12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29173

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


REZİDÜEL LÖKOSİT SAYIMI KİTLERİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kars İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


YG- AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENERJİ NAKİL HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Rize Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


71 İŞYERİ YAPIM İŞİ İŞİN TAMAMINA İNDİRİM VERİLMEK SURETİYLE İHALE EDİLECEKTİR

Rize-Pazar Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


6 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2 ADET YÜK DENGELEME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


OTOPARK GÖREVLİSİ ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari ve Mali İşler Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK SANTRİFÜJ POMPA İHALESİ 4734 SAYILI KANUNUN

3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


4 ADET DEĞİŞKEN DEVİRLİ YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRÜ VE DONANIMLARININ ALIMI YAPILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığından:


KUMLAMA TESİSİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


HATAY İLİ, DÖRTYOL İLÇESİ, YENİYURT VE YEŞİLKÖY BELDELERİNDEKİ TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 112 TL ile en çok 112.500 TL arasında değişen; 18.11.2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 12 TL, en çok 11.250 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Menteşe ve profil, elektronik cihaz, rulman, akaryakıt pompası, şarj cihazı, ahşap palet, elektrik motoru, cep telefonu, soket, oyun makinası, termostat, muhtelif giysi, kumaş ve muhtelif eşyalar vb. 67 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk.No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 19.11.2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(232)(463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

10004/1-1


REZİDÜEL LÖKOSİT SAYIMI KİTLERİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Rezidüel Lökosit Sayımı Kitleri” İdari ve Teknik Şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 04.12.2014 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 04.12.2014 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

9976/1-1


DÜZELTME İLANI

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

31.10.2014 tarih ve 29161 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ (Fiziki) Miktarı ve Türü: Tahmini 58 TIR, 66 Tam Kamyon, 246 parsiyel kamyon yükü olup, yük ve vasıta sayısındaki artış ve azalışlar TPAO’yu hiçbir şekilde yükümlülük altına sokmayacaktır” şeklinde düzeltilmiştir.

9967/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kars İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz merkez ilçe, Ortakapı mahallesi, Faikbey caddesi üzerinde bulunan tapunun pafta no: 17-18, ada no: 438, parsel no: 15’de kayıtlı Atatürk İşhanı'na ait 4.600,00 m2 taban alanlı arsa satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır.

2 - Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir.

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satış yapılacaktır.

4 - İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3'dür. Geçici teminat nakit olarak Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği T.C Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 80 0001 5001 5800 7290 4580 71 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

5 - İhale İl Encümenince, İl Özel İdaresinin Merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan İl Genel Meclis Binasının Encümen Toplantı Salonunda 25/11/2014 Salı günü saat 14.00’da Encümen Başkanlığı huzurunda pey sürmek kaydı ile yapılacaktır. Muhammen bedel tespiti aşağıda belirtilmiştir.

6 - Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu lojman ve arsasına ait şartnamenin mesai saatleri içerisinde Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir.

7 -  İsteklilerin ihaleye katılabilmek için, aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

a - Gerçek Kişiler için :

1 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği,

2 - İkametgah Belgesi,

3 - Onaylı İmza Sirküleri,

4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili, numarası, vergi borcu olmadığını gösterir belge,

5 - Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri,

6 - Geçici teminata ilişkin banka dekontu,

7 - İmzalanmış şartname.

b -  Tüzel Kişiler için :

1 - Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

2 - Yönetimin onaylı imza sirküleri,

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili numarası, vergi borcu olmadığını gösterir belge,

4 - Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

5 - Geçici teminata ilişkin banka dekontu,

6 - İmzalanmış şartname.

8 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

9 - Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10 - İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29 ‘uncu maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - Son müracaat tarihi 25/11/2014 Salı günü saat 14.00’e kadardır.

İLAN OLUNUR.

