19 Kasım 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29180

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 17.10.2014-181                                     45.07/387

KARAR TARİHİ VE NO        : 17.10.2014-4398                                 Toplantı Yeri

                                                                                                                     İZMİR

Manisa ili, Salihli ilçesi, Yeşilkavak mahallesinde, köy mezarlığında kaçak kazı ihbarına ilişkin Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 16/07/2012 tarihli ve 3149 sayılı yazısı Müdürlük evrak kaydında 16/10/2014 tarih ve 1117 sayıyla kayıtlı uzman raporu ve ekleri, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi kapsamındaki kurum görüşlerinin iletildiği yazılar ve ekleri okundu; işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa ili, Salihli ilçesi, Yeşilkavak mahallesinde, Yeşilkavak mahallesi mezarlığı mevkiinde, sınırları kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastro paftası üzerinde III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak belirlenen alanın tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, 367-368 nolu parsellerde bir kısmı korunmuş vaziyette olan duvar kalıntısının korunmasına yönelik tedbirlerinin alınmasına, Yeşilkavak mahallesi yerleşimi içerisinde tespit edilmiş olan mezar stelinin ilgili Müzesine taşınmasına karar verildi.

 

 

10162/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 24.09.2014-176                                    35.06/1603

KARAR TARİHİ VE NO        : 24.09.2014-4317                                 Toplantı Yeri

                                                                                                                     İZMİR

İzmir ili, Foça ilçesi, Yenibağarası Mahallesi, Söğütçük Mevkii’nde büyük bölümü 179.750 m2’lik yüzölçüme sahip 1356 numaralı parselin kuzeyinde, küçük bir bölümü ise 1357 numaralı parselin güneyinde kalan yapının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıması nedeni ile 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi gereği Kurum görüşleri alınması istenen İzmir II No’lu KVKBK’nun 25.04.2014 tarih ve 3762 sayılı kararı, söz konusu yapının tescil edilmemesi yönünde yeniden değerlendirilerek sonucundan bilgi verilmesi istenen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 29.08.2014 tarih ve 2014 sayılı yazısı ile 02.09.2014 tarih ve B.M.2014/6212(Y.A.) sayılı yazısı, konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 23.09.2014 tarih ve 1047 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda

İzmir ili, Foça ilçesi, Yenibağarası Mahallesi, Söğütçük Mevkii’nde büyük bölümü 179.750 m2’lik yüzölçüme sahip 1356 numaralı parselin kuzeyinde, küçük bir bölümü ise 1357 numaralı parselin güneyinde kalan yapının 2863 sayılı yasa kapsamında 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesine, tescil fişinin uygun olduğuna, korunma grubunun II. Grup olarak belirlenmesine, söz konusu yapının korunma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde, bir bölümü 1356; diğer bölümü ise 1357 numaralı parselde kalacak biçimde belirlenmesinin uygun olduğuna, söz konusu korunma alanındaki her türlü inşai ve fiziki müdahale öncesinde Kurulumuzdan görüş alınması gerektiğine,

Adelet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığı’nın 07.08.2013 tarih ve B.03.0.TİDB.0.00.04/994/3677 sayılı yazısı ile kurum görüşümüz istenen parsellerin kararımız eki harita ile belirlenen korunma alanı sınırları dışındaki bölümlerinde ise 2863 sayılı yasanın 7.maddesi kapsamında tespit ve tescili yapılmış herhangi bir kültür varlığının bulunmaması sebebi ile yapılacak inşai, fiziki çalışmalarda 2863 sayılı yasa kapsamında herhangi bir sakınca olmadığına karar verildi.

 

 

10163/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.09.2014-178                                     45.02/457

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.09.2014-4331                                 Toplantı Yeri

                                                                                                                     İZMİR

Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Alhan Mahallesi'nde Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretim tarafından yapılması planlanan Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali kapsamındaki kuyu alanlarından A8 numaralı sondaj alanın bulunduğu (eski 33), yeni 134 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ve çevresinde İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu'nun 28.03.2014 tarihli ve 3650 sayılı ve 13.06.2014 tarihli ve 3970 sayılı kararları gereği Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca gerçekleştirilen yerinde incelemede tespiti yapılan alan ile ilgili olarak, 5177 sayılı Kanunla değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi kapsamında İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 07.07.2014 tarihli ve 2745 sayılı dağıtımlı yazısı ve ekleri gereği Kurulumuza iletilen Kurum görüş yazıları, konuya ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25/09/2014 tarih ve 1059 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Alhan Mahallesi'nde bulunan alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekilde III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline ve kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

