12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29173

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gedik Üniversitesinden:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Denizli Orman Bölge Müdürlüğü-Denizli Orman İşletme Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akademik Personel İlanı (Doçent)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşullan taşıyan doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

DOÇENTLER

- Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim- öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Müracaatlar 12/11/2014 - 26/11/2014 tarihleri arası mesai saati bitimine kadar alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvanı

Ad.

Drc.

Başvuru Koşulu

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doçent

1

3

Moleküler Bakteriyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak

9903/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 394 parsel üzerindeki 642701 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nevzat Kemal ATABEYOĞLU (Denetçi No: 1431, Oda Sicil No: 26890) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 25.07.2014 tarihli ve E.2014/976 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazının Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulun 11.09.2014 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2014/6007 sayılı kararı ile kabul edilerek, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararın kaldırılmasına ve “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 02.12.2013 tarihli ve 28839 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Nevzat Kemal ATABEYOĞLU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 24.10.2014 tarihli ve 28500 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

9981/1-1


Gedik Üniversitesinden:

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü;

Aranan Şartlar;

Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümünden lisans derecesine sahip, Mekanik titreşimler alanında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmış olmak. Dinamik stabilite konusunda çalışmaları bulunmak.

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (6 takım,)  ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Doç.

1

Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümünden lisans derecesine sahip, Mekanik titreşimler alanında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmış olmak. Dinamik stabilite konusunda çalışmaları bulunmak.

 

Başvuru adresi

Gedik Üniversitesi

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Hülya ELİBOL

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel  :0216 4524585-86/1158

Fax:0216 452 87 17

9904/1-1


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadrosu için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik Belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 25.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.          

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

 

Rektörlük:  0 322 338 62 85 dahili 104

                   0 322 338 60 84, 85 dahili 2331-2333/ 104

                   0 322 338 60 84, 85 dahili  2304

 

Birim

Bölüm/Anabilim Dalı/Program

Ünvan

Derece

Sayısı

Nitelik

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ/ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Profesör

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/İÇ HASTALIKLARI ABD

Profesör

1

1

Gastroenteroloji yandal uzmanlığı olmak

9845/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 2014 YILI MİLLİ SAVUNMA

UZMAN YARDIMCISI TEMİNİ YAPILACAKTIR

1. GENEL :

Millî Savunma Bakanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfı 9'uncu dereceden kadrolara atanmak üzere, 27 Eylül 2013 tarih ve 28778 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre, 5 (beş) Millî Savunma Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2. SINAVA KATILMA ŞARTLARI :

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c. Sınavın yapıldığı 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle, 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1980 ve daha sonra doğmuş olanlar),

ç. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 6-7 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSSP47 puan türünden 85 ve daha yüksek puan almış olmak,

d. Müracaat edenler arasında yapılacak puan sıralamasında ön başvurusu ve evrakı kabul edilen ilk 20 aday içinde bulunmak (20'nci sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.)

e. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş olmak, ertelenmiş veya muaf tutulmuş olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak),

f. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

3. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER :

a. Millî Savunma Uzman Yardımcılığı sınavı için başvurular,  08 Aralık 2014 tarihinden           12 Aralık 2014 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar yapılabilecektir.

b. Adaylar, elektronik ortamda www.msb.gov.tr resmi internet adresindeki Aday Giriş Ekranına öncelikle giriş yaparak, müracaat ve sonraki safhalardaki tüm işlemlerinde kullanacakları kendilerine ait şifreyi oluşturacak, daha sonra Ön Başvuru Formu'nu doldurmak suretiyle başvuru işlemlerine başlayacaklardır. Bilgi güncelleme işlemlerinde, oluşturulan şifre kullanılacaktır.

c. Ön Başvuru Formunda doldurulan bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur. Verilen bilgilerinde eksik ve hata olduğu tespit edilenlerin başvuruları işleme alınmayacaktır.

