27 Kasım 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29188

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TTK İHTİYACI OLARAK MADENCİ PANTOLONU VE ELBİSESİ ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

T.T.K. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN

TAŞINMAZIN SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


20 TON DİNGİL BASINÇLI VAGON TEKERLEK TAKIMI TAMİRLERİNDE

KULLANILMAK ÜZERE 400 ADET Ø 920 mm MONOBLOK GÖVDE

SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZILIM VE DONANIM

SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. İHTİYACI WISTA MARKA 4 ADET

PUL PERFORAJ APARATI VE 1 TAKIM AY-YILDIZ YEDEK DELGİ

İĞNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4 DIFFERENT STAMP PERFORATION TOOLS AND 1 SET MOON-STAR SPARE PUNCH PIN FOR THE NEED OF PTT WILL BE PURCHASED

BY STATE SUPPLY OFFICE


GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI LED EKRAN SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2 ADET HİZMET SATIN ALINACAKTIR

SEAŞ Genel Müdürlüğü Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


LABORATUAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Sincan Belediye Başkanlığından:


KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


ANKARA - ESKİŞEHİR - KAYSERİ - KARABÜK - ÇANKIRI - ÇATALAĞZI'NDA BULUNAN LOKOMOTİF BAKIM ATÖLYELERİNDE EKLİ TEKNİK ŞARTNAMELERE GÖRE LOKOMOTİF TEMİZLİĞİ VE ATÖLYE TEMİZLİĞİ İŞİNİN 23 İŞÇİ VE 12 AY SÜRE İLE YÜRÜTÜLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TTK İHTİYACI OLARAK MADENCİ PANTOLONU VE ELBİSESİ ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

T.T.K. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İhale kayıt no                          :  2014-158003

1 - İdarenin                             : 

a) Adresi                                 :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel   : 0.372 252 00 00 (70 Hat)

                                                  Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu malın            : 

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Madenci Pantolonu: 3.580 Adet

                                                  Madenci Elbisesi : 9.082 Takım

b) Teslim yeri                         :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                  TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Ambarları

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 takvim gününde teslim edilecektir

3 - İhalenin                             : 

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                  Satın Alma Dairesi Başkanlığı

                                                  ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  15/12/2014 – 15.00

c) Dosya no                            :  1431213

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55’inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

a) Kumaş imalatçısı ile yapılan sözleşme

b) ISO 9001 kalite sistem belgesi

5 - Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnameler 100,00,-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 15/12/2014, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

10416/1-1


KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN

TAŞINMAZIN SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen vakıf taşınmaz iş bu ilanda belirtilen şartlar gereği 5737 Sayılı Vakıflar Kanunun 12.maddesine ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri uyarınca satış ihalesine çıkarılmıştır.

 

İli

İzmir

İlçesi

Kemalpaşa

Mahallesi

Ulucak

Pafta

48 L II B

Ada

531

Parsel

2

Cinsi

7 Adet Tavuk Kümesi 6 Adet Bakıcı Ev Arsası

Alanı (m2)

18217.21 m2

Hissesi

Tam

Maliki

İzmirde Dolaplıkuyu Mevkiinde Kain Baladur (Hacı) Mehmet Camii Şerif Vakfı Manevi Şahsiyeti

Kira Durumu

Kirada

Muhammen Bedeli (TL)

4.850.547,00 TL

Geçici Teminat ( %3)

145.516,41 TL

İhale Tarihi

30.12.2014

İhale Saati

10:00

 

İHALE USULÜ              :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddeleri gereği kapalı teklif, Vakıflar Meclisinin 27.12.2012 tarih ve 807/591 sayılı kararında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilecektir.

İHALE İLANLARI         :  İlanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17. Maddesindeki esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

İŞİN KONUSU               :  Yukarıdaki özellikleri belirtilen taşınmazların, Vakıflar Meclisinin 08.07.2013 tarih ve 807/591 sayılı kararında belirtilen şartlarda, satış ihalesine çıkartılması işidir.