İli

İlçesi

Mevki

Toplam Muhammen Bedel (K.D.V Hariç)

İhale Tarihi

İhale Saati

Kars

Merkez

Ortakapı Mahallesi, Faikbey Caddesi

13.066.300,00 TL

25/11/2014

14.00

9898/1-1


YG- AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENERJİ NAKİL HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Rize Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Rize Merkez Organize Sanayi Bölgesine ait, Telekom şebekesi, YG- AG elektrik şebekesi ve enerji nakil hattı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                 :  Atatürk Cad. No: 359/2 RİZE

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  OSB alanına ait Telekom şebekesi, YG-AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi

b) Yapılacağı yer                                    :  Rize

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif bedeli (2014 Tedaş B.F. ile)      :  4.260.000.-TL

f) Geçici teminatı                                    :  298.200.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  26/11/2014 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini ve yahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu oda Söğütözü- ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Rize Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Atatürk Cad. No: 359 /2     RİZE adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8.Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

9877/2-2


71 İŞYERİ YAPIM İŞİ İŞİN TAMAMINA İNDİRİM VERİLMEK SURETİYLE İHALE EDİLECEKTİR

Rize-Pazar Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Rize-Pazar Modern Küçük Sanayi Sitesine ait 71 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi : Karadeniz Cad. Eski Belediye İşhanı, Eski Terminal arkası Zemin Kat Pazar/RİZE

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  71 adet iş yeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Pazar/Rize

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif bedeli (2014 B.F. ile)   :  16.975.000-TL

f) Geçici teminatı                       :  1.188.250.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  27/11/2014 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Pazar Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Karadeniz Cad. Eski Belediye İşhanı Eski Terminal arkası Zemin Kat Pazar/RİZE adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

9879/2-2


6 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı talebi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen cihazlar Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

AHMET NECDET SEZER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

BAŞHEKİMLİĞİ İHTİYACI MALZEME LİSTESİ

SIRA

NO

MALZEME ADI

MİKTARI

ÖLÇÜSÜ

İHALE

BEDELİ

1

Dijital Renkli Dopplerli Elde Taşınabilir Ultrasonografi

5

Adet

100,-TL

2

Portatif El Tipi Pals Oksimetre

30

Adet

  50,-TL

3

Bifazik Defibrilatör

6

Adet

  70,-TL

4

Cerrahi Aspiratör

10

Adet

  50,-TL

5

Volümetrik İnfüzyon Cihazı

20

Adet

100,-TL

6

Enjektörlü Volümetrik İnfüzyon Cihazı

20

Adet

100,-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinden inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 -Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24/11/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla, kısmi teklif verilebilecektir

Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9972/1-1


2 ADET YÜK DENGELEME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı 2 adet Yük Dengeleme Cihazı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18/11/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9973/1-1


OTOPARK GÖREVLİSİ ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari ve Mali İşler Başkanlığından:

(İKTİSADİ İŞLETMELER)

Otopark görevlisi çalıştırılması hizmet alımı İdari ve Mali İşler Başkanlığı Sosyal Tesisleri Satınalma Usul ve Esaslarının 13/1-a maddesi uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Vişnezade mahallesi Dolmabahçe Sarayı 34347 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası   :  2122369000 - 2122590326

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Otopark görevlisi çalıştırılması hizmet alım işi. 10 kişi

b) Yapılacağı yer                    :  Dolmabahçe ve yeni açılabilecek diğer otoparkları kapsar.

c) Süresi                                 :  12 ay.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    : İdari ve Mali İşler Başkanlığı (Mali İşler) Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş İstanbul

b) Tarihi ve saati                     :  27/11/2014 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde otopark görevlisi olarak hizmet alımı işlerinde eleman çalıştırmış olmak, temizlik, koruma, güvenlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL (Türk Lirası) karşılığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı (Mali İşler) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Başkanlığı (Mali İşler) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar: İstekliler doküman bedelini Vakıfbank Taksim Şb. TR 27 0001 5001 5800 7292 3173 51 nolu hesaba yatıracakları dekont karşılığında İdari ve Mali İşler Başkanlığı Kızlarağası Binası Mali İşler biriminden alacaklardır.

9902/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Ereğli Şeker Fabrikası 2014/2015 kampanya dönemi 25.000 ton K. Şeker Nakliyesi hizmet alımı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına  göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :  2014/148000

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Adana Yolu Üzeri 9. Km 500 Evler Mh. Şeker Sk. No:1 Ereğli/Konya

b) Telefon ve faks numarası   :  3327345930 - 3327345938

c) Elektronik Posta Adresi      :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamızdan Ereğli’ deki Akdem Deposuna  25.000 ton K.Şekerin  karayolu ile nakliyesi (günlük taşıma miktarı  ± %20 toleranslı 1.000 ton’dur)

b) Yapılacağı yer                    :  Ereğli Şeker Fabrikasından – Ereğli Organize Sanayide ki (16 km mesafeli) Akdem Deposuna

c) Süresi                                 :  İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 30 (otuz) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  24.11.2014 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6.  İsteklinin ortak girişim  olması halinde,  bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.8. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.)

