23 Kasım 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29184

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2013 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI :                                2013 YILI GAYRİSAFI GELİRİ

1 - ADANA ONİKİNCİ NOTERLİĞİ                                      865.498,08.-TL. 

2 - ANKARA OTUZUNCU NOTERLİĞİ                                967.023,98.-TL.

3 - BALIKESİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ                                    790.913,55.-TL.

4 - BEŞİKTAŞ YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ                       638.227,41.-TL.

5 - BEYOĞLU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ                                 1.663.583,96.-TL.

6 - BEYOĞLU ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ                       532.223,81.-TL.

7 - GAZİANTEP BEŞİNCİ NOTERLİĞİ                              1.186.724,37.-TL.

8 - GEBZE YEDİNCİ NOTERLİĞİ                                       1.737.526,76.-TL.

9 - İSTANBUL OTUZUNCU NOTERLİĞİ                             596.214,96.-TL.

10 - İSTANBUL OTUZSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ                   635.555,05.-TL.

11 - İZMİR DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ                                   546.641,98.-TL.

12 - İZMİR ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ                                   795.927,17.-TL.

13 - İZMİR YİRMİSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ                           490.288,68.-TL.

14 - SAMSUN BEŞİNCİ NOTERLİĞİ                                 1.291.038,11.-TL.

10313/1-1

—————

İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/316 Esas (2009/33 eski Esas) sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10312/1-1

—————

Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/619 Esas sayılı dosyanın zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosya Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10314/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Kemal Ertekin’in 09.01.2014 - 22.04.2014 tarihleri arasında 20 günden fazla özürsüz ve izinsiz olarak göreve gelmemek suretiyle “İzinsiz ve Kurumlarınca kabul edilebilir özrü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak devamlı statüde olanlar için 20 gün göreve gelmemek, kısmı statüde olanlar için 80 saat devamsızlık göstermek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünce kemal Ertekin hakkında yapılan disiplin soruşturma sonucunda; adı geçenin “Kamu Görevinden Çıkarma Cezası” ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 03.12.2014 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin Yükseköğretim Kurumları, Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları disiplin Yönetmeliği’nin 43. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen haklarını kullanıp kullanamayacağının bilinmesi gerekmektedir.

Ancak, Kemal Ertekin’in bilinen son adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin verse tanıklarının 03.12.2014 tarihinde saat 11:00 da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, yine 02.12.2014 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği veya 03.12.2014 tarihinde kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 25.11.2014 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

10317/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

Edirne Barosu Başkanlığı’ndan alınan 05.08.2014 gün ve 2014/555 yazılı yazıda; Ferhat ve Vesile Oğlu, 1967 doğumlu, Edirne İli, Keşan İlçesi, Çamlıca Köyü Fevzipaşa Mah.; Cilt No:50’de kayıtlı Av. Olcay Ufuk UYSAL’ın, baro yönetim kurulu’nun 04.08.2014 gün ve 2014/123 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundun sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 27. Maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

10316/1-1


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Sayı    : 61097420/663.07/5345565

Konu   : Yurdagül ÇADIRCI

05.05.2014 tarih ve 2014/92 sayılı caza kararı.

Yurdagül ÇADIRCI-Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu (emekli)

“2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında; Etkinlik saatlerinde, Beden Eğitimi Öğretmeni Asuman BAHADIRLI tarafından yapılan halk oyunları çalışmalarına katılmaları için öğrencilerinize izin verdiğiniz” iddiaları sübut bulduğundan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/A-a maddesi uyarınca “UYARMA” cezası ile tecziye edildiniz.