İHALE KOMİSYONU   :  İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Komisyonu, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR

İHALE DOSYASININ

TEMİNİ                           :  İhale Dosyası ve ekleri mesai saatleri içinde İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde görülebilecek ve ücretsiz olarak temin edilebilecektir.

Bahse konu vakıf taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhalesi Kanunun ilgili maddeleri uyarınca satış ihalesine çıkılması;

1 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR adresinde bulunan hizmet binasında toplanacak olan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca yapılacaktır.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

2 - İstekliler ihaleye katılabilmeleri için, ihale dosyası ve yer gördü belgesini İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen adresinden temin etmek zorundadır. İhaleye katılacak istekliler 30.12.2014 günü saat 10:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Fevzipaşa Bulvarı No:4 İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığında teslim edeceklerdir.

3 - a) Dış Zarfa Konulacak Belgeler:

1 - Şahıslar için Kanuni İkametgah belgesi

2 - Tüzel Kişiler için Kanunen kayıtlı oldukları odadan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kaydı.

3 - Teklifi veren katılımcının;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişi ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, firma veya ortak girişim adına katılan kişinin ihaleye katılımına ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

d) Ortak girişim olması halinde her bir ortağın tüzel kişiliğine ait ayrı ayrı düzenlenmiş yukarıdaki belirtilen belgeler ile noter tasdikli ortaklık beyannamesi

4 - Satış konusu işin adına alınmış ve İdarenin vereceği örneğine göre düzenlenmiş geçici banka teminat mektubu veya İdaremizin Vakıfbank İzmir Şubesinde bulunan TR 770001500158007292418107 nolu hesabına nakit olarak yatırılmış vezne alındı makbuzu.

5 - Her sayfası teklif sahibince imzalanmış İlan Metni

6 - Teklif mektubunun bulunduğu iç zarf

b) İç Zarfa Konulacak Belgeler:İdarenin örneğini vereceği teklif mektubu, usulünce doldurularak iç zarfa konulur.

4 - Vakıflar Genel Müdürlüğü satışı yapıp yapmamakta veya ihalenin her aşamasında ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

5 - Her Türlü Resim, Harç, Vergi ve masraflar (İlan bedeli, Satış Bedeli Üzerinden Oluşacak Katma Değer Vergisi, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen 186.577,82 TL alt yapı katılım ve aidat payı, Tapu Döner Sermaye Bedeli, Karar Pulu Bedeli) katılımcıya aittir.

6 - Taşınmazın satış bedeli, KDV ve diğer bütün masraflar, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde peşin olarak tahsil edilecektir.

7 - İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde talipli satış işlemlerine başlamadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu geçici teminat, ihale kanunu gereğince İdare bütçesine irad kaydedilecektir.

8 - Bu ilan yukarıda belirtilen taşınmaz için satış talebi ile ilgili idareye verilen dilekçe sahiplerine duyuru mahiyetindedir. İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler taşınmazları görerek ihaleye girmiş sayılacaktır.

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhaleye giren katılımcılar vakıf taşınmazı görerek girmiş sayılır.

11 - Anlaşmazlık halinde taşınmazın bulunduğu İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İlan olunur.

10368/1-1


LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

4 Kalem Laboratuvar Cihazı alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2014/161349

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0312 2976136-0312 2976542

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  4 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı

                                                            1 - UPLC                                1 adet

                                                            2 - Gaz Kromatografi              1 adet

                                                            3 - İyon Kromatografi             1 adet

                                                            4 - Nanodrop                          1 adet

b) Teslim yeri                                   :  H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                                 :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 1.ve 2. kalemler 30 takvim günü içinde, 3. ve 4. kalemler 60 takvim günü içinde

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu Toplantı odası.

b) Tarihi ve saati                              :  04.12.2014 Perşembe günü saat 15.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına işin adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu)

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi.