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1., 4.1.2.  ve 4.1.8. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak 4.1.7.  maddesinde ki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacağı günlük şeker taşıma miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük şeker miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale sadece yerli  isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 177,00 TL karşılığı Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilemez.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir.

13.2. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

9966/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK SANTRİFÜJ POMPA İHALESİ 4734 SAYILI KANUNUN

3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)    Fax:0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  Satinalma@ taskomuru. gov. tr.

2 - İhale konusu işin nev’i               :     Malzemenin Cinsi                             Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  SANTRİFÜJ POMPA                         3 Adet

b) Teslim yeri                                   :  Yerli istekliler için: Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Yabancı istekliler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı.

c) Teslim tarihi                                 :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim süresi başlayacaktır.

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Teslim süresi başlayacaktır.

                                                            Teslim süresi: 6 ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  10.12.2014 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                     :  936-TTK/1434

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

1 - TSE, ISO 9001, ISO 18001 ve CE belgeleri, (ISO 9001 Kalite Sistem Belgesini veren kuruluşun akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduğuna dair, Türk Akreditasyon Kurumundan (‘TÜRKAK’dan) alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir)

2 - Sanayi Bakanlığından alınacak satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi,

3 - Önerilen elektro-pompa ve diğer ekipmanlara ait garanti edilen teknik belge bilgi ve kataloglar,

4 - Elektro-pompalar kanıtlanmış bir tasarımın ürünü olacaktır. Üreticiler tasarımı kanıtlanmış ürünün benzer koşullarda en az 5 (beş) yıl uygun çalıştığını kanıtlamalıdırlar. Üreticilerce bu konumda olan pompa tesislerinin listesi teklifle birlikte verilecektir.

ğ) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır.

İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.

İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

i) İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerinde kalması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunması gerekir.

Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 nci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

Bu Şartnamede belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde, yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.

Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belgeler ve bunların tercümeleri, bu kuruluşların uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi durumunda, belgelerin verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

6 - Alternatif teklifler

İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı karşılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir.

7 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

8 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 20,00 TL’nin Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki Kurumumuzun TR 91 0001 5001 5800 7292 5642 28 nolu hesabına yatırmasına müteakip makbuz karşılığında temin edebilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler 10.12.2014 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

10005/1-1


4 ADET DEĞİŞKEN DEVİRLİ YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRÜ VE DONANIMLARININ ALIMI YAPILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                       :  2014/148544

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  312 2942286 - 312 2942036

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu malın niteliği,

    türü ve miktarı                              :  4 Adet Değişken Devirli Yağsız Hava Kompresörü ve Donanımları - 1 set (şartnamede belirtilen işlerin tümü 1 settir)

3 - İhalenin/Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                              :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  01.12.2014 - Saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İstekliler;

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3),

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge (Ek-5),

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.10. Mali Durum Belgesini, İsteklilerce teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdinde ki kullanılmayan nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.1.11. İş Deneyim Belgesini; İstekliler, teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya İmalatçı firmaya ait “Kompresör İmalat Yeterlilik Belgesini” veya İmalatçı firmanın “Kompresör Üretim Kapasite Raporu”ndan birini iş deneyim belgesi olarak sunacaktır.

İsteklinin kendisine ait olmayan ve İmalatçı firmadan alınan “Kompresör İmalat Yeterlilik Belgesi” veya “Kompresör Üretim Kapasite Raporu”nun iş deneyim belgesi olarak sunulması halinde İstekli, belge sahibi imalatçı firma ile sözleşme süresince çalışacağına dair İmalatçı firmadan alacağı noter tasdikli taahhütnameyi imalatçı firmadan aldığı diğer belge ile birlikte ihale dokümanı arasında sunmak zorundadır.

Süresi dolmuş belge ile noter tasdikli olmayan taahhütnameler kabul edilmeyecek olup Yüklenici iş süresince bu belgenin geçerliliğini sağlamak zorundadır.

Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

4.1.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler; her türlü “Değişken Devirli Yağsız Hava Kompresörü ve Donanımları” imalatı veya satımı veya temini veya montajı, benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.1.12. Teklifle beraber verilmesi zorunlu diğer belgeler aşağıda listelenmiştir:

a) Basınçlı havanın sıfır (0) yağ içerdiğini belgeleyen TUV, Lloyds gibi akredite kuruluşların sertifikası,

b) Akım harmoniği %5’den küçük frekans konvertörleri kullanmak kaydıyla kompresör sıkıştırma elemanları (vida grupları) için 5 yıl, diğer tüm malzeme ve ekipmanlar için 2 yıl imalatçı firma garantisinin verileceğine dair imalatçı firmadan alınan noter onaylı belgeyi,

c) ISO 1217 3 Basım Ek C sertifikası,

d) ISO 9001 ve 14001 sertifikaları,

e) İlgili Kuruluşlarca onaylı ve geçerli “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi”,

f) İş kapsamında bulunan otomasyon işini yapacak firma için düzenlenmiş kontrol sistemi üreticisinin Solution Partner, Authorized Value Provider, vb. olarak anılan Partnerlik Belgesinin onaylı bir sureti ya da işin kontrol sistemi üreticisinin kendisi tarafından yapılması öngörülüyorsa üretici tarafından düzenlenmiş taahhütname,

Yurt dışından alınacak tüm belgeler kanun ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde onaylı olacaktır.

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.3. ve 4.1.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5 - İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer:

a) İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 18. Kat. 1808 Nolu Oda, Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA Tel: 0312 294 23 98

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.etimaden.gov.tr

c) İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 200,00 TL (ikiyüz TL)

d) Posta yoluyla ihale dokümanı satışı yapılmayacaktır.

İhaleye teklif verecek olanların Teşekkülce onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

6 - Teklifler 01.12.2014 Pazartesi günü, saat 10:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

8 - Sözleşme kapsamındaki makine-teçhizatın imal/temin bedelleri yatırım teşvik belgesi kapsamında olup, KDV istisnasına tabi tutulacaktır. Bu makine-teçhizatın KDV’si Yüklenici’ye ödenmeyecektir. Yatırım teşvik belgesinin makine teçhizat belgesinin bir kopyası bilgi için Yüklenici’ye verilecektir. Bu kapsamdaki makine-teçhizatı, ödemeye esas hakediş ve/veya ilgili faturalarında detaylı olarak ayrıca belirtilecektir.

9 - Bu iş için avans verilmeyecektir.

9882/1-1


KUMLAMA TESİSİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2014/147932

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  1 adet Kumlama Tesisi, teknik şartnameye göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  27/11/2014 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 27/11/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9848/1-1


HATAY İLİ, DÖRTYOL İLÇESİ, YENİYURT VE YEŞİLKÖY BELDELERİNDEKİ TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

1 - İdare ile ilgili bilgiler

a) Adresi                                 :  TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2. Cadde No: 86 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks No            :  0312 207 22 38 - Faks 0312 286 90 73

c) Elektronik Posta Adresi      :  ogunes@tpao.gov.tr

2 - İhale Konusu:

Mülkiyeti Ortaklığımıza ait; Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Yeniyurt Mahallesi 375, 377, 378, 1302, 379, 382, 383, 1296, 384, 385, 386, 387, 1292, 389, 390, 391, 392, 393, 401, 402, 403, 405, 407, 410, 414, 415, 418, 1330, 420, 1171, 421, 1170, 422, 423, 1167, 1201, 425, 1166, 426, 1334, 433, 434, 1338, 1191, 438, 1154, 439, 1342, 440, 1150, 441, 1344, 445, 1350, 448, 1146, 451, 1195, 477, 478, 1181, 481, 1203, 482, 484, 488, 493, 496, 504, 505, 509, 517, 520, 521, 613, 875, 2614 no’lu parseller ile Yeşilköy Mahallesi 3, 834, 1408, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 1015, 1622, 1624, 836, 840, 994, 1001, 1018, 1010, 1196, 1197, 1201, 1780, 1781, 1858 ve 2614 no’lu parseller üzerinde bulunan narenciye ve meyve bahçeleri ile tarım arazilerinin “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği” esasları dâhilinde “Kapalı Teklif Usulü” ve “Açık Arttırma Usulü” ile kiralama ihalesinin yapılmasıdır.

