesindeki kıstasları taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun 2. grup yapı olarak belirlenmesine ve tescil fişinin onaylanmasına karar verildi.

10362/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR

VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

                                                                                                             

                                                                                                             17.10.15-172

Toplantı Tarihi ve No    : 24.02.2014 / 75                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi No             : 24.02.2014 / 1417                                       ÇANAKKALE

 

Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Dalyan Mahallesi, Bahçelievler Mevkiinde bulunan Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.06.1997 tarih / 4012 sayılı kararıyla belirlenen ve karar eki tescil fişinde parsel numaraları belirtilen, III. derece arkeolojik sit alanına ilişkin olarak hazırlanmakta olan koruma amaçlı imar planına esas sit haritasının belirlenmesini konu alan, Lapseki Belediye Başkanlığı, Fen ve İmar İşleri Müdürlüğünün 08.01.2014 tarih / 1436 sayılı yazısı ile uzman raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Dalyan Mahallesi, Bahçelievler Mevkiinde Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.06.1997 tarih / 4012 sayılı kararıyla uygun bulunan ve karar eki tescil fişinde parsel numaraları belirtilen, III. derece arkeolojik sit alanına ilişkin olarak hazırlanan sit haritasının uygun olduğuna, uygun bulunan sit haritasının koruma amaçlı imar planı çalışmalarında altlık olarak kullanılmasına, koruma amaçlı imar planı uygun bulununcaya kadar herhangi bir uygulamaya, inşai ve fiziki müdahalelere (yeni yapılaşma, onarım, imar uygulaması, kadastro uygulaması vb.) izin verilmemesi gerektiğinin ilgili Kurumlara bildirilmesine, koruma amaçlı imar planı hazırlanıncaya kadar bu alana ilişkin geçiş dönemi koruma esaslarının belirlenmesine yönelik çalışmaların başlatılmasına karar verildi.

10363/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 05.11.2014-182                                   35.02/1333

KARAR TARİHİ VE NO      : 05.11.2014-4423                                Toplantı Yeri

                                                                                                                  İZMİR

 

İzmir İli, Bergama İlçesinde, Pergamon Antik Kentinde sürdürülen kazı çalışmalarına paralel olarak Prof. Dr. Felix PIRSON başkanlığındaki bir ekip tarafından gerçekleştirilen yüzey araştırması sonuçlarına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 14.11.2008 tarihli ve B.16.0.KVM.0.12.01.00.222.0.9-206231 sayılı ve 16.01.2013 tarihli ve 94949537-161.02-10051 sayılı yazıları; Bergama ilçesi, Aşağıkırıklar mahallesi, Memeli Tepe Mevkiinde yer alan Memeli Tepe'de Bergama Müzesince yapılan incelemeler sonucunda alanın I. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilllenmesi önerisine yönelik Bergama Müze Müdürlüğü'nün 23.12.2013 tarihli ve 1315 sayılı yazısı, 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının tespit edildiği alanın tesciline ilişkin Kurul Müdürlüğü'nün 17.03.2014 tarihli ve 1127 sayılı yazısı kapsamında iletilen Kurum görüşleri ile konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 03.11.2014 tarihli, 04.11.2014 tarih ve 1120 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu, yazıların ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir ili, Bergama ilçesi, Aşağıkırıklar mahallesi, Memeli Tepe Mevkiinde bulunan alanın (Memeli Tepe), kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekilde I. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit  fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

10423/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 07.11.2014-184                                  45.07/465

KARAR TARİHİ VE NO        : 07.11.2014-4487                              Toplantı Yeri

                                                                                                                  İZMİR

 

Manisa ili, Salihli ilçesi, Kemerdamları Mahallesi sınırları içerisinde, Üçek Tepe üzerinde Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen tümülüsün tesciline ilişkin Kurul Müdürlüğü'nün 01.11.2011 tarihli ve 591 sayılı yazısı kapsamında iletilen Kurum görüşleri ile konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 03.11.2014 tarihli, 05.11.2014 tarih ve 1170 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu, yazıların ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa ili, Salihli ilçesi, Kemerdamları Mahallesi sınırları içerisinde, Üçek Tepe üzerinde yer alan tümülüsün, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekilde I. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit  fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

10424/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 07.11.2014-184                                   45.13/41

KARAR TARİHİ VE NO        : 07.11.2014-4482                              Toplantı Yeri

                                                                                                                  İZMİR

 

