14 Kasım 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29175

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2013 yılı gayri safi geliri 692.152,64.-TL. olan ikinci sınıf Çeşme Noterliği 10.01.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

10020/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2013 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Ankara Ellibirinci, Gaziosmanpaşa Altıncı, İstanbul Yirmiikinci, İzmir Yirmibirinci ve İzmir Yirmiüçüncü Noterlikleri 01.01.2015, Konya Onuncu Noterliği 05.01.2015, Kartal Dördüncü Noterliği 09.01.2015, Denizli Dördüncü Noterliği 10.01.2015 ve Alanya Birinci Noterliği 11.01.2015 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

ALANYA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

773.053,41.-TL.

2

ANKARA ELLİBİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.042.661,43.-TL.

3

DENİZLİ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.019.619,58.-TL.

4

GAZİOSMANPAŞA ALTINCI NOTERLİĞİ

1.505.547,03.-TL.

5

İSTANBUL YİRMİİKİNCİ NOTERLİĞİ

790.273,87.-TL.

6

İZMİR YİRMİBİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.829.926,96.-TL.

7

İZMİR YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

771.341,99.-TL.

8

KARTAL DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.674.018,22.-TL.

9

KONYA ONUNCU NOTERLİĞİ

940.505,81.-TL.

10019/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çağdaş Muhasebeciler Vakfı, Kadıköy 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.01.2012 tarihinde kesinleşen, 29.03.2011 tarihli ve E: 2010/13, K: 2011/148 sayılı kararı ile dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

10039/1-1

—————

Cumhuriyet Kültür ve Tanıtım Vakfı Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/10/2014 tarihinde kesinleşen, 10/07/2014 tarih ve E: 2013/84, K: 2014/395 sayılı kararı gereği dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10040/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 14.11.2014

Son Başvuru Tarihi    : 28.11.2014

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3, (3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

NOTLAR

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No:156 Balçova/İZMİR

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: 232 4885301

Fax:232 2792626

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Anabilim Dalı/Açıklama

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

Endüstriyel tasarımda görsel iletişim alanında çalışmaları olmak

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Yardımcı Doçent

1

Mimarlık Tarihi

10027/1-1


Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından:

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

- Sınavı Açan Birim : Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı : Vergi Müfettiş Yardımcısı, 300 adet.

- KPSS Puan Türleri ve Taban Puan: KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar.

- KPSS Puanının Yılı : 6-7 Temmuz 2013 ve 5-6 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavları

- Yazılı ve Sözlü Sınav Esası : Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

- Giriş Sınavının yazılı bölümü 20-21 Aralık 2014 (Cumartesi ve Pazar Günleri) tarihlerinde Ankara'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır.

- Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilan edilecektir.

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

- Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.

- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

- Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

- 6-7 Temmuz 2013 ve 5-6 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla,  başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 1500 aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

- Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.

- Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.

IV - SINAV BAŞVURUSU:

- Başvurular 17 Kasım 2014 Pazartesi günü başlayıp 28 Kasım 2014 Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir.

- Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfasındaki Sınav Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Sınav Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır.

- Adayların doldurmuş oldukları Sınav Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak kendi el yazılarıyla hazırladıkları özgeçmişleriyle birlikte en geç yazılı sınav saatinden önce sınava girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.

- 28 Kasım 2014 Cuma günü saat:17:30’a kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi’ne ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

- Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınavda, adayların mali, hukuki, iktisadi olayları değerlendirmelerini, tartışmalarını, yorumlamalarını ve sorunlara çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilebilir. Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

- MALİYE: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.

- İKTİSAT: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.

- HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

- MUHASEBE: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.

VI - DEĞERLENDİRME:

- Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not yazılı sınav ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100'dür.

- Giriş Sınavında başarılı olmak için:

a) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notun 50’den, bu notların ortalamasının da 65’den aşağı olmaması gerekir.

b) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

c) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65’den az olmaması gerekir.

- Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

- Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

- Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

- Giriş sınavında başarılı olan adaylar ile başarı sırasına göre en başarılı %5’in ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazı ile de bildirilir.

- En başarılı  %5’in tespitinde ondalık kısım üste tamamlanır.

- Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından incelenir ve on iş günü içerisinde karara bağlanıp, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

VIII - DİĞER HUSUSLAR:

- Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaktır.

- Sözlü sınav öncesi adaylardan, bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve gerekmesi halinde denklik belgesi ile başvuru formunda yer alan beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir.

- Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı ile başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler (www.vdk.gov.tr) adresinden temin edilebilir.

- Adaylar, sınav notlarını (www.vdk.gov.tr) adresinden öğrenebileceklerdir.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

- Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

İlan olunur.

9885/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

BÖLÜM/ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

İlahiyat Fak.

Doçent

Felsefe ve Din Bilimleri Böl.

1

1

İslam Felsefesi alanında doçent unvanı almış olmak.

BESYO

Doçent

Hareket ve Antrenman Bilimleri ABD

1

1

Psiko-sosyal alanlarda çalışmalar yapmış olmak

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük İd. Birimler Binası Yozgat Tel:03542421085

10007/1-1


 

—————

—————

—————

—————


 


 

—————

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARARI

                                                                                                                       16.08.59

Toplantı Tarihi ve No    : 17.10.2014/ 169                                                  Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.10.2014/ 3740                                                    BURSA

Bursa ili, Orhaneli ilçesi, Kusumlar köyü, Konakalanı mevkiinde gerçekleştirilen kaçak kazı sonrasında Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan inceleme ve tespit çalışmasının sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 15.08.2014 gün ve 2637, 16.09.2014 gün ve 3006 sayılı yazıları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 01.09.2014 gün ve 168216 sayılı yazısı ile Müdürlüğün 13.10.2014 gün ve 5132 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Bursa ili, Orhaneli ilçesi, Kusumlar köyü, Konakalanı mevkiinde gerçekleştirilen kaçak kazı sonrasında Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan inceleme ve tespit çalışmasında, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki Roma dönemine tarihlenen su sistemine ait kalıntılara rastlanıldığı anlaşıldığından, K.T.V.K.Y.K.’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı dikkate alınarak 1048-1049-1050 parselleri kapsayan alanın önerildiği şekilde 3.derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine;

Kaçak kazı çukurlarının can ve mal güvenliği açısından kapatılmasında sakınca bulunmadığına, başlatıldığı anlaşılan yasal soruşturmanın sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine karar verildi.

 

 

10021/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.08.2014- 173                                         35.01/1

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.08.2014-4204-A                                Toplantı Yeri

                                                                                                                        İZMİR

İzmir İli, Bayındır ilçesi merkezi ile Canlı, Çırpı, Hasköy, Karaveliler Mahallelerini kapsayan Bayındır Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 20.07.2011 tarihli ve 1094/2548 sayılı yazı eki haritalarda işaretlenen alanlarda hazırlanacak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama imar planları kapsamında alınan İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 09.10.2013 tarihli ve 2877 sayılı kararı gereğince 5177 sayılı Kanunla değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi kapsamında İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 19.12.2013 tarihli ve 3939 sayılı dağıtımlı yazısı ve ekleri gereği Kurulumuza iletilen Kurum görüş yazıları, konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.08;2014 tarihli ve 970 sayı ile kayıtlı rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

- Ekli listede yer alan taşınmazların 2863 sayılı kanun kapsamında I. (birinci) ve II. (ikinci) grup taşınmaz kültür varlığı olarak tescilinin uygun olduğuna, söz konusu taşınmazlara ilişkin tescil fişlerinin-onanmasına,

- Su kemeri ve köprü yapıları için belirlenen korunma alanlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral durum haritasında gösterildiği şekilde onanmasının uygun olduğuna ve korunma alanı sınırlarının söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı paftaları üzerine işlenmesine ve bu alanlarda Koruma Bölge Kurulu izni olmadan herhangi bir uygulamada bulunulmamasına,

-İzmir İli, Bayındır, Hasköy mezarlık alanındaki potansiyel arkeolojik alanda bulunan kalıntıların insitu olup olmadığının anlaşılabilmesi için ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yapılacak temizlik çalışması sonucundan Kurulumuza iletilecek bilgi belgeler kapsamında konunun değerlendirilebileceği, karar verildi.