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına işin adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 04.12.2014 Perşembe günü saat 15.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10464/1-1


20 TON DİNGİL BASINÇLI VAGON TEKERLEK TAKIMI TAMİRLERİNDE

KULLANILMAK ÜZERE 400 ADET Ø 920 mm MONOBLOK GÖVDE

SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/160325

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 400 ADET Ø 920 mm MONOBLOK GÖVDE

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 25.12.2014 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 110,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10446/1-1


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZILIM VE DONANIM

SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar yazılım ve donanım teknik şartnamesine ve markalarına uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR,

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İC ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, markalar, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04/12/2014 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarflan açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10440/1-1


POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. İHTİYACI WISTA MARKA 4 ADET

PUL PERFORAJ APARATI VE 1 TAKIM AY-YILDIZ YEDEK DELGİ

İĞNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Satınalma Daire Başkanlığı ihtiyacı 4 adet Pul Perforaj Aparatı ve 1 takım Ay-Yıldız Yedek Delgi İğnesi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç ve dış piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, markasının, teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı, İç Piyasadan Yapılacak Olan Satınalmalara Ait Ticari Şartnamenin 2. ve 5. Maddesi ve Dış Piyasadan Yapılacak Olan Satınalmalara Ait Ticari Şartnamenin 5. maddesinde yazılı belgeler, şartname bedeline ait banka makbuzu veya kasa tahsil fişinin aslı ve bir örneği ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08/12/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 60 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10441/1/1-1


4 DIFFERENT STAMP PERFORATION TOOLS AND 1 SET MOON-STAR SPARE PUNCH PIN FOR THE NEED OF PTT WILL BE PURCHASED

BY STATE SUPPLY OFFICE

4 Different Stamp Perforation Tools And 1 Set Moon-Star Spare Punch Pin for the need of PTT shall be purchased from domestic and foreign markets by taking open bids, in accordance with the stipulations of the commercial and technical specifications and its brand.

1 - THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE

a) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents from the 3rd Purchasing Department of General Directorate of the State Supply Office in Ankara without any charge.However, the candidates to submit a proposal for the bid should make the payment of the tender document price (100.-TL) to any of our Office’s Cashiers or our Office’s bank accounts.

b) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be put in the outer envelope by adding to the tender document.

2 - The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER ENVELOPE. The letter stating that the technical and the commercial specification and their annexes are accepted, the documents specified in the 2nd and 5th articles of the commercial specifications on the purchases to be made from domestic market and 5th article of the commercial specifications on the purchases to be made from abroad and the original and a copy of the bank or cashier receipt, also the inner envelope should all be put in the outer envelope.

3 - The bids should reach or be submitted to our Headquarter Office “III No’lu Satınalma Daire Başkanlığı” latest at 12:00 A.M. on 08/12/2014. Bids submitted after this time will not be taken into consideration, regardless of the delays due to mail.

4 - Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 P.M. on the last day of the bid to submit and the documents submitted alongside with the offer shall be examined. The bid files provided by the bidders, whose outer envelopes of the bids have no deficiency, shall be inspected on the basis of the Technical Specifications by the organization in need. The inner envelope including the offered price shall not be opended until the inspection ends. With the results of inspection, the inner envelopes of the bidders, whose bid files have been found in accordance with the requested conditions, shall be opened

5 - The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the date on which the inner envelopes are opened in accordance with article 7 of commercial specification concerning this tender.

6 - The offers must cover the whole quantity. Partial offers shall not be taken into consideration.

7 - Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months from the last bidding day, in same the currency of their offers, at a rate to be determined by themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they will submit.

8 - This work which is subject of the tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with the paragraph (g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right to terminate the bid or order the item in part or in whole or even to choose the winner of the bid.

10441/2/1-1


GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI LED EKRAN SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü ihtiyacı Led Ekran Sistemi malzemesi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05/12/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10442/1-1


2 ADET HİZMET SATIN ALINACAKTIR

SEAŞ Genel Müdürlüğü Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan, 2 adet Hizmet alımı işi, Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Gümüşpınar Mahallesi Orhaneli/BURSA

Telefon ve faks numarası           :  (0224) 827 64 71 – (Faks) 827 64 34 – 827 64 79

Elektronik posta adresi (varsa)  :  blisatinalma@bli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

 

 

Niteliği, türü ve miktarı:

İhale Kayıt No:

Hizmet Alımı

3 adet ısı merkezinin ısı kanalları, sıhhi tesisatların bakım ve onarımı ile su arıtma tesisinin işletilmesi, bakım ve onarım işlerinin (1 adet Tekniker, 2 adet Kaynakçı-Tesisat ustası, 1 adet Tamir bakım mekanik usta ile 17 Ateşçi-Kaloriferci olmak üzere toplam 21 personel ile) 12 Ay süreli yaptırılması işi.