Manisa ili, Gölmarmara ilçesi, Yeniköy mahallesi sınırları içerisinde Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen tümülüsün tesciline ilişkin Kurul Müdürlüğü'nün 06.07.2012 tarihli ve 2137 sayılı yazısı kapsamında iletilen Kurum görüşleri ile konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 03.11.2014 tarihli, 05.11.2014 tarih ve 1169 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu, yazıların ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa ili, Gölmarmara ilçesi, Yeniköy mahallesi sınırları içerisinde bulunan tümülüsün, kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekilde I. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit  fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

10425/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.09.2014 - 91                                   Toplantı Yeri: ANKARA

Karar Tarihi ve No        : 22.09.2014 - 1040

Ankara İli, Kalecik İlçesi, Elmapınar Köyünde bulunan Bedren Höyüğün I. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline yönelik; Çankırı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 11.06.2014 tarih ve 541 sayılı yazısı, konunun Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 13.3.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince 45 (kırkbeş) gün içinde Kurum görüşlerinin iletilmesi…” yazısı gereğince iletilen Kurum görüşleri okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda,

Ankara İli, Kalecik İlçesi, Elmapınar Köyünde bulunan Bedren Höyüğün karar eki 1/25.000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fişinin ve karar eki 1/25.000 ölçekli haritasının onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı kararının 3. maddesindeki koşulların “geçiş dönemi yapılanma koşulu” olarak belirlenmesine karar verildi.

10410/1/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

Toplantı Tarihi ve No    : 20.10.2014 – 93                                  Toplantı Yeri: ANKARA

Karar Tarihi ve No        : 20.10.2014 - 1065

Ankara İli, Kalecik İlçesi, Elmapınar Köyünde bulunan I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Bedren Höyüğe ilişkin, Kurulumuzun 22.09.2014 tarih ve 1040 sayılı kararı, gerekli bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Ankara İli, Kalecik İlçesi, Elmapınar Köyünde bulunan Bedren Höyüğü tescil kararında, sehven “bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 3. maddesindeki koşulların “geçiş dönemi yapılanma koşulu” olarak belirlenmesine karar verildi” denilmektedir. 658 sayılı ilke kararının 3. Maddesi sadece 3. Derece arkeolojik sitleri kapsadığından “bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararı’nın geçerli olduğuna” şeklinde düzeltilmesi gerektiğine karar verildi.

10410/2/1-1


 


 


 


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/MYO Müdürlüğüne, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Bilimi

Türk Halk Bilimi

Doçent

1

1

Doktora ve Doçentlik unvanını Türk Halk Bilimi alanında almış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Eski Türk Edebiyatı alanında almış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olmak; Cumhuriyet sonrası Türk romanı ve şiiri ile kısa öykü konularında çalışmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Yeniçağ Tarihi alanında almış olmak, Osmanlı hâkimiyetinde Arap Coğrafyası ve Osmanlıların Fetret Dönemi konularında çalışmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Yakınçağ Tarihi alanında almış olmak; Osmanlı Meşrutiyet Meclisi ve Balkan Tarihi konusunda çalışmış olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Coğrafya Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak

Eğitim Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

Beden Eğitimi ve sporda ölçme ve değerlendirme alanında çalışma yapmış olmak

Mühendislik--Mimarlık Fakültesi

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Doçent

1

1

Yüksek çözünürlüklü bindirmeli hava fotoğraflarının çizgi-tabanlı olarak otomatik eşlenmesi ve geri-çatımı konusunda çalışmaları olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Yrd.Doç

5

1

Peyzaj karakter analizi, peyzaj sınıflandırması, tarihi çevre-kültürel peyzaj konularında çalışma yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Biyosistem Mühendisliği

Biyosistem Mühendisliği

Yrd.Doç

4

1

Tarımda mekanizasyon ve enerji kullanımı konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd.Doç

5

1

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd.Doç

5

1

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd.Doç

5

1

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Yrd.Doç

1

1

Matematik eğitiminde dijital oyun tabanlı öğrenme çalışmış olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Yrd.Doç

1

1

Biyomatematik ve matematiksel modellemeler üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Yrd.Doç

2

1

Matematik öğretmen eğitiminde matematik alan bilgisi çalışmış olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd.Doç

1

1

Lityum ve alüminyum-bor hidrür topaklarının elektronik yapı hesaplamalarıyla incelenmesi konusunda çalışmış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik ve Sahne Sanatları

Müzik

Yrd.Doç

3

1

İlköğretim müzik derslerinde kullanılan okul çalgıları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Geometri

Yrd.Doç

4

1

Lorentz uzayında hareket geometrisi üzerinde çalışmış olmak

İncekara Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Yrd.Doç

3

1

Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak, deneysel ağrı modelleri konusunda çalışmaları olup, tıbbi ürün tanıtımı ile ilgili tecrübesi olmak

10466/1-1