3 - İhale İle İlgili Bilgiler

a) Yapılacağı Yer                    :  TP Petrol Dağıtım A.Ş. Dörtyol İşletme Şefliği, 31601 Dörtyol/HATAY

b) Teklif Teslim Tarih/Saati    :  27.11.2014 Perşembe günü saat 10.00

c) İhalenin Tarih ve Saati        :  27.11.2014 Perşembe günü saat 10.00

4 - İhaleye Katılma Şartları

a) Şartname satın alma            :  Teklif verecek isteklilerin TPAO Genel Müdürlüğünce hazırlanan kiralama ile ilgili şartnameyi TP Petrol Dağıtım A.Ş. Dörtyol İşletme Şefliği, 31601 Dörtyol/HATAY adresinden 75 TL (Yetmişbeş Türk Lirası) bedel karşılığı satın almaları gerekir.

b) Geçici Teminat                   :  Aşağıda belirtilen geçici teminatın İdare hesabına (TPAO Genel Müdürlüğü Vakıfbank Ankara Kurumsal Şubesinin TR970001500158007290224965 nolu hesabına) yatırılması veya banka teminat mektubunun ibraz edilmesi gerekir.

c) İstenen Belgeler                  :  İdari Şartnamede belirtilen belgelerin; 27.11.2014 Perşembe günü saat 10.00’a kadar TP Petrol Dağıtım A.Ş. Dörtyol İşletme Şefliği, 31601 Dörtyol/HATAY adresine kapalı bir zarf içinde elden teslim edilmesi gerekmektedir.

5 - İhaleye ait bilgiler              :  İhale ile ilgili şartname TP Petrol Dağıtım A.Ş. Dörtyol İşletme Şefliği, 31601 Dörtyol/HATAY adresinden ve ihale ilan metni www.tpao.gov.tr web adresinden incelenebilir.

6 - İhaleye İştirak                    :  İhaleye iştirak şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacak ve değerlendirilmeyecektir.

7 - TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ortaklığımız, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir.

8 - KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR

 

Sıra

No

Mahalle

Parsel No

Müştemilat

Toplam Ağaç

(Adet)

Tarım Arazisi

(Dönüm)

1

Yeniyurt

375

Mandalina (154 adet)

166

0

Zeytin (12 adet)

2

Yeniyurt

377

Mandalina (568 adet)

692

14

378

Zeytin (124 adet)

1302

3

Yeniyurt

379

Mandalina (234 adet)

288

0

Zeytin (34 adet)

Nar (20 adet)

4

Yeniyurt

382

Mandalina (239 adet)

239

0

383

1296

5

Yeniyurt

384

Mandalina (404 adet)

412

25

Zeytin (8 adet)

6

Yeniyurt

385

Mandalina (103 adet)

227

4

Zeytin (124 adet)

7

Yeniyurt

386

Mandalina (203 adet)

523

0

387

Greyfurt (320 adet)

1292

8

Yeniyurt

389

Mandalina (377 adet)

398

0

Zeytin (21 adet)

9

Yeniyurt

390

Mandalina (547 adet)

585

0

391

Zeytin (38 adet)

10

Yeniyurt

392

Mandalina (710 adet)

710

0

393

11

Yeniyurt

401

Mandalina (806 adet)

849

3

402

Zeytin (31 adet)

Dut (12 adet)

12

Yeniyurt

403

Mandalina (193 adet)

193

0

13

Yeniyurt

405

Ağaç bulunmamaktadır.

0

9.7

14

Yeniyurt

407

Ağaç bulunmamaktadır.

0

10

15

Yeniyurt

410

Ağaç bulunmamaktadır.

0

9.3

16

Yeniyurt

414

Mandalina (250 adet)

290

0

Zeytin (40 adet)

17

Yeniyurt

415

Mandalina (290 adet)

290

0

18

Yeniyurt

418

Greyfurt (228 adet)

228

0

1330

19

Yeniyurt

420

Ağaç bulunmamaktadır.

0

9.5

1171

20

Yeniyurt

421

Mandalina (265 adet)

265

0

1170

21

Yeniyurt

422

Mandalina (500 adet)

504

0

423

Zeytin (4 adet)

1167

1201

22

Yeniyurt

425

Ağaç bulunmamaktadır.

0

8.6

1166

23

Yeniyurt

426

Ağaç bulunmamaktadır.

0

8.2

1334

24

Yeniyurt

433

Mandalina (566 adet)

586

0

434

Zeytin (20 adet)

1338

1191

25

Yeniyurt

438

Ağaç bulunmamaktadır.

0

7.99

1154

26

Yeniyurt

439

Mandalina (140 adet)

188

5.7

1342

Zeytin (48 adet)

27

Yeniyurt

440

Ağaç bulunmamaktadır.

0

7.9

1150

28

Yeniyurt

441

Zeytint (240 adet)

148

6

1344

29

Yeniyurt

445

Ağaç bulunmamaktadır.

0

8

1350

30

Yeniyurt

448

Zeytin ( 314 adet)

316

3.75

1146

Dut (2 adet)

31

Yeniyurt

451

Ağaç bulunmamaktadır.