 

10164/1-1

—————

İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 30.05.2014/158                                                Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 30.05.2014/1889                                              İSTANBUL

İstanbul İli, Adalar ilçesi, Kınalıada, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.12.1973 tarih ve 7621 sayılı kararı, 09.10.1976 tarih ve 9461 sayılı kararı, 10.12.1976 tarih ve 9580 sayılı kararı, 10.06.1977 tarih ve 9871 sayılı kararı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.1984 tarih ve 234 sayılı kararı ile Sit alanı ilan edilen, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.03.2011 tarih 3125 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı uygun görülen, Büyükşehir Belediye Başkanlığı 16.06.2011 tarih 1344 sayılı meclis kararıyla aynen onaylanan alanda kalan, Aynı Kurulun 27.01.2011 tarihli ve 3027 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak değerlendirilebilmesi için yerinde incelenmesine karar verilen parsellere ilişkin; Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 08.12.2010 tarihli raporu okundu, yerinde incelenmesine karar verilen parseller Kurulumuz üyelerince 03.04.2014 ve 04.04.2014 tarihlerinde yerinde incelendi, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Adalar ilçesi, Kınalıada, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.01.2011 tarihli ve 3027 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak değerlendirilebilmesi için yerinde incelenmesine karar verilen ve Kurulumuz üyelerince 25.04.2014 tarihinde yerinde incelenen parsellere ilişkin;

2863 sayılı Yasanın 6/c maddesinde belirtilen taşınmazların sit alanı içinde bulunması ayrıca Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin tespitlerde değerlendirme kıstasları başlıklı 4/c maddesinde belirtilen mahalli özelliklerinin bulunması ve mevcut kent dokusunun korunması bakımından Adaların yapı karakteristiğinde bulunmaları yine Adaların sit alanı olması da göz önüne alındığında bu yapı karakterinin devam ederek gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için aşağıda listelenen yapıların korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve koruma gruplarının II olarak belirlenmesine karar verildi.

Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen ve koruma grupları II olarak belirlenen yapılar:

 

KINALIADA

PAFTA

ADA

PARSEL

5

7

2

3

36

4

3

36

14

7-8

54

5

9-10

64

20

12

77

10

10150/1-1

—————

İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 17.04.2014/151                                                Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.04.2014/1832                                              İSTANBUL

İstanbul İli, Adalar ilçesi, Büyükada, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.12.1973 tarih ve 7621 sayılı kararı, 09.10.1976 tarih ve 9461 sayılı kararı, 10.12.1976 tarih ve 9580 sayılı kararı, 10.06.1977 tarih ve 9871 sayılı kararı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.1984 tarih ve 234 sayılı kararı ile Sit alanı ilan edilen, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.03.2011 tarih 3125 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı uygun görülen, Büyükşehir Belediye Başkanlığı 16.06.2011 tarih 1344 sayılı meclis kararıyla aynen onaylanan alanda kalan, Aynı Kurulun 27.01.2011 tarihli ve 3027 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak değerlendirilebilmesi için yerinde incelenmesine karar verilen parsellere ilişkin; Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 08.12.2010 tarihli raporu okundu, yerinde incelenmesine karar verilen parseller Kurulumuz üyelerince 03.04.2014 ve 04.04.2014 tarihlerinde yerinde incelendi, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Adalar ilçesi, Büyükada, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.01.2011 tarihli ve 3027 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak değerlendirilebilmesi için yerinde incelenmesine karar verilen ve Kurulumuz üyelerince 03.04.2014 ve 04.04.2014 tarihlerinde yerinde incelenen parsellere ilişkin;

2863 sayılı Yasanın 6/c maddesinde belirtilen taşınmazların sit alanı içinde bulunması ayrıca Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin tespitlerde değerlendirme kıstasları başlıklı 4/c maddesinde belirtilen mahalli özelliklerinin bulunması ve mevcut kent dokusunun korunması bakımından Adaların yapı karakteristiğinde bulunmaları yine Adaların sit alanı olması da göz önüne alındığında bu yapı karakterinin devam ederek gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için aşağıda listelenen yapıların korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve koruma gruplarının II olarak belirlenmesine;

Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen ve koruma grupları II olarak belirlenen yapılar:

 

PAFTA

ADA

PARSEL

22

18

5

22

27

14

23

35

6

23

47

19

23

47

59

 

28 ada, 8 parselde bulunan yapının içine girilemediğinden Kurulumuz üyelerince yerinde inceleme yapılmasından sonra değerlendirilmesine karar verildi.