 

                                LİSTE:

Sıra No

Mevkii

Cinsi

Parsel No

Yapı Grubu

1

Bayındır, Fatih Mahallesi

Eski Fabrika yapısının idari binası

Kamuya terk edilmiş otopark alanında kalmaktadır

II. Grup

2

Bayındır, Yenice Mahallesi

Su Kemeri

Kadastro harici

I. Grup

3

Bayındır, Demircilik Mahallesi

(460 ada, 14 parselin güney batısı)

Çeşme

Kadastro harici

II. Grup

4

Bayındır, Fatih Mahallesi

Değirmen yapısı

463 ada, 1 parsel

II. Grup

5

Karaveliler Mahallesi

Konut

375

II. Grup

6

Canlı Mahallesi

Merkez Camii

451

I. Grup

7

Hasköy Mahallesi

Hasköy Camii

831

I. Grup

8

Çırpı. Mahallesi

Çırpı İ.Ö.O

1263

II. Grup

9

Çırpı Mahallesi

Konut +Ticaret

1437

II. Grup

10

Çırpı Mahallesi

Çarşı Camii

1517

I. Grup

11

Çırpı Mahallesi

Mektep Mahallesi Camii

1287

I. Grup

12

Çırpı Mahallesi

Konut

1444

II. Grup

13

Çırpı Mahallesi

Ticaret

1445

II. Grup

14

Çırpı Mahallesi (662 parselin kuzeyi)

Köprü

Kadastro harici

I. Grup

15

Yenice Mahallesi

Çeşme

592 ada, 25 parsel

II. Grup

 

 

9984/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.08.2014-92                                            720.18B

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.08.2014-2317                                    Toplantı Yeri

                                                                                                                        İZMİR

İzmir İli, Urla İlçesi, Zeytinler Köyü, Kaya Kilise Mevkii’nde, L17-a3/L17-d2 nolu paftalarda bulunan, Urla ve Seferihisar İlçeleri, Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi Başkanı Urla-Klazomenai Kazısı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Erkan Ersoy’un yaptığı yüzey araştırması sonucu tespit edilen antik yerleşim alanının 2863 sayılı Yasa kapsamında tescillenmesi önerisinin Kurulumuz arkeolog üyeleri tarafından yerinde inceleme yapılmasından sonra değerlendirilmesine yönelik alınan Kurulumuzun 31.01.2014 gün ve 1803 sayılı kararı gereği 28.02.2014 tarihinde yerinde inceleme yapıldı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 25.02.2014 gün ve 37565 sayılı yazısı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 21.02.2014 gün ve 32914 sayılı yazısı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün 26.03.2014 gün ve 569524 sayılı yazısı, Urla Belediye Başkanlığı’nın 5.6.2014 gün ve 5454 sayılı yazısı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 22.05.2014 gün ve 4250 sayılı ve 30.06.2014 gün ve 5525 sayılı yazıları,  Müdürlük evrakına 27.08.2014 gün ve 529 sayılı kayıtla giren uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Urla İlçesi, Zeytinler Köyü, Kaya Kilise Mevkii’nde, L17-a3/L17-d2 nolu paftalarda, Kurulumuzun Arkeolog ve Sanat Tarihçi üyelerince gerçekleştirilen  yerince inceleme sonucunda, Arkaik, Klasik, Helenistik ve Geç Roma-Bizans dönemlerine tarihlenen buluntular dikkate alınarak; kararımız eki paftada sınırları ve koordinatları belirlenmiş olan alanın; “1. Derece Arkeolojik sit alanı” olarak tescillenmesinin uygun olduğuna, Geçiş dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak;  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, her türlü uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına, alanda bulunan mevcut ağaçların bakım ve budama işlemlerinin yapılabileceğine, 2863 sayılı Yasanın 17. Maddesi kapsamında koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

 

9985/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      80.04/175

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.10.2014-118                                 TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.10.2014-4296                                       ADANA

Osmaniye İli, Kadirli ilçesi, Keşiş Çayının ortasında Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Osmaniye ve Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespiti yapılan yapı kalıntısının tescili isteminin Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin, Kurul ve Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.09.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Osmaniye İli, Kadirli ilçesi, Keşiş Çayının ortasında Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Osmaniye ve Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespiti yapılan yapı kalıntısının 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi uyarınca korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna, kültür varlığının  yapı grubunun 1. Grup olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

doc20141103104605_001

9986/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      01.00.614

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.09.2014-116                                 TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.09.2014-4251                                       ADANA

