22 Kasım 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29183

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMİNİN ÇEVRİMİÇİ İZLENMEYE DAHİL EDİLMESİ TEMİNİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


SAFKAN ARAP AYGIRLARI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM ÜRÜNÜ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


OTOMATİK KİTAP TARAYICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HAM FABRİKA VE RAFİNERİDE MUHTELİF YÜZEYLER İÇİN PASLANMAZ MALZEME TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KAYSERİ, ULUKIŞLA, BOĞAZKÖPRÜ ARASI IRMAK-ZONGULDAK HATLARINDA 25 BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİTTE BEKÇİLİK HİZMETİ ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


SÜRE UZATIM İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ):


MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMİNİN ÇEVRİMİÇİ İZLENMEYE DAHİL EDİLMESİ TEMİNİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 100 t/h buhar kazanı bacasında kurulu bulunan sürekli emisyon ölçüm sisteminin çevrimiçi izlenmeye dahil edilmesi temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                            :  2014/157546

1 - İdarenin

a) Adresi                                                             :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                                :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Adı

b) Niteliği ve miktarı                                           :  Fabrikamızın 100 t/h buhar kazanı bacasında kurulu bulunan sürekli emisyon ölçüm sisteminin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı SEÖS tebliği ve 2014/12 sayılı çevrimiçi izleme konulu genelgesine uygun hale getirilmesi için gerekli revizyonlarının yapılması, yazılım ve donanımların temini ve montajı.

3 - İhale Konusu malın teslim yeri                      :  Burdur Şeker Fabrikası

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer                   :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer       :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil)   :  TL 30,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                            :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                                 :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                          :  05/12/2014

d) İhale (son teklif verme) saati                           :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

10287/1-1


SAFKAN ARAP AYGIRLARI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacını karşılamak üzere, yarış hayatı sona ermiş, bugüne kadar hiç doping tespit edilmemiş ve sahibi tarafından damızlık olarak satılmak istenen orijin, eşkal ve yarış performansı itibariyle damızlık olabilecek vasıfta Safkan Arap aygırları satın alınacaktır.

Aygır olarak satın alınacak atlarda aranacak vasıflar ve diğer hususlar ile taşıması gereken kriterler aşağıda belirtilmiştir:

1 - Safkan Arap atı ırk vasıflarının genotip ve fenotip olarak (Kafa yapısı, cidago yüksekliği, bel uzunluğu v.s) göstermesi,

2 - Safkan Arap Aygırlarının; Sa'd, Berk, Kuruş, Seklavi, Hilalüzzaman, Emael ve Alkuruş baba kan hatlarına mensup olması,

3 - Sa’d kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca; En az 3 adet Gr I, 3 adet Gr II ve 3 adet Gr III koşusu olmak üzere toplam 9 adet grup koşusu kazanmış olması

4 - Berk, kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca; En az 2 adet Gr I ve 3 adet Gr III olmak üzere 5 adet grup koşusu veya 2 adet Grup 3 ve 2 adet A3 koşusu kazanmış olması,

5 - Seklavi kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca; En az 1 defa Gr I, 1 adet Gr II ve 1 adet Gr III koşu olmak üzere 3 adet grup koşusu kazanmış olması,

6 - Kuruş kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca; En az 1 defa Gr I, 1 adet Gr II ve 1 adet Gr III koşu olmak üzere 3 adet grup koşusu kazanmış olması,

7 - Hilalüzzaman kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca; en az 1 defa Gr I ve en az 2 adet Gr III koşu olmak üzere 3 adet grup koşusu kazanmış olması,

8 - Alkuruş kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca; En az 3 defa Gr II veya 2 adet Gr III 3 koşu kazanmış olması,

9 - Emael kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca; En az 1 defa Gr I ve 5 adet Gr III koşu olmak üzere toplam 6 adet grup koşusu kazanmış olması,

10 - Aşım yapmasına mani bir sakatlığın ve ürogenital organlarda bir hastalık veya bozukluğun bulunmaması,(Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden rapor)

11 - Ruam, S.Abortus £qui ve leptospirozis hastalıklar ile EHV, EVA gibi viral hastalıklar yönünden de yapılacak laboratuvar muayenelerinde, bu hastalıklardan salim olması,

12 - Spermalarının, mikroskobik muayeneleri döllemeye elverişli olması,

13 - Satın alınacak aygırların yapılacak karaciğer fonksiyon testlerinin olumlu olması,

14 - Satın alınacak aygır adaylarından Sa’d, Kuruş, Seklavi, H.zaman, Emael ve Berk kan hatlarının 01.01.2005 tarihinden sonra doğmuş olması Alkuruş kan hattına mensup aygır adaylarının 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olması,

15 - Alım komisyonunca satın alınması kararlaştırılan atların, tecrit mahalline (Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü) nakli sırasında veya tecrit edildiği mahalde ölümü halinde, at sahibi tarafından hiç bir iddiada bulunulmayacak ve hiç bir hak talep edilemeyecektir.

16 - Müracaatlar 02.12.2014 günü saat 14:30 kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Müracaat sonucu şartları uyan Aygırların muayeneleri At sahibinin adresinde yapılacaktır.

15 - İhale Konusu Aygır Alımı ile ilgili Teknik ve İdari Şartnameler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde veya ilgili Hipodrom Müdürlüklerinde görülebilir ve temin edilebilir.