10151/1-1

—————

İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 07.06.2013/108                                                Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 07.06.2013/1271                                              İSTANBUL

İstanbul İli, Adalar ilçesi, Büyükada, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 15.12.1973 tarih ve 7621 sayılı kararı, 09.10.1976 tarih ve 9461 sayılı karan, 10.12.1976 tarih ve 9580 sayılı kararı, 10.06.1977 tarih ve 9871 sayılı kararı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu Başkanlığının 31.03.1984 tarih ve 234 sayılı kararı ile Sit alanı ilan edilen, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 07.03.2011 tarih 3125 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı uygun görülen, Büyükşehir Belediye Başkanlığı 16.06.2011 tarih 1344 sayılı meclis kararıyla aynen onaylanan alanda kalan, Aynı Kurulun 27.01.2011 tarihli ve 3027 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak değerlendirilebilmesi için yerinde incelenmesine karar verilen, Kurulumuzun 26.07.2012 tarihli ve 641 sayılı kararı ile müzakerenin devamına karar verilen parsellere ilişkin; Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 08.12.2010 tarihli raporu okundu, yerinde incelenmesine karar verilen parsellerden bir kısmı Kurulumuz üyelerince 31.05.2013 tarihinde yerinde incelendi, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Adalar ilçesi, Büyükada, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.01.2011 tarihli ve 3027 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak değerlendirilebilmesi için yerinde incelenmesine karar verilen ve Kurulumuz üyelerince 31.05.2013 tarihinde yerinde incelenen parsellere ilişkin;

2863 sayılı Yasanın 6/c maddesinde belirtilen taşınmazların sit alanı içinde bulunması ayrıca Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin tespitlerde değerlendirme kıstasları başlıklı 4/c maddesinde belirtilen mahalli özelliklerinin bulunması ve mevcut kent dokusunun korunması bakımından Adaların yapı karakteristiğinde bulunmaları yine Adaların sit alanı olması da göz önüne alındığında bu yapı karakterinin devam ederek gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için aşağıda listelenen yapıların korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve koruma gruplarının II olarak belirlenmesine karar verildi.

Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen ve koruma grupları II olarak belirlenen yapılar:

 

PAFTA

ADA

PARSEL

8

7

3

8

7

9

7

14/1

7

6

25

13

4

31

2

15

35

6

16

42

6

2

47

11

10152/1-1

—————

İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 30.05.2014/158                                                Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 30.05.2014/1888                                              İSTANBUL

İstanbul İli, Adalar ilçesi, Heybeliada, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.12.1973 tarih ve 7621 sayılı kararı, 09.10.1976 tarih ve 9461 sayılı kararı, 10.12.1976 tarih ve 9580 sayılı kararı, 10.06.1977 tarih ve 9871 sayılı kararı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.1984 tarih ve 234 sayılı kararı ile Sit alanı ilan edilen, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.03.2011 tarih 3125 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı uygun görülen, Büyükşehir Belediye Başkanlığı 16.06.2011 tarih 1344 sayılı meclis kararıyla aynen onaylanan alanda kalan, Aynı Kurulun 27.01.2011 tarihli ve 3027 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak değerlendirilebilmesi için yerinde incelenmesine karar verilen parsellere ilişkin; Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 08.12.2010 tarihli raporu okundu, yerinde incelenmesine karar verilen parseller Kurulumuz üyelerince 03.04.2014 ve 04.04.2014 tarihlerinde yerinde incelendi, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Adalar ilçesi, Heybeliada, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.01.2011 tarihli ve 3027 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak değerlendirilebilmesi için yerinde incelenmesine karar verilen ve Kurulumuz üyelerince 24.04.2014 tarihinde yerinde incelenen parsellere ilişkin;