0

8.3

1195

32

Yeniyurt

477

Ağaç bulunmamaktadır.

0

9.5

33

Yeniyurt

478

Mandalina (190 adet)

193

0

1181

Zeytin (3 adet)

34

Yeniyurt

481

Mandalina (200adet)

203

0

1203

Zeytin (3 adet)

35

Yeniyurt

482

Mandalina (196 adet)

210

0

Zeytin (14 adet)

36

Yeniyurt

484

Mandalina (65 adet)

79

0

Zeytin (14 adet)

37

Yeniyurt

488

Mandalina (490 adet)

496

0

Zeytin (6 adet)

38

Yeniyurt

493

Ağaç bulunmamaktadır.

0

4.9

39

Yeniyurt

496

Mandalina (38 adet)

38

0

40

Yeniyurt

504

Zeytin (92 adet)

92

0

41

Yeniyurt

505

Mandalina (90 adet)

96

0

Zeytin (6 adet)

42

Yeniyurt

509

Mandalina (233 adet)

242

0

Zeytin (9 adet)

43

Yeniyurt

517

Mandalina (362 adet)

362

0

44

Yeniyurt

520

Mandalina (325 adet)

334

0

Zeytin (9 adet)

45

Yeniyurt

521

Mandalina (185 adet)

185

0

46

Yeniyurt

613

Mandalina (190)

190

0

47

Yeniyurt

875

Ağaç bulunmamaktadır.

0

17.5

48

Yeniyurt

2614

Ağaç bulunmamaktadır.

0

3

49

Yeşilköy

3

Mandalina (373 adet)

416

0

834

Zeytin (43 adet)

1408

50

Yeşilköy

4

Mandalina (276 adet)

324

0

Zeytin (48 adet)

51

Yeşilköy

9

Mandalina (5465 adet)

6209

0

11

12

13

14

Zeytin (744 adet)

1015

1622

1624

52

Yeşilköy

836

Ağaç bulunmamaktadır.

0

9.8

53

Yeşilköy

840

Ağaç bulunmamaktadır.

0

6

54

Yeşilköy

994

Portakal (707 adet)

742

0

1001

Dut (35 adet)

1018

55

Yeşilköy

1010

Mandalina (495 adet)

792

0

Zeytin (297 adet)

56

Yeşilköy

1196

Ağaç bulunmamaktadır.

0

10.9

57

Yeşilköy

1197

Ağaç bulunmamaktadır.

0

7.3

58

Yeşilköy

1201

Ağaç bulunmamaktadır.

0

10.9

59

Yeşilköy

1780

Portakal (275 adet)

305

0

Zeytin (30 adet)

60

Yeşilköy

1781

Mandalina (900 adet)

945

0

Zeytin (45 adet)

61

Yeşilköy

1858

Ağaç bulunmamaktadır.

0

50

62

Yeniyurt

2614

Mandalina (150 adet)

150

0

9975/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel m²’si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale 27.11.2014 Perşembe günü saat 14.00’dan itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (3.kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 250,00-TL. karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga vergisi, resmi vergi, harç, K.D.V. gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

5 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

5-1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin :

5-2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (Noterden)

5-3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin  ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

5-4) Ortak girişimci olması halinde ; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5-5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

5-6) İhale şartnamesinin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

5-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

 

Sıra No

Mevkii

Ada

Parsel

Alan

Hissesi

Cinsi

Emsali

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Yakacık

43995

6

3355m²

3355m²

Konut Alanı

E:0.85

Hmax=5 kat

570.350,00-TL

17.110,50-TL.

27.11.2014

14.00

2

Yakacık

43995

7

2000m²

2000m²

Konut Alanı

E:0.85

Hmax=5 kat

330.000,00-TL

9.900,00-TL

27.11.2014

14.05

3

Yakacık

44314

8

2020m²

2020m²

Konut  Alanı

E:1.05

Hmax=5 kat

363.600,00-TL

10.908,00-TL

27.11.2014

14.10

4

Yakacık

44295

5

1216m²

1216m²

Konut Alanı

TAKS:0.35

KAKS:1.05

182.400,00-TL

5.472,00-TL

27.11.2014

14.15

5

Yakacık

44330

5

1500m²

1500m²

Konut Alanı

E:1.05

Hmax=5 kat

225.000,00-TL

6.750,00-TL

27.11.2014

14.20

İlanen Duyurulur.

9954/1-1