2014/158823

Hizmet Alımı

Ağır bakım onarım, yıkama ve yağlama hizmet alımı işinin 1 Mühendis, 3 Tekniker, 41 Adet (Ağır Bakım Onarım Usta, Kaynakçı, Elektrikçi, Kaportacı, Lastik Tamir Usta, Oto Elektrik Usta, Takım Tezgahları Operatörü), 35 adet işçi (Yağcı, Yıkamacı, Şoför, Tevziatçı) olmak üzere toplam 80 personel ve en az 3,5- 4 ton kapasiteli 2 adet kamyon veya kamyonet, en az 7000 Kg,- 10.000 Kg yük taşıma kapasiteli 1 adet Kamyon ve 3 adet (4X4) çeker çift kabinli Pick-up ile 11 Ay süreli yaptırılması işi.

2014/158782

 

b) İşlerin yapılacağı yer             :  B.L.İ. Müdürlüğü Gümüşpınar Mahallesi Orhaneli/ BURSA

3 - İhalelerin

Yapılacağı yer                            :  B.L.İ. Müdürlüğü (İhale Salonu) Gümüşpınar Mahallesi Orhaneli/BURSA

Tarihi ve saati :                              

- Isı Merkezlerinin işletilmesi hizmet alımı işi           : 12.12.2014 - 14:00

- Ağır Bakım Onarım, Yıkama Hizmet Alım İşi       : 15:12.2014 - 14:00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.

5 - İhale dokümanları aşağıda yazılı adreslerde görülebilir ve her bir ihale doküman bedeli 100,00 TL olup, İhaleye teklif verecek isteklilerce işin adı ve ihale kayıt numarası belirtilerek bu bedelin (ZİRAAT BANKASI ORHANELİ ŞB. 328 725 26 - veya VAKIFBANK DİKKALDIRIM ŞB. TR34 0001 5001 5800 7302 6337 57) hesap numaralarından birine yatırarak ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

- İhale dokümanlarının görülebileceği internet adresi : www.bli.gov.tr

- BURSA’da: B.L.İ. Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü (Gümüşpınar Mahallesi /Orhaneli) 0224 827 64 71

6 - Teklifler, İhale tarih ve saatlerine kadar B.L.İ. Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak belirtilen tarih saatten sonra (Müdürlüğümüz Genel Muhaberat Servisine) intikal eden teklifler dikkate alınmayacak ve açılmadan iade edilecektir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın geçerlilik süresi, (iki ihale için) tekliflerin geçerlilik süresinden itibaren en az 30 (otuz) gün fazla olmalıdır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, (iki ihale için) ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

10 - Kurumumuz bu ihaleler ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 Sayılı kanuna tabi değildir.

10415/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 23,60 TL ile en çok 148.680,00 TL arasında değişen; 03/12/2014 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL, en çok 14.868,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, Mini TV aksamı, oto arıza tespit cihazı, metal kablo ucu, çocuk giysisi, plastik aksam, elektronik aksam, mini metal aksam, anahtarlık, led lamba, bayan şal, oyun konsolu, metal conta, meşe ağacı kırıntısı, rulman, eldiven, spor ayakkabısı, hesap makinesi, kol saati, oto teybi, temizlik bezi, MP3 çalar, klima, karton kağıt, boş valiz ve çanta, bebek arabası, yapıştırıcı, kompresör, uçak aksamı, inşaat malzemesi, ahşap kapı, pvc pencere, alaşımsız U profil, deri kimyasalı, cep telefon kulaklığı, digital fotoğraf makinesi, playstation, elbise, bluz, kaban ve kürk cinsi eşya, fiber tank, çekme dinamosu, deniz temizliğini ölçmeye yarayan cihaz, kumaş, kaban, cep telefonu, E-book, gaz yağı, uçak gövde parçası, ön amortisör, mobilya donanımı, gıda takviyesi, silecek motoru, deney hayvanı için talaş, mutfak aleti, metal tekerlek, havuz gözlüğü, işlemci fanı, harddisk, ram, network kartı, flash bellek, hafıza kartı, usb bellek, eşarp, zayıflama kemeri, gömlek, profil, menteşe, wc kilit, wc kapı kolu, çelik göbek ispanyolet, far düğmesi, far beyni, ayna beyni, elektronik beyin, kapı beyni, merkezi kilit beyin, motor beyin, perde açma modülü, araç parçası, 50 (elli) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 04/12/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