2863 sayılı Yasanın 6/c maddesinde belirtilen taşınmazların sit alanı içinde bulunması ayrıca Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin tespitlerde değerlendirme kıstasları başlıklı 4/c maddesinde belirtilen mahalli özelliklerinin bulunması ve mevcut kent dokusunun korunması bakımından Adaların yapı karakteristiğinde bulunmaları yine Adaların sit alanı olması da göz önüne alındığında bu yapı karakterinin devam ederek gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için aşağıda listelenen yapıların korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve koruma gruplarının II olarak belirlenmesine;

Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen ve koruma grupları II olarak belirlenen yapılar:

HEYBELİADA

PAFTA

ADA

PARSEL

PAFTA

ADA

PARSEL

5

23

5

18

85

20

7

34

7

21

91

7

7

34

22

21

91

29

8

38

5

21

91

30

9

47

7

23

94

27

11

53

5

23

94

41

14

68

4

20

116

4

16

77

2

 

12 pafta, 60 ada, 26 parselin Kurulumuz üyelerince yeniden yerinde incelenmesine karar verildi.

10154/1-1

—————

İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.09.2012/62                                                  Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.09.2012/704                                                İSTANBUL

İstanbul İli, Adalar ilçesi, Burgazada, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.12.1973 tarih ve 7621 sayılı kararı, 09.10.1976 tarih ve 9461 sayılı kararı, 10.12.1976 tarih ve 9580 sayılı kararı, 10.06.1977 tarih ve 9871 sayılı kararı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.1984 tarih ve 234 sayılı kararı ile Sit alanı ilan edilen, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.07.2007 tarih 667 sayılı kararı ile geçiş dönemi yapılaşma şartlarının 26.07.2007 tarihine kadar devam edebileceğine karar verilen alanda kalan, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.03.2011 tarih 3125 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı uygun görülen, Büyükşehir Belediye Başkanlığı 16.06.2011 tarih 1344 sayılı meclis kararıyla aynen onaylanan alanda kalan, Aynı Kurulun 27.01.2011 tarihli ve 3027 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak değerlendirilebilmesi için yerinde incelenmesine karar verilen, Kurulumuzun 26.07.2012 tarihli ve 641 sayılı kararı ile müzakerenin devamına karar verilen parsellere ilişkin; Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 08.12.2010 tarihli raporu okundu, yerinde incelenmesine karar verilen parseller Kurulumuz üyelerince 29.06.2012 tarihinde yerinde incelendi, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Adalar ilçesi, Burgazada, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.01.2011 tarihli ve 3027 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak değerlendirilebilmesi için yerinde incelenmesine karar verilen ve Kurulumuz üyelerince 29.06.2012 tarihinde yerinde incelenen parsellere ilişkin;

2863 sayılı Yasanın 6/c maddesinde belirtilen taşınmazların sit alanı içinde bulunması ayrıca Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin tespitlerde değerlendirme kıstasları başlıklı 4/c maddesinde belirtilen mahalli özelliklerinin bulunması ve mevcut kent dokusunun korunması bakımından Adaların yapı karakteristiğinde bulunmaları yine Adaların sit alanı olması da göz önüne alındığında bu yapı karakterinin devam ederek gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için aşağıda listelenen yapıların korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve koruma gruplarının II olarak belirlenmesine;

Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen ve koruma grupları II olarak belirlenen yapılar:

 

PAFTA

ADA

PARSEL

22

18

5

22

27

14

23

35

6

23

47

19

23

47

59

 

28 ada, 8 parselde bulunan yapının içine girilemediğinden Kurulumuz üyelerince yerinde inceleme yapılmasından sonra değerlendirilmesine karar verildi.                                                                                                                                     

10153/1-1

—————

İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 27.01.2011/264                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No : 27.01.2011/3027                                                     İSTANBUL