Adana İli, Seyhan İlçesi, Büyükdikili Mahallesi sınırlarında bulunan 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli, özel mülkiyete ait,11746 ada,1(eski:1034 nolu parsel) nolu parselde bulunan Dikili Höyükte takas işleminin yapılmasına esas Koruma Amaçlı İmar Planının yaptırılmasına ilişkin Ali ÖZBİLEN ve hissedarlarının 10.01.2014 günlü dilekçesi, Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının 08.05.2014 gün ve 7253 ile 09.06.2014 gün ve 1706 sayılı yazıları, Adana Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25.03.2014 gün ve 4743 sayılı yazısı, Kurulumuzun 27.12.2013 gün ve 3137 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 23.09.2014 günlü raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana İli, Seyhan İlçesi, Büyükdikili Mahallesi sınırlarında bulunan 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli, özel mülkiyete ait,11746 ada,1(eski:1034 nolu parsel) nolu parselde bulunan Dikili Höyük ile ilgili olarak; Dikili Höyüğün bulunduğu 1034 nolu parselde Kurulumuzdan izinsiz olarak yapılan imar uygulaması neticesinde 1034 nolu parselden 11746 ada 1 nolu parselin oluştuğunun; sit alanı sınırlarının 11746 ada 1 nolu parsele aplikasyonu sonucu höyüğün güneyde ve batıda kısmen yola terk edildiğinin; Dikili Höyüğün bulunduğu alanın Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2014 gün ve 45 sayılı kararıyla yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak tanımlandığının, Dikili Höyük üzerinde mevcut olan seraların 27.12.2013 gün ve 3137 sayılı kararımızla kaldırılması istenilmesine rağmen kısmen kaldırıldığının anlaşıldığına; Bu bağlamda, Dikili Höyük için 2863 sayılı yasanın 17. Maddesi kapsamında Koruma Amaçlı İmar Planının ivedilikle ilgili iderece hazırlanmasına, Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanıncaya kadar höyüğün fiziki ve hukuki olarak korunabilmesi için 2863 sayılı yasanın 17.maddesi kapsamında hazırlanan kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları ile sit alanı sınırlarının aplikasyonuna yönelik kararımız eki 1/2000 ve 1/10000 ölçekli haritalarda belirlenen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, Dikili Höyüğün hukuki olarak korunması için yola gelen kısımların bağımsız bir parsele alınmasına yönelik koruma amaçlı imar planına dayalı olarak yeni bir parselasyon düzenlemesi yapılmasının istenmesine, kısmen sit alanında kalan seranın Müzesi ve KUDEB uzmanlarının denetiminde ilgililerince kaldırılmasına, bu işlem için ilgililerine 2 ay süre verilmesine, işlem sonucuna ilişkin bilgi ve belgelerin ilgili idarelerce Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, Dikili Höyüğü ve çevresi için sit alanını koruyucu tedbirlerin alınmasının ilgili idarelerden istenmesine karar verildi.

 

 

 

 

9987/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 22.10.2014-106                                 TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 22.10.2014-1727                                        SİVAS

DOSYA NO                             : 58.02.52

Sivas İli, Gemerek ilçesi, Yukarı Mahalle, Hocantılı Mevkii’de sit alanı dışında yer alan, tapunun 305 ada, 32 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Hocantılı Höyüğü tescil konusunun Koruma Bölge Kurulu’nda değerlendirilmesi isteminde bulunan Sivas Valiliği Müze Müdürlüğü’nün 14.08.2014 tarih ve 1454-3468 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul raportörünün 20.10.2014 tarih ve 281 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Gemerek İlçesi, Yukarı Mahalle, Hocantılı Mevkii’de bulunan, tapunun 305 ada, 32 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Hocantılı Höyüğü’nün 2863 sayılı Kanun’un 6. Maddesi kapsamında özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine, toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine;

Höyükte kaçak kazı yapanlar hakkında yasal soruşturma açılmasına ve höyük üzerindeki kaçak kazı çukurlarının Sivas Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılmasına karar verildi.

 

 

9988/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 21.10.2014 -94                                  Toplantı Yeri: ANKARA