16 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES :

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tel : 0312 417 84 70 / Dahili 284 - 0312 417 78 40 Faks: 0312 425 59 55

10289/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM ÜRÜNÜ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilişim Ürünü KISIM-1: Sunucu, Sanallaştırma Sistemi-Disk Depolama Ünitesi; KISIM-2: Veri Depolama Ünitesi (Pacs Storage), KISIM-3: HP Marka Omurga Anahtar Modülü KISIM-4: Oracle Marka Veri Tabanı Yönetim Sistemi (2CPU) ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine ve istenilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

                                                                                                                                      ŞARTNAME

                                       İHALE                                                                                       BEDELİ

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısıma Katılımlar İçin                                               130,00,-TL.

KISIM-1    Sunucu - Sunucu, Sanallaştırma Sistemi-Disk Depolama Ünitesi               100,00,-TL.

KISIM-2    Veri Depolama Ünitesi (Pacs Sotorage)                                                      100,00,-TL.

KISIM-3    Hp Marka Omurga Anahtar Modülü                                                             70,00,-TL.

KISIM-4    Oracle Marka Veri Tabanı Yönetim Sistemi                                                  70,00,-TL.

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28/11/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10337/1-1


OTOMATİK KİTAP TARAYICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Yargıtay Birinci Başkanlığı İhtiyacı Otomatik Kitap Tarayıcı teknik şartnamesine ve Traventus markasına uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİFMEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ve markası ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28/11/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10295/1-1


VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı veri depolama ünitesi alımı, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01/12/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10296/1-1


HAM FABRİKA VE RAFİNERİDE MUHTELİF YÜZEYLER İÇİN PASLANMAZ MALZEME TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Ham Fabrika ve Rafineride Muhtelif Yüzeyler İçin Paslanmaz Malzeme Temini, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :  2014/154960

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası

a) Adresi                                 :  Pınarbaşı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5 Km. Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel : 0 344 419 16 09     Fax : 0 344 419 16 17

2 - İhale konusu malların       

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.

                                          Muhtelif Malzeme Alımı

Malzemenin Adı

Malzemenin Özelliği

Malzeme ölçüsü

Birimi

Miktarı

Boru

Dikişli, DIN 2463, AISI 304

76,1 x 3,2 x 6.000 mm

Metre

54

Boru

Dikişli, DIN 2463, AISI 304

88,9 x 3,6 x 6.000 mm

Metre

240

Boru

Dikişli, DIN 2463, AISI 304

114,3 x 4,0 x 6.000 mm

Metre

300

Boru

Dikişli, DIN 2463, AISI 304

139,7 x 4,0 x 6.000 mm

Metre

24

Boru

Dikişli, DIN 2463, AISI 304

168,3 x 4,5 x 6.000 mm

Metre

330

Boru

Dikişli, DIN 2463, AISI 304

219.1 x 5,6 x 6.000 mm

Metre

72

Boru

Dikişli, DIN 2463, AISI 304

273 x 5,0 x 6.000 mm

Metre

120

Boru

Dikişli, DIN 2463, AISI 304

323,9 x 5,0 x 6.000 mm

Metre

24

Dirsek

DIN 2605 ASTM ASI 304L

90º, 76.1 x 3,2mm

Adet

88

Dirsek

”             ”             ”

90º, 88.9 x 3,0mm

Adet

14

Dirsek

”             ”             ”

90º, 114,3 x 4,0 mm

Adet

78

Dirsek

”             ”             ”

90º, 139,7 x 4,0 mm

Adet

16

Dirsek

”             ”             ”

90º, 168,3 x 4mm

Adet

73

Dirsek

”             ”             ”

90º, 219,1 x 4mm

Adet

26

Dirsek

”             ”             ”

90º, 273 x 4,19 mm

Adet

24

Dirsek

”             ”             ”

90º, 323,9 x 4,57 mm

Adet

4

Sac

AISI 304

1000 x 2000 x 4 mm.

Kg.

1280

 

b) Teslim Yeri                        :  Elbistan Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren en geç 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dahil) 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 01.12.2014 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Elbistan Şeker Fabrikası adresindeki Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış)takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

10311/1-1


KAYSERİ, ULUKIŞLA, BOĞAZKÖPRÜ ARASI IRMAK-ZONGULDAK HATLARINDA 25 BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİTTE BEKÇİLİK HİZMETİ ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2014/157099

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr/

İhale konusu malın adı ve miktarı: BÖLGEMİZ MINTIKASINDA ESKİŞEHİR-ANKARA- KAYSERİ-ULUKIŞLA-BOĞAZKÖPRÜ ARASI IRMAK ZONGULDAK HATLARINDA 23 BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİTTE 92 İŞÇİYLE BEKÇİLİK HİZMETİ ALIMI

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna16.12.2014 saat: 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 500,00.-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10293/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ):

18.09.2014 tarihli Resmi Gazete ve Gazetelerde yayınlanan ihale ilan metni ile 07.11.2014 tarihinde saat 09.30’da gerçekleştirileceği bildirilen Nevşehir/Kapadokya Havalimanının Kiralanmak Suretiyle İşletme Hakkının Devri ihalesine ilişkin teklif alma tarihi önce 21.11.2014 günü saat 09.30’a ertelenmiş, bilahare bu tarih 23.01.2015 gününe ötelenmiştir. İhale, aynı gün saat 10.00’da ihale ilanında belirtilen yerde yapılacaktır. İlgililere ilanen duyurulur.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEVLANA BULVARI(KONYA YOLU ÜZERİ) NO:66 06330 ETİLER/ANKARA

TELEFON: (312) 204 2305    FAX: (312) 212 43 82 e-posta: koiprj@dhmi.gov.tr

10300/1-1


MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Kg (5 Ton) Margarin alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 09.12.2014 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 09.12.2014 Salı günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun istisna alımı kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66       Faks: 397 33 71 – 74

10273/1-1