İstanbul İli, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.12.1973 tarih ve 7621 sayılı kararı, 09.10.1976 tarih ve 9461 sayılı kararı, 10.12.1976 tarih ve 9580 sayılı kararı, 10.06.1977 tarih ve 9871 sayılı kararı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.1984 tarih ve 234 sayılı kararı ile Sit alanı ilan edilen, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 16.05.1984 gün, 291 sayılı kararı ile Marmara takım adaları sit alanları bütünü geçici yapılanma koşulları belirlenen, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.06.1992 gün 4832 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 30.06.1994 günlü aynen onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmâr Planı’nda Kentsel Sit ve Doğal Sit sınırları belirlenen ve aynı Kurulun 11.02.1998 gün 9775 sayılı kararı ile geçiş dönemi yapılaşma koşullarına ilişkin karar alınan, Kurulumuzun 11.07.2007 gün 667 sayılı kararı ile geçiş dönemi yapılaşma şartlarının 26.07.2007 tarihine kadar devam edebileceğine, 10.12.2010 tarihli ve 2976 sayılı, 17.12.2010 tarihli ve 2978 sayılı, 24.12.2010 tarihli ve 2980 sayılı, 31.12.2010 tarihli ve 2984 sayılı, 07.01.2011 tarihli ve 3000 sayılı, 14.01.2011 tarihli ve 3011 sayılı, 21.01.2011 tarihli ve 3016 kararı ile yapıların tescili ve koruma gruplarının belirlenmesi konusuna ilişkin müzakerenin devamına karar verilen Adalar İlçesine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmaları kapsamında Büyükada’da, Heybeliada’da, Burgazada’da, Kınalıada’da, Sedef Adasında, Sivriada’da ve Yassıada’da toplam 500 adet yapının tescili ve koruma gruplarının belirlenmesi talep edilen 07.05.2010 tarihli ve M.34.0.İBB.0.13.47-310.01.02-S/2882400 sayılı yazısı, İstanbul Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün Sedef Adasına ilişkin Müdürlükleri uzmanlarınca hazırlanan raporun yazıları ekinde bulunduğu bildirilen 27.01.2010 tarihli ve B.16.0.KVM.4.34.47.02.222.01/2010-280 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 08.12.2010 tarihli raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada’da, Heybeliada’da, Burgazada’da, Kınalıada’da, Sedef Adasında, Sivriada’da ve Yassıada’da toplam 500 adet yapının tescili ve koruma gruplarının belirlenmesi konusuna ilişkin;

A) 11.06.2005 tarihli ve 25842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Tanımlar Başlıklı 4. maddesinde geçen Toplumun dini, sosyal, ekonomik ve kültürel ortak gereksinimlerini karşılayan, yapıldıkları dönemin mimari ve sanat anlayışını yansıtan, simgesel anı, anıtsal, izlenim gibi değerleriyle korunması gereken yapılardan olmaları nedeniyle aşağıda belirtilen parsellerin 2863 sayılı Yasanın 7. Maddesine göre korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve koruma gruplarının I (bir) olarak belirlenmesine;

A) Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen ve koruma grupları I olarak belirlenen yapılar:

 

 

PAFTA

ADA

PARSEL

CİNSİ

Burgazada

22

6

4

Ayazma

Sedef Adası

57

1

1

Duvar Kalıntısı

Sivri Ada

 

97

1

Manastır, Kilise ve Sarnıç Kalıntıları

Heybeliada

6

29

3

Ayazma

Heybeliada

     Değirmentepe Mevkii

Değirmen Kalıntıları

 

B) 2863 sayılı Yasanın 6.maddesinde ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin tespitlerde değerlendirme kıstasları başlıklı 4/c maddesinde belirtilen taşınmazların sit alanı içinde bulunması ayrıca 4/f maddesinde belirtilen mahalli özelliklerinin bulunması ve mevcut kent dokusunun korunması bakımından Adaların yapı karakteristiğinde bulunmaları yine Adaların sit alanı olması da göz önüne alındığında bu yapı karakterinin devam ederek gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için aşağıda sıralanan yapıların korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve koruma gruplarının II olarak belirlenmesine;

 

B) Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen ve koruma grupları II olarak belirlenen yapılar:

 

KINALIADA TESCİLLERİ

PAFTA

ADA

PARSEL

3

18

7

7-8

53

2

 

BURGAZADA TESCİLLERİ

PAFTA

ADA

PARSEL

22

2

2

 

HEYBELİADA TESCİLLERİ

PAFTA

ADA

PARSEL

8

36

8

11

55

24-31-32

15

71

3

16

76

7

18

85

6

18

85

16-18

3

105

1

 