ç. Müracaat edenler arasında yapılacak puan sıralamasına göre, ön başvurusu kabul edilen adayların listesi, 15 Aralık 2014 tarihinde (taban puanlar ile birlikte) www.msb.gov.tr resmi internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

d. Başvurusu kabul edilen adaylar aşağıdaki belgeleri, 18 Aralık 2014 günü saat 17.30'a kadar, MSB Per.Bşk.lığı Bakanlıklar/ANKARA adresine elden teslim edeceklerdir. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır. İstenen belgeler;

(1) Millî Savunma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Formu (Elektronik ortamda eksiksiz hazırlanacak), tıklayınız

(2) Nüfus cüzdanı fotopisi,

(3) Yüksek öğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.),

(4) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

(5) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi (Bir sayfayı geçmeyecektir.),

(6) İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).

e. Ön başvuruda bulunan ancak, gerekli nitelikleri taşımadığı anlaşılan adayların yerine, sırasıyla en yüksek KPSS puanına sahip diğer adaylar çağrılacaktır.

f. Başvuru formu ve diğer belgelerin incelenmesi sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi 25 Aralık 2014 tarihinde www.msb.gov.tr resmi internet adresinde tebliğ niteliğinde ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

g. Süresi içerisinde yapılmayan, eksik belge ve/veya bilgi bulunan ve gerekli şartları taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

ğ. Adaylar ile iletişim elektronik ortamda olacağından elektronik posta adreslerinin mutlaka bildirilmesi gerekmektedir.

4. SINAV KONULARI :

Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacak ve Sınav Komisyonu tarafından adaylar;

a. Mezun oldukları bölüm, KPSSP47 puan türüne ait konular ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d. Genel yetenek ve genel kültürü,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. Komisyon, a. fıkrasını elli puan, diğer fıkralarda yazılı özelliklerin her birini onar puan üzerinden değerlendirilerecek ve verilen puanları ayrı ayrı tutanağa geçirecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

5. DEĞERLENDİRME VE İLAN :

a. Başarı puanı adayın KPSS puanı ile sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

b. Sınav sonuçlarına; sınav sonuçlarının ilanından itibaren, yedi iş günü içinde Bakanlık’ta olacak şekilde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, bu sürenin bitiminden itibaren Komisyon tarafından en fazla on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır ve kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

c. Giriş sınavı sonucunda asil ve yedek adayların isim listesi (5 asil, 2 yedek), 15 Ocak 2014 tarihinde www.msb.gov.tr resmi internet adresinde ilan edilecek, ayrıca sınav sonuçları tüm adaylara yazılı olarak gönderilecektir.

ç. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

d. Asil listedeki adaylardan; çeşitli sebeplerle atanamayanlar, atamaları iptal olanlar, atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, boşalan kadrolara, sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere, yapılacak müteakip sınava kadar, yedek listedeki adaylardan Bakanlıkça gerekli görülürse atama yapılabilecektir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

e. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dâhi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.

f. Sınavı kazanan adayların, uzman yardımcılığına atama işlemlerinin yapılabilmesi için tebligatta veya ilanda belirtilecek belgeler ile birlikte, süresi içerisinde MSB Per.Bşk.lığına bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

g. Sınavda başarılı olanlardan; geçerli bir mazereti olmaksızın kendilerine bildirilen veya ilan edilen süre içinde müracaat etmeyenlerin,  sevk edilecekleri asker hastanesinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı raporu alamayanların ve yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmayanların, atama işlemleri yapılmayacaktır.

ğ. Sınavla ilgili her türlü soru ve talepler, ''msbmemuratama@msb.gov.tr'' elektronik posta adresi üzerinden, bunlara ilşkin cevaplar ise adayların elektronik posta adresleri üzerinden gönderilecektir.

6. SINAV YERİ VE TARİHİ :

a. Sözlü sınav, 08-09 Ocak 2015 tarihinde Milli Savunma Bakanlığında icra edilecektir.

b. Sınava girecek adaylar, 25 Aralık 2014 tarihinde, www.msb.gov.tr resmi internet sitesinde ilan edilecek gün ve saatte, MSB Per.Bşk.lığı Bakanlıklar/Ankara (Kuzey Nizamiye) adresinde hazır olacaklardır.