Karar Tarihi ve No        : 21.10.2014-1087

Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Tuğlu Beldesi, Yeni Mahalle, Acı Mevkii 114/118,120,121 parsellerde tespiti yapılan Çataltepe Höyüğün öneri arkeolojik sit alanının tescili konusunun Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesine esas olmak üzere, söz konusu alanın sınırlarını gösterir koordinatlı harita doğrultusunda alanın tesciline ilişkin olarak; 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca 45 gün içerinde, ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce tespite konu olan alanla ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması kapsamında’. Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilen kurum görüşü yazıları, Çorum Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 13.06.2014 tarih ve 81580930-165/1690 sayılı yazı ekinde bulunan, Çorum Müzesi Müdürlüğü’nün 06.06.2014 tarihli uzman raporu, 01.07.2014 tarihli uzman dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Tuğlu Beldesi, Yeni Mahalle, Acı Mevkii 114/118,120,121   parsellerde tespiti yapılan koordinatlı 1/5.000 ölçekli haritada sınırları işaretlenmiş I. derece arkeolojik sit olarak önerilmiş alandaki Höyüğün kültür varlığı özelliği taşıması nedeniyle 2863 sayılı yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, bu alana ilişkin olarak tesciline, bu alana ilişkin olarak Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı’nın I.Derece Arkeolojik Sitlere ilişkin hükümlerinin ‘Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulu’ olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

ÇORUM, SUNGURLU, TUĞLU, ÇATALTEPE HÖYÜK, I. DERECE ARK. SİT ALAN 001

9989/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

İlan başvuru tarihi   : 14.11.2014

İlan bitiş tarihi         : 28.11.2014

İlan olunur.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER :

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini,  nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

1 - Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

NOT :

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların 14.11.2014 - 28.11.2014 tarihlerinde; Profesör kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ

PROFESÖR

1

 

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

YARDIMCI DOÇENT

1

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

AÇIKLAMA

MALATYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

1

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği anabilim dalında doktora yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

YARDIMCI DOÇENT

3

Lameller keratoplasti alanında tecrübeli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

YARDIMCI DOÇENT

1

Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

YARDIMCI DOÇENT

3

Gastroenteroloji uzmanı olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

 

YARDIMCI DOÇENT

3

Biyomedikal sensörler konusunda çalışmaları olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

PEDODONTİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

9963/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On Beş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık belgesi),  yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre üniversitemizce yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek, adaylara ilgili birim tarafından duyurulacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Adaylar sadece durumuna uygun 1 (Bir)  birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

3

1

 

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Doçent

2

1

 

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Doçent

2

1

 

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

5

1

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Yardımcı Doçent

3

1

Öğrencilerin Başarılarını Açıklayan Yapısal Model Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Genetik ve Biyomühendislik

 

Yardımcı Doçent

4

1

Bitki Islahı Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

İnşaat Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

4

1

İnşaat Mühendisliğinde Doktora Yapmış Olmak.

Çevre Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

5

1

Çevre Mühendisliğinde Doktora Yapmış Olmak.

FAZIL BOYNER SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Hemşirelik

 

Yardımcı Doçent

4

1

Dahiliye Hemşireliği Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Hemşirelik

 

Yardımcı Doçent

5

1

Cerrahi Hemşireliği Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik

 

Yardımcı Doçent

3

1

Geometri İnvaryant Teori Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Matematik

 

Yardımcı Doçent

3

1

Sonlu Elemanlar Metodu Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Coğrafya

 

Yardımcı Doçent

5

1

Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Yardımcı Doçent

4

1

 

10067/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 - Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı ve kurum dışında eğitim öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi taahhüt etmiş sayılırlar.

6 - 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*Yayın dosyaları başvuru esnasında Personel Dairesi Başkanlığınca temin edilecek kutulara konulacaktır.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*Yayın dosyaları başvuru esnasında Personel Dairesi Başkanlığınca temin edilecek kutulara konulacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   : 14.11.2014

Bitiş Tarihi           : 28.11.2014

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ortodonti

Doçent

1

2

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Pedodonti

Doçent

1

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Periodontoloji

Doçent

1

1

 

Fen Fakültesi

Biyoloji

Biyoteknoloji

Profesör

1

1

Gıda Biyoteknolojisi alanında çalışmış olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Genel Biyoloji

Profesör

1

1

Mikrobiyoloji alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Yoğun Madde Fiziği

Profesör

1

1

Plazma Fiziği konusunda çalışmış olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Uygulamalı Matematik alanında doçent olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçent olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

1

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi 

Müzik Eğitimi

Profesör

1

1

Piyano Eğitimi konusunda çalışmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

 

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Coğrafya Eğitimi alanında doçent olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Doçent

1

1

Biyoetik alanında çalışmış olmak ve İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Profesör

1

1

Makro İktisat alanında doçent olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Profesör

1

1

Mikro İktisat alanında doçent olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Doçent

1

1

 

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

Çevre Politikası ve Kentleşme Politikaları alanında doçent olmak ve İngilizce ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 85 puan ya da TOEFL sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

İnşaat Mühendisliği alanında doçent olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Doçent

1

1

Odyoloji alanında doçent olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent olmak ve en az 5 yıl süreyle yenidoğan Ünitesinde çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Hemotoloji yandal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Endokrinoloji yandal uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Endokrinoloji yandal uzmanı olmak ve pankreas adacık hücre nakli ve kök hücre nakli konularında deneyimli olmak.