10418/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 4.932,40,-TL ile en çok 45.430,00,-TL arasında değişen; 04.12.2014 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 493,24,-TL, en çok 4.543,00,-TL arasında olan; cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B.Oto, Minibüs, Açık Kasa Kamyon, Kapalı Kasa Kamyonet, Panelvan-Kamyonet cinsi 25 adet araç; açık artırma suretiyle, Samsunport Uluslararası Liman İşletmeciliği Hançerli Mah. Sahilyolu Cad. No: 37 İlkadım/SAMSUN Liman İçi Toplantı ve Konferans Salonu adresindeki ihale salonunda 05.12.2014 tarihinde saat 09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresi ve (0) (362) (445 00 68) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00,-TL. bedel karşılığı Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.              

İlan olunur.

10420/1-1


LABORATUAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Merkezi Araştırma Laboratuarı Cihaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2014/158936

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bağlarbaşı/GÜMÜŞHANE

b) Telefon ve faks numarası                :  0 456233 12 49 Faks: 0 456 233 11 19

c) Elektronik posta adresi                    :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi (varsa)                         :  http://bap@gumushane.edu.tr/

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Bu ihale 4 kısım 7 kalemden ibaret olup kısmi teklife açıktır

b) Teslim [yeri/yerleri]                        :  G.Ü. Merkezi Araştırma Laboratuarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Bağlarbaşı/ GÜMÜŞHANE

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                    :  İdari şartnamenin 46.1.c bendinde belirtilen süreler dahilindedir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Tesisler 3. Kat Personel Kafeteryası Bağlarbaşı/GÜMÜŞHANE

b) Tarihi ve saati                                 :  03.12.2014 Çarşamba günü Saat:14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Gümüşhane Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman;

4.4.1.1. Teklif edilen ürünün idarece hazırlanan teknik şartnameye uygunluğunu teyit edebilmek için istekliler teklif ettikleri ürüne ait broşür, katalog, resim vb. materyalleri ihale dosyasında sunacaktır. (broşür, katalog, resim vb. materyaller Türkçe veya İngilizce olmalıdır.)

4.4.1.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.4.2. Teklif veren firmalar cihazın kesin kabul tarihinden başlayarak en az 2 (iki) yıl süre ile garanti edilecektir. 10 yıl yedek parça ve servis garantisi olmalıdır.

Yukarıda sayılan belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL (ElliTürk Lirası) karşılığı Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bağlarbaşı/GÜMÜŞHANE adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 03/12/2014 Çarşamba günü Saat:14.00’a kadar Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bağlarbaşı/GÜMÜŞHANE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Hangi kısma teklif sunacaklarsa o kısımdaki her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan kısım toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

 

CİHAZ LİSTESİ

Kısımlar

Sıra No

Cihaz Adı

Adet

1. KISIM

1

Üniversal Çekme-Basma Test Cihazı

1

2. KISIM

2

Donatı Tespit Cihazı

1

3. KISIM

3

Akustik Doppler Akış ve Debi Ölçüm Cihazı

1

4

Saha Tipi Su Kalitesi Çoklu Parametre Ölçer

1

4. KISIM

5

Yüksek Performans Prob Çakma Test Sistemi

1

6

Otomatik Zemin Kompaktörü

1

7

Yarı Otomatik Likit Limit Penetrometresi

1

10434/1-1


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Sincan Belediye Başkanlığından:

1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1. İdarenin:

a) Adı                                        :  Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                   :  Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara

c) Telefon ve Faks numarası      :  444 4 762 - 312 271 12 72

d) İlgili personel                        :  Hamdi DİLEK - Abdulkadir SAĞLAM

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İHALENİN KONUSU:

2.1. Adı: Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Atatürk Mahallesi 4591 ada 1 parsel üzerindeki Çok Katlı Otopark ve Kültür Merkezi Binasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 01.04.2015 tarihinden itibaren 5 ( Beş ) yıllığına kiraya verilmesi işidir.