İletişim Bilgileri                :

Belgegeçer (Faks) No.     : (0 312) 417 54 64

Posta Adresi                     : MSB Personel Başkanlığı PK 06100 Bakanlıklar/ANKARA

Elektronik Posta Adresi   : msbmemuratama@msb.gov.tr

AÇIKLAMALAR:

1. Bu form eksiksiz olarak doldurulacaktır. Bu formu eksik dolduranların talepleri dikkate alınmayacaktır.

2. Yanlış bilgi ve belge vermek yada belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dâhi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak, yukarıdaki şekilde kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

9727/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 04.11.2014     Karar No: 6751

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI           :  1) Transatlantic Turkey Ltd.

                                               2) Selsinsan Petrol Maden Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

- MERKEZİ                        :  1) P.O Box N-3944 Kings Court Bay Street Nassau, Bahamas

                                               2) Tahran Cad. No: 23/1   06700 Kavaklıdere, Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ       : 1) Şehit Ersan Cad. No:24/7, Çankaya, Ankara

                                               2) Tahran Cad. No: 23/1   06700 Kavaklıdere, Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ    :  25.09.2014

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                      :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

- KAPSADIĞI İLLER        :  Şırnak, Mardin

 - YÜZÖLÇÜMÜ               :  49.937 hektar

- HAK SIRA NO.               :  AR/SEL-TAT/4642

- VERİLİŞ TARİHİ            :  10.10.2010

KARAR:

Transatlantic Turkey Ltd. ve Selsinsan Petrol Maden Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şti., % 50’şer hisselerle müştereken sahip bulundukları, yukarıda illeri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin 10.10.2014 tarihinden itibaren Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 4’üncü maddesi gereğince iki yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuşlardır.

Transatlantic Turkey Ltd. ve Selsinsan Petrol Maden Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesinin 4’üncü fıkrasındaki durumdan dolayı intibak işlemleri yapılamayan arama ruhsatındaki yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirilmiş olduğundan, arayıcıların arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, % 50’şer hisselerle müştereken sahip bulundukları AR/SEL-TAT/4642 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının süresinin, 10.10.2014 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1 ve Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddeleri gereğince, bir defaya mahsus olmak üzere 10.10.2016 tarihine kadar iki yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

9883/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 03.11.2014     Karar No: 6750

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                 :  N.V. Turkse Perenco

- MERKEZİ                               :  Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam Hollanda

- TEBLİGAT ADRESİ             :  Mahatma Gandi Cad. No.97 Gaziosmanpaşa/Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ          :  30.05.2014

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                            :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında N.V. Turkse Perenco Şirketine 15.06.2010 tarihinde verilmiş olan AR/NTP/4748 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  49.439 hektar

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

  PAFTA NUMARASI            :  AR/NTP/K/L45-B

- KAPSADIĞI İL                     :  Diyarbakır

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

  YÜZÖLÇÜMÜ                      :  60.680 hektar

KARAR:

N.V. Turkse Perenco’nun sahip olduğu AR/NTP/4748 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

N.V. Turkse Perenco’ya 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

9884/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Şefkat İlme ve İnsanlığa Hizmet Vakfı.

VAKFEDENLER: Tunçay KÜTÜK, Eyüp TETİK, Mustafa BOYRAZ.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: İstanbul Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/01/2014 tarihinde kesinleşen 26/09/2013 tarih, E:2012/744, K:2013/543 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İnsanların eğitim ve öğretimine, ahlak ve hayatının gelişimine, insanlar arasındaki birlik ve beraberliğin yardımlaşma ve dayanışmanın gerçekleşmesi, bilgi ve görgülerinin arttırılmasına, kötü ve zararlı alışkanlıklardan korunmasına, yaşam kalitelerinin yükseltilmesine, sosyal, kültürel ve manevi ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmak sureti ile milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun oluşmasını sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI : İstanbul İli, Pendik İlçesi, 4408 parsel, 524,30 m2 yüzölçümlü, "arsa" vasıflı gayrimenkul ile 9.000 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU : Tunçay KÜTÜK, Eyüp TETİK, Mustafa BOYRAZ.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Mal varlığı, mütevelli heyetinin ekseriyetinin kararı ile tespit edilen ve aynı gayeye hizmet eden bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9965/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