9889/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

OPAN OTOMOBİL TİCARET A.Ş.-ANKARA ŞUBESİ ANKARA

TS 12047

06-HYB-4057

16.10.2014

FİRMA İSTEĞİ

T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş.-ULUS PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

TS 12810

06-HYB-2125

20.10.2014

FİRMA İSTEĞİ

T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş.-ULUS PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

TS 11371

06-HYB-2127

20.10.2014

FİRMA İSTEĞİ

YILMAZLAR PETROL NAK. İNŞ. TAAH. OTO MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-1112

22.10.2014

FİRMA İSTEĞİ

DOĞMAK BÜRO MAK. VE MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12125

TS 12498

TS 12749

TS 13155

06-HYB-77

22.10.2014

FİRMA İSTEĞİ

 MUSTAFA SEMİH ATAK ANKARA

TS 13201

06-HYB-1575

23.10.2014

FİRMA İSTEĞİ

YALÇIN TEKNİK - DURALİ KARABACAK ANKARA

TS 12988

TS 10079

06-HYB-2539

27.10.2014

FİRMA İSTEĞİ

YALÇIN TEKNİK - DURALİ KARABACAK ANKARA

TS 10079

06-HYB-1325

27.10.2014

FİRMA İSTEĞİ

VOLKAN OTOMOTİV SAN. VE LTD. ŞTİ. ANKARA

TS12047

06-HYB-1830

03.11.2014

FİRMA İSTEĞİ

TENAY ELEKT. MED. ÖZEL SAĞ. İNŞ. İLAÇ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-736

03.11.2014

FİRMA İSTEĞİ

FOKES PET. İNŞ. TURZ. OTOM. TAŞ. HİZ. MET. İŞL. SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 11939

TS 12820

06-HYB-2008

04.11.2014

FİRMA İSTEĞİ

TAR-MED MÜH. VE MED. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-3812

04.11.2014

FİRMA İSTEĞİ

GAMİDOR DİAGNOSTİK LAB. ÜRÜN. VE HİZ. PAZ. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06-HYB-411

31.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

UĞUR BİLGİ SİS. ELEK. MÜM. MON. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

KRİTER 119

06-HYB-714

31.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

AVAS TIP CİH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-1911

31.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

DİATEK SAĞLIK HİZ. VE TEK. MAD. DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06-HYB-2274

31.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

BİÇER KARDEŞLER MOB. İNŞ. TURZ. NAK. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12487

06-HYB-2745

31.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

DR. FOOKE TIBBİ MALZ. SAĞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06-HYB-3865

31.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

BİL-HAN MÜH. BİL. İNŞ. TAAH. TUR. EML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13242

TS 12540

TS 12498

06-HYB-3159

31.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

UĞUR NASİP ELEK. ELEKT. BOB. TEM. İŞL. TUR. LTD. ŞTİ.

ANKARA

KRİTER 202

TS 12540

TS 12849

06-HYB-3237

31.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ORİON NET BİLİŞİM TEK. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12845

TS 12498

06-HYB-3676

31.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

AŞGANA GRUP HAZIR YEMEK GIDA İNŞ. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 8985

06-HYB-3698

31.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ANKATEL HABERLEŞME BİL. ELEKT. GÜV. SİS. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12100

06-HYB-3800

31.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

SMB MOTORLU ARAÇLAR OTOMOTİV TAMİR BAKIM İNŞ. GIDA TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

06-HYB-3782

31.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

DİLAN DENGİZ ANKARA

TS 12255

TS EN 13015+A1

06-HYB-3746

31.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

DENİZ KRİSTAL CAM VE ALÜMİNYUM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.-HASANOĞLAN ŞUBESİ ANKARA

TS 13177

06-HYB-2257

31.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

SALMAN BİLGİSAYAR ELEKT. TURZ. EML. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12498

06-HYB-1942

31.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

SA-HA ISI TESİSAT METAL İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12690

