23 Kasım 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29184

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) 6 ADET MUHTELİF MARKA TAŞIT SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğünden:


SÜMER HOLDİNG A.Ş.’YE AİT “KARAKUZ DEMİR MADENİ SAHASI” RÖDEVANS SÖZLEŞMESİ KARŞILIĞI İŞLETİLMEK ÜZERE İHALEYE ÇIKILMIŞTIR

Sümer Holding Anonim Şirketinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) 6 ADET MUHTELİF MARKA TAŞIT SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı ESKİŞEHİR İli, Seyitgazi ilçesinde yerleşik Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde ekonomik ömrünü doldurmuş toplam 6 adet taşıt mevcut haliyle muhammen bedelleri üzerinden Kapalı Zarf ve Açık Arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - Taşıtlara Ait Bilgiler

Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde Satılacak Taşıt Listesi

Sıra

No

Kuru

M No

Plaka

No

Cinsi

Markası

Modeli

Muhammen

Bedeli

Teminat

% 10

1

B-3313

26 LA 163

Pick-Up

Ford Ranger

2000

7.500,00 TL

 

2

B-3312

26 LA 164

Pick-Up

Ford Ranger

2000

7.500,00 TL

 

3

B-3280

26 LA 999

Kamyonet

Fargo PD 250

1998

12.000,00 TL

 

4

K-2093

26 EL 219

Yakıt Tankeri

Ford D 1210

1977

7.500,00 TL

 

5

K-2961

26 AL 471

İtfaiye

Ford Cargo 2014

1988

20.000,00 TL

 

6

K-2875

26 LA 341

Kamyon (Da.)

Man 26.281

1985

10.000,00 TL

 

TOPLAM

64.500,00 TL

 

 

3 - İhalenin Yapılacağı Yer, İhale Tarihi ve İletişim Bilgileri

a) İhalenin yapılacağı adres              :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 26970 Kırka/Seyitgazi/ ESKİŞEHİR

b) Son teklif verme tarihi/saati

   (İhale tarihi/saati)                          :  15.12.2014-13.30

c)Telefon Numarası                         :  0222 681 22 00

d) Faks Numarası                            :  0222 68122 02

e) Elektronik posta adresi                 :  kirkatic@etimaden.gov.tr

f) İlgili kişinin adı/soyadı/unvanı     :  Yalçın SAKARYA-Mekanik Bakım ve Onarım Birim Sorumlusu

4 - İhaleye Katılabilme Şartları

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

4.3. Teklif Sahibinin,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

4.4. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

4.5. Taşıt Görme Belgesini,

4.6. Satış ihalesi yapılacak taşıta ait eti numarasının da belirtildiği teklif edilen fiyatın % 10’u oranındaki süresiz banka teminat mektubunu veya nakit olarak sunulacak ise İşletme muhasebe birimine yatırıldığına dair alındı belgesini,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesini,

4.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış Taşıt Satış Şartnamesini,

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. Teklif zarfının üzerine; "EÖD 6 ADET MUHTELİF MARKA TAŞITLARIN SATIŞI" ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi "ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Kırka Seyitgazi/ESKİŞEHİR" ibaresi yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir.

4.9. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

4.10. Teklif sahibi İstekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

5 - Şartnamenin Temin Yeri

Araç satışına ait İdarece onaylı şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir.

a) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 26970 Kırka/ Seyitgazi/ESKİŞEHİR

b) İhale dokümanının görülebileceği ve temin edileceği internet adresi: www.etimaden.gov.tr

6 - Diğer

6.1. Taşıtların tamamı veya bir kısmı için teklif verilmesi mümkün olup, bu durumda teklifte bulunulan taşıtların muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kırka Bor İşletme Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp taşıtların satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

10171/1-1


SÜMER HOLDİNG A.Ş.’YE AİT “KARAKUZ DEMİR MADENİ SAHASI” RÖDEVANS SÖZLEŞMESİ KARŞILIĞI İŞLETİLMEK ÜZERE İHALEYE ÇIKILMIŞTIR

Sümer Holding Anonim Şirketinden:

Maden Cinsi                              :  Demir

Ruhsatın Yeri                            :  Malatya İli, Hekimhan İlçesi,

Ruhsat No                                 :  47733

Yürürlüğe Giriş Tarihi               :  04/03/2007

Ruhsat Bitim Tarihi                   :  04/03/2017

İşletme İzni Verildiği Tarih        :  13/06/2007

Erişim No                                  :  1154698

Ruhsat Alanı                              :  7377.39 Hektar

İşletme İzin Alanı                      :  83.58 Hektar

Ruhsatın Pafta No’ları               :  k39a2-k39b1-k39b3-k39b4

İşletme İzni Pafta Nosu             :  k39b1

Yukarıda bilgileri verilen demir cevheri madeni, rödevans sözleşmesi karşılığında işletilmek üzere kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkılmıştır.

1 - İhaleye, kapalı zarfla yazılı teklif almak suretiyle başlanır, İhale Komisyonunca kamu yararı görüldüğü takdirde, ihale pazarlık ya da açık artırma usulü ile sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye katılan isteklilerin, teklif şatlarını yerine getirip getiremeyecekleri, “Yeterlik Komisyonu” tarafından incelenecek olup, yeterlik için; mali güç: 35, deneyim: 60, personel: 5 puan üzerinden değerlendirilip, 70 puan ve üzerinde alanlar ihaleye çağırılacaktır.

3 - İhalede geçici teminat 150.000.-TL’dir.

4 - Teklifler, İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç 15 Aralık 2014saat 16.00’ya kadar Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Servisi Çankırı Cad. No: 2 06100-Ulus/ANKARA adresinde olacak şekilde teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - İhaleye katılmak için Şartname almak zorunludur.

Şartname; Sümer Holding A.Ş.’nin T.Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR63 0001 5001 5800 7292 7217 75 nolu TL hesabına, 5.000.- (Beşbin) TL yatırılarak, isteklinin adı/unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında,

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü

Özelleştirme Uyg. Daire Başkanlığı

Çankırı Cad. No: 2 Kat: 406100 Ulus ANKARA

adresinden temin edilecektir.

6 - İhale,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, Holding, ihaleyi iptal etmekte, yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.

8 - İhaleye ilişkin daha fazla bilgi 0312 310 38 30 / 1431 nolu telefondan alınabilir.

10294/1-1