7374 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9953/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 06/06/2014 tarih ve 216 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/10/2014 tarih ve 1714 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi, imarın 45995 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 12/11/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9952/1-1


 


 


 

—————


 


 

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akademik Personel İlanı

(Prof. Doçent ve Yardımcı Doçent)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Esasları öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular için gerekli belgeler ve adaylarda aranılan nitelikler Üniversitemizin http://www.btu.edu.tr web sayfasında yayımlanmıştır.

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAN EDİLEN AKADEMİK KADROLAR

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

PROF. Der./Adet

DOÇ. Der./Adet

YARD. DOÇ. Der./Adet

KOŞULLAR

DOĞA BİLİMLERİ MİM. VE MÜH. FAKÜLTESİ

MAKİNA MÜH.

MAKİNA MÜH.

1/1

 

 

Endüstriyel robotların holografik analizi ve tekrar modellenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak

DOĞA BİLİMLERİ MİM. VE MÜH. FAKÜLTESİ

ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜH.

ELEKTRONİK MÜH.

1/1

 

 

Uyarılmış biyoelektrik sinyal işleme ve ölçüm sistemleri, Beyin-Makine ara yüzü uygulamaları ve Lineer olmayan adaptif filtre tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

DOĞA BİLİMLERİ MİM. VE MÜH. FAKÜLTESİ

METALÜRJİ VE MALZEME MÜH.

MALZEME MÜH.    

 

 

3/1

Gözenekli silisyum nitrür seramiklerin mekanik özellikleri, seramiklerin kaynaklanması, seramik - metal kompozitlerin ısıl iletkenliği ve kaolenden müllit üretimi konularında çalışmalar yapmış olmak İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

DOĞA BİLİMLERİ MİM. VE MÜH. FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜH.

İNŞAAT MÜH.

 

1/1

 

Yapı-deprem mühendisliği alanı, kapsamında, nümerik simülasyon ve sarsma tablası deneylerinde çalışmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜH.

ORMAN MÜH.

 

3/1

 

Silvikültür alanında doktora yapmış olmak, orman ağaçları tohumları, ağaçlandırma ve fidanlık tekniği konularında çalışmış olmak.

9850/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/10/2014, 09/10/2014, 23/10/2014 ve 31/10/2014 tarihli Kararlarıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

TÜRÜ

TESİS TİPİ/PROJE ADI

SÜRESİ

1

Erpa Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Gezge I-II Reg. ve HES

02/10/2014 tarihli ve 5247-1 sayılı Kurul Kararı ile NKS Elektrik Üretim Limited Şirketi’nin 27/03/2013 tarihli ve EÜ/4325-20/02608 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, eskisinin devamı mahiyetinde 02/10/2014 tarihinden itibaren 47 yıl, 5 ay, 25 gün süreyle yeni üretim lisansı verilmiştir.

2

Polyplex Resins Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Pet Cips Resin ve Kojenerasyon Tesisi

09/10/2014 tarihinden itibaren 49 yıl

3

Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Kerem JES Santrali

09/10/2014 tarihinden itibaren 49 yıl

4

Aycan Toptan Elektrik Ticaret A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

23/10/2014 tarihinden itibaren 20 yıl

5

Boğazköy Enerji Elektrik Üretim Ticaret Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Amasya Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi

23/10/2014 tarihinden itibaren 25 yıl

6

Doğa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Esenyurt Termik Santrali

31/10/2014 tarihinden itibaren 22/05/2019 tarihine kadar geçerli

7

Veysi Madencilik İnşaat Nakliyat Petrol Enerji Üretim Dağıtım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Üretim Lisansı