06-HYB-3277

03.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

EKREM BAYCAN-BAYCAN SOĞUTMA ANKARA

TS 13416

TS 10079

TS 12426

06-HYB-2307

03.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

BMB SOFT BİLGİSAYAR YAZILIM İLT. SİS. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13149

TS 12498

06-HYB-1166

03.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

EML ELEKTRONİK SİSTEM SANAYİ A.Ş. ANKARA

KRİTER 119

TS 12498

06-HYB-392

03.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ARSLANLAR MAK. İML. OTOM. İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

06-HYB-1906

04.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş. ANKARA

TS 12047

06-HYB-452

04.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

COŞKUN TIBBİ CİH. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-3789

31.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ALİ RIZA ONAT MOTORLU ARAÇLAR ULUSLARARASI NAK. TİC. VE SAN. A.Ş. ANKARA

TS 12047

06-HYB-1250

31.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

RTZ GIDA DEN. DAN. HİZ. EĞT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13082

TS 13078

06-HYB-3703

31.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

CENGİZ AZLAĞ-ANIT ASANSÖR ARIZA BAKIM MONTAJ ELEKTRİK ELEKTRONİK ANKARA

TS 12255

TS EN 13015+A1

06-HYB-3793

31.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

NUR-AK MAKİNA VE TARIM ALETLERİ ASKERİ EKİPMANLARI İML. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. KIRIKKALE

KRİTER 3

TS 12487

TS 12658

TS 12681

06-HYB-1693

31.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

EMD MEDİKAL ELEKT. MEK. İNŞ. YAZ. DAN. SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 12426

06-HYB-811

31.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

AZİZOĞLU MOTORLU ARAÇLAR İNŞ. TURZ. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12047

06-HYB-1754

31.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

AZİZOĞLU MOTORLU ARAÇLAR İNŞ. TURZ. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12047

06-HYB-2413

31.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

KON TEK ASANSÖR HİZ. İTH. İHR. OTOM. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12255

TS EN 13015+A1

06-HYB-3799

31.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

DÜNYA PRESTİJ ELEK. ELEKT. SAV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

KRİTER 256

TS 13243

06-HYB-3801

31.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ERHAN MAZI İDECOM TASARIM VE BASKI SİSTEMLERİ

ANKARA

TS 13082

TS 13078

06-HYB-3807

31.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

REŞİTOĞULLARI OTOM. TURZ. PET. ÜRÜN. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

TS 12664-1

06-HYB-2422

31.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

İSMAİL BALCI-KARADENİZ ELEKTRONİK

ANKARA

TS 10956

TS 10079

06-HYB-1761

3.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TARGAZ ENERJİ ÖLÇÜM KONTROL DAĞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12578

06-HYB-3374

31.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

DENFE PETROL VE PETROL ÜR. İNŞ. NAK. YED. PAR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-3230

31.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ESER TELEKOMÜNİKASYON SAN. TİC. A.Ş. ANKARA

KRİTER 158

TS 12749

TS 13080

06-HYB-846

31.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

AKADEMİ PAZ. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06-HYB-664

31.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ADALI TURİZM SEYAHAT KUY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12257

06-HYB-2296

31.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

AĞAÇLI PETROL VE TİCARET LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

TS 12664-1

06-HYB-430

31.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

AĞAÇLI PETROL VE TİCARET LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

06-HYB-433

31.10.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

AYTEK CERRAHİ MALZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13011

06-HYB-1513

03.11.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINIDAN

CAFER GÖK ANKARA

TS 12255

TS EN 13015+A1

06-HYB-3391

03.11.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

KOMTES YANGIN VE ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ

ANKARA

TS 13345

TS 11827

06-HYB-3809

03.11.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

ÖZTÜRK ELEKTRONİK – EKREM ÖZTÜRK ANKARA

TS 12498

TS 10956

TS 12134

06-HYB-3715

03.11.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TUNCAY AKAR-SAM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK ARGE PROJE EĞİTİM TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO 9000 AKREDİTASYON VE BENZERİ KALİTE SİSTEMLERİ İTH. İHR. EML. SİG. VE ÜR. DIŞ TİC. ANKARA

TS 13082

TS 13078

06-HYB-2770

04.11.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

TEST-LİNE ANALİTİK MEDİKAL SİS. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06-HYB-1267

05.11.2014

BELGE YENİLEME TALEBİNDE BULUNMADIĞINDAN

9982/1-1