2.2. Binanın Evsafı: Bina Sincan merkezinde olup;

Otopark: 320 araçlık, otopark içi ve bina dışında dijital dolu- boş göstergeli, cctv kontrollü, araç yıkama birimi olan, havalandırma sistemli, giriş çıkış bariyerli, bilet verme makinesi, abone kartı ve ücretli bilet lazer okuyuculu, süre hesaplayıp ücretlendirme yapan program ve ücretlendirici modülü olan, aydınlatmaları fotoselli, enerji panoları ayrılmış, dört grup asansör ile inip çıkılabilen, üç katı bodrumda diğerleri katlarda olmak üzeri yedi katlı betonarme yapıda inşa edilmiştir.

Cafe - Lokanta - Pastane ve Mutfak: 4. ve 5. katların birleştirildiği üç cephesi manzaralı, mutfak, wc, asansör, ses ve cctv sistemi ile hizmet sunabilecek yerdir.

Çok Amaçlı Salon: 4. ve 5. katların birleştirildiği 512 kişi koltuk kapasiteli; Dijital Konferans sistemi, Dvd kaydetme, Elektronik Tepegözlü, divx / mp3 / dvd okuyucusu olan, rgb, audıo+video bağlantı olan, müzik sistemine bütünleşmiş olup ışık sistemli, ses, müzik efekti yapabilen sistemleri olan, iki dil ve yüz dinleyici kapasiteli anında tercüme sistemi ( kulaklıklar dâhil) kurulu olan sahnesi yapılı kısımdır.

Düğün Salonu: Kolonsuz, asansörlü, yemek servisi yapmak için mutfaktan servis asansörü olan, ses ve ışık gösterisi yapılabilen xga splitter, dvd kaydedici,3000 ansı-lümen projeksiyon cihazı dvd/vcd/cd/mp3 okuyucu olan, terası olan çift cepheden Sincan manzaralı, havalandırma sistemi kurulmuş ve enerji panosu ayrı halde olan enerji kesintilerinde devreye giren jeneratör destekli 603 kişi kapasiteli bölümdür.

Genel Özellikler: Bina tamamında; Yangın, ses, görüntüleme sistemi kurulmuş, ikisi yangın, birisi giriş - çıkış olmak üzeri üç merdiven, dört asansör bulunmaktadır. Binanın enerji girişleri dörde bölünmüş olup; jeneratörün devreye girmesi durumunda da ayrıca harcamanın belirlenmesi için elektrik saati konulmuştur.

Bina Çevresi: Otopark girişi Vatan caddesi, çıkışı İnal caddesindendir. Otoparka girip çıkmadan boş yer olup olmadığını gösteren sistem Vatan caddesinden görülecek şekilde konulmuştur.

3 - İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI: İhalenin toplam muhammen bedeli 5.145.000,00 TL ( KDV HARİÇ ) olup; bu ihaleye ait geçici teminat miktarı 154.350,00TL’dir.

4 - İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7   2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 08.12.2014 tarihinde saat 14.00’de yapılacaktır. Teklifler en geç 08.12.2014 tarih ve saat 14.00’e kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

5.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir),

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

5.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (Yazılı olarak),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

6 - Konu ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL’dir

7 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

8 - İhale şartnamesinin posta yolu ile satışı yapılmayacaktır.