BÜYÜKADA TESCİLLERİ

PAFTA

ADA

PARSEL

 

PAFTA

ADA

PARSEL

5

28

34

 

50

160

6

15

33

4

 

51

163

3

14

39

13

 

42

175

15

17

43

2

 

34

177

12

17

44

1

 

38

180

4

16

49

23

 

38

180

8

20

78

26

 

38

180

14

20

78

36

 

41

202

5

18

85

42

 

46

208

2

18

85

73

 

46

208

6

18

85

138

 

46

208

13

22

88

15

 

32

222

59

22

90

26

 

27

225

6

42

115

12

 

35

242

26

23

118

4

 

35

242

113

31

131

13

 

1

244

18

48

132

23

 

1

244

20

49

133

6

 

 

 

 

Aşağıda listelenen parsellerde bulunan yapıların Kurulumuz üyelerince yerinde incelenmesinden sonra korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilip edilmeyeceğinin belirlenmesine;

Yerinde incelenmesine karar verilen yerler:

KINALIADA YERİNDE İNCELEME

PAFTA

ADA

PARSEL

 

PAFTA

ADA

PARSEL

7-8

1

12

 

7-8

54

5

4

4

13

 

7-8

55

13

4

4

25

 

9-10

61

18

5

7

1

 

9-10

63

13

1

20

16

 

9-10

64

20

3

36

4

 

12

77

10

3

36

14

 

 

 

 

 

BURGAZADA YERİNDE İNCELEME

PAFTA

ADA

PARSEL

 

PAFTA

ADA

PARSEL

22

4

3

 

23

47

10

22

4

4

 

23

47

19

22

4

8

 

23

47

39

22

18

5

 

23

47

41

22

22

3

 

23

47

44

22

27

14

 

23

47

53

27

27

16

 

23

47

56

27

28

8

 

23

47

57

23

35

6

 

23

47

58

23

35

11

 

23

47

59

23

45

2

 

24

50

5

 

 

 

 

24

51

3

 

HEYBELİADA YERİNDE İNCELEME

PAFTA

ADA

PARSEL

4

7

21

5

20

3

5

20

5

5

23

5

6

29

3

6

30

49

7

34

7

7

34

11

7

34

22

8

38

5

9

41

1

9

41

6

9

47

7

11

53

5

11

58

22

11

58

42

12

60

26

12

60

28

12

60

42

14

68

4

16

74

8

16

77

2

18

85

20

19

87

21

21

91

7

21

91

29

21

91

30

23

94

27

23

94

34

23

94

41

23

94

57

26

96

60

20

115

26

20

116

4

 

BÜYÜKADA YERİNDE İNCELEME

PAFTA

ADA

PARSEL

 

PAFTA

ADA

PARSEL

8

7

3

 

17

54

28

8

7

9

 

33

63

7

10

9

4

 

39

65

67

10

9

13

 

53

74

1

9

11

2

 

21

75

39

7

14/1

7

 

20

76

12

7

14/1

15

 

20

76

14

7

14/1

16

 

21

79

18

7

14/2

3

 

19

80

4

8

16

17

 

19

81

5

8

18

14

 

19

81

21

13

19

19

 

18

85

32

7

23

1

 

18

85

48

7

23

12

 

18

85

59

6

25

7

 

18

85

149

6

25

13

 

22

88

2

6

26

14

 

22

88

14

5

28

10

 

22

88

22

5

28

11

 

22

88

30

5

28

17

 

22

89

10

5

28

21

 

22

89

11

4

31

2

 

22

90

18

4

34

1

 

22

90

19

4

34

3

 

22

90

38

15

35

6

 

22

90

53

16

42

6

 

22

90

54

17

44

3

 

22

90

72

2

47

11

 

22

94

4

2

47

28

 

22

94

8

1

48

26

 

22

94

9

16

50

3

 

22

95

29

17

53

6

 

22

95

42

17

53

10

 

22

95

47

27

99

38

 

34

176

7

27

99

47

 

34

176

25

25

103

3

 

34

177

11

25

103

14

 

37

178

18

25

103

15

 

38

180

12

25

103

17

 

39

182

39

25

105

24

 

39

182

104

25

105

26

 

54

191

24

25

105

37

 

44

192

2

25

105

39

 