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

10319/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 13.06.2014-164                                  45.02/147

KARAR TARİHİ VE NO        : 13.06.2014-3967                              Toplantı Yeri

                                                                                                                  İZMİR

 

Manisa İli, Alaşehir İlçesinde Kurul Müdürlüğü Uzmanlarınca tespiti yapılarak 2863 Sayılı Kanun kapsamında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescile önerilen taşınmazlara ilişkin alınan ve “….III. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde Kurul Müdürlüğü Uzmanlarınca tespiti yapılarak tescile önerilen 9 adet yapıya ilişkin 5177 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği Kurum görüşleri alınarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine” karar verilen 28.02.2014 tarihli ve 3457 sayılı kararımız kapsamında iletilen kurum görüşleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.06.2014 tarih ve 694 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa İli, Alaşehir İlçesinde Kurul Müdürlüğü Uzmanlarınca tespiti yapılarak 2863 Sayılı Kanun kapsamında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescile önerilen ve 28.02.2014 tarihli ve 3457 sayılı kararımızda sehven “9 adet” olarak ifade edilen ekli listede yer alan 8 adet taşınmazın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tesciline, korunma grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine, bahse konu taşınmazlar ile bu taşınmazlara cephe veren taşınmazlarda Koruma Bölge Kurulu izni olmadan herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmaması gerektiğine karar verildi.

 

MANİSA İLİ, ALAŞEHİR İLÇESİNDE 2863 SAYILI YASA KAPSAMINDA KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESPİT EDİLEN

TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

 

Sıra No:               Adı:                                    Ada:                 Parsel:                     

     1                     Konut                                     79                     3

     2                     Konut                                     79                 17-48                     

     3                     Konut                                     79                 51-52

     4                     Dükkan                                205                    11

     5                     Konut                                   231                    14                         

     6                     Konut                                   235                    10

     7                     Fırın ve Konut                     300                     1                          

     8                     Dükkan                                324                     3

10315/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.10.2014-106                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 22.10.2014-1726                                                     SİVAS

Dosya No                     : 58.06.97

Sivas İli, Kangal İlçesi, Kuşkayası Köyü’nde sit alanı dışında bulunan, tapunun 111 ada, 27 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Hüseyin Sönmez AKTAN ve müşt. ait konuk evinin 2863 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesi isteminde bulunan Sivas İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 21.08.2014 tarih ve 2949 sayılı yazısı, Kurul raportörlerinin 20.10.2014 tarih ve 287 sayılı inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi; dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Kangal İlçesi, Kuşkayası Köyü’nde sit alanı dışında bulunan, tapunun 111 ada, 27 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Hüseyin Sönmez AKTAN ve müşt. ait Hüseyin Bey Konağı(Konuk Evi)’nın 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. Grup Yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onanmasına karar verildi.                                                    10242/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 16/10/2014 99                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 16/10/2014 1806                                                   ANKARA

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Ballıkuyumcu Mahallesi, 1438 parselde kaçak kazılar sırasında ortaya çıkartılan kalıntıların, Kurulumuzun 26.06.2014 gün ve 1584 sayılı kararıyla tescili için ilgili kurum ve kuruluşlardan istenen görüşlere ilişkin Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğü Sincan Biriminin 15.07.2014 gün, 33601986-120.10/1410 ve 15.07.2014 gün, 33601986-120.10/1411 sayılı, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 17.07.2014 gün, 35698499-311[062320001]-39565 sayılı, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 24.07.2014 gün, 73209981/34712-1188-620 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25.07.2014 gün ve MNİP-84171958-2014/(812 ND)3129-13071 sayılı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5.Bölge Müdürlüğünün 19.07.2014 gün, 79828097-115.03-454747 sayılı, Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğü Etimesgut Biriminin 11.08.2014 gün, 24416072-150-99/1067 sayılı, Ankara Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 18.08.2014 gün, 94695246-230.04.02/20876 sayılı, Ankara Valiliğ Kadastro Müdürlüğü Sincan Biriminin 21.08.2014 gün, 33601986-160/1661 sayılı, Etimesgut Tapu Müdürlüğünün 04.09.2014 gün, 97553764-160/02-4916 sayılı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 22.09.2014 gün, 80834798-045-194349 sayılı yazıları, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 13.10.2014 gün ve 4394 sayılı Dosya İnceleme Formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kurulumuzun 26.06.2014 gün ve 1584 sayılı kararında Ankara İli, Sincan İlçesi, Hisarlıkaya Mahallesi, Çimenlik Mevkiinde olduğu belirtilen ve tescili için görüş istenilen alanın Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğü Sincan Biriminin 15.07.2014 gün ve 1411 ile Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğü Etimesgut Biriminin 11.08.2014 gün ve 1067 sayılı yazılarıyla Etimesgut İlçesi, Ballı kuyumcu Mahallesi, 1438 numaralı kadastro parseli içinde kaldığının belirtildiği;