Kayaköy HES

31/10/2014 tarihli ve 5279-3 sayılı Kurul Kararı ile 03/11/2014 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 yıl süreli31/10/2014 tarihli ve 5279-3 sayılı Kurul Kararı ile EÜAŞ’ın 04/04/2003 tarihli ve EÜ/126-89/131 numaralı üretim lisansı 02/11/2014 tarihi saat 24:00 itibariyle sona erdirilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen / sona erdirilen Tüzel Kişiler

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

 

TESİSİN

LİSANSIN

 

Türü

Tipi / Projesi

Lisans Tarihi ve Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Akşar Enerji Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Üretim Lisansı

Ardanuç 9 Reg ve HES

12/09/2012 tarihli ve EÜ/4016-2/2423 numaralı

31/10/2014 tarihli ve 5278-11 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

2

Türkoğlu Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Nebioğlu Reg. ve HES

02/09/2010 tarihli ve EÜ/2747-1/1694 numaralı

31/10/2014 tarihli ve 5278/13 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

9888/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

02/10/2014 ve 23/10/2014 tarihli Kararıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Leylekler Diyarı Turizm İnşaat Petrol Gıda Tekstil Nakliye Geri Dönüşüm Mimarlık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (iletim ve dağıtım)

02/10/2014 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreli

2

Leylekler Diyarı Turizm İnşaat Petrol Gıda Tekstil Nakliye Geri Dönüşüm Mimarlık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (satış)

02/10/2014 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreli

3

Denge Madeni Yağ Biyodizel Geri Dönüşüm Petrol Ürünleri ve Depolanması Otomotiv Ve Taşımacılık İnşaat Gıda Turizm Danışmanlık İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı(satış)

23/10/2014 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreli

4

Denge Madeni Yağ Biyodizel Geri Dönüşüm Petrol Ürünleri ve Depolanması Otomotiv ve Taşımacılık İnşaat Gıda Turizm Danışmanlık İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (iletim ve dağıtım)

23/10/2014 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreli

5

Coren Doğalgaz İthalat İhracat ve Toptan Satış Anonim Şirketi

Doğal Gaz Toptan Satış Lisansı

23/10/2014 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreli

9888/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/10/2014 ve 23/10/2014 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans

Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Arcan Petrol Yapı Temizlik İnşaat Tekstil Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

09/10/2014 tarihinden itibaren  29/09/2019 tarihine kadar geçerli

2

BP Petrolleri Anonim Şirketi(Antalya Havalimanı/ANTALYA adresinde kurulu)

Depolama Lisansı

23/10/2014 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

SIRA

NO

TİCARET UNVANI

LİSANS TARİHİ VESİCİL NUMARASI

LİSANS TÜRÜ

SONA ERDİRME TARİHİ VE SAYISI

1

Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi

19/05/2010 tarihli ve DAĞ/2559-7/27698 numaralı

Dağıtıcı Lisansı

02/10/2014 tarihli ve 5249/2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Mobil Oil Türk Anonim Şirketi

17/01/2008 tarihli veDEP/1464-2/23670numaralı

Depolama Lisansı

23/10/2014 tarihli ve 5268/2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Berkşim Petrol Ürünleri Nakliyat Cam Ürünleri ve Ticaret Limited Şirketi

10/10/2013 tarih ve MYĞ/4649-1/33333 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

23/10/2014 tarihli ve 5268/4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

9888/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/10/2014 ve 31/10/2014 tarihli Kararıyla,

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Coşkunal Gaz Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

(Mahalli)

LPG-DAĞ/5250/15447

02/10/2014 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl

2

Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

LPG Depolama Lisansı

LPG-DPO/755-3/03005

31.10.2014 tarih 5283-1 Sayılı Kurul Kararına istinaden:

- Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen 11/09/2014 tarih ve 2014/5948 sayılı yürütmeyi durdurma kararına istinaden, 11.05.2006 tarih ve LPG-DPO/755-3/03005 numaralı LPG Depolama Lisansına yeniden geçerlilik kazandırılmıştır.