9 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

10435/1-1


KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2014/158385

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Hizmet Alımı,

I. Bölge: 5.000 m

Elazığ-Baskil-Geli Mah. Karotlu Maden Sondajı,

II. Bölge: 9.500 m

Kastamonu-Taşköprü-Hanönü, Zeybek, Cozoğlu, Akçakese-Sarıseki Karotlu Maden Sondajı,

III. Bölge: 14.100 m

Ordu-Fatsa-Elbeyli, Artvin-Hopa-Peronit, Trabzon-Yomra-Çukurköy-Özlü Karotlu Maden Sondajı,

IV. Bölge: 11.000 m

Manisa-Soma-Duğla Dere, Değirmen Dere ve Kocakazakçı Tepe, Çanakkale-Merkez-Ay Tepe, Balıkesir-Havran, İvrindi, Kara T., Kuşdere, Deliktaş T., Pirem T.Karotlu Maden Sondajı,

V. Bölge: 14.850 m

Niğde-Çamardı,, Adana-Aladağ-Küp, Kayseri-Yeşilhisar-Kovalı Karotlu Maden Sondajı,

VI. Bölge: 3.700 m

Eskişehir-Sivrihisar-Karaburhan, Eskişehir-Sivrihisar-Kızılcaören Köyü Karotlu Maden Sondajı,

VII. Bölge: 2.400 m

Manisa-Alaşehir-Azıtepe Köyü Karotlu Maden Sondajı, olmak üzere toplam 60.550 Metre.

b) Yapılacağı yer                                 :  (a) bendinde belirtilen 7 (yedi) bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                                       :  I, II, III, IV, V, VI ve VII. BÖLGELER; Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 20 (yirmi) takvim günü içinde işe başlanacak olup, işin süresi işe başlama (İşe başlama tarihi her bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihidir) tarihinden itibaren; I. Bölge 90 (doksan), II. Bölge 110 (yüzon), III. Bölge 120 (yüzyirmi), IV. Bölge 110 (yüzon), V. Bölge 120 (yüzyirmi), VI. Bölge 90 (doksan) ve VII. Bölge 75 (yetmişbeş) takvim günü,

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                                 :  09/12/2014 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Karotlu Maden ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

10297/1-1


ANKARA - ESKİŞEHİR - KAYSERİ - KARABÜK - ÇANKIRI - ÇATALAĞZI'NDA BULUNAN LOKOMOTİF BAKIM ATÖLYELERİNDE EKLİ TEKNİK ŞARTNAMELERE GÖRE LOKOMOTİF TEMİZLİĞİ VE ATÖLYE TEMİZLİĞİ İŞİNİN 23 İŞÇİ VE 12 AY SÜRE İLE YÜRÜTÜLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           : 2014/160570

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    : 0312 211 14 49-211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: ANKARA - ESKİŞEHİR - KAYSERİ - KARABÜK - ÇANKIRI - ÇATALAĞZI' NDA BULUNAN LOKOMOTİF BAKIM ATÖLYELERİNDE EKLİ TEKNİK ŞARTNAMELERE GÖRE LOKOMOTİF TEMİZLİĞİ VE ATÖLYE TEMİZLİĞİ İŞİNİN 23 İŞÇİ VE 12 AY SÜRE İLE YÜRÜTÜLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 09/12/2014 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 350,00.- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10402/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şahinbey İlçesi, Kızılhisar Mahallesi’nde kayıtlı, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların satışı işidir.

 

Sıra

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçüm

m2

İmar

Durumu

Rayiç Bedeli

m2

Toplam

Muhammen Bedeli

Geçici

Teminat

İhale Tarih

ve Saati

1

Kızılhisar

17J-2d

978

6

10.060,97 m2

Konut (E: 1,80 Hmax: 36,50)

750,00.-TL (KDV Hariç)

7.545.727,50.- TL (KDV Hariç)

226.372,00.-TL

11.12.2014 Perşembe günü saat 15:00

2

Kızılhisar

 

17J-2d

978

7

12.936,42 m2

Konut (E: 1,80 Hmax: 36,50)

750,00.-TL (KDV Hariç)

9.702.315,00.- TL (KDV Hariç)

291.069,45.-TL

12.12.2014    Cuma günü       saat 15:00

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir. 

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00 ’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postada vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2014 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

10366/1-1