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Ballı kuyumcu Mahallesi, 1438 parselde kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkartılan ve Roma Dönemine ait olduğu belirtilen kalıntıların kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada belirtilen koordinatlar, gösterilen sınırlar ve ölçeksiz kadastro krokisinde görüldüğü şekilde I.Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline;

Bu alana ilişkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu, Arkeolojik Sitlerde koruma ve kullanma koşullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I.maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

 

 

 

10243/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      01.02/256

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 31.10.2014-120                                 TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 31.10.2014-4346                                       ADANA

Adana ili, Ceyhan ilçesi, Kurtkulağı mahallesi, Ölçü mevkiinde tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin; Adana Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün 29.09.2014 gün ve 4006 sayılı yazısı ve eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış  22.09.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana ili, Ceyhan ilçesi, Kurtkulağı mahallesi, Ölçü mevkiinde, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaşıldığından 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline (OLUMLU), tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritalarda gösterilen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

 

 

 

 

 

10244/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      46.01.82

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 30.10.2014-119                                 TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 30.10.2014-4327                                       ADANA

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Arıtaş Mahallesi, 185 ada, 21 parsel üzerinde tespit edilen tepeüstü yerleşim alanının 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve yapımı planlanan Arıtaş Göleti ile ilgili değerlendirme yapılması istemine ilişkin; Kahramanmaraş Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.10.2014 gün ve 3300 sayılı yazısı ve eki Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 01.08.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Arıtaş Mahallesi, 185 ada, 21 parsel üzerinde tespit edilen tepeüstü yerleşim alanının 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşıldığından 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritalarda gösterilen 1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, yapımı planlanan gölet alanlarının 1. Derece arkeolojik sit alanlarına etkilerinin ne olacağına ilişkin detaylı teknik rapor ve sit alanları ile gölet sahalarının ilişkisini gösterir küçük ölçekli haritaların Kurulumuza iletilmesinden sonra yapımı planlanan Arıtaş Gölet’ine yönelik Kurulumuzca değerlendirme yapılabileceğine karar verildi.

 

 

 

 

 

10245/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   33.03.121

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.10.2014-118                              TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.10.2014-4280                                    ADANA

Mersin İli, Gülnar İlçesi, Sütlüce mahallesinde, 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli bulunan Çingenebeleni höyüğünün sit alanı sınırlarının kadastral haritaya aplikasyonuna ve Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının Belirlenmesine ilişkin; Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 27.10.2014 günlü dosya inceleme raporu, Kurulumuzun 23.07.2014 gün ve 3936 sayılı, 24.09.2014 gün ve 4168 sayılı kararları okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin İli, Gülnar İlçesi, Sütlüce mahallesinde bulunan ve Kurulumuzun  23.07.2014 gün ve 3936 sayılı  kararı ile 1/5000 ölçekli haritada 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları gösterilen  Çingenebeleni höyüğünün sit alanı sınırlarının kadastral haritaya aplikasyonuna esas kararımız eki 1/5000 ölçekli sit haritası ile kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun olduğuna, sit alanında kalan Sütlüce Mahallesi 1641 ve 3539 nolu parsellere günümüze kadar ‘’1.derece arkeolojik sit alanıdır’’ şerhi verilmemişse şerh verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi.

