15 Kasım 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29176

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ AÇIK OCAKLARINDA KULLANILMAK ÜZERE PATLAYICI MADDE TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


24 KALEM MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2 ADET ÇEKME BASMA TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


3 KISIM 76 KALEM İNŞAAT LABORATUVAR SETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


87 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SPOR KOMPLEKSİNİN (YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU, BOWLİNG SALONU, 3 ADET SİNEMA SALONU, EĞLENCE SALONU, DÜĞÜN SALONU, 2 ADET HALI SAHA, RESTAURANT, 3 ADET KAFETERYA, HAMAM, FİTNESS SALONU, 4 ADET BÜFE, YÜRÜYÜŞ PARKURU VE AÇIK OTOPARK) KİRA KARŞILIĞINDA YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI

Karaköprü Belediye Başkanlığından:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK 6 KALEM MUHTELİF BASINÇLI HAVA, OKSİJEN VE ASETİLEN HORTUMLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


KAKAOLU FINDIK EZMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santralleri ile Soma B Termik Santralinin özelleştirilmeleri amacıyla ihale edilecekleri, 23/09/2014 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur.

Bahse konu ilanlarda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarihleri ve saatleri;

* Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santralleri için 08/12/2014 tarihi saat 17:00’ye ve

* Soma B Termik Santrali için 19/12/2014 tarihi saat 17:00’ye

kadar uzatılmıştır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş/ANKARA

Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07

10145/1-1


İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ AÇIK OCAKLARINDA KULLANILMAK ÜZERE PATLAYICI MADDE TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz açık ocaklarında kullanılmak üzere Yemlemeye Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı (Ağır Anfo), Kapsüle Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı (Emülsiyon Dinamit) temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2014/151705

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

                                                  Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0286-4162001         Faks: 0286-4163700

c) Elektronik posta adresi       :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın            :

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüz açık ocaklarında kullanılmak üzere Yemlemeye Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı (Ağır Anfo), Kapsüle Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı (Emülsiyon Dinamit) temini işi.

                                                  1 - Kapsüle Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı (Emülsiyon Dinamit) 4.500 Kg.

                                                  2 - Yemlemeye Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı (Ağır Anfo)    60.000 Kg.

b) Teslim yeri                         :  Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale usulü                          :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                    :  Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  03/12/2014 - 15.00

d) Dosya no                            :  016-KÇLİ/2014-00787                                            

4 - İhaleye ait dökümanlar; Çan’da, Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ŞbTR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 50,00 TL (posta yoluyla 60 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 03/12/2014 saat 15.00’a kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

10072/1-1


24 KALEM MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Diyarbakır Bölge Müdürlüğü ihtiyacı 24 kalem mutfak ve çamaşırhane malzemesi, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnameler ile Ofisimiz tip ticari şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, döküm alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27.11.2014 Salı günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli ile teslim süreleri teklif mektubunda belirtilecektir.

7 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10111/1-1


2 ADET ÇEKME BASMA TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen 2 Adet Çekme Basma Test Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ MAKİNE İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI MALZEME LİSTESİ

NO

MALZEMENİN CİNSİ

ÖLÇÜ

BİRİMİ

MİKTAR

İHALE DOKÜMAN

BEDELLERİ

1

Çekme Basma Test Cihazı

Adet

2

100 TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01/12/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10112/1-1


3 KISIM 76 KALEM İNŞAAT LABORATUVAR SETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü talebi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen cihazlar Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinden inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların 100,-TL şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28/11/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin 3 kısmının tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10113/1-1


87 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce; internetteki www.dmo.gov.tr web sayfamızda yayınlanan ihale dokümanında nevileri ve adetleri belirtilen, T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü ihtiyacı mutfak malzemeleri, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, döküm alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede  belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24.11.2014 Pazartesi günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli ile teslim süreleri teklif mektubunda belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10114/1-1