44

192

8

42

115

25

 

44

192

10

23

118

5

 

44

192

11

23

118

6

 

44

192

12

24

122

12

 

44

192

13

24

124

6

 

41

204

19

28

126

20

 

56

206

9

28

126

22

 

46

208

3

31

131

30

 

32

222

26

48

132

29

 

32

222

30

30

137

2

 

32

222

54

30

139

13

 

32

222

89

30

139

18

 

32

222

99

47

154

55

 

32

223

70

47

154

56

 

32

223

73

47

154

57

 

41

229

7

47

154

72

 

41

230

3

48

155

5

 

41

231

4

48

155

14

 

45

235

13

50

157

7

 

26

239

36

50

157

8

 

26

239

66

51

165

13

 

35

242

62

42

175

28

 

35

243

72

43

175

37

 

1

244

26

43

175

68

 

1

244

27

43

175

94

 

1

245

8

Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescili bulunan aşağıda belirtilen parsellerin koruma gruplarının II olarak belirlenmesine;

 

 

PAFTA

ADA

PARSEL

TESCİL KARARI

Kınalıada

3

35

5

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 16.05.1986 tarihli ve 2309 sayılı kararı

Heybeliada

9

43

15

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 14.05.1987 tarihli ve 3187 sayılı kararı

Heybeliada

16

77

5

İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulu’nun 23.05.1988 tarihli ve 369 sayılı kararı

Heybeliada

16

77

7

İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulu’nun 23.05.1988 tarihli ve 369 sayılı kararı

Heybeliada

20

116

6

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 18.09.1986 tarihli ve 2657 sayılı kararı

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 07.06.2010 tarih ve M.34.0.İBB.0.13.47-310.01.02/2010/TN:2870292 sayılı yazısı ekinde iletilen raporlarda kayıp tescil olarak belirtilen parsellere ilişkin yapılan incelemede yapıların korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillendikleri durumda bulunmamaları ya da mevcut olmamaları nedeniyle aşağıda belirtilen parsellere ilişkin ilgili Belediyesinden dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin istenmesine;

 

BİLGİ-BELGE İSTENEN TESCİLLİ PARSELLER

YER

PAFTA

ADA

PARSEL

TESCİL KARARI

Burgazada

22

11

4

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1991 tarihli ve 4047 sayılı kararı

Burgazada

22

19

17

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1991 tarihli ve 4047 sayılı kararı

Burgazada

23

37

1

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1991 tarihli ve 4047 sayılı kararı

Burgazada

23

37

2

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1991 tarihli ve 4047 sayılı kararı

Burgazada

27

27

9

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15/12/1973 tarih 7621 sayılı kararı

Burgazada

24

53

37

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15/12/1973 tarih 7621 sayılı kararı

 

YER

PAFTA

ADA

PARSEL

TESCİL KARARI

Kınalıada

5

6

12

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1991 tarihli ve 4047 sayılı kararı

Kınalıada

11

72

7

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1991 tarihli ve 4047 sayılı kararı

Kınalıada

3

38

1

İstanbul II Nolu Koruma Kurulu’nun 09/08/1988 gün ve 539 sayılı kararı

Kınalıada

11

72

5

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 25/07/1975 tarih 8544 sayılı kararı

Heybeliada

12

59

26

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20/12/1990 tarih 2689 sayılı kararı

Heybeliada

13

60

13

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1991 tarihli ve 4047 sayılı kararı

Heybeliada

14

66

32

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1991 tarihli ve 4047 sayılı kararı

Büyükada

1

28

38

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1991 tarihli ve 4047 sayılı kararı

Büyükada

1

47

3

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1991 tarihli ve 4047 sayılı kararı

Büyükada

1

47

6

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1991 tarihli ve 4047 sayılı kararı

Büyükada

21

79

23

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1991 tarihli ve 4047 sayılı kararı

Büyükada

19

85

90

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1991 tarihli ve 4047 sayılı kararı

Büyükada

22

92

1

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1991 tarihli ve 4047 sayılı kararı

Büyükada

27

93

8

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1991 tarihli ve 4047 sayılı kararı

Büyükada

27

97

11

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1991 tarihli ve 4047 sayılı kararı

Büyükada

45

102

14

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1991 tarihli ve 4047 sayılı kararı