 

 

 

10246/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       31.08.77

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 30.10.2014-119                                 TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 30.10.2014-4321                                       ADANA

Hatay ili, Yayladağı ilçesi, Sürütme mahallesi, İkikapılı (Bitigen) mevkiinde tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin; Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 14.07.2014 gün ve 136732 sayılı yazısı ve eki Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosunun 2014/26 Soruşturma nolu yazısı, Hatay Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün 27.05.2014 gün ve 2054 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 23.05.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay ili, Yayladağı ilçesi, Sürütme mahallesi, İkikapılı (Bitigen) mevkiinde Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaşıldığından 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline(OLUMLU), tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritalarda gösterilen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosunun 2014/26 Soruşturma nolu yazısı eki Bilirkişi Raporuna konu kültür varlıklarına ve izinsiz uygulamalara  yönelik tespit ekibince inceleme yapılarak inceleme sonucu hazırlanacak belgelerin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

 

 

 

 

10247/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      33.02.371

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.10.2014-118                                 TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.10.2014-4278                                       ADANA

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Limonlu Mahallesi Kayacı Vadisinde yapılan inceleme işine ilişkin, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23.09.2014 gün ve 5836 sayılı yazısı ve eki Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 19.04.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Limonlu Mahallesi Kayacı Vadisi içerisinde Müze Müdürlüğü ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Lamas Vadisi I ve Lamas Vadisi II olarak adlandırılan arkeolojik alanların 2863 sayılı yasanın 6.maddesine göre kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından I. derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada Lamas Vadisi I ve Lamas Vadisi II olarak gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, Erdemli ilçesi, Limonlu Mahallesinden başlayarak Silifke İlçesinde de devam eden Kayacı Vadisinin gerek Mersin Müze Müdürlüğü gerekse Silifke Müze Müdürlüğü görev sahaları içinde kalan ve henüz arkeolojik incelemesi yapılamayan kısımlarında da tespit tescil yönetmeliği doğrultusunda gerekli araştırmaların tamamlanarak sonuçlarının değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10248/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      17.03.617

Toplantı Tarihi ve No    : 25.02.2014/76                                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi No             : 25.02.2014/1452                                               ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi, Kadıoğlu Mevkiinde bulunan, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 17.01.1993 tarih ve 2940 sayılı kararıyla, Priapos Antik Kentin 1. derece arkeolojik sit olarak tescilinin devamına, ayrıca sit sınırından karar eki haritada sınırlan belirlenen alanın, antik kentin tahribini önlemek amacıyla koruma alam olarak tesciline karar verilen, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.09.2000 tarih ve 6341 sayılı kararıyla koruma bandı olan bu alanın 3.derece arkeolojik sit alam olarak tesciline karar verilen, Kurulumuzun 26.03.2005 tarih ve 801 sayılı kararıyla 3. derece arkeolojik ait alanı sınırının, 2. derece arkeolojik sit olarak yükseltilmesine karar verilen, Kurulumuzun 04.7.2012 tarih ve 392 sayılı kararıyla "...Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi, Kadıoğlu Mevkiinde bulunan, özel mülkiyete kayıtlı, Kurulumuzun 07.06.2012 tarih ve 358 sayılı kararıyla 2 derece arkeolojik sit alanında kalan kısmında ilgili Müze Müdürlüğünce sondaj kazısı çalışmaları tamamlanan 5230 parselin kuzeybatı bölümünde 2863 sayılı Kanun kapsamında kalan taşını-taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığından, 2. derece arkeolojik sit sınırının karar eki paftada gösterildiği gibi 5230 ve 5231 sayılı parsel sınırına çekilmesinin uygun olduğuna... karar verilen, II. derece arkeolojik sit alanına ilişkin belirlenen sınırlarının uygulamada herhangi bir soruna neden olmaması adına Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünün 24.04.2013 tarihli uzman raporu da dikkate alınarak sit sınırlaman deniz tarafında kalan kısımlarının kapatılıp bir alan şeklinde gösterilmesinin sağlanması hususunda konunun Koruma Bölge Kurulu'nda değerlendirilmesi ve yapılan işlemler sonucundan bilgi verilmesine ilişkin Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 22.01.2014 tarih ve 15414 sayılı yazısı, uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi, Kadıoğlu Mevkiinde bulunan, II. derece arkeolojik sit alanında kalan, 5231 nolu parselin deniz tarafında kalan sit sınırının kapatılması talebinin, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü uzmanların 24.04.2013 tarihli raporu doğrultusunda (kararımız eki paftada sınırlarının belirtildiği şekliyle uygun olduğuna karar verildi.