SPOR KOMPLEKSİNİN (YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU, BOWLİNG SALONU, 3 ADET SİNEMA SALONU, EĞLENCE SALONU, DÜĞÜN SALONU, 2 ADET HALI SAHA, RESTAURANT, 3 ADET KAFETERYA, HAMAM, FİTNESS SALONU, 4 ADET BÜFE, YÜRÜYÜŞ PARKURU VE AÇIK OTOPARK) KİRA KARŞILIĞINDA YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI

Karaköprü Belediye Başkanlığından:

Spor Kompleksinin (Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Bowling Salonu, 3 Adet Sinema Salonu, Eğlence Salonu, Düğün Salonu, 2 Adet Halı Saha, Restaurant, 3 Adet Kafeterya, Hamam, Fitness Salonu, 4 Adet Büfe, Yürüyüş Parkuru ve Açık Otopark ) yapılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü ile Yapım karşılığında uzun süreli kiralama modeli ile 29 yıllığına kiraya verilerek işletilmesi işidir.

İli                                            :  Şanlıurfa

İlçesi                                       :  Karaköprü

Mahallesi                                :  Akpıyar

Ada No                                   :  2833

Muhammen Bedel                  :  13.610.000,00 TL (On Üç Milyon Altı Yüz On Bin Türk Lirası) (Bu bedel tahmini inşaat maliyeti toplamıdır)

Geçici Teminat Tutarı             :  408.300,00 TL (Dört Yüz Sekiz Bin Üç Yüz Türk Lirası) (Tahmini Yapı Bedelinin %3'üdür)

Kati Teminat Tutarı                 :  816.600,00 TL (Sekiz Yüz On Altı Bin Altı Yüz Türk Lirası) (Tahmini Yapı Bedelinin %6’sıdır.)

İhale Tarih ve Saati                 :  26/11/2014 - 14:00

Belediye Adresi                      :  Çankaya Mah. Gaffar Okan Cad. No: 3 Karaköprü Belediye Başkanlığı KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA

Telefon ve Faks Numarası      :  Tel: 0414 347 72 36    Fax: 0414 347 76 42

1 - Spor Kompleksinin ihalesi 26.11.2014 Çarşamba günü saat 14:00'da Karaköprü Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

2 -  İhale konusu iş, aylık 50,00. TL. (KDV Hariç) 29 yıllık toplam 17.400,00. TL. (KDV Hariç) muhammen ihale bedeli üzerinden, İşletme süresi sabit kalmak üzere muhammen ihale bedeli üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü ile ihale yapılacaktır.

3 - Spor Kompleksinin inşaatının yapımına (tahmini yapı bedeli KDV Hariç 13.610.000,00 TL) ait geçici teminat (%3) 408.300,00 TL'dir. Kesin teminat bedeli ise (%6) 816.600,00 TL'dir. Teminatlar Belediyemiz Veznesi ya da Şanlıurfa Ziraat Bankası Karaköprü şubesi nezdindeki Karaköprü Belediye Başkanlığına ait IBAN NO:TR 860001002151356156395069 nolu hesaba nakden yatırabilecek veya aynı miktar geçici ve kati teminatı limit dahili Banka Teminat Mektubu olarak Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir.

4 - İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne en geç 26.11.2014 Çarşamba günü saat 14:00'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale dokümanım Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilir ve ihale dokümanını 500,00.TL karşılığında aynı yerden temin edebilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

6 - İhaleye Katılacaklardan Aşağıdaki Şartlar Aranır:

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Kanuni ikametgâhı olması,

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa email adresi belirtilecek) verilmesi,

c) Vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekaletname,

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Noterden tasdikli imza sirküleri,

f) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

g) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu ile Devlet Tahvili, (Hazine Kefaletine haiz tahviller) kabul edilir.

ı) Karaköprü Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)

i) İhaleye katılacak istekliler ihale dokümanı ekinde sunulan teknik şartnamede belirtilen hususlara aynen riayet edeceklerine ve teknik şartnamede belirtilen araç ve gereçleri bulunduracaklarına dair noter onaylı taahhütname vereceklerdir.

j) Şartname eki örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesi

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vereceklerdir.