Büyükada

25

103

5

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1991 tarihli ve 4047 sayılı kararı

Büyükada

35

108

4

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1991 tarihli ve 4047 sayılı kararı

 

YER

PAFTA

ADA

PARSEL

TESCİL KARARI

Büyükada

45

110

10

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1991 tarihli ve 4047 sayılı kararı

Büyükada

23

116

6

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.12.1991 tarihli ve 4047 sayılı kararı

Büyükada

1

30

3

İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19/03/1990 tarih 2204 sayılı kararı

Büyükada

1

44

8

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10/10/1996 tarih 8798 sayılı kararı

Büyükada

51

162

5

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 07/06/2000 tarih 11640 sayılı kararı

Büyükada

46

209

3

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 13.05.1972 tarih ve 6346 sayılı kararı

Büyükada

1

240

24

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 13.05.1972 tarih ve 6346 sayılı kararı

Büyükada

35

243

66

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11/02/1998 tarih 9794 sayılı kararı

 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 14.5.1977 tarihli ve 9838 sayılı kararı ile tescilli Burgazada, 22 pafta, 27 ada, 5 parselden müfrez 25 ve 26 parselden, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli yapı 26 parsel üzerinde kaldığından 22 pafta, 27 ada, 25 parselin tescil kaydının kaldırılmasına, Burgazada, 22 pafta, 27 ada, E.5 Y. 26 parselin tescilinin devamına,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 14.09.2010 tarihli ve 773 sayılı İlke Kararı gereği aşağıda belirtilen parsellerin tescillerinin kaldırılmasına,

 

TESCİLLERİ KALDIRILAN PARSELLER

 

PAFTA

ADA

PARSEL

Toplam 4 parsel

Büyükada

22

95

5

Heybeliada

7

35

10

Kınalıada

13

139

4

Burgazada

22

27

25

 

Mevcut olmayan korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli aşağıda belirtilen parsellerdeki yapıların rekonstrüksiyon projelerinin iletilerek yapıların ihyasının sağlanmasına;

 

 

PAFTA

ADA

PARSEL

Büyükada

1

48

31

Büyükada

22

98

15

oy birliği ile karar verildi.

10155/1-1


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

 

İLAN KODU

BİRİMİ

BÖL/ABD/ASD/PROG

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

1001

Mühendislik Fakültesi

Mekanik

Profesör

1

1

-

1002

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Profesör

1

1

Mikro İktisat Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1003

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doçent

1

1

-

1004

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

-

1005

İlahiyat Fakültesi

Arap Dili ve Belegati

Doçent

1

1

Arap Dili ve Edebiyatı/Belegati Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.

1006

İlahiyat Fakültesi

Kelam

Doçent

1

1

Maturidilik Üzerinde Çalışmaları Olmak.

1007

Mühendislik Fakültesi

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

1

Çevre Mühendisliği Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1008

Mühendislik Fakültesi

Gıda Bilimleri

Doçent

1

1

Gıda Kimyası ve Enstrümental Gıda Analizleri Konularında Çalışmaları Bulunmak.

1009

Seyrani Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Doçent

1

1

Tarımsal Biyoteknoloji Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1010

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Olmak.

1011

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Alerji Alanında Deneyimli Olmak.

1012

Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi

Doçent

1

1

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Olmak.

10159/1-1


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, Üniversite veya İleri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Doçent Kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri,

5 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

6 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ÜNVANI=========>>

PROF.

DOÇ.

YRD.DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

DRC.ADET

DRC.ADET

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

1-1

Kimya bilim alanında doçent olmak. Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgisi yeterlilikleri alanında çalışması olmak.

1-1

Kimya bilim alanında doçent olmak. Bilgisayar destekli fen eğitimi üzerine çalışması olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Hastalıklar

1-1

Balık immünolojisi ve balıklarda oksidatif stres üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Elazığ Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

4-1

Metabolik sendrom ve antioksidan kapasite belirleme yöntemleri üzerine çalışmaları olmak.

Keban Meslek Yüksekokulu

Geoteknik

4-1

Jeoloji mühendisliği lisans mezunu olup, doktorasını baraj jeolojisi üzerine yapmış olmak. Jeoteknik alanında çalışması olmak.

TOPLAM

 

2

1

2

 

10203/1-1