 

 

10251/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.09.2014-79                                          20 11 251

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.09.2014-3149                                    Toplantı Yeri

                                                                                                                    AYDIN

Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Eskihisar Mahallesinde bulunan Arkeolojik Yerleşim Alanının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden ekli 1/2500 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği şekliyle, III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü fiziki ve inşai müdahale öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

 

 

10252/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.09.2014-79                                           20 03 76

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.09.2014-3143                                    Toplantı Yeri

                                                                                                                    AYDIN

Denizli İli, Çal  İlçesi, Dayılar Mahallesinde bulunan, Ekşi Höyüğün, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden ekli 1/ 2500 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği şekliyle, I. (birinci) ve III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü fiziki ve inşai müdahale öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine  karar verildi.

 

 

10253/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 30.10.2013/66                                        Toplantı Yeri

Karar Tarihi No             : 30.10.2013/1199                    Behram-Ayvacık/ÇANAKKALE

Çanakkale İli sınırlarından geçen İran kaynaklı doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya boru hattı ile iletilmesi projesi kapsamında, hat ve güzergahta bulunan alanların 2863 sayılı Yasa kapsamında incelenmesi kapsamında, Biga İlçesi, Kemer Köyü yakınlarında tespiti yapılan tümülüse ilişkin, Kurulumuzun 17.04.2009 tarih ve 4269 sayılı kararında  “…Tümülüse yönelik 1/25000 ölçekli haritada ve tescil fişinde öneri 1.derece arkeolojik sit alanı olarak hazırlanan sit sınırlarının, Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları ile ilgili Kurum uzmanları denetiminde incelenmesi ve öneri sit sınırlarının 1/5000 ölçekli haritaya aplikasyonunun yapılmasına ilişkin hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza sunulmasından sonra konunun değerlendirilebileceğine …” karar verilen, bahse konu tümülüsün tesciline esas Çanakkale Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 29.05.2013 tarih ve 442 sayılı yazısı ve eki, Parion Kazı Başkanlığının 06.09.2013 tarih ve 31 sayılı yazısı ve ekleri ve Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 06.09.2013 tarih ve 173529 sayılı yazısı, uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kemer Köyü yakınlarında bulunan, Çanakkale İli sınırlarından geçen İran kaynaklı doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya boru hattı ile iletilmesi projesi  kapsamında tespiti yapılan, Parion Kazı Başkanlığının 06.09.2013 tarihli raporunda da değinildiği üzere tespiti yapılan tümülüsün, 2863 sayılı Kanunun 6.ve7.maddeleri kıstasları taşıdığı anlaşıldığından, kararımız eki haritalarda sınırlarının belirtildiği şekliyle 1.derece arkeolojik sit olarak tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10254/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerini Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE MANİSA TEMSİLCİLİĞİ HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FESİHLERİ:

 

SIRA

NO

FİRMA ÜNVANI

BELGE

NO

FESİH

TARİHİ

BELGE

KONUSU

FESİH

GEREKÇESİ

1

ŞİRİNİM PETROL ÜRÜNLERİ OTO İNŞ. NAK. TURİZM GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ

45-HYB-186

28.08.2014

TS 11939

El Değişikliği

2

MEHMET ÖZKAR-ÖZKAR OTO TAMİR

45-HYB-443

28.08.2014

TS 12664-1

Firma İsteği

3

AGY ÇEVRE DANIŞMANLIK VE KİMYA MÜHENDİSLİK MAKİNA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET

45-HYB-524

02.10.2014

TS 13078

Adres Değişikliği

4

BİR-BEL BİRLEŞİKBELED. TAŞ. HAK. TURZ. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

45-HYB-100

02.10.2014

TS 12524

Ara Kontrol Olumsuz

5

AYHAN DEMİR-ÖZDEMİR TARIM MAKİNALARI

45-HYB-413

02.10.2014

TS 12659

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

6

ZENGİNLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PETROL TURİZM NAKLİYE İNŞAAT İTHALAT İHRACAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

45-HYB-544

04.11.2014

TS 11939

El Değişikliği

10302/1-1