1) Teklif mektubu kapalı zarf içerisinde ayrıca konulacaktır.

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

c) Türkiye'de tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek) verilmesi,

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu ile Devlet Tahvili, (Hazine Kefaletine haiz tahviller) kabul edilir.

d) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname

e) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

f) Karaköprü Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak.)

g) İhaleye katılacak istekliler ihale dokümanı ekinde sunulan teknik şartnamede belirtilen hususlara aynen riayet edeceklerine ve teknik şartnamede belirtilen araç ve gereçleri bulunduracaklarına dair noter onaylı taahhütname vereceklerdir.

ı) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,

j) Şartname eki örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesi

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vereceklerdir.

1) Teklif mektubu kapalı zarf içerisinde ayrıca konulacaktır.

7 - İlgili mevzuatı gereğince doğacak her türlü vergi, resim, harç, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye aittir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

10128/1-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:

DOSYA NO: 2002/2

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlularından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında haczedilen gayrimenkuller ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 23.10.2014 tarih ve 2014/260 sayılı kararı ile oluşturulan “Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLULAR

1 - EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

2 - Güç Yapı İnşaat Turizm Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Kurul”un 23.10.2014 tarih ve 2014/260 sayılı kararı ile oluşturulan “Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; borçlulara ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkuller ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 90.000.000.- (Doksanmilyon) ABD Doları’dır.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN:TR730001000753062864386243 no.lu ABD Doları hesabına 9.000.000.- (Dokuzmilyon) ABD Doları teminatın “Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 02/12/2014 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 03/12/2014 tarihinde, saat 14.30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar.

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.

3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN:TR950001000753062864386235 no.lu ABD Doları hesabına 3.000.-(üçbin) ABD Dolarını “Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin bedel olarak ABD Doları cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 05/12/2014 tarihinde saat 14.30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazetede yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - "Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 01/12/2014 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No: 143

34394 Esentepe - İstanbul

Tel : 0 212 340 20 57 0 212 340 23 58

Fax: 0 212 288 49 63

10132/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 6 KALEM MUHTELİF BASINÇLI HAVA, OKSİJEN VE ASETİLEN HORTUMLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2014/148455

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:0-372.259 47 94 –84 Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

          2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi -

Miktarı: (Metre)

          a) Niteliği, türü ve miktarı

 

1- 3/4”  Basınçlı Hava Hortumu

2- 2" Basınçlı Hava Hortumu

3-   Basınçlı Hava Hortumu

4-   Basınçlı Hava Hortumu

5- Ø8 mm. Oksijen Hortumu

6- Ø10 mm. Asetilen Hortumu 

8.720

3.094

1.250

880

1.020

980

Toplam:

15.944

b) Teslim yeri                                   :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                                 :  Firmalar hortumları 45 günde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  01.12.2014 Pazartesi   Saat 15.00

c) Dosya no                                     :  1417071

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) ve (g)  bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) İhale İdari Şartnamesinin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15’inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4-2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4-3 - Firmalar teklifleriyle birlikte iki takım tanıtıcı katalog ve hortumlar için TSE uygunluk belgesi vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5- 1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5- 2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

5- 3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/ Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 01.12.2014 Pazartesi - Saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İstekliler ihale konusu alımın tamamına kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

10006/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.238,72 TL. ile en çok 76.000,00 TL. arasında değişen; 20/11/2014 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 124,00 TL., en çok 7.600,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, kamyonet, kamyon, minibüs, ambulans, yarış aracı ve motorsikletten oluşan 32 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 21/11/2014 tarihinde saat 09.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.                                                                                                                               

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

10068/1-1


KAKAOLU FINDIK EZMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Kg kakaolu fındık ezmesi alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. İhale 02.12.2014 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Nihai teklifler en geç 02.12.2014 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

10025/1-1