- 15.05.2014 tarih ve 5009-5 sayılı Kurul Kararıyla aynı tesis için verilmiş olan 15.05.2014 tarih ve LPG-DPO/5009-5/15056 numaralı LPG depolama lisansı iptal edilmiştir.

3

Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

LPG Depolama Lisansı

LPG-DPO/755-7/03009

31.10.2014 tarih 5283-2 Sayılı Kurul Kararına istinaden:

- Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen 11/09/2014 tarih ve 2014/6010 sayılı yürütmeyi durdurma kararına istinaden, 11.05.2006 tarih ve LPG-DPO/755-7/03009 numaralı LPG Depolama Lisansına yeniden geçerlilik kazandırılmıştır.

- 15.05.2014 tarih ve 5009-4 sayılı Kurul Kararıyla aynı tesis için verilmiş olan 15.05.2014 tarih ve LPG-DPO/5009-4/15057 numaralı LPG depolama lisansı iptal edilmiştir.

9888/4/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c), 25(c) ve 26(a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

Ünvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Profesör

1

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğitimi

İlköğretim Matematik Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yönetim, organizasyon ve kalite yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Mühendislik-Mimarlık Fak.

Maden Mühendisliği

Maden İşletmesi

Maden ekonomisi ve madenlerde iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Mühendislik-Mimarlık Fak.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında Doçentlik ünvanı almış olup, mekanik alaşımlama ile sentezlenen Mg-esaslı alaşımların hidrojen depolama özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Fizikokimya

Fizikokimya alanında Doçentlik ünvanı almış olup, İletken polimer kaplamalarla bakır ve çelik korozyonunun önlenmesi alanında çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

İstatistik

İstatistik Teorisi

Sağlam Örnekleme Yöntemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Kırım Tarihi ile ilgili çalışmaları olmak.

Doçent

2

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak.

Doçent

1

1

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

İmplant üstü protezlerde marjinal kemik kayıpları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yrd.Doç.

2

1

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Endodonti

Daimi molar ve premolar dişlerin apikal foramen morfolojisi hakkında çalışma yapmış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Ortaçağ Tarihi alanında çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Eğitim Fak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Öğretim Teknolojileri alanında doktora ünvanına sahip olmak.

Yrd.Doç.

3

1

İlahiyat Fak.

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Felsefesi

Ahlak Felsefesi alanında çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

3

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı uzmanı olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Genel Dahiliye uzmanı olmak. Yandal uzmanlığı olmamak.

Yrd.Doç.

3

1

Eskişehir Meslek Yüksekokulu

Çevre Koruma Teknolojileri

Çevre Koruma ve Kontrol

Polimer kil nanokompozitler alanında çalışmalar yapmış olmak.

9992/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesine 22 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim

Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

1

İnşaat Mühendisliği

Doçent

Güzel Sanatlar Fakültesi

Tekstil ve Moda Tasarımı

1

Tekstil ve Moda Tasarımı

Yardımcı Doçent

İletişim ve Tasarım

1

Görsel İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, İletişim Bilimleri

Prof., Doç.Dr.,

Yrd.Doç.Dr.

Oyunculuk

1

Oyunculuk, Tiyatro

Prof., Doç.Dr.,

Yrd.Doç.Dr.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

3

Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Otel Yöneticiliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Ekonomi

Prof., Doç.Dr.,

Yrd.Doç.Dr.

Sağlık Bilimleri

Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

3

Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği

Prof., Doç.Dr.,

Yrd.Doç.Dr.

Sosyal Hizmetler

3

Sosyal Hizmet, Sosyoloji

Prof., Doç.Dr.,

Yrd.Doç.Dr.

Odyoloji

3

Odyometri, Odyoloji, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Fizik

Prof., Doç.Dr.,

Yrd.Doç.Dr.

Hemşirelik

3

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ebelik, Gerontoloji

Prof., Doç.Dr.,

Yrd.Doç.Dr.

 

Sağlık Yönetimi

3

Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, İşletme, Sağlık Yönetimi

Prof., Doç.Dr.,

Yrd.Doç.Dr.

9983/1-1